Eljárás : 2012/0006(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0084/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0084/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 52k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14205/2019),

 tekintettel az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás tervezetére (08185/2012),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0192/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0084/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Moldovai Köztársaság kormányai és parlamentjei részére.

 


 

INDOKOLÁS

Ez a megállapodás az EU keleti partnerségének és az EU tágabb szomszédságpolitikájának részeként közös légteret hoz létre az EU és Moldova között. Az új megállapodás célja, hogy az eddigi kétoldalú megállapodások helyébe lépjen, amelyek a légiközlekedési szolgálatokat szabályozzák az EU tagállamai és Moldova között.

 

Eljárás

 

Az ezzel a megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat a Bizottság a Tanácstól 2011 júniusában kapott felhatalmazás alapján folytatta le. A megállapodás aláírására – feltételezve annak későbbi megkötését – 2012. június 26-án került sor, a 2012/639/EU határozattal[1] összhangban. Horvátország uniós csatlakozását követően a Horvát Köztársaságnak a megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló vonatkozó jegyzőkönyv 2015. július 22-én került aláírásra[2].

 

A megállapodás figyelembe veszi továbbá a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését, valamint az Európai Bíróság ítéletét követő jogi módosításokat is[3].

 

A megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak az EUMSZ 218. cikke értelmében kérnie kell az Európai Parlament egyetértését.

 

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) bekezdése értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

 

A megállapodás főbb rendelkezései

 

Ez a megállapodás az EU szomszédságpolitikájának részét képezi. A megállapodás az EU tagállamai és Moldova közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások keretére épül és annak helyébe lép az EU és a keleti partnerségben részt vevő partnerei közötti közös légtér létrehozása révén. A megállapodás az útvonalakhoz és a kapacitáshoz való hozzáférés tekintetében viszonossági alapon fokozatos piacnyitást ír elő, az uniós elvek alapján egyenlő versenyfeltételeket biztosít a gazdasági szereplők számára, valamint előírja a moldovai légiközlekedési jogszabályoknak az uniós jogszabályokkal való összehangolását olyan kérdésekben, mint a biztonság, a védelem és a légiforgalmi szolgáltatás.

 

 

 

Az előadó álláspontja

 

Ez az átfogó megállapodás nemcsak az uniós repülőterek és Moldova közötti közvetlen légi járatokat lehetővé tevő légiforgalmi jogokra terjed ki, hanem a légi közlekedéssel kapcsolatos kérdések széles körére is, például az utasok jogaira, a légiforgalmi szolgáltatásra, a gazdasági szabályozásra, a versenyre vagy a szociális szempontokra. Ratifikálását követően a megállapodás a légi közlekedésre vonatkozó moldovai normáknak az uniós kerettel való összehangolásához fog vezetni, és ennek eredményeként a megállapodás mindkét fele számára kölcsönös előnyökkel fog járni. Emellett az EU szomszédságpolitikájának részeként fontos eszköze a Moldovával fennálló gazdasági kapcsolatok elmélyítésének. A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az említett megállapodás megkötéséhez.

 

 

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötése az EU és a Moldovai Köztársaság között

Hivatkozások

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

24.10.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.4.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Benyújtás dátuma

23.4.2020

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

[1] A Tanácsnak és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek 2012/639/EU határozata (2012. június 7.) az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, HL L 292., 2012.10.20., 1–2. o.

[2] A Tanács (EU) 2015/1389 határozata (2015. május 7.) az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, HL L 215., 2015.8.14., 1. o.

[3] A C-28/12. sz. ügyben 2015. április 28-án hozott ítélet

Utolsó frissítés: 2020. május 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat