Postup : 2012/0006(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0084/2020

Předložené texty :

A9-0084/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0084/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 52k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pro dopravu a cestovní ruch</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 47

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14205/2019),

 s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o společném leteckém prostoru (08185/2012),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0192/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0084/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Moldavské republiky.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Touto dohodou se jako součást Východního partnerství EU a širší politiky sousedství EU zřizuje společný letecký prostor EU/Moldavsko. Touto novou dohodou mají být nahrazeny stávající dvoustranné dohody o leteckých dopravních službách mezi členskými státy EU a Moldavskem.

 

Postup

 

Tato dohoda byla Komisí sjednána na základě zmocnění Radou, které obdržela v červnu 2011, a byla podepsána dne 26. června 2012, s výhradou jejího pozdějšího uzavření v souladu s rozhodnutím 2012/639/EU[1]. Po přistoupení Chorvatska k EU byl dne 22. července 2015 podepsán příslušný protokol o přistoupení Chorvatské republiky k této dohodě[2].

 

Kromě toho tato dohoda zohledňuje rovněž vstup Lisabonské smlouvy v platnost, jakož i právní úpravy vyplývající z rozhodnutí Evropského soudního dvora[3].

 

K uzavření dohody potřebuje Rada v souladu s článkem 218 SFEU souhlas Evropského parlamentu.

 

Podle článku 105 a čl. 114 odst. 5, 7 a 8 jednacího řádu Parlamentu předloží doporučení ke schválení či zamítnutí navrženého aktu příslušný výbor. Parlament pak své rozhodnutí přijme jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

 

Hlavní ustanovení dohody

 

Tato dohoda je součástí politiky sousedství EU. Vychází z dvoustranných dohod o letecké dopravě mezi členskými státy EU a Moldavskem a nahrazuje je prostřednictvím vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a jejími partnery z Východního partnerství. Stanovuje postupné reciproční otevírání trhu, pokud jde o přístup k trasám a kapacitu, zajišťuje rovné podmínky pro hospodářské subjekty na základě zásad EU a soulad moldavských právních předpisů v oblasti letectví s právními předpisy EU v oblasti, jako je bezpečnost, ochrana před protiprávními činy a řízení letového provozu.

 

 

 

Postoj zpravodaje

 

Tato komplexní dohoda zahrnuje nejen právní předpisy v oblasti letecké dopravy, s cílem umožnit přímé lety mezi jakýmkoli letištěm v EU a Moldavskem, ale také širokou škálu otázek v oblasti letectví, jako jsou práva cestujících, řízení letového provozu, hospodářská regulace, hospodářská soutěž nebo sociální aspekty. Jakmile bude ratifikována, povede k harmonizaci moldavských norem v oblasti letecké dopravy s rámcem EU, což bude mít prospěch pro obě strany dohody. Kromě toho je tato dohoda jakožto součást politiky sousedství EU důležitým nástrojem k prohlubování hospodářských vztahů s Moldavskem. Vzhledem k výše popsané situaci zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch vydal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

 

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskou republikou

Referenční údaje

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

24.10.2012

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Datum přijetí

21.4.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Datum předložení

23.4.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 7. června 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou (2012/639/EU) Úř. věst. L 292, 20.10.2012, s. 1–2.

[2] Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1389 ze dne 7. května 2015 o podpisu, jménem Unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 215, 14.8.2015, s. 1).

[3] Věc C-28/12 ze dne 28.4.2015.

Poslední aktualizace: 8. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí