Postup : 2012/0006(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0084/2020

Predkladané texty :

A9-0084/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 180kWORD 50k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene Únie</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pre dopravu a cestovný ruch</Commission>

Spravodajca: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE
 47

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene Únie

(14205/2019 – C9‑0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14205/2019),

 so zreteľom na návrh Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (08185/2012),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0192/2019),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0084/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Moldavskej republiky.

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Touto dohodou sa vytvára spoločný letecký priestor medzi EÚ a Moldavskom ako súčasť Východného partnerstva EÚ a širšej susedskej politiky EÚ. Nová dohoda má nahradiť existujúce dvojstranné dohody o leteckých službách medzi členskými štátmi EÚ a Moldavskom.

 

Postup

 

Túto dohodu prerokovala Komisia na základe poverenia Rady v júni 2011 a k podpisu došlo 26. júna 2012 s výhradou jej neskoršieho uzavretia v súlade s rozhodnutím 2012/639/EÚ[1]. Po pristúpení Chorvátska k EÚ bol príslušný protokol o pristúpení Chorvátskej republiky k tejto dohode podpísaný 22. júla 2015[2].

 

Okrem toho táto dohoda zohľadňuje aj nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a právne úpravy v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora[3].

 

Na uzavretie dohody potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu, ako sa vyžaduje v článku 218 ZFEÚ.

 

V súlade s článkom 105 a článkom 114 ods. 5, 7 a 8 rokovacieho poriadku Parlamentu predkladá gestorský výbor odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament rozhodne jediným hlasovaním, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

 

Hlavné ustanovenia dohody

 

Táto dohoda je súčasťou susedskej politiky EÚ. Vychádza z rámca dvojstranných dohôd o leteckej doprave medzi členskými štátmi EÚ a Moldavskom a nahrádza ho prostredníctvom vytvorenia spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej partnermi z Východného partnerstva. Stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám a kapacitám na recipročnom základe, zabezpečuje rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na základe zásad EÚ a zaisťuje zosúladenie moldavských právnych predpisov v oblasti letectva s právnymi predpismi EÚ v otázkach, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana a manažment letovej prevádzky.

 

 

 

Stanovisko spravodajcu

 

Táto komplexná dohoda sa nevzťahuje len na práva letovej prevádzky s cieľom umožniť priame lety medzi ktorýmkoľvek letiskom EÚ a Moldavskom, ale aj na širokú škálu otázok leteckej dopravy, ako sú práva cestujúcich, manažment letovej prevádzky, hospodárska regulácia, hospodárska súťaž alebo sociálne aspekty. Po ratifikácii zabezpečí zosúladenie moldavských noriem v oblasti leteckej dopravy s rámcom EÚ, čo prinesie obom stranám dohody vzájomné výhody. Okrem toho je ako súčasť susedskej politiky EÚ dôležitým nástrojom prehlbovania hospodárskych vzťahov s Moldavskom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal kladné odporúčanie na uzavretie tejto dohody.

 

 

 


 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskou republikou

Referenčné čísla

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

24.10.2012

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Spravodajcovia:

 dátum vymenovania

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Dátum prijatia

21.4.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Dátum predloženia

23.4.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

[1] Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade zo 7. júna 2012 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (2012/639/EÚ), Ú. v. EÚ L 292, 20.10.2012, s. 1–2.

[2] Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1389 zo 7. mája 2015 o podpise v mene Únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 215, 14.8.2015, s. 1).

[3] Vec C-28/12 z 28. apríla 2015.

Posledná úprava: 6. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia