Menetlus : 2012/0006(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0084/2020

Esitatud tekstid :

A9-0084/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 163kWORD 56k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transpordi- ja turismikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14205/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu eelnõu (08185/2012),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C9-0192/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9-0084/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Moldova Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 


SELETUSKIRI

Käesoleva lepinguga luuakse ELi ja Moldova ühine lennunduspiirkond, mis on osa ELi idapartnerlusest ja laiemast ELi naabruspoliitikast. Uus leping peab asendama seniseid ELi liikmesriikide ja Moldova vahelisi kahepoolseid lepinguid, mis käsitlevad lennundusteenuseid.

 

Menetluskord

 

Komisjon pidas nõukogult 2011. aasta juunis saadud volituste alusel lepingu üle läbirääkimisi. Lepingule kirjutati alla 26. juunil 2012, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval, kooskõlas otsusega 2012/639/EL[1]. Pärast Horvaatia ühinemist ELiga allkirjastati 22. juulil 2015 asjakohane protokoll, milles käsitletakse Horvaatia Vabariigi ühinemist kõnelause lepinguga[2].

 

Lisaks võetakse kõnealuses lepingus arvesse ka Lissaboni lepingu jõustumist ning Euroopa Kohtu otsusest[3] tulenevaid õiguslikke muudatusi.

 

Lepingu sõlmimiseks taotleb nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 218.

 

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 105 ja artikli 114 lõigete 5, 7 ja 8 kohaselt esitab vastutav komisjon soovituse anda kavandatavale õigusaktile nõusolek või lükata see tagasi. Parlament teeb seejärel otsuse ühe hääletusega ja muudatusettepanekuid lepingu kohta esitada ei saa. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekud on lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

 

Lepingu põhielemendid

 

Leping on osa ELi naabruspoliitikast. See tugineb ELi liikmesriikide ja Moldova vaheliste kahepoolsete lennutranspordilepingute raamistikule ja asendab selle ELi ja tema idapartnerluse partnerite vahelise ühise lennunduspiirkonna loomisega. Lepinguga nähakse ette turu järkjärguline avamine, et võimaldada vastastikune juurdepääs lennuliinidele ja läbilaskevõimele, tagatakse ettevõtjatele ELi põhimõtetele vastavad võrdsed võimalused ning nähakse ette Moldova lennundusalaste õigusaktide vastavusse viimine ELi õigusaktidega sellistes küsimustes nagu ohutus, julgeolek ja lennuliikluse korraldamine.

 

 

 

Raportööri seisukoht

 

See üldine leping ei hõlma mitte ainult lennuliiklusõigusi, et võimaldada otselende ELi lennujaamade ja Moldova vahel, vaid ka mitmesuguseid lennundusküsimusi, nagu reisijate õigused, lennuliikluse korraldamine, majanduslik reguleerimine, konkurents ja sotsiaalsed aspektid. Pärast lepingu ratifitseerimist viiakse Moldova lennutranspordistandardid vastavusse ELi raamistikuga ning sellega toob leping vastastikust kasu mõlemale poolele. Lisaks on leping ELi naabruspoliitika osana oluline vahend majandussuhete süvendamiseks Moldovaga. Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil anda lepingu sõlmimisele heakskiit.

 


 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimine

Viited

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

24.10.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Esitamise kuupäev

23.4.2020

 

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

[1] Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 7. juuni 2012. aasta otsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (2012/639/EL), ELT L 292, 20.10.2012, lk 1–2.

[2] Nõukogu 7. mai 2015. aasta otsus (EL) 2015/1389 protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 215, 14.8.2015, lk 1).

[3] Kohtuasi C-28/12, 28.4.2015.

Viimane päevakajastamine: 8. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika