PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Andris Ameriks

Postopek : 2010/0186(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0082/2020
Predložena besedila :
A9-0082/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09556/2019),

 ob upoštevanju osnutka sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi (14370/2010),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0013/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0082/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Gruzije.

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Predlagani sporazum je mednarodni sporazum, ki ureja odnose v zračnem prometu med EU, njenimi državami članicami in Gruzijo.

 

Cilj sporazuma je vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in Gruzijo. Nadomestil naj bi sedanji dvostranski sporazum, ki ureja letalske prevoze med obema stranema. To poteka v okviru sosedske politike EU, katere cilj je prav tako vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in njenimi sosedami.

 

 

Postopek

 

Svet je sporazum podpisal 2. decembra 2010. Evropski parlament je 15. novembra 2011 odobril sklenitev sporazuma[1]. Da bi se upoštevali začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in pravne spremembe po razsodbi Sodišča Evropske unije[2] v zvezi z besedilom sklepov Sveta, je Svet 25. junija 2019 sklenil, da se bo ponovno posvetoval s Parlamentom in dobil njegovo soglasje.

 

Vsebina samega sporazuma ni bila spremenjena, pri čemer se sporazum začasno uporablja od podpisa pogodbenic. 

 

Za sklenitev sporazuma Svet potrebuje odobritev Evropskega parlamenta v skladu s členom 218 PDEU.

 

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb sporazuma. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo poročevalca.

 

Preostale glavne določbe sporazuma

 

S sporazumom se predpisi in ureditve enotnega letalskega trga EU razširijo na Gruzijo, za vse evropske in gruzijske letalske prevoznike pa se vzpostavi skupni okvir. Uporaba veljavnih predpisov za varovanje, varnost in upravljanje zračnega prometa v Gruziji bo omogočila vzajemno odprtje trga in nediskriminatorno udeležbo vseh gospodarskih subjektov v skupnem zračnem prostoru. Tako bodo lahko v prihodnje vsi evropski in gruzijski letalski prevozniki opravljali svoje storitve povsod v EU in Gruziji.

 

 

Vzajemno odprtje trga bo verjetno privabilo nove udeležence na trg, spodbudilo uporabo doslej manj prometnih letališč in prispevalo k usklajevanju med letalskimi prevozniki EU. Po oceni Komisije bi postopna vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in Gruzijo že v prvem letu prinesla 25.000 dodatnih letalskih potnikov in koristi za potrošnike v višini približno 17 milijonov EUR.

 

S tem sklepom Sveta se sporazum odobri. Glede na splošno mnenje, da je samo na ravni EU mogoče zagotoviti regulativno sodelovanje med EU in Gruzijo, ki je bistveno za varno, varovano in učinkovito opravljanje zračnega prometa, je sklenitev tega sporazuma na ravni EU v skladu z načelom subsidiarnosti.

 

 

Stališče poročevalca

 

Ta postopek odobritve je zgolj tehničen, da bi se upoštevale pravne posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in sodbe Sodišča iz leta 2015. Parlament je leta 2011 že odobril vsebino sporazuma in bi moral obdržati svoje stališče.

 

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj Odbor za promet in turizem poda pozitivno priporočilo za sklenitev tega sporazuma.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in njenimi državami članicami ter Gruzijo

Referenčni dokumenti

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

17.5.2011

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

21.4.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Datum predložitve

22.4.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 8. maj 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov