Procedure : 2012/0006(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0084/2020

Indgivne tekster :

A9-0084/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0084/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 53k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova </Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transport- og Turismeudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14205/2019),

 der henviser til udkast til aftale om oprettelse af et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova (08185/2012),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0192/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A9‑0084/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Moldovas regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Med denne aftale oprettes et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova som led i EU's Østlige Partnerskab og EU's bredere naboskabspolitik. De eksisterende bilaterale aftaler om lufttrafiktjenester mellem EU-medlemsstaterne og Moldova skal erstattes af den nye aftale.

Procedure

Kommissionen har ført forhandlinger om denne aftale efter bemyndigelse fra Rådet i juni 2011, og den blev undertegnet den 26. juni 2012 med forbehold af senere indgåelse i overensstemmelse med afgørelse 2012/639/EU[1]. Efter Kroatiens tiltrædelse af EU blev den relevante protokol om Republikken Kroatiens tiltrædelse af denne aftale undertegnet den 22. juli 2015[2].

Desuden tager denne aftale også hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og de retlige ændringer som følge af EU-Domstolens afgørelse[3].

Rådet skal i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF have Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen.

I henhold til forretningsordenens artikel 105 og artikel 114, stk. 5, 7 og 8, forelægger det kompetente udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Parlamentet træffer derefter afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de har til formål at ændre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Aftalens vigtigste bestemmelser

Denne aftale er et led i EU's naboskabspolitik. Den bygger på og erstatter rammerne for bilaterale lufttransportaftaler mellem EU's medlemsstater og Moldova gennem oprettelsen af et fælles luftfartsområde mellem EU og dets partnere i Det Østlige Partnerskab. Den indeholder bestemmelser om en gradvis markedsåbning med hensyn til adgang til ruter og kapacitet på et gensidigt grundlag, sikrer lige konkurrencevilkår for økonomiske operatører på grundlag af EU's principper og sørger for tilpasning af den moldoviske luftfartslovgivning til EU-lovgivningen vedrørende spørgsmål som sikkerhed og lufttrafikstyring.

Ordførerens holdning

Denne omfattende aftale dækker ikke kun lufttrafikrettigheder for at muliggøre direkte flyvninger mellem en lufthavn i EU og Moldova, men også en bred vifte af luftfartsrelaterede spørgsmål, såsom passagerrettigheder, lufttrafikstyring, økonomisk regulering, konkurrence eller sociale aspekter. Når aftalen er ratificeret, vil det føre til en tilpasning af de moldoviske standarder for luftfart til EU's rammer, og den vil derfor medføre gensidige fordele for begge parter i aftalen. Som led i EU's naboskabspolitik er den desuden et vigtigt redskab til at uddybe de økonomiske forbindelser med Moldova. I lyset af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv henstilling om indgåelse af aftalen.

 

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Republikken Moldova

Referencer

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

24.10.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.4.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Dato for indgivelse

23.4.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

 

[1] Afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 7. juni 2012 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova (2012/639/EU), EUT L 292 af 20.10.2012, s. 1-2.

[2] Rådets afgørelse (EU) 2015/1389 af 7. maj 2015 om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne og om midlertidig anvendelse af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, EUT L 215 af 14.8.2015, s. 1.

[3] Sag C-28/12 af 28.4.2015.

Seneste opdatering: 7. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik