Διαδικασία : 2012/0006(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0084/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0084/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 53k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14205/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (08185/2012),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0192/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0084/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα συμφωνία θεσπίζεται κοινός αεροπορικός χώρος ΕΕ/Μολδαβίας στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ και της ευρύτερης πολιτικής γειτονίας της ΕΕ. Οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Μολδαβίας πρόκειται να αντικατασταθούν από τη νέα συμφωνία.

 

Διαδικασία

 

Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Επιτροπής κατόπιν έγκρισης που έλαβε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2011 και υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 2012, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση 2012/639/ΕΕ[1]. Μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, το σχετικό πρωτόκολλο προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην εν λόγω συμφωνία υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 2015[2].

 

Επιπλέον, η συμφωνία αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και τις νομικές τροποποιήσεις μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3].

 

Για τη σύναψη της συμφωνίας, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 και το άρθρο 114 παράγραφοι 5, 7 και 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

 

Βασικές διατάξεις της συμφωνίας

 

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ. Βασίζεται και αντικαθιστά το πλαίσιο των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Μολδαβίας μέσω της δημιουργίας του κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της από την ανατολική εταιρική σχέση. Προβλέπει σταδιακό άνοιγμα της αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση σε δρομολόγια και χωρητικότητα σε αμοιβαία βάση, διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς με βάση τις αρχές της ΕΕ και προβλέπει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της Μολδαβίας για τις αεροπορικές μεταφορές με τη νομοθεσία της ΕΕ σε θέματα όπως η ασφάλεια, η προστασία και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

 

 

 

Η θέση του εισηγητή

 

Η εν λόγω συνολική συμφωνία δεν καλύπτει μόνο τα δικαιώματα εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ οποιουδήποτε αερολιμένα της ΕΕ και της Μολδαβίας, αλλά και ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του τομέα της αεροπορίας, όπως τα δικαιώματα των επιβατών, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η οικονομική ρύθμιση, ο ανταγωνισμός ή οι κοινωνικές πτυχές. Αφού κυρωθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την ευθυγράμμιση των προτύπων της Μολδαβίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με το πλαίσιο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη και στις δύο πλευρές της συμφωνίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ, αποτελεί σημαντικό μέσο για την εμβάθυνση της οικονομικής σχέσης με τη Μολδαβία. Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή TRAN να εκδώσει θετική σύσταση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας.

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας για Κοινό Ευρωπαϊκό Αεροπορικό Χώρο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Έγγραφα αναφοράς

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

24.10.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ημερομηνία κατάθεσης

23.4.2020

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

[1] Απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (2012/639/EΕ) ΕΕ L 292 της 20.10.2012, σ. 1–2.

[2] Απόφαση (ΕΕ) 2015/1389 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2015, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ L 215 της 14.8.2015, σ. 1.

[3] Υπόθεση C-28/12 της 28.4.2015.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου