Menettely : 2012/0006(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0084/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0084/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 52k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Liikenne- ja matkailuvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14205/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevaksi sopimukseksi (08185/2012),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0192/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0084/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

 


 

PERUSTELUT

Tällä sopimuksella perustetaan EU:n ja Moldovan yhteinen ilmailualue osana EU:n itäistä kumppanuutta ja laajempaa EU:n naapuruuspolitiikkaa. Uusi sopimus korvaa EU:n jäsenvaltioiden ja Moldovan väliset voimassa olevat kahdenväliset lentoliikennesopimukset.

 

Menettely

 

Komissio on neuvotellut sopimuksen neuvoston kesäkuussa 2011 antaman valtuutuksen mukaisesti, ja se allekirjoitettiin päätöksen 2012/639/EU[1] mukaisesti 26. kesäkuuta 2012 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin. Kroatian liityttyä EU:hun asiaa koskeva pöytäkirja Kroatian tasavallan liittymisestä tähän sopimukseen allekirjoitettiin 22. heinäkuuta 2015[2].

 

Lisäksi sopimuksessa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo sekä Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta[3] johtuvat oikeudelliset muutokset.

 

Sopimuksen tekemiseksi neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

 

Parlamentin työjärjestyksen 105 artiklan ja 114 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti tekee sitten päätöksen yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän esittämässä suosituksessa.

 

Sopimuksen keskeiset määräykset

 

Tämä sopimus on osa EU:n naapuruuspolitiikkaa. Se perustuu EU:n jäsenvaltioiden ja Moldovan kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin ja korvaa ne perustamalla yhteisen ilmailualueen EU:n ja sen itäisten kumppanimaiden välille. Siinä määrätään markkinoiden asteittaisesta avaamisesta reiteille pääsyn ja kapasiteetin osalta vastavuoroisuuden pohjalta, varmistetaan talouden toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n periaatteiden mukaisesti ja määrätään Moldovan ilmailulainsäädännön yhdenmukaistamisesta EU:n lainsäädännön kanssa muun muassa turvallisuuden, turvatoimien ja ilmaliikenteen hallinnan alalla.

 

Esittelijän kanta

 

Tämän kattavan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat lentoliikenneoikeudet, jotka mahdollistavat suorat lennot minkä tahansa EU:n lentoaseman ja Moldovan välillä, sekä monenlaiset ilmailuun liittyvät kysymykset, kuten matkustajien oikeudet, ilmaliikenteen hallinta, taloudellinen sääntely, kilpailu ja sosiaaliset näkökohdat. Kun sopimus on ratifioitu, se johtaa Moldovan lentoliikennenormien yhdenmukaistamiseen EU:n kehyksen kanssa ja tuottaa siten molemminpuolista hyötyä sopimuksen molemmille osapuolille. Lisäksi se on tärkeä väline taloussuhteiden syventämisessä Moldovan kanssa osana EU:n naapuruuspolitiikkaa. Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän sopimuksen tekemistä.

 

 

 


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

24.10.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.4.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.4.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

[47]

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1] Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (2012/639/EU) (EUVL L 292, 20.10.2012, s. 1–2).

[2] Neuvoston päätös (EU) 2015/1389, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 215, 14.8.2015, s. 1).

[3] Asia C-28/12, 28.4.2015.

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö