Процедура : 2012/0006(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0084/2020

Внесени текстове :

A9-0084/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 53k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Комисия по транспорт и туризъм</Commission>

Докладчик: <Depute>Робертс Зиле</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова

(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (14205/2019),

 като взе предвид проекта на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова (08185/2012),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0192/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9-0084/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Молдова.

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С това споразумение се създава общо авиационно пространство между ЕС и Молдова като част от Източното партньорство на ЕС и по-широката политика на съседство на ЕС. Действащите двустранни споразумения за обслужване на въздушното движение между държавите – членки на ЕС, и Молдова ще бъдат заменени от новото споразумение.

 

Процедура

 

Това споразумение беше договорено от Комисията по силата на разрешение от Съвета през юни 2011 г. и беше подписано на 26 юни 2012 г., при условие че бъде сключено на по-късна дата в съответствие с Решение № 2012/639/ЕС[1]. След присъединяването на Хърватия към ЕС съответният протокол за присъединяването на Република Хърватия към това споразумение беше подписан на 22 юли 2015 г.[2]

 

Освен това в споразумението се взема предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, както и правните промени след решението на Съда на Европейския съюз[3].

 

За да може да сключи споразумението, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент, както се изисква съгласно член 218 от ДФЕС.

 

В съответствие с член 105 и член 114, параграфи 5, 7 и 8 от Правилника за дейността на Парламента компетентната комисия представя препоръка за одобрение или отхвърляне на предложения акт. Парламентът след това взема решение с единно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения по споразумението. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

 

Основни разпоредби на споразумението

 

Това споразумение е част от политиката на съседство на ЕС. То се основава на и заменя рамката на двустранните споразумения в областта на въздушния транспорт между държавите – членки на ЕС, и Молдова чрез създаването на общо авиационно пространство между ЕС и неговите партньори от Източното партньорство. То предвижда постепенно отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитет на реципрочна основа, гарантира равни условия за икономическите оператори въз основа на принципите на ЕС и предвижда привеждане в съответствие на законодателството на Молдова в областта на въздухоплаването със законодателството на ЕС по въпроси като безопасността, сигурността и управлението на въздушното движение.

 

 

 

Позиция на докладчика

 

Това всеобхватно споразумение обхваща не само правата за въздушен трафик, за да се даде възможност за директни полети между всяко летище в ЕС и Молдова, но също и широк спектър от въпроси, свързани с въздухоплаването, като например правата на пътниците, управлението на въздушното движение, икономическото регулиране, конкуренцията или социалните аспекти. След като бъде ратифицирано, то ще доведе до привеждане на стандартите на Молдова в областта на въздушния транспорт в съответствие с рамката на ЕС и в резултат на това ще донесе взаимни ползи и за двете страни по споразумението. Освен това, като част от политиката на съседство на ЕС, то е важен инструмент за задълбочаване на икономическите отношения с Молдова. С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на споразумението.

 

 

 


 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС, неговите държави членки и Република Молдова

Позовавания

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

24.10.2012

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Дата на приемане

21.4.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Дата на внасяне

23.4.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Легенда на използваните знаци

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

[1] Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 7 юни 2012 г. относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова (2012/639/ЕС) (ОВ L 292, 20.10.2012 г., стр. 1—2).

[2] Решение (ЕС) 2015/1389 на Съвета от 7 май 2015 г. за подписване от името на Съюза и на неговите държави членки и за временно прилагане на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 215, 14.8.2015 г., стр. 1).

[3] Дело C-28/12 от 28.4.2015 г.

Последно осъвременяване: 29 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност