Menetlus : 2012/0324(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0085/2020

Esitatud tekstid :

A9-0085/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0151

<Date>{23/04/2020}23.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0085/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 49k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(14207/2019 – C9‑0196/2019 – 2012/0324(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transpordi- ja turismikomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Andor Deli</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(14207/2019 – C9‑0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14207/2019),

 võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu eelnõu (16828/2012),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C‑0196/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9-0085/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Iisraeli valitsustele ja parlamentidele.


 

SELETUSKIRI

Menetlus

 

Nõukogu andis 2008. aasta aprillis Euroopa Komisjonile loa alustada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise üle (edaspidi „leping“). Lepingule kirjutati alla 10. juunil 2013 ja see avaldati Euroopa Liidu Teatajas 2. augustil 2013[1].

 

Alates sellest kuupäevast kuni lepingu jõustumiseni on mõlema lepinguosalise lennuametid lepingut halduslikult kohaldanud. Lepinguga luuakse ka lepinguosaliste esindajatest koosnev ühiskomitee, mis on alates lepingu allkirjastamise kuupäevast igal aastal esialgselt kokku tulnud, et analüüsida turu arengut, arutada kahepoolseid lennundussuhteid ja äritegevusega seotud küsimusi ning tagada lepingu nõuetekohane rakendamine.

 

Euroopa Parlament osales juba 2016. aasta aprillis lepinguga seotud menetluses, sest andis Horvaatia Vabariigi lepinguga ühinemise protokollile[2][3] oma nõusoleku.

Viimane liikmesriik ratifitseeris lepingu 2019. aasta mais. Seetõttu on nõukogu nüüd taotlenud Euroopa Parlamendi nõusolekut kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218.

 

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 105 ja 114 kohaselt esitab vastutav parlamendikomisjon (TRAN) soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekud on lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht. Parlament teeb seejärel otsuse ühe hääletusega ja muudatusettepanekuid lepingu kohta esitada ei saa.

 

Sisu

 

Haldusliku kohaldamise ajal osutus leping oluliseks sammuks ambitsioonika ELi välispoliitika elluviimisel. See tõi märkimisväärset kasu mõlemale poolele ning lisas oluliselt ELi ja Iisraeli vahelisi ühendusi, sest alates lepingu allkirjastamisest on olemas lennuühendus peaaegu uue 70 linnapaari vahel.

 

Lisaks sellele, nagu kõigi ELi laiaulatuslike lennunduslepingute puhul, mis on sõlmitud naabruses asuvate riikidega, nähakse käesoleva lepinguga ette Iisraeli õigusnormide ulatuslik lähendamine ELi lennundusalasele õigustikule, millega Iisrael seotakse ELi lennundusalase õigusraamistikuga.

 

Vastupidiselt üksikute liikmesriikide ja Iisraeli vahelisele kahepoolsele lepingule, mis asendati käesoleva lepinguga, sisaldab leping konkreetseid kaitsemeetmeid seoses ausa konkurentsi, töö- ja sotsiaalsete standardite järgimise, reisijate õiguste kaitse ja keskkonnaalase koostööga, millega luuakse ELi ja Iisraeli vaheliste lennundussuhete terviklik reguleeriv raamistik.

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

Viited

13521/2013 – C7-0382/2013 – 2012/0324(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

24.10.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

TRAN

18.11.2013

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

18.11.2013

INTA

18.11.2013

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

6.11.2019

INTA

18.7.2019

 

 

Raportöörid:

 nimetamise kuupäev

Andor Deli

1.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Esitamise kuupäev

23.4.2020

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Maria Grapini, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandin, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A0802(01)&from=ET

[3] Horvaatia Vabariik ühineb Euroopa Liiduga ühinemisel lepingutega, mille ELi liikmesriigid ja liit on ühe või mitme kolmanda riigiga sõlminud või alla kirjutanud, kõnealustele lepingutele lisatavate protokollide kaudu.

Viimane päevakajastamine: 8. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika