Förfarande : 2012/0006(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0084/2020

Ingivna texter :

A9-0084/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0145

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0084/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 55k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien</Titre>

<DocRef>(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Utskottet för transport och turism</Commission>

Föredragande: <Depute>Roberts Zīle</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien

(14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (14205/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien (08185/2012),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0192/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0084/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Moldavien.

 


MOTIVERING

Genom avtalet upprättas ett gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien, som en del av EU:s östliga partnerskap och den europeiska grannskapspolitiken. De befintliga bilaterala lufttransportavtalen mellan EU:s medlemsstater och Moldavien kommer att ersättas av det nya avtalet.

Förfarande

Avtalet förhandlades fram av kommissionen enligt det mandat den fick från rådet i juni 2011 och undertecknades den 26 juni 2012, med förbehåll för att det skulle ingås vid en senare tidpunkt, vilket skedde genom beslut 2012/639/EU[1]. Efter att Kroatien hade anslutit sig till EU undertecknades det tillämpliga protokollet för Republiken Kroatiens anslutning till detta avtal den 22 juli 2015[2].

Genom detta avtal beaktas även Lissabonfördragets ikraftträdande samt de rättsliga ändringar som följde efter domstolens dom[3].

För att ingå avtalet behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

Enligt artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

De viktigaste bestämmelserna i avtalet

Detta avtal utgör en del av den europeiska grannskapspolitiken. Det bygger på och ersätter de bilaterala lufttransportavtalen mellan EU:s medlemsstater och Moldavien genom att upprätta ett luftfartsområde som omfattar EU och dess partner i det östliga partnerskapet. Genom avtalet sker en gradvis öppning av marknaderna när det gäller åtkomst till flyglinjer och kapacitet på ömsesidig grund, samtidigt som man säkerställer lika konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer utifrån EU:s principer och anpassar den moldaviska luftfartslagstiftningen till EU-rätten inom områden som säkerhet och flygledning.

Föredragandens ståndpunkt

Detta heltäckande avtal täcker inte bara luftfartsrättigheter för att kunna bedriva direktflyg mellan valfri flygplats i EU och Moldavien, utan gäller även en rad flygfrågor, såsom passagerarrättigheter, flygledning, ekonomiska regleringar, konkurrens och sociala aspekter. När det väl har ratificerats kommer det att innebära att de moldaviska standarderna för luftfarten harmoniseras med EU:s ram, vilket kommer att ge fördelar för båda parter i avtalet. Som en del i EU:s grannskapspolitik utgör det dessutom ett viktigt instrument för att fördjupa de ekonomiska förbindelserna med Moldavien. Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att avtalet ingås.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Slutande av avtal om gemensamt luftrum mellan EU och Republiken Moldavien

Referensnummer

13800/2012 – C7-0365/2012 – 2012/0006(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

24.10.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

19.11.2012

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Roberts Zīle

12.9.2019

 

 

 

Antagande

21.4.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ingivande

23.4.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] Beslut av rådet och av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet av den 7 juni 2012 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien (2012/639/EU) EUT L 292, 20.10.2012, s. 1.

[2] Rådets beslut (EU) 2015/1389 av den 7 maj 2015 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters vägnar och om provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen EUT L 215, 14.8.2015, s. 1.

[3] Mål C-28/12, 28.4.2015.

Senaste uppdatering: 8 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy