Postupak : 2012/0006(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0084/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0084/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet i turizam</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (14205/2019),

 uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove (08185/2012),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6., drugim podstavkom točkom (a)(v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0192/2019),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A9-0084/2020),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Moldove.


 

OBRAZLOŽENJE

Ovim se sporazumom uspostavlja zajednički zračni prostor između EU-a i Moldove kao dio Istočnog partnerstva i šire politike susjedstva EU-a. Postojeći bilateralni sporazumi o uslugama zračnog prijevoza između država članica EU-a i Moldove zamijenit će se novim sporazumom.

 

Postupak

 

Pregovore o sporazumu u lipnju 2011. vodila je Komisija na ovlaštenje Vijeća, a sam je sporazum potpisan 26. lipnja 2012., podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2012/639/EU[1]. Nakon pristupanja Republike Hrvatske EU-u mjerodavni Protokol o pristupanju Republike Hrvatske tom sporazumu potpisan je 22. srpnja 2015.[2]

 

Štoviše, tim se sporazumom uzimaju u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona te pravne izmjene koje su uslijedile nakon presude Suda[3].

 

U skladu s člankom 218. UFEU-a za sklapanje tog sporazuma Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta.

 

U skladu s člankom 105. i člankom 114. stavcima 5., 7. i 8. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor Parlamentu podnosi preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Parlament potom donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

 

Glavne odredbe sporazuma

 

Ovaj sporazum dio je politike susjedstva EU-a. Nadovezuje se i zamjenjuje okvir bilateralnih sporazuma o zračnom prijevozu između država članica EU-a i Moldove uspostavom zajedničkog zračnog prostora između EU-a i njegovih partnera u okviru Istočnog partnerstva. Njime se otvara put postupnom otvaranju tržišta u pogledu pristupa rutama i kapacitetima na recipročnoj osnovi, jamče jednaki uvjeti za gospodarske subjekte utemeljeni na načelima EU-a te predviđa usklađivanje moldavskog zakonodavstva u području zrakoplovstva sa zakonodavstvom EU-a u vezi s pitanjima kao što su sigurnost, zaštita i upravljanje zračnim prometom.

 

 

 

Stajalište izvjestitelja

 

Ovim se sveobuhvatnim sporazumom ne utvrđuju samo prava zračnog prijevoza, kojima se omogućavaju izravni letovi između svih zračnih luka EU-a i Moldove, nego i široki raspon pitanja iz područja zračnog prometa, kao što su prava putnika, uspravljanje zračnim prometom, gospodarski propisi, tržišno natjecanje ili socijalni aspekti. Nakon ratifikacije sporazuma doći će do usklađivanja moldavskih standarda zračnog prometa s okvirom EU-a, što će rezultirati obostranim koristima za obje sporazumne strane. Nadalje, kao dio politike susjedstva EU-a, on je važan instrument u produbljivanju gospodarskog odnosa s Moldovom. S obzirom na navedeno, izvjestitelj predlaže da odbor TRAN da pozitivnu preporuku o sklapanju predmetnog sporazuma.

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaključivanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Republike Moldove

Referentni dokumenti

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

24.10.2012

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Datum usvajanja

21.4.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Datum podnošenja

23.4.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 7. lipnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove (2012/639/EU) SL L 292, 20.10.2012., str. 1. – 2.

[2] Odluka Vijeća (EU) 2015/1389 od 7. svibnja 2015. o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i Republike Moldove, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji SL L 215, 14.8.2015., str. 1.

[3] Predmet C-28/12 od 28.4.2015.

Posljednje ažuriranje: 8. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti