Menetlus : 2019/0210(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0088/2020

Esitatud tekstid :

A9-0088/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0064

<Date>{27/04/2020}27.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0088/2020</NoDocSe>
PDF 183kWORD 61k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre> mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Kalanduskomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Clara Aguilera</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta

(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12928/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelist kirjavahetuse vormis kokkulepet, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019 (12927/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C9-0175/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

 võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A9-0088/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mauritaania Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Taust

 

Mauritaaniaga sõlmitud kalandusalase partnerluslepinguga nähakse ELi laevastikule ette märkimisväärsed kalapüügivõimalused põhjalähedaste ja pelaagiliste liikide ning tuuni ja pika rändega liikide püügiks. EL on loonud kahepoolsete säästva kalapüügi partnerluslepingute võrgustiku Atlandi ookeani äärsete Lääne-Aafrikaga riikidega, nimelt Maroko, Senegali, Gambia, Guinea-Bissau, Libeeria ja Côte d’Ivoire’iga.

 

Komisjon viis aastatel 2018–2019 läbi Mauritaania kalandusalase partnerluslepingu kehtiva protokolli järelhindamise ning protokolli võimaliku uuendamise eelhindamise, milles jõuti järeldusele, et ELi kalandussektor on kindlalt huvitatud kalapüügist Mauritaanias ning et protokolli uuendamine aitaks tugevdada seiret, kontrolli ja järelevalvet ning tõhustada piirkonna kalandusvaldkonna juhtimist. ELile on tähtis, et oleks olemas õigusakt, mis võimaldab tihedat valdkondlikku koostööd riigiga, kes on allpiirkondlikul tasandil ookeanide majandamises oluline osaleja, võttes arvesse selle riigi jurisdiktsiooni alla kuuluva püügipiirkonna ulatust.

 

Nõukogu võttis 8. juulil 2019 vastu otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile volitused alustada läbirääkimisi, et uuendada ELi ja Mauritaania Islamivabariigi vahelist kalandusalast partnerluslepingut, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning lepingu rakendusprotokolli, mis kaotas kehtivuse 15. novembril 2019.

 

Volitustega nähakse ette, et juhul, kui läbirääkimised Euroopa Liidu ja Mauritaania vahel uue säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli üle kestavad oodatust kauem, ning selleks, et vältida püügitegevuse katkemist pikaks perioodiks, peaks komisjonil olema võimalus leppida Mauritaaniaga kokku, et kehtivat protokolli pikendatakse ühe aasta võrra. Samal ajal jätkatakse püüdlusi jõuda kokkuleppele uue säästva kalapüügi partnerluslepingu ja uue protokolli suhtes vastavalt volituses määratletud eesmärkidele.

 

Läbirääkimiste keerukuse tõttu leppisid pooled kokku protokolli kehtivusaja pikendamises maksimaalselt üheks aastaks. Pikendamine nähti ette kirjavahetuse vormis sõlmitud kokkuleppega, mis parafeeriti Brüsselis 4. septembril 2019. Pikendamisega välditi ELi laevade püügitegevuse katkemist pärast protokolli kehtivuse lõppemist 2019. aasta novembris. See kehtib maksimaalselt ühe aasta. Nüüd peab Euroopa Parlament tegema otsuse pikendamise heakskiitmise kohta.

 

Protokolliga nähakse ette kalapüügivõimalused järgmist liiki laevadele:

 

* vähilaadsete (v.a langustid ja krabid) püüdmiseks ette nähtud laevad: 5000 tonni, 25 laeva;

* senegali merluusi püügi traalerid (mitte külmutustraalerid) ja põhjaõngejadalaevad: 6000 tonni, 6 laeva;

 senegali merluusi püügi traalerid (külmutus)traalerid: (3500 tonni senegali merluusi, 1450 tonni kalmaari, 600 tonni seepiat);

* põhjalähedaste liikide (v.a senegali merluus) püügiks ette nähtud laevad, mis kasutavad muid püügivahendeid kui traalnoot: 3000 tonni, 6 laeva;

* tuunipüügiseinerid: 12 500 tonni (võrdluskogus), 25 laeva;

* ritvõngedega ja triivõngejadaga tuunipüügilaevad: 7500 tonni (võrdluskogus), 15 laeva;

* pelaagilisi traalnootasid kasutavad külmutustraalerid: 225 000 tonni (lubatud ületada kuni 10 %), 19 laeva;

* värske pelaagilise püügi laevad: 15 000 tonni (püügikategooria 6 kasutamise korral arvatakse maha kõnealuse kategooria kogustest), 2 laeva.

 

Rahaline toetus

 

Aastane rahaline toetus on 61 625 000 eurot aastas maksimaalselt üheks aastaks, mis jaguneb järgmiselt:

 

a) protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele juurdepääsuks on kehtestatud 57 500 000 euro suurune aastane summa;

b) toetus Mauritaania kalandussektori poliitikameetmete edendamiseks on 4 125 000 eurot aastas, millega toetatakse riikliku poliitika eesmärke edendada sisevete ja merekalavarude säästvat majandamist.

 

Raportööri seisukoht

 

Kalanduskokkulepe Mauritaaniaga on praegu ELi poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalanduskokkulepetest kõige olulisem. Esimene kokkulepe sõlmiti rohkem kui 30 aastat tagasi, ning praeguse kokkuleppe alusel on lubatud kala püüda maksimaalselt 58 laeval, mis on pärit Hispaaniast, Itaaliast, Portugalist, Madalmaadest, Leedust, Lätist, Poolast, Saksamaalt, Ühendkuningriigist, Iirimaalt ja Prantsusmaalt.

 

Raportöör tunnistab, et kehtiva protokolli pikendamine oleks soovitav, kuna Mauritaaniaga peetavad läbirääkimised on olnud keerukad ja võivad ka edaspidi takistada kõnealuse kokkuleppe uuendamist. Kuigi tegemist on soovitava meetmega, hoiatab raportöör siiski mõlemaid pooli, et see ei tohiks olla teguriks, mille tõttu läbirääkimisi tarbetult venitatakse.

 

Ta tunnustab kehtiva protokolli läbipaistvust, mida käsitleva sätte kohaselt peab Mauritaania avalikustama kõik lepingud, millega võimaldatakse välisriikide laevade juurdepääs tema territoriaalvetele. Raportöör on seisukohal, et seda eeskuju tuleks järgida kõigis lepingutes, mille Euroopa Liit sõlmib kolmandate riikidega, ning julgustab komisjoni muutma kõik ELi kahepoolsed kalandusläbirääkimised läbipaistvamaks.

 

Raportöör kutsub sellega seoses komisjoni üles aitama Mauritaanial hallata oma eralepinguid ja kontrollida nende kasutamist, eelkõige kui tegemist on lepingutega, millega võib kaasneda kalavarude võimaliku ülekasutamisega seotud kuritarvitamine, millega rikutakse Mauritaania töötajate õigusi või võimaldatakse ebaseaduslikku, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüüki, nagu on teatanud kõnealuses püügipiirkonnas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid. Mauritaanial tuleb võimaldada nende lepingute üle uuesti läbirääkimisi pidada ning tuleb tagada, et kohaldatakse samu tingimusi, mida kohaldatakse ELi laevade suhtes, ning et kalavarusid kasutatakse tõeliselt säästvalt. Mauritaania väikesemahulisel laevastikul peab olema eelisjuurdepääs oma varudele, ning tuleb tagada piirkonna toiduga kindlustatus. Praeguses protokollis on valdkondlikku toetust eelmise protokolliga võrreldes suurendatud, et parandada ELi toetust Mauritaaniale uue valdkondliku strateegia elluviimiseks, millega arendatakse säästvat kalandustegevust.

 

Raportöör nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks Mauritaania kohalikule kalapüügile antavat toetust, mis näitaks, et Euroopa Liit on kindlalt otsustanud toetada kalalaevastiku arengut riikides, kellega ta on lepingu sõlminud, ja soovib levitada keskkonna, majanduse ja ühiskonna kestliku arendamise mudelit, mida ta oma kalanduspoliitikaga edendab.

 

Lisaks tunnustab ta Mauritaania püüdeid olukorda parandada, kuna riik on näinud ette alternatiivse laadimiskorra juhuks, kui peaksid korduma eelnevatel kuudel maanteetranspordis esinenud häired. ELi laevaomanikud on kandnud suurt kahju seoses maanteetranspordi blokeerimisega Mauritaania ja Maroko vahelisel piiril tekkinud konflikti tõttu. Raportöör nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et uus protokoll, mille üle ta praegu läbirääkimisi peab, sisaldaks lossimisvõimalust väljaspool Mauritaaniat asuvates sadamates, et selline kahetsusväärne olukord lõpetada.

 

Raportöör kutsub komisjoni üles tagama, et säilitataks kehtivas protokollis sisalduvad parandused, nagu ühenduse laevastikule kehtestatud piirangute kaotamine, kuna piirangud tõid kaasa püügivõimaluste vähese kasutamise, mida mõjutas ka asjaolu, et loobuti peajalgsete püügist, mis on Euroopa laevastiku traditsiooniline valdkond. Eraldi tuleks rõhutada karpide ja väikeste pelaagiliste liikide püügiks ette nähtud püügipiirkondade loomist ja kohandamist, kuna need on olulised selleks, et ühitada paremini tegevust Mauritaania laevastikuga. Võimaluse korral tuleks parandada ka senegali merluusi püügi traalerite ja põhjaõngejadaga laevade püügivõimalusi, tingimusel et see on kooskõlas parimate kättesaadavate teaduslike nõuannetega.

 

Eriti tähelepanuväärne on see, et ELi laevadele kohustuslikult võetavate Mauritaania meeskonnaliikmete arvestamises ei ole muudatusi tehtud. Raportöör palub komisjonil jätta samaks 60 protsendi määra ja mitte arvestada selle hulka masinatel töötamisega seotud ametikohti. Sellega lahendatakse Mauritaania meremeeste kvalifikatsioonitasemega seotud probleemid.

 

Praeguses protokollis on samuti tehtud parandusi pika rändega liike püüdvatele laevadele, millel lubatakse püüda kala kolmandate riikidega samadel tingimustel pärast seda, kui on ühtlustatud kontrollimeetmed ja juurdepääs, mis on kehtestatud muudes tuunilepingutes. Raportöör nõuab tungivalt, et komisjon säilitaks selle paranduse uues protokollis.

 

Raportöör soovib samuti rõhutada olulist reeglit, mille kohaselt peavad Euroopa laevad loovutama 2 % pelaagilisest püügist puudustkannatavate inimeste heaks. Need annetused peaksid jätkuma Mauritaaniaga sõlmitavas tulevases protokollis.

 

Raportöör rõhutab, et protokolli tuleb teha muudatusi, peamiselt artiklisse 1, ja nende eesmärk on suurendada vastastikust usaldust ja liidu laevade mittediskrimineerimist võrreldes muude välismaiste kalalaevadega, mis peaks tagama, et nende suhtes kohaldatakse samu kaitsenõudeid kui liidu laevadele. Mauritaania peab jätkuvalt kohustuma parema läbipaistvuse huvides avaldama kõik riiklikud ja eralepingud kolmandate riikidega ja tagama Euroopa laevadele eelisjuurdepääsu püügivõimaluste ülejäägile.

 

Püügipiirkondadega seoses kutsub raportöör komisjoni üles korraldama väikeste pelaagiliste liikide majandamist piirkondlikul tasandil, nagu soovitab Aafrika edelaosa väikeseid pelaagilisi liike käsitlev FAO töörühm, kuna Mauritaania jagab neid varusid Maroko, Gambia ja Senegaliga. Tuleb kehtestada ühised teadusprogrammid, ning uut protokolli ja selle rakendamist silmas pidades peaks komisjon tagama, et teaduskomiteed kohtuvad kõik samal ajal või mõnepäevase vahega.

 

Raportöör nõuab tungivalt, et komisjon säilitaks uues protokollis rahalise toetuse ja kokkulepitud kalapüügivõimaluste vahelise tasakaalu. Oluline on säilitada Mauritaaniaga sõlmitud lepingu kulutasuvus, millele aitavad samuti kaasa tehniliste meetmete muudatused.


 

 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (18.2.2020)

<CommissionInt>kalanduskomisjonile</CommissionInt>


<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Francisco Guerreiro</Depute>

 

 

LÜHISELGITUS

Praegune Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (edaspidi „partnerlusleping“) võeti vastu 30. novembril 2006[1].

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Mauritaania vetes kalavarude kasutamata ülejäägi piires, võttes arvesse eelkõige Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF) teadusalaseid hinnanguid ning lähtudes teadusuuringutest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Lisaks soovitakse tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik kestliku kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse arenguks Mauritaania Islamivabariigi kalapüügipiirkonnas.

 

Viimane protokoll[2], millega määrati kindlaks partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, hakkas kehtima 16. novembril 2015 ja kaotas kehtivuse 15. novembril 2019. Seda protokolli muudeti kaks korda (komisjoni otsusega (EL) 2017/451[3] ja komisjoni otsusega (EL) 2017/1373[4]).

 

Enne partnerluslepingu ja selle protokolli uuendamist käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimist on komisjon pidanud nõukogult saadud volituste alusel Mauritaania Islamivabariigiga Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi, et pikendada kirjavahetuse vormis kokkuleppega partnerluslepingu protokolli kehtivusaega ühe aasta võrra. Kirjavahetuse vormis kokkulepe allkirjastati 13. novembril 2019.

Kirjavahetuse vormis kokkuleppe eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul ja Mauritaania Islamivabariigil jätkata koostööd, et arendada kestlikku kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutust Mauritaania vetes ning anda liidu laevadele võimalus neis vetes kala püüda.

Protokolli viimasel aastal pikendatakse kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt ühe aasta võrra.

Aastane rahaline toetus on 61 625 000 eurot aastas maksimaalselt üheks aastaks, mis jaguneb järgmiselt:

a)  protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele juurdepääsuks on kehtestatud protokolli pikendatud kehtivuse ajal 57 500 000 euro suurune aastane summa[5];

b)  toetus Mauritaania Islamivabariigi kalandussektori poliitikameetmete edendamiseks on 4 125 000 eurot aastas. Toetus vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada sisevete ja merekalavarude kestlikku majandamist kogu protokolli kehtivusaja jooksul.

 

Kehtivusaja pikendamist käsitlevas kirjavahetuses on sätestatud, et neid summasid vähendatakse proportsionaalselt, kui läbirääkimised partnerluslepingu ja selle protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja allkirjastatud dokumente hakatakse kohaldama enne kirjavahetuse teel kokku lepitud aastase pikendamistähtaja lõppu.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta.

 


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning mis aegub 15. novembril 2019

Viited

12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE)

Vastutav komisjon

 

PECH

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

25.11.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Francisco Guerreiro

6.11.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2020

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Herve Juvin

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

26

+

ECR

Bogdan Rzońca

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Anna Bonfrisco, Herve Juvin

 

1

0

ID

Nicolaus Fest

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 


 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning mis aegub 15. novembril 2019

Viited

12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

15.11.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

25.11.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.11.2019

BUDG

25.11.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

DEVE

6.11.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Clara Aguilera

18.12.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.11.2019

19.2.2020

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.4.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Esitamise kuupäev

27.4.2020

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

GUE/NLE

Petros Kokkalis

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S-D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

3

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

NI

Rosa D'Amato

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Annalisa Tardino

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT L 343, 8.12.2006, lk 1.

[2] ELT L 315, 1.12.2015, lk 3.

[3] ELT L 69, 15.3.2017, lk 34.

[4] ELT L 193, 25.7.2017, lk 4.

[5] Komisjoni 14. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2017/451, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks protokolli teatavad muudatused, eelkõige uue püügikategooria kehtestamine senegali merluusi püüdvatele külmutustraaleritele, selle uue püügikategooria suhtes kohaldatavad püügitingimused ning juurdepääsuks antava rahalise toetuse suurendamine. Kõnealused muudatused on esitatud ühiskomitee 15. ja 16. novembri 2016. aasta koosoleku protokolli 5. lisas.

Viimane päevakajastamine: 8. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika