Betänkande - A9-0086/2020Betänkande
A9-0086/2020

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

23.4.2020 - (14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Andris Ameriks

Förfarande : 2010/0180(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0086/2020
Ingivna texter :
A9-0086/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

(14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (14209/2019),

 med beaktande av förslaget till Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (14366/2010),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0193/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0086/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Jordanien.


MOTIVERING

Europa-Medelhavsavtalet om luftfart reglerar luftfartsförbindelserna mellan å ena sidan EU och dess medlemsstater och å andra sidan Hashemitiska konungariket Jordanien. Det har ingåtts som en del i EU:s grannskapspolitik, som bland annat syftar till att skapa ett gemensamt luftrum mellan EU och dess grannländer runt Medelhavet.

Förfarande

Avtalet förhandlades fram av kommissionen i enlighet med det mandat den fick från rådet i juni 2007 och undertecknades den 15 december 2010, med förbehåll för att det skulle ingås vid en senare tidpunkt, vilket skedde genom beslut 2012/750/EU[1]. Europaparlamentet gav sitt samtycke till ingåendet av avtalet den 15 november 2011[2]. Efter att Kroatien hade anslutit sig till EU undertecknades det tillämpliga protokollet för Republiken Kroatiens anslutning till detta avtal den 3 maj 2016[3].

Med tanke på Lissabonfördragets ikraftträdande och de rättsliga ändringarna efter EU‑domstolens dom[4] om ordalydelsen i beslut 2012/750/EU, lämnade rådet in det nya beslutet för godkännande av parlamentet den 25 juni 2019.

För att ingå avtalet behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

Enligt artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

De viktigaste bestämmelserna i avtalet

Detta avtal utgör en del av den europeiska grannskapspolitiken. Det bygger på och ersätter de bilaterala lufttransportavtalen mellan EU:s medlemsstater och Jordanien genom att upprätta ett luftfartsområde som omfattar EU och dess partner runt Medelhavsområdet. Genom avtalet sker en gradvis öppning av marknaderna när det gäller åtkomst till flyglinjer och kapacitet på ömsesidig grund, samtidigt som man säkerställer lika konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer utifrån EU:s principer och anpassar den jordanska luftfartslagstiftningen till EU-rätten när det gäller bland annat säkerhet och flygledning.

Föredragandens ståndpunkt

Detta godkännandeförfarande är uteslutande av teknisk art, för att ta hänsyn till de rättsliga återverkningarna av Lissabonfördragets ikraftträdande och EU-domstolens dom (mål C‑28/12) från 2015. Parlamentet godkände innehållet i protokollet redan 2011 och bör behålla sin ståndpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att avtalet ingås.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart

Referensnummer

14209/2019 – C9-0193/2019 – 09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

17.5.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

19.12.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Andris Ameriks

9.1.2020

 

 

 

Antagande

21.4.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ingivande

23.4.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0

0

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 8 maj 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy