Postopek : 2012/0006(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0084/2020

Predložena besedila :

A9-0084/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 49k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet in turizem</Commission>

Poročevalec: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU
 47

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14205/2019),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo (08185/2012)

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0192/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0084/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Moldavije.


OBRAZLOŽITEV

S tem sporazumom se vzpostavlja skupni zračni prostor med EU in Moldavijo kot del vzhodnega partnerstva EU in širše sosedske politike EU. Novi sporazum bo nadomestil obstoječe dvostranske sporazume o storitvah zračnega prometa med državami članicami EU in Moldavijo.

 

Postopek

 

Komisija se je pogajala o sporazumu na podlagi pooblastila Sveta iz junija 2011, podpisan pa je bil 26. junija 2016, s pridržkom njegove poznejše sklenitve v skladu Sklepom 2012/639/EU[1]. Po pristopu Hrvaške k EU je bil 22. julija 2015 podpisan ustrezni protokol o pristopu Republike Hrvaške k temu sporazumu[2].

 

Poleg tega ta sporazum upošteva tudi začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in pravne spremembe po sodbi Sodišča Evropske unije[3].

 

Svet za sklenitev sporazuma v skladu s členom 218 PDEU potrebuje odobritev Evropskega parlamenta.

 

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament nato sprejme sklep z enim samim glasovanjem, k sporazumu pa ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo poročevalca.

 

Glavne določbe sporazuma

 

Sporazum je del sosedske politike EU. Nadgrajuje in nadomešča okvir dvostranskih sporazumov o zračnem prometu med državami članicami EU in Moldavijo z vzpostavitvijo skupnega zračnega prostora med EU in državami vzhodnega partnerstva. Zagotavlja postopno odpiranje trga za dostop do prog in zmogljivosti na podlagi vzajemnosti, zagotavlja enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte na podlagi načel EU in omogoča uskladitev moldavske letalske zakonodaje z zakonodajo EU o vprašanjih, kot so varnost, varovanje in upravljanje zračnega prometa.

 

 

 

Stališče poročevalca

 

Ta celoviti sporazum ne zajema le pravic v zračnem prometu, ki omogočajo neposredne lete med katerim koli letališčem EU in Moldavijo, temveč tudi širok razpon vprašanj s področja letalskega prometa, kot so pravice potnikov, upravljanje zračnega prometa, gospodarska ureditev, konkurenca in socialni vidiki. Ko bo ratificiran, bo privedel do uskladitve moldavskih standardov na področju zračnega prometa z okvirom EU, kar bo prineslo vzajemne koristi obema stranema. Poleg tega je kot del sosedske politike EU pomemben instrument za poglobitev gospodarskih odnosov z Moldavijo. Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj Odbor za promet in turizem poda pozitivno priporočilo za sklenitev sporazuma.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Republiko Moldavijo

Referenčni dokumenti

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

24.10.2012

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

21.4.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Datum predložitve

23.4.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 7. junija 2012 o podpisu Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (2012/639/EU) (UL L 292, 20.10.2012, str. 1–2).

[2] Sklep Sveta (EU) 2015/1389 z dne 7. maja 2015 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic in o njegovi začasni uporabi (UL L 215, 14.8.2015, str. 1–2).

[3] Zadeva C-28/12 z dne 28.4.2015.

Zadnja posodobitev: 8. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov