Procedūra : 2012/0006(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0084/2020

Pateikti tekstai :

A9-0084/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 55k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre> dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporto ir turizmo komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14205/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo projektą (08185/2012),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0192/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A9-0084/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Moldovos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

 


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo susitarimu sukuriama ES ir Moldovos bendroji aviacijos erdvė, kuri yra ES Rytų partnerystės ir platesnės ES kaimynystės politikos dalis. Naujuoju susitarimu turi būti pakeisti galiojantys dvišaliai ES valstybių narių ir Moldovos susitarimai dėl oro eismo paslaugų.

 

Procedūra

 

Dėl šio susitarimo derėjosi Tarybos 2011 m. birželio mėn. įgaliota Komisija ir jis buvo pasirašytas 2012 m. birželio 26 d. su sąlyga, kad bus sudarytas vėliau, pagal Sprendimą 2012/639/ES[1]. Kroatijai įstojus į ES, 2015 m. liepos 22 d.[2] buvo pasirašytas atitinkamas protokolas dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie šio susitarimo.

 

Be to, šiame susitarime atsižvelgiama į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis, ir į teisinius pakeitimus po to, kai buvo priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas[3].

 

Kad galėtų sudaryti susitarimą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą, kaip reikalaujama pagal SESV 218 straipsnį.

 

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu ir 114 straipsnio 5, 7 ir 8 dalimis, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją dėl pritarimo siūlomam aktui arba jo atmetimo. Tada Parlamentas sprendžia vienu balsavimu dėl pritarimo ir dėl šio teisės akto negali būti teikiami jokie pakeitimai. Pakeitimai komitete gali būti priimami tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš esmės pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

 

Pagrindinės susitarimo nuostatos

 

Šis susitarimas yra ES kaimynystės politikos dalis. Jis remiasi ES valstybių narių ir Moldovos dvišaliais oro susisiekimo susitarimais ir juos pakeičia sukuriant bendrą ES ir jos Rytų partnerystės partnerių aviacijos erdvę. Jame numatomas laipsniškas abipusis rinkos atvėrimas suteikiant galimybę naudotis maršrutais ir pajėgumais, užtikrinamos vienodos sąlygos ekonominės veiklos vykdytojams remiantis ES principais ir numatomas Moldovos aviacijos teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais tokiais klausimais kaip sauga, saugumas ir oro eismo valdymas.

 

 

 

Pranešėjo pozicija

 

Šis išsamus susitarimas apima ne tik oro eismo teises, kad būtų galima vykdyti tiesioginius skrydžius tarp bet kurio ES oro uosto ir Moldovos, bet ir įvairius aviacijos klausimus, tokius kaip keleivių teisės, oro eismo valdymas, ekonominis reguliavimas, konkurencija ar socialiniai aspektai. Ratifikavus šį susitarimą, Moldovos oro susisiekimo standartai bus suderinti su ES sistema, todėl abi susitarimo šalys gaus abipusės naudos. Be to, kaip ES kaimynystės politikos priemonė, šis susitarimas yra svarbus stiprinant ekonominius santykius su Moldova. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą rekomendaciją dėl susitarimo sudarymo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas

Nuorodos

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

24.10.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Priėmimo data

21.4.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Pateikimo data

23.4.2020

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1] 2012 m. birželio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (2012/639/ES) (OL L 292, 2012 10 20, p. 1–2).

[2] 2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1389 dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, pasirašymo Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo (OL L 215, 2015 8 14, p. 1).

[3] 2015 m. balandžio 28 d. byla C-28/12.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika