Procedura : 2012/0006(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0084/2020

Teksty złożone :

A9-0084/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 52k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Komisja Transportu i Turystyki</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (14205/2019),

 uwzględniając projekt umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (08185/2012),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0192/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0084/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mołdawii.

 


 

UZASADNIENIE

Niniejsza umowa ustanawia wspólny obszar lotniczy między UE a Mołdawią w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz szerszej polityki sąsiedztwa UE. Nowa umowa ma zastąpić istniejące dwustronne umowy o służbach ruchu lotniczego między państwami członkowskimi UE a Mołdawią.

 

Procedura

 

Umowa została wynegocjowana przez Komisję zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę w czerwcu 2011 r. i została podpisana 26 czerwca 2012 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją 2012/639/UE[1]. Po przystąpieniu Chorwacji do UE odpowiedni protokół w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do tej umowy podpisano 22 lipca 2015 r.[2]

 

Ponadto umowa uwzględnia również wejście w życie Traktatu z Lizbony oraz zmiany prawne wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości[3].

 

Aby zawrzeć umowę, Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 TFUE.

 

Zgodnie z art. 105 i art. 114 ust. 5, 7 i 8 Regulaminu Parlamentu właściwa komisja przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje następnie decyzję w drodze jednego głosowania, a do samej umowy nie można składać żadnych poprawek. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

 

Główne postanowienia umowy

 

Umowa jest częścią unijnej polityki sąsiedztwa. Opiera się na dwustronnych umowach o transporcie lotniczym między państwami członkowskimi UE a Mołdawią i zastępuje je poprzez utworzenie wspólnego obszaru lotniczego między UE a jej partnerami w ramach Partnerstwa Wschodniego. Przewiduje ona stopniowe otwarcie rynku pod względem dostępu do tras i zdolności przewozowych na zasadzie wzajemności, zapewnia równe warunki działania podmiotom gospodarczym w oparciu o zasady UE i przewiduje dostosowanie mołdawskich przepisów dotyczących lotnictwa do prawodawstwa UE w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, ochrona i zarządzanie ruchem lotniczym.

 

 

 

Stanowisko sprawozdawcy

 

Ta kompleksowa umowa obejmuje nie tylko prawa ruchu lotniczego, aby umożliwić bezpośrednie loty między dowolnym portem lotniczym UE a Mołdawią, ale także szeroki zakres kwestii związanych z lotnictwem, takich jak prawa pasażerów, zarządzanie ruchem lotniczym, uregulowania ekonomiczne, konkurencja lub aspekty społeczne. Po ratyfikacji doprowadzi ona do dostosowania mołdawskich norm w transporcie lotniczym do ram UE, co w rezultacie przyniesie obu stronom umowy obopólne korzyści. Ponadto, będąc częścią polityki sąsiedztwa UE, jest ona ważnym instrumentem pogłębiania stosunków gospodarczych z Mołdawią. W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia umowy.

 

 

 


 

 


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Republiką Mołdowy

Odsyłacze

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

24.10.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Data przyjęcia

21.4.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Data złożenia

23.4.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

[1] Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (2012/639/UE), Dz.U. L 292 z 20.10.2012, s. 1–2.

[2] Decyzja Rady (UE) 2015/1389 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Dz.U. L 215 z 14.8.2015, s. 1.

[3] Sprawa C-28/12 z 28.4.2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności