Procedure : 2012/0006(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0084/2020

Ingediende teksten :

A9-0084/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 52k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Commissie vervoer en toerisme</Commission>

Rapporteur: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14205/2019),

 gezien de ontwerpovereenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië (08185/2012),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0192/2019),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0084/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Moldavië.

 


 

TOELICHTING

Deze overeenkomst voorziet in de totstandbrenging van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië in het kader van het Oostelijk Partnerschap en het bredere nabuurschapsbeleid van de EU. De nieuwe overeenkomst zal in de plaats treden van de bestaande bilaterale overeenkomsten over luchtverkeersdiensten tussen de EU-lidstaten en Moldavië.

 

Procedure

 

De onderhandelingen over deze overeenkomst zijn gevoerd door de Commissie, overeenkomstig de machtiging van de Raad van juni 2011, en de overeenkomst werd ondertekend op 26 juni 2012, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip, in overeenstemming met Besluit 2012/639/EU[1]. Na de toetreding van Kroatië tot de EU werd op 22 juli 2015 het desbetreffende protocol betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot deze overeenkomst ondertekend[2].

 

Bovendien is in deze overeenkomst ook rekening gehouden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en met juridische wijzigingen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie[3].

 

Om de overeenkomst te kunnen sluiten, heeft de Raad overeenkomstig artikel 218 VWEU de goedkeuring van het Europees Parlement nodig.

 

Overeenkomstig artikel 105 en artikel 114, leden 5, 7 en 8, van het Reglement van het Parlement legt de bevoegde commissie een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich middels een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

 

Belangrijkste bepalingen van de overeenkomst

 

Deze overeenkomst maakt deel uit van het EU-nabuurschapsbeleid. Ze bouwt voort op en treedt in de plaats van het kader van bilaterale luchtvervoersovereenkomsten tussen de EU-lidstaten en Moldavië door de totstandbrenging van de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar partners van het Oostelijk Partnerschap. De overeenkomst heeft tot doel de markt geleidelijk en op wederzijdse basis open te stellen voor wat de toegang tot routes en capaciteit betreft, zorgt voor een gelijk speelveld voor marktdeelnemers op basis van de EU‑beginselen en voorziet in de aanpassing van de Moldavische luchtvaartwetgeving aan de EU-wetgeving inzake kwesties als veiligheid, beveiliging en luchtverkeersbeheer.

 

Standpunt van de rapporteur

 

Deze brede overeenkomst heeft niet alleen betrekking op verkeersrechten, om rechtstreekse vluchten tussen de luchthavens van de EU en Moldavië mogelijk te maken, maar ook op een uitgebreide reeks luchtvaartkwesties zoals passagiersrechten, luchtverkeersbeheer, economische regelgeving, concurrentie of sociale aspecten. Zodra ze is geratificeerd, zal de overeenkomst ervoor zorgen dat de Moldavische normen voor de luchtvaart worden aangepast aan het EU-kader, hetgeen wederzijdse voordelen zal opleveren voor beide partijen bij de overeenkomst. Bovendien maakt de overeenkomst deel uit van het EU-nabuurschapsbeleid, en als zodanig vormt ze een belangrijk instrument om de economische betrekkingen met Moldavië te verdiepen. Gezien het bovengenoemde stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positieve aanbeveling uitbrengt over de sluiting van deze overeenkomst.

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de overeenkomst inzake de Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte tussen de EU en de Republiek Moldavië

Document- en procedurenummers

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

24.10.2012

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

21.4.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Datum indiening

23.4.2020

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthoudingen

 

 

[1] Besluit van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 7 juni 2012 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië (2012/639/EU), PB L 292 van 20.10.2012, blz. 1.

[2] Besluit (EU) 2015/1389 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Unie en haar lidstaten, en de voorlopige toepassing van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, PB L 215 van 14.8.2015, blz. 1.

[3] Zaak C-28/12 van 28.4.2015.

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid