Betänkande - A9-0082/2020Betänkande
A9-0082/2020

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Andris Ameriks

Förfarande : 2010/0186(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0082/2020
Ingivna texter :
A9-0082/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

 (Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (09556/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien (14370/2010),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0013/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0082/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

MOTIVERING

Detta avtal rör en internationell överenskommelse om reglering av luftfarten mellan EU, dess medlemsstater och Georgien.

 

Målet med avtalet är att skapa ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien. De bilaterala avtal som hittills har reglerat flygförbindelserna mellan de båda områdena ersätts av det nya avtalet. Detta steg är en del i EU:s grannskapspolitik, som syftar till att skapa ett gemensamt luftrum mellan EU och dess grannländer.

 

 

Förfarande

 

Rådet undertecknade avtalet den 2 december 2010. Den 15 november 2011 gav Europaparlamentet sitt godkännande till att avtalet ingås[1]. Med tanke på Lissabonfördragets ikraftträdande och de rättsliga ändringar efter EU-domstolens dom[2] när det gäller ordalydelsen i rådets beslut, beslutade rådet dock den 25 juni 2019 att samråda på nytt med parlamentet för att få dess godkännande.

 

Inga ändringar har gjorts till innehållet i själva avtalet, som tillämpas provisoriskt sedan det undertecknades av parterna.

 

För att ingå avtalet behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

I enlighet med artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

 

En påminnelse om de viktigaste bestämmelserna i avtalet

 

Genom avtalet gäller EU:s bestämmelser och regler för den inre lufttrafikmarknaden även för Georgien och man skapar enhetliga ramvillkor för alla lufttrafikföretag i både EU och Georgien. Genom att gällande bestämmelser för flygsäkerhet, luftfartsskydd och flygledning överförs på Georgien skapas en ömsesidig öppning av marknaden som gör det möjligt för alla ekonomiska aktörer att utan diskriminering verka i det gemensamma luftrummet. Därmed kan i framtiden alla lufttrafikföretag i EU och i Georgien erbjuda sina tjänster från valfri ort i EU till valfri ort i Georgien.

 

 

Man kan förutsätta att det ömsesidiga marknadsöppnandet möjliggör deltagande för nya marknadsaktörer, ökad användning av hittills underutnyttjade flygplatser och konsolidering mellan EU:s lufttrafikföretag. Enligt kommissionen kommer det gradvisa införandet av ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien redan under det första året att medföra 25 000 nya flygpassagerare och totala konsumentfördelar på cirka 17 miljoner euro.

 

Genom detta beslut godkänner rådet avtalet. Föredraganden håller med om att regleringssamarbetet mellan EU och Georgien, vilket är centralt för att skapa en säker och effektiv luftfart, endast kan säkerställas på EU nivå. Därmed är det förenligt med subsidiaritetsprincipen att EU ingår detta avtal.

 

 

Föredragandens ståndpunkt

 

Detta godkännandeförfarande är uteslutande av teknisk art, för att ta hänsyn till de rättsliga återverkningarna av Lissabonfördragets ikraftträdande och EU-domstolens dom från 2015. Parlamentet godkände innehållet i protokollet redan 2011 och bör behålla sin ståndpunkt.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att avtalet ingås.

 

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skapande av ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Referensnummer

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

17.5.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Antagande

21.4.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ingivande

22.4.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 8 maj 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy