Procedure : 2019/0182(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0090/2020

Indgivne tekster :

A9-0090/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0062

<Date>{27/04/2020}27.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0090/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 64k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa</Titre>

<DocRef>(12362/2019 – C9‑0013/2020 – 2019/0182(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12362/2019),

 der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (12363/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0013/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0090/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Hvideruslands regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Inden for rammerne af erklæringen fra topmødet i Det Østlige Partnerskab af 7. maj 2009 udtrykte Unionen og partnerlandene deres politiske støtte til liberaliseringen af visumordningen under sikre og trygge forhold og bekræftede på ny deres intention om gradvist at indføre visumfri indrejse for deres statsborgere.

På dette grundlag forelagde Kommissionen den 12. november 2010 en henstilling til Rådet med henblik på at få direktiver til at føre forhandlinger med Republikken Hviderusland om henholdsvis lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.

Forhandlingerne med Hviderusland blev formelt indledt i Bruxelles den 30. januar 2014 og resulterede i en aftale, der blev paraferet den 17. juni 2019. I mellemtiden har Hviderusland, Den Europæiske Union og syv deltagende medlemsstater (Bulgarien, Rumænien, Litauen, Polen, Ungarn, Finland og Letland) den 13. oktober 2016 undertegnet en fælleserklæring om et mobilitetspartnerskab.

Aftalens formål og indhold

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (i det følgende benævnt "aftalen") har til formål på basis af gensidighed at lempe reglerne for udstedelse af visa til unionsborgere og statsborgere i Hviderusland til et planlagt ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

De centrale ændringer i aftalen er følgende:

– For alle visumansøgere skal afgørelsen om, hvorvidt der vil blive udstedt visum, i princippet træffes inden for 10 kalenderdage. Denne frist kan forlænges med maksimalt 30 kalenderdage, hvis der er behov for nærmere undersøgelse. I særligt hastende tilfælde kan den afkortes til to arbejdsdage eller derunder.

– Gebyrbeløbet for behandling af visumansøgninger fra unionsborgere og statsborgere i Hviderusland skal være 35 EUR. Disse gebyrer skal gælde for alle visumansøgere. Desuden er følgende personkategorier fritaget for at skulle betale visumgebyr: børn under 12 år, personer med handicap, nære pårørende, medlemmer af officielle delegationer.

– De dokumenter, der kræves for at retfærdiggøre rejsens formål, er blevet forenklet for visse kategorier af ansøgere: (f.eks. nære pårørende, forretningsfolk, medlemmer af officielle delegationer, elever på grundskoleniveau og i ungdomsuddannelserne, studerende, deltagere i videnskabelige og kulturelle arrangementer samt sportsbegivenheder, journalister mv.).

– Der er forenklede betingelser for udstedelse af visa til flere indrejser med gyldighed i 1 til 5 år for visse personkategorier (f.eks. medlemmer af regeringer, parlamenter og domstole, faste medlemmer af officielle delegationer, ægtefæller og børn, der besøger unionsborgere med lovligt ophold på Hvideruslands område, eller statsborgere i Republikken Hviderusland med lovligt ophold i en EU-medlemsstat, personer, der deltager i officielle, videnskabelige eller kulturelle udvekslingsprogrammer, grænseoverskridende programmer eller internationale sportsarrangementer).

– Unionsborgere og statsborgere i Hviderusland, som er indehavere af et gyldigt biometrisk diplomatpas, og indehavere af en gyldig EU-passérseddel er fritaget for visumpligt, når der er tale om kortvarige ophold. Kommissionen skal dog i samråd med medlemsstaterne foretage den endelige vurdering af Hvideruslands udstedelsessystem, inden aftalen indgås.

I præamblen til aftalen understreges betydningen af de grundlæggende principper, der gælder for samarbejdet mellem parterne, samt de forpligtelser og det ansvar, herunder respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, der udspringer af de relevante internationale instrumenter, som de er bundet af.

Parterne kan helt eller delvis suspendere aftalen af en hvilken som helst årsag, herunder suspensionsårsager såsom overtrædelse eller misbrug af en bestemmelse i aftalen, hensynet til menneskerettigheder og demokrati.

Ordførerens bemærkninger

Forbindelserne mellem EU og Hviderusland har udviklet sig i årenes løb, hvor EU har uddybet sit engagement i Hviderusland. Tiltagene omfatter ifølge EU-Rådet:

 tekniske dialoger om specifikke emner 

 samarbejde via Det Østlige Partnerskabs multilaterale spor

 støtte til civilsamfundet og ofre for undertrykkelse

 indledningen af forhandlinger i januar 2014 om aftalerne om visumlempelse og tilbagetagelse og indledningen af forhandlinger i 2015 om et mobilitetspartnerskab

 dialog om de nødvendige reformer til modernisering af Hviderusland og om den potentielle udvikling af forbindelserne med EU (bl.a. mulig økonomisk støtte fra EU).

Hviderusland engagerer sig derfor i at forbedre respekten for universelle frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder ytringsfrihed og mediefrihed samt arbejdstagerrettigheder. Dette bør forblive de grundlæggende kriterier for udformningen af EU's politik over for Hviderusland.

På denne baggrund blev der for nylig indgået en aftale om visumlempelse med Hviderusland for at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd, ved at lette udstedelsen af visa til unionsborgere og statsborgere i Hviderusland på basis af gensidighed.

Formålet med aftalen er på basis af gensidighed at lempe reglerne for udstedelse af visa til unionsborgere og statsborgere i Hviderusland til et planlagt ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

En ordning med visumfri indrejse for kortvarige ophold for de specifikke kategorier af ansøgere vil ikke ændre indrejse- og opholdsbetingelserne for hviderussiske statsborgere som fastsat i Schengengrænsekodeksen for kortvarige ophold og i medlemsstaternes nationale lovgivning for længerevarende ophold. Den indebærer heller ikke manglende kontrol af indrejse- og opholdsbetingelserne. Hviderussiske statsborgere skal dokumentere formålet med og vilkårene for deres rejse.

Visumliberaliseringsprocessen er også en mulighed for Hviderusland for fortsat at gennemføre de nødvendige reformer inden for områderne frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ordføreren understreger vigtigheden af følgende aspekter ved denne aftales ikrafttræden:

 

 For at kunne harmonisere oplysningerne om procedurerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og dokumenter, der skal fremlægges ved ansøgning om visa til kortvarigt ophold, bør de hviderussiske myndigheder udarbejde basisoplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa til kortvarigt ophold og deres gyldighed.

 

 De hviderussiske myndigheder bør regelmæssigt underrette EU om de foranstaltninger, der træffes for at undgå mange forskellige rejsedokumenter og udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter af rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter.

 

 Hviderusland bør uden unødig forsinkelse underrette EU om indførelsen af eventuelle nye rejsedokumenter eller ændringer af de eksisterende rejsedokumenter og fremsende prøveeksemplarer af disse rejsedokumenter og en beskrivelse deraf.

 

 I erkendelse af betydningen af en effektiv gennemførelse af denne aftale bør Hviderusland tilvejebringe og fastholde tilstrækkeligt konsulært personale.

 

Ordføreren konkluderer, at denne aftale om visumlempelse giver EU og Hviderusland mulighed for at tilnærme sig hinanden og undgå at skabe skillelinjer mellem EU og dets nabo.

Ordføreren foreslår, at Europa-Parlamentet i lyset af disse positive forbedringer bør godkende indgåelsen af denne aftale.

 


 

UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (21.2.2020)

<CommissionInt>til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</CommissionInt>


<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa</Titre>

<DocRef>(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

KORT BEGRUNDELSE

Et af de vejledende principper i Det Østlige Partnerskab er at styrke de mellemfolkelige kontakter ved at øge mobilitet i et sikkert og velforvaltet miljø. Visumliberalisering er stadig en fælles målsætning for såvel de enkelte partnerlande som Den Europæiske Union, hvilket vil komme den brede befolkning til gavn.

Ordføreren hilser forslaget velkomment som en positiv udvikling i forbindelserne mellem EU og Hviderusland og understreger dets betydning for hviderussiske borgeres engagement i at samarbejde med EU's borgere og gøre sig bekendt med den europæiske virkelighed, kultur og levevis. Ordføreren konstaterer, at valgprocesserne og det politiske system i Hviderusland ikke overholder europæiske og internationale standarder og ikke sikrer og beskytter de universelle grundlæggende frihedsrettigheder. Parlamentsvalget i 2019 havde betydelige proceduremæssige mangler, heriblandt anvendelse af restriktive foranstaltninger over for oppositionspartierne og kandidaterne, og påviste ingen forbedringer af demokratiet. Aftalen om visumlempelse bør derfor anvendes til at styrke samarbejdet på græsrodsniveau og til yderligere at styrke og støtte det hviderussiske civilsamfund.

Kommissionen havde allerede i sin meddelelse af 4. december 2006 om styrkelse af den europæiske naboskabspolitik (ENP) anbefalet, at der blev indledt forhandlinger med de østlige naboskabslande om tilbagetagelse og visumlempelse.

Det blev i den fælles erklæring af 7. maj 2009 fra topmødet i Prag, hvorved Det Østlige Partnerskab blev etableret, understreget, at det er vigtigt at fremme borgernes mobilitet i et sikkert miljø ved hjælp af aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse. I erklæringen opstilles visumliberalisering som et langsigtet mål, der skal ledsages af forbedringer af sikkerhedsforholdene med henblik på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og irregulær migration. Disse mål blev bekræftet på Warszawa-topmødet i september 2011 og på Vilnius-topmødet i november 2013, idet der blev lagt særlig vægt på, at yderligere samarbejde og samordning som et mål skal have forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration, fremme af sikker og velforvaltet migration og mobilitet og integreret grænseforvaltning. Det blev på topmødet i Bruxelles i november 2017 understreget, at indgåelsen af en aftale om visumlempelse og en aftale om tilbagetagelse med Hviderusland ville bane vejen for yderligere fremskridt på mobilitetsområdet og samtidig øge sikkerheden.

Der må ifølge den fælles strategi til udviklingen af EU's politik for lempelse af reglerne for udstedelse af visa, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Coreper i december 2005, ikke indgås en aftale om visumlempelse, før der er indgået en aftale om tilbagetagelse.

Der er i de sidste fire år sket fremskridt i forbindelserne mellem EU og Hviderusland. Hviderusland har deltaget i Det Østlige Partnerskab, navnlig inden for dets multilaterale strukturer. Den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Hviderusland blev på initiativ af de hviderussiske myndigheder genoptaget i 2015. Der blev i 2016 iværksat et mobilitetspartnerskab, som viste sig at være et centralt instrument i udviklingen af vores samarbejde om migration, samtidig med at det øgede mobiliteten for EU-borgere og hviderussiske borgere i et velforvaltet og sikkert miljø. Det vil fortsat være af central betydning for udformningen af EU's fremtidige politik over for Hviderusland i en ånd af "kritisk dialog", at Hviderusland tager yderligere, konkrete skridt for at respektere de universelle grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og menneskerettighederne.

Den foreslåede afgørelse tager hensyn til og afspejler de eksisterende rammer for samarbejde med Hviderusland, navnlig det førnævnte mobilitetspartnerskab, erklæringerne fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab samt forhandlingerne om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Hviderusland. Der er indgået lignende aftaler med Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine.

Rådet gav den 28. februar 2011 formel bemyndigelse til forhandlinger om aftalen om lempelse af reglerne for udstedelse af visa med Hviderusland. Forhandlingerne blev indledt i juni 2014, og den aftalte tekst blev paraferet den 17. juni 2019. Den Europæiske Union og Hviderusland undertegnede endelig aftalen om visumlempelse og aftalen om tilbagetagelse den 8. januar 2020.

Den foreslåede afgørelse vedrørende indgåelse af aftalen har på grundlag af gensidighed til formål at lempe reglerne for udstedelse af visa til EU-borgere og hviderussiske statsborgere til et planlagt ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage og fastsætter visumgebyret for behandling af ansøgninger til 35 EUR. Den indeholder standardelementer fra EU's aftaler om visumlempelse, fastsætter fristerne for afgørelser om visumudstedelse, de hermed forbundne gebyrer og fritagelser, den påkrævede dokumentation og fritagelser samt forenkling af kriterierne for visse kategorier af personer. Forslaget indeholder desuden en fælles erklæring om samarbejde vedrørende rejsedokumenter og regelmæssig udveksling af oplysninger om rejsedokumenters sikkerhed samt en fælles erklæring om harmonisering af informationsprocedurer og -dokumenter, der skal fremlægges ved ansøgning om visa til kortvarigt ophold. Bestemmelserne udgør en udvikling af Schengenreglerne og gælder ikke for Det Forenede Kongerige, Irland og Kongeriget Danmark, som opfordres til at indgå bilaterale aftaler om visumlempelse ligesom de lande, som ikke er medlem af EU, men som er tiltrådt Schengenaftalen.

Forbedringen af mobiliteten vil fremme mellemfolkelige kontakter, som er et væsentligt element i udviklingen af økonomiske, kommercielle, sociale, kulturelle og andre forbindelser. Det er således afgørende for virkeliggørelsen af Det Østlige Partnerskab, og det gentages i denne forbindelse, at det langsigtede mål er en fuldstændig visumliberalisering.

Aftalen om visumlempelse bør træde i kraft samtidig med aftalen om tilbagetagelse, da de to aftaler er indbyrdes forbundne.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

Referencer

12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)

Korresponderende udvalg

 

LIBE

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

29.1.2020

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Dato for vedtagelse

19.2.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Tudor Ciuhodaru

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

57

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

ID

Anna Bonfrisco, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

NI

Fabio Massimo Castaldo, Kostas Papadakis

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

3

-

ID

Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Harald Vilimsky

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

Referencer

12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.1.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

29.1.2020

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

29.1.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Ondřej Kovařík

6.2.2020

 

 

 

Oprindelige ordførere

Antony Hook

Behandling i udvalg

28.1.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.4.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

61

6

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Dato for indgivelse

27.4.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

61

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Laura Ferrara, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

 

6

-

ID

Nicholas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

VERTS/ALE

Alice Kuhnke

 

0

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

Seneste opdatering: 8. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik