Procedūra : 2012/0006(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0084/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0084/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0084/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 49k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses</Titre>

<DocRef>(COM14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM14205/2019),

 ņemot vērā projektu nolīgumam par kopējo aviācijas telpu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku (08185/2012),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0192/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0084/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Moldovas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Ar šo nolīgumu izveido ES un Moldovas kopējo aviācijas telpu kā daļu no ES Austrumu partnerības un plašākas ES kaimiņattiecību politikas. Jaunais nolīgums aizstās spēkā esošos divpusējos nolīgumus par gaisa satiksmes pakalpojumiem starp ES dalībvalstīm un Moldovu.

 

Procedūra

 

Komisija sarunas par šo nolīgumu risināja saskaņā ar Padomes 2011. gada jūnijā sniegto atļauju, un tas tika parakstīts 2012. gada 26. jūnijā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk un rīkojoties saskaņā ar Lēmumu 2012/639/ES[1]. Pēc Horvātijas pievienošanās ES attiecīgais protokols par Horvātijas Republikas pievienošanos šim nolīgumam tika parakstīts 2015. gada 22. jūlijā[2].

 

Turklāt šajā nolīgumā ir ņemta vērā arī Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā arī juridiskās izmaiņas pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma[3].

 

Lai nolīgumu varētu noslēgt, Padome lūdza Eiropas Parlamenta piekrišanu saskaņā ar LESD 218. pantu.

 

Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 105. pantu un 114. panta 5., 7. un 8. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu, un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

 

Nolīguma galvenie noteikumi

 

Šis nolīgums ir daļa no ES kaimiņattiecību politikas. Tas balstās uz divpusējiem gaisa transporta nolīgumiem starp ES dalībvalstīm un Moldovas Republiku un aizstāj tos, Eiropas Savienībai un tās Austrumu partnerības partneriem veidojot kopējo aviācijas telpu. Tas paredz pakāpenisku tirgus atvēršanu uz savstarpīguma pamata attiecībā uz piekļuvi maršrutiem un kapacitāti, nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus ekonomikas dalībniekiem, pamatojoties uz ES principiem, un paredz Moldovas aviācijas tiesību aktu saskaņošanu ar ES tiesību aktiem tādās jomās kā drošība, drošums un gaisa satiksmes pārvaldība.

 

 

 

Referenta nostāja

 

Šis visaptverošais nolīgums attiecas ne tikai uz gaisa satiksmes tiesībām, lai ļautu veikt tiešos lidojumus starp jebkuru ES lidostu un Moldovu, bet arī uz plašu aviācijas jautājumu klāstu, piemēram, pasažieru tiesībām, gaisa satiksmes pārvaldību, ekonomikas regulējumu, konkurenci vai sociālajiem aspektiem. Tiklīdz tas būs ratificēts, tas nodrošinās Moldovas gaisa transporta standartu saskaņošanu ar ES regulējumu un tādējādi sniegs abpusējus ieguvumus abām nolīguma pusēm. Turklāt kā daļa no ES kaimiņattiecību politikas tā ir svarīgs instruments ekonomisko attiecību padziļināšanai ar Moldovu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par nolīguma noslēgšanu.

 

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējās aviācijas telpas nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku

Atsauces

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

24.10.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.4.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Iesniegšanas datums

23.4.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2012. gada 7. jūnija Lēmums 2012/639/ES par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku (OV L 292, 20.10.2012., 1.–2. lpp.).

[2] Padomes 2015. gada 7. maija Lēmums (ES) 2015/1389 par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (OV L 215, 14.8.2015., 1. lpp.).

[3] Lieta C-28/12, 28.4.2015.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 29. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika