BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan efter topmødet i 2020

4.5.2020 - (2019/2210(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Tonino Picula


Procedure : 2019/2210(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0091/2020
Indgivne tekster :
A9-0091/2020
Vedtagne tekster :

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i 2020

(2019/2210(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2018, Rådets konklusioner af 18. juni 2019 og Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. oktober 2019 om udsættelse af afgørelserne om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien,

 der henviser til den endelige aftale om løsning af uoverensstemmelserne som beskrevet i FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993), ophævelsen af interimsaftalen af 1995 og etableringen af et strategisk partnerskab mellem Grækenland og Nordmakedonien den 17. juni 2018, også kaldet Prespa-aftalen,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2020 med titlen "Styrkelse af tiltrædelsesprocessen – Et troværdigt EU-perspektiv for landene på Vestbalkan" (COM(2020)0057),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 om EU's udvidelsespolitik (COM(2019)0260),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 med titlen "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

 der henviser til EU's globale strategi fra 2016, hvori det præciseres, at en troværdig udvidelsespolitik udgør en strategisk investering i Europas sikkerhed og velstand og allerede i høj grad har bidraget til fred i tidligere krigshærgede områder,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

 der henviser til den fornyede konsensus om udvidelse, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i december 2006 og efterfølgende godkendt i Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2019,

 der henviser til den endelige erklæring af 24. november 2000 fra topmødet i Zagreb,

 der henviser til Thessaloniki-erklæringen af 21. juni 2003 fra topmødet mellem EU og Vestbalkan om muligheden for, at landene på Vestbalkan kan tiltræde Den Europæiske Union,

 der henviser til Sofia-erklæringen af 17. maj 2018 fra topmødet mellem EU og Vestbalkan og den prioriterede Sofiadagsorden, der var vedføjet denne erklæring,

 der henviser til Berlinprocessen, som blev igangsat den 28. august 2014, og navnlig til erklæringen fra udenrigsministrene fra Vestbalkan om regionalt samarbejde og bilaterale tvister af 27. august 2015 samt oprettelsen af det regionale kontor for ungdomssamarbejde, og de yderligere topmøder, der blev afholdt i Wien (2015), Paris (2016), Trieste (2017), London (2018) og Poznan (2019),

 der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender den 29.-30. april 1997 om anvendelse af konditionalitet med henblik på at udvikle en sammenhængende EU-strategi for forbindelserne med landene i regionen,

 der henviser til den fælles erklæring af 11. juni 2019 fra udenrigsministrene fra 13 EU-medlemsstater om EU's engagement i Vestbalkans integration i EU,

 der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem Europa-Parlamentet og formændene for parlamenterne på Vestbalkan, som Europa-Parlamentets formand sammenkaldte med ledelsen af parlamenterne på Vestbalkan den 28. januar 2020,

 der henviser til det uformelle møde den 16. februar 2020, som samlede lederne af landene på Vestbalkan, formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Republikken Kroatiens premierminister, som er formand for Rådet for Den Europæiske Union,

 der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolution af 31. oktober 2019 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien: EU's troværdighed og geostrategiske interesser bør opretholdes[1],

 der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om udvidelsespakken fra 2019, som blev vedtaget den 13. februar 2020[2],

 der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om Srebrenica-mindedagen[3],

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)[4],

 der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2019 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien[5],

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid[6],

 der henviser til forretningsordenens artikel 118,

 der henviser til skrivelse fra Udvalget om International Handel,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0091/2020),

A. der henviser til, at udvidelse er en af EU's mest vellykkede og strategiske politikker

og det mest effektive udenrigspolitiske instrument, der bidrager til at udvide rækkevidden af Unionens kerneværdier: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, fremme af fred og velstand, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, i hele Europa;

B. der henviser til, at udvidelsesprocessen er en fast bestanddel af den europæiske integration og fortsat er strategisk vigtig for Den Europæiske Union;

C. der henviser til, at det er i Unionens egen politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske interesse, at landene på Vestbalkan har denne resultatbaserede udsigt til fuldgyldigt medlemskab af EU;

D. der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er en anerkendelse af en stor geopolitisk udfordring med at forene det europæiske kontinent og et grundlæggende incitament til reformer i landene på Vestbalkan;

E. der henviser til, at landene på Vestbalkan geografisk, historisk og kulturelt er en del af Europa, og at processen med at integrere dem i Den Europæiske Union er af afgørende betydning for, at hele kontinentet er stabilt, sikkert, frit og fredeligt;

F. der henviser til, at EU's udvidelsesproces bygger på gensidighed – dvs. at begge parter skal fastholde deres engagement – og på forudsætningen om, at både Den Europæiske Union og kandidatlandene skal overholde deres forpligtelser;

G. der henviser til, at den forbedrede metode, som Kommissionen har foreslået, har til formål at tilføre udvidelsesprocessen ny dynamik og giver tiltrædelseslandenes omstilling ny fremdrift;

H. der henviser til, at EU er den største investor, handelspartner og donor i regionen;

I. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sine beslutninger har hilst de fremskridt, som Nordmakedonien og Albanien har gjort, velkommen; der henviser til, at Parlamentet i betragtning af disse fremskridt har indvilliget i at give en resultatbelønning under instrumentet til førtiltrædelsesbistand til Nordmakedonien og Albanien;

J. der henviser til, at Parlamentet beklagede, at Det Europæiske Råd i 2019 ikke nåede til enighed om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien; der henviser til, at denne fiasko i kølvandet på Kommissionens henstillinger fra 2018 og 2019, som Parlamentet tilsluttede sig, har svækket Den Europæiske Unions troværdighed, bidraget til den stigende populisme, nationalisme og EU-skepsis, undermineret den indsats, der gøres af kandidatlandene, risikerer at skabe et politisk tomrum og har opildnet tredjeparter, der forsøger at opnå politisk indflydelse i regionen til skade for EU-integrationsprocessen;

K. der henviser til, at udvidelsesprocessen fremmer og styrker kapaciteten til at løse bilaterale tvister og tilstræber forsoning mellem samfundene i regionen;

L. der henviser til, at landene på Vestbalkan bør øge deres bestræbelser på at overvinde politisk polarisering og langvarige boykotter af det parlamentariske arbejde med henblik på at styrke den parlamentariske kontrol;

M. der henviser til, at Europa-Parlamentet fortsat er en pålidelig partner for landene i EU-tiltrædelsesprocessen og er fortaler for udvidelsesprocessen som en positiv mekanisme, hvormed Den Europæiske Union kan stimulere reformer, der sigter mod institutionel og socioøkonomisk styrkelse af disse lande til gavn for deres borgere;

N. der henviser til, at Thessalonikidagsordenen og Sofia-erklæringen fremhævede, at der vil blive lagt særlig vægt på at skabe flere muligheder for unge, samtidig med at det sikres, at dette bidrager til den socioøkonomiske udvikling på Vestbalkan;

O. der henviser til, at Parlamentet er fast besluttet på at intensivere den politiske og institutionelle støtte til demokratiske og økonomiske reformer i regionen og bistå landene på Vestbalkan i EU-tiltrædelsesprocessen;

P. der henviser til, at Kommissionens politiske retningslinjer for 2019-2024 på ny bekræfter det europæiske perspektiv for Vestbalkan;

Q. der henviser til, at både næstformanden/den højtstående repræsentant, Borrell, og kommissær Várhelyi under deres høringer i Europa-Parlamentet gav tilsagn om at prioritere udvidelsesprocessen og forpligtede sig til at fremskynde strukturelle og institutionelle reformer og integrationsprocesser på Vestbalkan;

R. der henviser til, at en ambitiøs udvidelsespolitik kræver et passende budget; der henviser til, at Rådet bør sikre tilstrækkelige budgetmidler til støtte for udvidelsespolitikken;

S. der henviser til, at EU også er nødt til at styrke retsstatsmekanismerne inden for Unionen og fastlægge en ambitiøs dagsorden for konferencen om Europas fremtid;

T. der henviser til, at Europas velstand og sikkerhed er nært knyttet til integrationsprocessen og til fremme af fred, demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstaten i Vestbalkanregionen og til dens landes fremtid i et stærkt og reformeret EU;

1. henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a) at støtte det europæiske perspektiv for landene på Vestbalkan og forbedre tiltrædelsesprocessen ved at sikre, at den styrker de grundlæggende værdier og retsstaten og skaber en bæredygtig demokratisk, økonomisk og miljømæssig omstilling og social konvergens og sikrer gode naboskabsforbindelser og regionalt samarbejde som væsentlige elementer i udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen, og ved at sikre, at udvidelsen af Unionen fortsætter sideløbende med drøftelserne om Europas fremtid og den interne reform af EU

b) at øge bestræbelserne på at opbygge politisk vilje blandt medlemsstaterne til at gå videre med udvidelsen til det vestlige Balkan i stedet for at lade interne EU-processer stå i vejen og forbedre EU's politiske og strategiske retningslinjer for den overordnede politik i regionen

c) at holde fast i udvidelse som en nødvendig forudsætning for EU's troværdighed, succes og indflydelse i og uden for regionen

d) at fremskynde tiltrædelsesprocessen for de lande, der er engagerede, både politisk og administrativt, i gennemførelsen af EU-relaterede reformer

e) at sikre, at den forbedrede metode fastholder fuldgyldigt EU-medlemskab som det endelige mål, og at EU fastsætter mere forudsigelige regler og kriterier baseret på konditionalitet og reversibilitet og anvender dem konsekvent, hvilket vil gøre tiltrædelsesprocessen mere dynamisk, og derved genopretter sin troværdighed ved at tage den ændrede metode i anvendelse

f) at sikre, at den større vægt, der lægges på processens politiske karakter, som det fremstilles i Kommissionens reviderede forslag om udvidelse, ikke går forud for evalueringer på ekspertniveau af opfyldelsen af benchmarks eller hindrer EU's engagement i en udvidelsesproces baseret på resultater

g) at sikre, at grupperingen af politikområder styrker dybden, kvaliteten og bæredygtigheden af reformerne og skaber konkrete resultater i tiltrædelseslandene, samtidig med at den muliggør parallelle forhandlinger om forskellige kapitler

h) at fremlægge klare, gennemsigtige og konsekvente benchmarks for tiltrædelse og yde løbende politisk og teknisk støtte under hele processen samt at forbedre målingen af fremskridt i landene, således at det sikres, at hvert ansøgerland vurderes på grundlag af konditionalitet og princippet om egne resultater

i) at sikre kontinuitet, ansvarlighed, konsekvens og forudsigelighed i udvidelsesprocessen ved at forankre Kommissionens nye metode som en langsigtet politiktilpasning og undgå ad hoc-ændringer af processen og dens parametre som følge af en medlemsstats politiske overvejelser; at sikre, at benchmarkene for tiltrædelse og støtten er baseret på indhøstede erfaringer, for at undgå tidligere konstaterede mangelfuldheder og forbedre tiltrædelsesprocessen

j) at lette indførelsen af den forbedrede metode for de tiltrædelseslande, der allerede er i gang med forhandlinger, hvis de beslutter sig for at vælge den til, med henblik på at opnå en meningsfuld og langvarig tilpasning til EU's standarder og normer

k) at øge de politiske og økonomiske incitamenter for landene på Vestbalkan og forbedre sammenhængen mellem udvidelsesprocessen og politiske initiativer i EU via årlige regionale møder med Vestbalkans ledere i tilknytning til Det Europæiske Råd for at sikre regelmæssig deltagelse af repræsentanter for landene på Vestbalkan i Det Europæiske Råds møder, i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og i Kommissionens arbejdsgrupper

l) at fremme tiltrædelseslandenes gradvise integration i EU's processer, sektorpolitikker og -programmer forud for tiltrædelsen, herunder gennem målrettet finansiel støtte fra EU-fonde, med henblik på at bringe borgerne, navnlig børn og unge, konkrete fordele, og styrke EU's tiltrædelsesbistand og tilstedeværelse i disse lande forud for deres fuldgyldige medlemskab

m) at lette og fremme en tættere inddragelse af parlamentsmedlemmer fra lande, der er i gang med forhandlinger, i Europa-Parlamentets arbejde

n) at inddrage repræsentanter for landene på Vestbalkan i konferencen om Europas fremtid, med særligt fokus på unges deltagelse

o) at styrke konditionalitetsmekanismen og insistere på tiltrædelsesprocessens reversibilitet ved at anvende objektive kriterier, når de træffer afgørelse om, hvorvidt forhandlinger skal stilles i bero eller suspenderes; at sikre, at Kommissionen indleder disse procedurer efter en grundig evaluering og som reaktion på et forslag fra medlemsstaterne eller Europa-Parlamentet, idet det samtidig bemærkes, at bestemmelsen om uligevægtsprincippet og reversibilitet allerede finder anvendelse på de nuværende forhandlingsrammer for Serbien og Montenegro; at sikre, at konditionalitets- og suspensionsmekanismen ledsages af en klar meddelelse fra EU-institutionerne om de nærmere omstændigheder ved en eventuel suspension

p) at øge medlemsstaternes ejerskab over udvidelsesprocessen ved at øge inddragelsen af eksperter i retsstatsforhold og andre områder fra medlemsstaterne samt civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere på stedet og forbedre målingen af den generelle udvikling ved fortsat at holde sig til de mangeårige objektive standarder og undgå politisering af de tekniske aspekter af tiltrædelsesprocessen, navnlig ved at trække på Europarådets og andre europæiske toneangivende organers overvågningsrapporter og henstillinger

q) at anerkende, at Berlinprocessen støtter op om og supplerer EU's udvidelsespolitik og ikke kan behandles hverken som et alternativ til tiltrædelse eller som en gentagelse af den indsats, der gøres som led i udvidelsen

r) at erkende, at indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien er i Unionens egen politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske interesse

s)  at anerkende, at Det Europæiske Råds undladelse af at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien i juni 2018, juni 2019 og oktober 2019 har haft en skadelig indvirkning på EU's rolle i regionen og på den offentlige mening hvad angår EU-tiltrædelse og sendte et negativt signal til landene på Vestbalkan, og anerkende, at indledningen af tiltrædelsesforhandlinger som anbefalet af Europa-Parlamentet og Kommissionen genskaber processens troværdighed

t) at indrømme Kosovo visumliberalisering hurtigst muligt, eftersom benchmarkene har været opfyldt siden juli 2018

u) at øge dynamikken i forhandlingerne med henblik på at fremskynde Montenegros og Serbiens tiltrædelse

v) atter at sætte demokratiets, retsstatens, menneskerettighedernes og de grundlæggende rettigheders forrang tilbage helt i centrum af udvidelsesprocessen, ved at de kapitler, der vedrører retsvæsenet, korruption og organiseret kriminalitet, samt dem, der omfatter respekt for menneskerettighederne, herunder mindretals rettigheder, mediefrihed og ytringsfrihed, åbnes først og lukkes sidst

w) at fokusere på institutionel og administrativ kapacitetsopbygning for at styrke gennemsigtigheden og effektiviteten af god forvaltning på alle niveauer

x) at gøre brug af erfaringerne fra de seneste udvidelser, herunder indhøstede erfaringer fra de centraleuropæiske lande

y)  at fortsætte samarbejdet med landene på Vestbalkan om bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet

z) at sikre et målrettet fokus på kapacitetsopbygning af staten, fuldbyrdelse af domstolsafgørelser, reform af retsvæsenet og indsatsen for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet

aa) at insistere på respekt for og fuldstændig gennemførelse af nationale og internationale retsafgørelser, herunder afgørelser truffet af forfatningsdomstole og alle afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) og dets efterfølger, den internationale residualmekanisme for krigsforbryderdomstole (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals – IRMCT), samt Kosovos specialistkamre (SC) og den specialiserede anklagemyndighed (SPO) såvel som henstillingerne fra Europarådets overvågningsorganer, herunder Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI)

ab) indtrængende at opfordre landene på Vestbalkan til at overholde deres internationale forpligtelser med hensyn til retsforfølgning af krigsforbrydelser og klarlæggelse af forsvundne personers skæbne; at slå til lyd for et fuldt samarbejde med IRMCT, Kosovos specialistkamre og den specialiserede anklagemyndighed og at man uforbeholdent tager ICTY's arbejde og konklusioner til følge og fremmer og udbreder dets arbejde og den arv, det efterlader sig, til borgerne; at fordømme alle forsøg på at forherlige krigsforbrydere og benægte historiske fakta og i denne forbindelse støtte den regionale kommission for påvisning af kendsgerninger vedrørende krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået i det tidligere Jugoslavien (RECOM-initiativet)

ac) at øge EU's engagement i løsningen af udestående bilaterale problemstillinger, fremme gode naboskabsforbindelser og regionalt samarbejde gennem en tillidsopbygnings- og mæglingsindsats og indtrængende opfordre landene på Vestbalkan til at engagere sig i forsoning og fredelige løsninger på langvarige tvister

ad) at styrke tiltrædelsesprocessen med henblik på at styrke solidariteten mellem befolkningerne i landene på Vestbalkan og medlemsstaterne, samtidig med at deres historie, kultur og traditioner respekteres

ae) at styrke og om muligt forøge EU's og de vestlige balkanlandes fælles indsats for at fremme mellemfolkelige kontakter og udvekslinger med henblik på at opbygge gensidigt positive billeder af hinanden blandt deres respektive befolkninger

af) at fremme skabelsen af lige vilkår for inkluderende politiske miljøer og fremme bestræbelserne i alle de vestlige balkanlande på at overvinde politisk polarisering og langvarige boykotter af parlamentet; at udvikle en inkluderende og konstruktiv parlamentarisk kultur og styrke parlamentarisk kontrol og tilsyn; at fremme en ansvarlig tilgang til repræsentation af borgernes interesser i parlamenterne med henblik på at fremme demokratisk kontrol og bedre kvalitet i lovgivningen

ag) at notere sig og lette Europa-Parlamentets tiltrædelsesrelaterede arbejde og demokratistøtteaktiviteter, herunder aktiviteterne i dets stående udvalg og delegationer, og inddrage Parlamentets faste ordførere for landene på Vestbalkan i kontrolprocessen og kontroller på stedet

ah) at fremme valgreformer, der sikrer frie, retfærdige, konkurrenceprægede og gennemsigtige valg på centralt og lokalt niveau, som er frie for intimidering og desinformationskampagner, i overensstemmelse med internationale standarder, herunder om gennemsigtighed med hensyn til partifinansiering, og med henstillingerne fra internationale observationsmissioner; at følge op på gennemførelsen af Venedigkommissionens udtalelser; at bidrage til Europa-Parlamentets demokratistøtteprogrammer i regionen

ai) at tilskynde de nationale parlamenter til at gøre brug af Europa-Parlamentets demokratistøtteredskaber, såsom Jean Monnet-dialogen og dialogen på tværs af partiskel, for at fremme det politiske arbejde med parlamentarisk dialog og øge ansvarligheden, tilsynet, den demokratiske kontrol og kvaliteten af lovgivningsarbejdet

aj) at styrke og inddrage civilsamfundet tæt i dets egenskab af uundværlig aktør i processerne med demokratisk konsolidering, regionalt samarbejde og tiltrædelsesrelaterede reformer, med fokus på proeuropæiske og prodemokratiske kræfter i regionen

ak) at sikre, at borgerne og samfundene i ansøgerlandene er tættere forbundet med og drager fordel af tiltrædelsesprocessen; inden for disse rammer at yde særlig støtte til og fremme de proeuropæiske og prodemokratiske dele af samfundet, synspunkter og holdninger

al) at sikre, at alle de skridt, der tages, indbefatter en solid og omfattende dialog med civilsamfundsorganisationer, den akademiske verden og unge, lige fra den tidlige fase af beslutningstagningen til gennemførelses- og evalueringsfasen, idet der lægges særlig vægt på ikke at støtte eller finansiere eksisterende lokale antieuropæiske magtstrukturer eller lokale strukturer med et tvivlsomt demokratisk omdømme, og derved fremme udviklingen af EU's værdier, retsstatsprincippet, bekæmpelsen af korruption og opbygningen af stærke og effektive demokratiske institutioner som fundamentet for en vellykket tiltrædelse af EU

am) på det kraftigste at fordømme smædekampagner, trusler og intimidering mod journalister og medieforetagender og insistere på efterforskning og retsforfølgning af sådanne lovovertrædelser, således at der skabes et sikkert miljø for journalister, samtidig med at der tages fat på spørgsmålene om koncentration af medieejerskab, politisk og økonomisk pression mod finansiering af medier og manglende gennemsigtighed hvad angår medieejerskab

an) aktivt at støtte og styrke et demokratisk, uafhængigt og mangfoldigt medielandskab såvel som mediernes ansvarlighed og forvaltning

ao) at forøge de støtteforanstaltninger, der fremmer modstandsdygtighed over for desinformationskampagner og disruptive mediekampagner, herunder dem, der gennemføres via fremmede magters operationer med henblik på at undergrave de demokratiske processer og de vestlige balkanlandes suverænitet ved hjælp af hybrid krigsførelse

ap) at fremme og aktivt støtte gennemførelsen af politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling og insistere på, at hadforbrydelser skal retsforfølges; at tilskynde til, at der gøres hurtigere fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene og med bekæmpelse af forskelsbehandling og sikring af social inklusion af etniske, nationale og religiøse mindretal, personer med handicap, romaer og LGBTQI+-personer, med særligt fokus på børn, ved at indføre inkluderende politikker til beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder

aq) at opfordre til en stærkere retlig ramme for at forebygge og aktivt bekæmpe drab på kvinder og vold mod kvinder og børn og andre former for vold i hjemmet, bl.a. ved at minde om forpligtelserne i henhold til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og ved at træffe de nødvendige foranstaltninger til ratificering heraf; at forebygge og bekæmpe menneskehandel

ar) at anerkende de vanskeligheder, som landene på Vestbalkan står over for i forbindelse med forvaltningen af migrations- og flygtningestrømmene, og den betydelige indsats, som regionen har gjort for at tilvejebringe husly og humanitære forsyninger, primært med støtte fra EU; at gennemføre aftalerne mellem landene på Vestbalkan og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

as) at understrege betydningen af de vestlige balkanlandes bidrag til beskyttelsen af Den Europæiske Unions ydre grænser og intensivere den europæiske støtte til grænseforvaltning i regionen; at styrke kapaciteten af asylsystemet i regionen i samarbejde med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR)

at) at understrege den afgørende betydning af den sociale dimension og af den socioøkonomiske samhørighed og dens centrale rolle i hele tiltrædelsesprocessen

au) at fokusere mere på fattigdomsbekæmpelse, støtte til civilsamfundet og gennemførelse af forpligtelserne på det arbejdsretlige område

av) at tilskynde landene på Vestbalkan til at hæve standarden for deres arbejdsmæssige og sociale rettigheder, fremme vækst og gennemføre EU's sociale regelværk og til at inkludere en bred vifte af interessenter såsom fagforeninger, handelskamre og arbejdsmarkedskamre i forhandlingsprocessen med EU-partnerne

aw) at bekæmpe hjerneflugt med konkrete foranstaltninger såsom fremme af kvalitetsprægede uddannelsesreformer, som er inkluderende, navnlig inden for erhvervsuddannelse, for at sikre, at uddannelsessektoren bedre matcher behovene på arbejdsmarkedet, og bidrager til at skabe varige og bæredygtige jobmuligheder for unge

ax) at støtte den regionale dialogplatform "Bridging the Gap" under Europa-Parlamentets program for unge politiske ledere for at fjerne kløften mellem ungdomspolitik, ungdomsdeltagelse og parlamentarikere på Vestbalkan og for at tilskynde til konkrete foranstaltninger med henblik på at øge unges deltagelse i politik og gennemførelsen af ungdomscentrerede politikker i hele regionen

ay) at fremme mulighederne for unge inden for frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab og investere mere i regionens unge ved at øge tiltrædelseslandenes deltagelse i eksisterende mobilitetsprogrammer, såsom Erasmus+, Et Kreativt Europa og Horisont 2020, og etablere nye programmer for mobilitet internt i regionen

az) at styrke samarbejdet inden for videnskab, forskning og innovation via særlig programmering fra Kommissionens side

ba) at intensivere bistanden til landene på Vestbalkan med henblik på at forbedre deres miljø-, energieffektivitets- og klimalovgivning og sikre, at de har kapacitet til at gennemføre den i overensstemmelse med EU's standarder og Parisaftalen, herunder ved fuldt ud og hurtigt at gennemføre deres internationale forpligtelser i henhold til energifællesskabstraktaten for så vidt angår fuld tilpasning til og gennemførelse af gældende EU-ret på energiområdet

bb) at opfordre myndighederne til at træffe hasteforanstaltninger med hensyn til overvågning, afbødning og forebyggelse af luft- og vandforurening; at sikre forudgående strategiske miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger for at sikre en bæredygtig udvikling af vandkraft og turisme, som er afbalanceret i forhold til bevaringsindsatsen

bc) at fremme regional energiintegration, øge diversificeringen og forsyningssikkerheden og forbedre energiinfrastrukturernes og de digitale netværks konnektivitet

bd) at fremme den nødvendige energiomstilling til renere vedvarende energikilder og væk fra kul og brunkul, som medfører alvorlige sociale og sundhedsmæssige risici for lokalbefolkningerne og nabolandene; at inddrage tiltrædelseslandene på Vestbalkan i processerne vedrørende den europæiske grønne pagt og Fonden for Retfærdig Omstilling

be) at minde om, at EU er den største udenlandske investor i regionen og har investeret 12,7 mia. EUR i direkte udenlandske investeringer mellem 2014 og 2018; at implementere en strategisk økonomisk plan og investeringsplan med henblik på at forbedre konkurrenceevnen, lov- og erhvervsklimaet, SMV'ernes situation og den bæredygtige udvikling i hele regionen i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået under Parisaftalen og den europæiske grønne pagt, idet det bemærkes, at væksten på Vestbalkan er blevet langsommere efter en kortvarig genopblomstring af investeringer i tidligere år, og at investeringernes og eksportens bidrag til regionens vækst er aftagende

bf) at fremme og styrke den regionale økonomiske integration på Vestbalkan, som allerede er gennemført inden for rammerne af den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA) og inspireret af gældende EU-ret, og aktivt at støtte økonomisk integration mellem EU og regionen ved at udvide EU's politikker og det indre marked til landene på Vestbalkan, når betingelserne er opfyldt

bg) at støtte initiativer baseret på den flerårige handlingsplan for et regionalt økonomisk område (MAP REA), som blev vedtaget af premierministrene fra landene på Vestbalkan på topmødet i Trieste i 2017 og består af fire søjler – handel, investeringer, mobilitet og digital integration – som er afgørende for regionens økonomiske udvikling og for at fremskynde konvergens med EU

bh) at støtte samarbejdet mellem landene på Vestbalkan og regionale og internationale organisationer som Det Regionale Samarbejdsråd, Det Regionale Kontor for Ungdomssamarbejde, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og med internationale finansielle institutioner som Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

bi) fortsat at støtte og yde den bistand, der er brug for hurtigst muligt for at gennemføre processen for Serbiens og Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), og hilse deres ansøgninger om medlemskab af WTO, som blev indgivet i henholdsvis 1999 og 2005, velkommen, og minde om betydningen af WTO-medlemskab for at åbne mulighederne for handel og bringe kandidatlandene tættere på EU-medlemskab

bj) at forsvare Unionens interesser ved at afbøde de negative virkninger af frihandelsaftaler, der er indgået med Den Eurasiske Økonomiske Union og undertegnet af lande, som har ansøgt om medlemskab af Den Europæiske Union, og som har fået muligheden for en stabiliserings- og associeringsaftale med Den Europæiske Union, herunder ved at genoverveje omfanget af den bistand, der ydes til disse lande

bk) at fremme regionalt samarbejde inden for udvikling af infrastruktur mellem landene på Vestbalkan

bl) at give regionen høj prioritet under EU's konnektivitetsstrategi og fremhæve betydningen af at forbedre transportinfrastrukturen i regionen, og især den rolle, den spiller for handelsfremme; at støtte anlæggelsen af europæiske jernbane- og vejkorridorer i alle landene på Vestbalkan; tilskynder Kommissionen til at fremskynde finansieringen af infrastrukturinvesteringer

bm) at bringe befolkningerne og økonomierne i regionen og EU tættere sammen ved at forankre landene på Vestbalkan i TEN-T- og TEN-E-nettene og bistå med at tilsikre kvalitet og sikre transport- og energitjenester og forbedre infrastrukturen og den overordnede konnektivitet internt i regionen såvel som mellem regionen og EU i overensstemmelse med Kommissionens forslag om en strategisk økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan

bn) at fremskynde gennemførelsen af den digitale dagsorden for Vestbalkan, således at borgerne kan få gavn af fordelene ved den digitale omstilling; at bistå landene i regionen med at forbedre finansieringsmulighederne og udviklingsmulighederne for nystartede virksomheder og SMV'er

bo) at fastlægge en forudsigelig tidsplan og fremskynde gennemførelsen af et regionalt roamingfrit område og tage initiativ til en yderligere reduktion af taksterne for kommunikation med EU baseret på øget fysisk og digitalt regionalt samarbejde og konnektivitet

bp) at forbedre sammenhængen, effektiviteten, synligheden og gennemsigtigheden af Unionens finansiering af foranstaltninger udadtil og dermed fremme Unionens værdier, retsstatsprincippet, bekæmpelsen af korruption og opbygningen af stærke og effektive demokratiske institutioner; hvor det er relevant, at tilpasse IPA III-finansieringen til målene for den europæiske grønne pagt

bq) at tilsikre tilstrækkelig, retfærdig og proportional, performancebaseret og resultatorienteret førtiltrædelsesbistand, som matcher modtagernes omstillingsbehov og hjælper dem til at kunne opfylde EU's tiltrædelsesforpligtelser; at prioritere specifikke projekter til gavn for befolkningen i de pågældende lande og forbedre modtagernes absorptionskapacitet

br) at koordinere spørgsmål vedrørende økonomisk styring tættere med internationale finansielle institutioner og forbedre det gensidige samarbejde for at strømline støtteindsatsen og undgå dobbeltfinansiering

bs) at styrke konditionaliteten mellem makrofinansiel bistand og fremskridt i bekæmpelsen af korruption og respekten for retsstatsprincippet og menneskerettighederne

bt) at undgå nedskæringer i den samlede IPA-finansiering, som kan bremse tempoet for EU-relaterede reformer og undergrave Unionens kapacitet til at opfylde sit strategiske mål om at stabilisere og omstille tiltrædelseslandene og forberede dem til forpligtelserne ved medlemskab og i alvorlig grad begrænse mulighederne for at tackle de mange udfordringer i forbindelse med retsstatsprincippet, forsoning, regional integration og klimaforandringer, samtidig med at regionen bliver endnu mere modtagelig for tredjelandsaktørers påvirkning; at sikre passende og vedvarende støtte til civilsamfundet

bu) at sikre, at IPA III drives af politiske prioriteter, der gennem konkrete projekter har en direkte indvirkning på borgernes liv, og at førtiltrædelsesfinansieringen tildeles på en gennemsigtig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og er baseret på solide resultatindikatorer, som tager hensyn til det engagement, der udvises, og de fremskridt, som modtagerlandene har gjort med gennemførelsen af reformer

bv) at styrke den performancebaserede tilgang ved hjælp af en suspensionsmekanisme og sikre sammenhæng med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI); at supplere IPA III-forordningen med en reformeret og forbedret "strategisk dialog", der sikrer, at Europa-Parlamentet underrettes og høres i tide

bw) at fastholde den demokratiske ansvarlighed ved at sikre fuld inddragelse af Europa-Parlamentet i kontrollen, tilsynet med og den strategiske styring af udformningen, programmeringen og overvågningen samt evalueringen af IPA III ved hjælp af delegerede retsakter

bx) at forbedre den generelle synlighed af og informationen om EU's støtte i regionen ved at styrke strategisk kommunikation og offentligt diplomati med henblik på at viderebringe Unionens værdier og fremhæve merværdien af de EU-finansierede projekter og programmer; at udarbejde en fælles kommunikationsstrategi i samarbejde med landene på Vestbalkan; yderligere at udvikle en forståelse af fordelene ved tiltrædelsen og samlingsprocessen på hele det europæiske kontinent

by) at insistere på, at tiltrædelseslandene gradvist skal tilpasse sig EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fælles handelspolitik

bz) at udtrykke sin anerkendelse af de vestlige balkanlandes samarbejde med EU i missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

ca) at fordømme tredjelandes handlinger, der har til formål at destabilisere og undergrave demokratisk regeringsførelse i Vestbalkanregionen

cb) at fortsætte samarbejdet om imødegåelse af hybride trusler, herunder bekæmpelse af russisk propaganda

cc) at sikre, at topmødet mellem EU og Vestbalkan i 2020 vil evaluere, revurdere og tilføre udvidelsesprocessen ny dynamik og give ny fremdrift til tiltrædelseslandenes omstilling

cd) at godkende den nye metode, som Kommissionen har foreslået med henblik på en relancering af processen i tide inden Vestbalkantopmødet i Zagreb og på indledningen af forhandlinger med Albanien og Nordmakedonien

ce) at opretholde samarbejdet med Det Forenede Kongerige på Vestbalkan i betragtning af de britiske forbindelser med regionen og de fælles målsætninger, fra fremme af retsstaten og bekæmpelse af organiseret kriminalitet til terrorbekæmpelse og andre af FSFP-missionernes mål

cf) at intensivere den politiske dialog på højt plan gennem regelmæssige topmøder mellem EU og Vestbalkan;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt tiltrædelseslandenes regeringer og parlamenter.


SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL

 

David McALLISTER

Udenrigsudvalget

Formand

 

Vedr.: Udtalelse fra INTA til AFET's betænkning om Vestbalkan

 

Kære David McAllister

 

Jeg sender dette brev i min egenskab af ordfører for INTA's udtalelse til AFET's betænkning om "Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i 2020".

 

INTA skulle ifølge planen have stemt om sin udtalelse i marts, men under de ekstraordinære covid-19-relaterede omstændigheder blev de oprindeligt planlagte ordinære møder aflyst. Ifølge de oplysninger, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, vil INTA måske ikke få mulighed for at stemme om en formel udtalelse før AFET's planlagte vedtagelse af betænkningen for at sikre Parlamentets rettidige input til topmødeforberedelserne.

 

I betragtning af de meget begrænsede mødemuligheder på den ene side og på den anden side AFET's politiske beføjelser til at sikre Parlamentets rettidige input til topmødeforberedelserne vedtog INTA-koordinatorerne på deres møde den 1. april, at de undtagelsesvis ville acceptere at forelægge INTA's holdning i form af kompromisændringsforslag (som blev vedtaget af grupperne) fremsendt i form af en skrivelse til AFET, forudsat at denne skrivelse i alt væsentligt blev behandlet som en udtalelse og taget behørigt i betragtning.

 

Jeg beder Dem derfor om at dele indholdet af denne skrivelse med ordføreren og betragte vedlagte ændringsforslag som INTA's bidrag til AFET's betænkning om Vestbalkan. Under disse ganske usædvanlige omstændigheder beder jeg Dem behandle denne skrivelse i overensstemmelse hermed under afstemningsproceduren i Deres udvalg.

 

Med venlig hilsen

 

 

Reinhard BÜTIKOFER

 

Kopi: Bernd LANGE, formand for INTA

 Tonino PICULA, ordfører for AFET

 

Bilag: Udtalelse fra INTA i form af en skrivelse


 

 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i maj 2020

 

Udtalelse fra INTA i form af en skrivelse

(Ordfører for INTA: Reinhard Bütikofer)

 

 

1.  fremhæver, at støtte til EU-relaterede reformer på områderne demokrati, retsstat, social markedsøkonomi, økonomisk samarbejde og handel samt gode naboskabsforbindelser og en vellykket åbning, gennemførelse og afslutning af tiltrædelsesforhandlingerne med landene på det vestlige Balkan er en af EU's vigtigste prioriteter i regionen; minder om, at den grønne pagts miljømæssige ambition og den økologiske omstilling i Europa kun kan blive fuldt ud effektiv, hvis tredjelande, herunder EU's umiddelbare nabolande, også træffer effektive foranstaltninger, og opfordrer EU til at bruge sin indflydelse, ekspertise og sine finansielle ressourcer til at mobilisere landene på det vestlige Balkan, så de sammen med EU træffer bæredygtige valg;

 

2.  minder om, at EU er den vigtigste handelspartner for landene på Vestbalkan, og at den bilaterale handel blev fordoblet mellem 2006 og 2016; bemærker endvidere, at EU til stadighed har et stabilt og stort handelsoverskud over for det vestlige Balkan, der udgjorde 9 mia. EUR i 2018, og at dette overskud er fortsat i 2019, hovedsagelig på grund af en stigning i EU's eksport og en opbremsning i EU's import, som Verdensbanken også har bemærket i sin undersøgelse "Rising Uncertainties" (Stigende usikkerhed);

 

3.  noterer sig den nye metode for tiltrædelsesforhandlinger, som Kommissionen har vedtaget, hvori EU's udvidelsespolitik betragtes som en tovejsproces, hvor begge parter skal overholde deres forpligtelser, og støtter, at Kommissionen belønner fremskridt i forhandlingerne og genåbner forhandlinger, når de forventede reformer ikke er blevet gennemført; understreger, at forhandlingstempoet bør afspejle hvert enkelt lands meritter og vilje samt dets fremskridt med hensyn til interne reformer;

 

4.  opfordrer kandidatlandene på det vestlige Balkan til fuldt ud at overholde de forpligtelser, der er indgået i stabiliserings- og associeringsaftalerne (SAA), når de forhandler frihandelsaftaler, og mener, at deres handelspolitikker med tredjelande bør være udformet i lyset af deres fremtidige tiltrædelse af EU;

 

5. ser med tilfredshed på de ansøgninger om medlemskab af WTO, som blev indgivet af Bosnien-Hercegovina og Serbien i henholdsvis 1999 og 2005; minder om betydningen af WTO-medlemskab for at åbne flere handelsmuligheder og bringe kandidatlandene tættere på EU-medlemskab; opfordrer EU til fortsat at støtte og yde den nødvendige bistand til Serbien og Bosnien-Hercegovina med deres WTO-tiltrædelsesprocesser, således at deres respektive processer kan gennemføres hurtigst muligt;

 

6.  opfordrer til, at midlerne til instrumentet til førtiltrædelsesbistand og andre midler til reformstøtte og bistand til de resterende lande på det vestlige Balkan forøges; opfordrer i denne forbindelse til en stærk integrationsindsats og projekter, f.eks. under fonde som Vestbalkanfonden, for at støtte landene på det vestlige Balkan med at styrke retsstaten, demokratiet, menneskerettighederne, korruptionsbekæmpelsen og deres administrative og retslige kapacitet med henblik på at forbedre deres økonomiske konkurrenceevne, velstand og sociale velfærd, budgetbalance og strukturreformer og opnå stabile forhold, således at virksomheder kan operere og investere i regionen; opfordrer i denne forbindelse kandidatlandene til at gennemføre reformer, som gradvis vil garantere et regelbaseret økonomisk system med lige konkurrencevilkår for alle deltagere, og til at indføre EU-standarder for så vidt angår borgernes arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder;

 

7.  minder landene på det vestlige Balkan om betydningen af regionalt økonomisk samarbejde, et bredere markedsmiljø og gode naboskabsforbindelser; minder om betydningen af den indsats for regional integration, der koordineres inden for rammerne af dialogen mellem Beograd og Pristina, Berlinprocessen, det økonomiske samarbejde inden for den centraleuropæiske frihandelsaftale, det fortsatte arbejde under konnektivitetsdagsordenen og yderligere engagement i oprettelsen af det regionale handelsområde; støtter initiativer, der fremmer regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser, og samtidig rykker landene tættere på EU-medlemskab; fremhæver betydningen af stabilitet og velstand i regionen og for EU; understreger, at gengældelsesforanstaltninger på handelsområdet og diplomatiske initiativer med sigte på at modvirke anerkendelse af et naboland både er til skade for de berørte landes regionale økonomiske integration og blokerer en række kanaler i den politiske dialog;

 

8.  minder om, at EU er den største udenlandske investor i regionen og har investeret 12,7 mia. EUR i direkte udenlandske investeringer mellem 2014 og 2018; opfordrer indtrængende Kommissionen til at implementere en strategisk økonomisk plan og investeringsplan med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og bæredygtig udvikling i hele Vestbalkanregionen, eftersom væksten på det vestlige Balkan er blevet langsommere efter en kortvarig genopblomstring af investeringer i tidligere år, og investeringernes og eksportens bidrag til regionens vækst er aftagende; fremhæver behovet for at give regionen høj prioritet i EU-strategien for konnektivitet; fremhæver betydningen af en forbedret transportinfrastruktur i regionen, og især den rolle, som denne spiller for handelsfremme; støtter opførelsen af europæiske jernbane- og motorvejskorridorer gennem landene på det vestlige Balkan; tilskynder Kommissionen til at fremskynde finansieringen af infrastrukturinvesteringer;

 

9.  anmoder om, at Kommissionen yder yderligere teknisk bistand til det vestlige Balkan, navnlig til den private sektor, for at forbedre rammerne for eksterne investeringer, navnlig inden for forudsigelighed og investorbeskyttelse, også ved at bruge den øgede finansiering af teknisk bistand gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand;

 

10. gentager sin opfordring til Kommissionen om at overvåge virkningerne af EU's politikker, herunder handelspolitikken, på SMV'er, da de spiller en afgørende rolle i international handel; minder om, at de administrative omkostninger på grund af SMV'ers begrænsede størrelse og ressourcer rammer dem uforholdsmæssigt hårdt, og at EU's handelspolitik over for landene på det vestlige Balkan derfor bør være SMV-venlig og levere brugervenlige, ajourførte og praktiske oplysninger; opfordrer Kommissionen til at undersøge et øget sektorsamarbejde, navnlig hvad angår investeringer i SMV'er og national markedskapitalisering, uddannelse og forskning, innovation og digitalisering samt miljømæssige og grønne teknologier med henblik på at udveksle knowhow og bedste praksis; fremhæver i denne forbindelse betydningen af målrettede ungdomsprogrammer i regionen med henblik på at forbedre de unges situation på arbejdsmarkedet, skabe anstændige job og støtte mobilitet og konjunkturbestemt migration frem for uigenkaldelig økonomisk udvandring;

 

11. understreger, at energiindustrien på det vestlige Balkan stadig er præget af forældet infrastruktur og en overvældende dominans af kul- og vandkraft; opfordrer indtrængende landene på det vestlige Balkan, men også udenlandske investorer, navnlig EIB og EBRD og andre offentlige finansielle institutioner, til at arbejde på at nå klimamålene og overholde EU's miljølovgivning, når de udvælger projekter inden for energisektoren, for at mindske energifattigdommen, øge energieffektiviteten og -sikkerheden og lægge særlig vægt på bevarelse af biodiversiteten og beskyttede områder i henhold til internationale konventioner; opfordrer til miljøkonsekvensvurderinger og offentlige høringer om projekter, der påvirker beskyttede områder, biodiversitet og miljøbeskyttelse, idet der også tages hensyn til synspunkter fra lokalsamfundene.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.4.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

7

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikos Androulakis, Nicolas Bay

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

58

+

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Manu Pindea, Idoia Villanueava Ruiz

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nikos Androulakis

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

7

 

ECR

Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

NI

Kostas Papadakis

 

5

0

GUE

Giorgos Georgiou

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 11. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik