Ziņojums - A9-0086/2020Ziņojums
A9-0086/2020

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

23.4.2020 - (14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Andris Ameriks

Procedūra : 2010/0180(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0086/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0086/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

(14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14209/2019),

 ņemot vērā projektu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (14366/2010),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0193/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0086/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Jordānijas Hāšimītu Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Šis Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums reglamentē attiecības aviācijas jomā starp ES un tās dalībvalstīm un Jordānijas Hāšimītu Karalisti. Tas tiek slēgts ES kaimiņattiecību politikas ietvaros, kuras viens no mērķiem ir izveidot ES un tās kaimiņvalstu kopēju aviācijas telpu.

 

Procedūra

 

Komisija sarunas par šo nolīgumu risināja saskaņā ar Padomes 2007. gada jūnijā sniegto pilnvarojumu, un tas tika parakstīts 2010. gada 15. decembrī, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, rīkojoties saskaņā ar Lēmumu 2012/750/ES[1]. Eiropas Parlaments 2011. gada 15. novembrī sniedza piekrišanu minētā nolīguma noslēgšanai[2]. Pēc Horvātijas pievienošanās ES attiecīgais protokols par Horvātijas Republikas pievienošanos šim nolīgumam tika parakstīts 2016. gada 3. maijā[3].

 

Tomēr nolūkā ņemt vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, kā arī juridiskās izmaiņas pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma[4] saistībā ar Padomes lēmuma 2012/750/ES formulējumu, Padome 2019. gada 25. jūnijā iesniedza jaunu lēmumu Parlamenta piekrišanas saņemšanai.

 

Lai nolīgumu varētu noslēgt, Padome lūdza Eiropas Parlamenta piekrišanu saskaņā ar LESD 218. pantu.

 

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 105. pantu un 114. panta 5., 7. un 8. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

 

Nolīguma galvenie noteikumi

 

Šis nolīgums ir daļa no ES kaimiņattiecību politikas. Tas balstās uz divpusējiem gaisa transporta nolīgumiem starp ES dalībvalstīm un Jordāniju un aizstāj tos, Eiropas Savienībai un tās Vidusjūras reģiona partneriem veidojot Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas telpu. Tas paredz pakāpenisku tirgus atvēršanu uz savstarpīguma pamata attiecībā uz piekļuvi maršrutiem un jaudu, nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus ekonomikas dalībniekiem, pamatojoties uz ES principiem, un paredz Jordānijas aviācijas tiesību aktu saskaņošanu ar ES tiesību aktiem tādās jomās kā drošība, drošums un gaisa satiksmes pārvaldība.

 

Referenta nostāja

 

Šai piekrišanas procedūrai ir tīri tehnisks raksturs, lai ņemtu vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanās un 2015. gada Tiesas sprieduma (Lieta C-28/12) juridiskās sekas. Parlaments nolīgumu pēc būtības apstiprināja jau 2011. gadā un tam savu nostāju mainīt nav nepieciešams.

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par nolīguma noslēgšanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Jordāniju

Atsauces

14209/2019 – C9-0193/2019 – 09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

17.5.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

19.12.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Andris Ameriks

9.1.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.4.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Iesniegšanas datums

23.4.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika