ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου

23.4.2020 - (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Andor Deli

Διαδικασία : 2012/0324(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0085/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0085/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14207/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου (16828/2012),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0196/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0085/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Ισραήλ.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικασία

 

Τον Απρίλιο του 2008, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για μια ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου («η Συμφωνία»). Η συμφωνία υπεγράφη στις 10 Ιουνίου 2013 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 2 Αυγούστου 2013[1].

 

Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία εφαρμόζεται διοικητικά από τις αεροναυτικές αρχές αμφοτέρων των μερών. Η Συμφωνία προβλέπει επίσης τη σύσταση μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, η οποία συνεδριάζει σε προκαταρκτική και ετήσια βάση από την ημερομηνία της υπογραφής για να αναλύσει την εξέλιξη της αγοράς, να συζητήσει τις διμερείς αεροπορικές σχέσεις και την «επιχειρηματική διάσταση» και να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας.

 

Τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε ήδη στη διαδικασία που αφορά τη Συμφωνία, καθώς έδωσε τη συγκατάθεσή του για το πρωτόκολλο προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στη Συμφωνία[2][3].

Τον Μάιο του 2019, η συμφωνία κυρώθηκε από το τελευταίο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο έχει πλέον ζητήσει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 και το άρθρο 114 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή (TRAN) υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης.  Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση όπως προτείνεται από τον εισηγητή. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία.

 

Περιεχόμενο

 

Κατά τη διοικητική της εφαρμογή, η συμφωνία αποδείχθηκε σημαντικό βήμα για την εφαρμογή μιας φιλόδοξης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Δημιούργησε σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές και αύξησε σημαντικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ με την εξυπηρέτηση σχεδόν 70 νέων ζευγών πόλεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

 

Επιπλέον, όπως όλες οι συνολικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ που έχουν υπογραφεί με τις «γειτονικές» χώρες, η εν λόγω Συμφωνία προβλέπει πολύ στενή κανονιστική σύγκλιση του Ισραήλ με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της αεροπορίας, συνδέοντας ουσιαστικά το Ισραήλ με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές.

 

Τέλος – σε αντίθεση με τη διμερή συμφωνία μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και του Ισραήλ, η οποία αντικαταστάθηκε από την παρούσα Συμφωνία – περιέχει ειδικές διασφαλίσεις όσον αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό, τον σεβασμό των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και τη συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αεροπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ.

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ

Έγγραφα αναφοράς

13521/2013 – C7-0382/2013 – 2012/0324(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

24.10.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.11.2013

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

18.11.2013

INTA

18.11.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

6.11.2019

INTA

18.7.2019

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Andor Deli

1.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ημερομηνία κατάθεσης

23.4.2020

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Maria Grapini, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandin, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές