Menettely : 2019/2210(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0091/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0091/2020

Keskustelut :

PV 18/06/2020 - 6
CRE 18/06/2020 - 6

Äänestykset :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0168

<Date>{04/05/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0091/2020</NoDocSe>
PDF 200kWORD 74k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen </Titre>

<DocRef>(2019/2210(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}{AFET}Ulkoasiainvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Tonino Picula</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen

(2019/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ja 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa mainitaan niiden päätösten lykkääminen, jotka koskevat liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

 ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 (1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta,

 ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon liittymisprosessin tehostamisesta ja uskottavasta mahdollisuudesta unionin jäsenyyteen Länsi-Balkanin maille (COM(2020)0057),

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission vuoden 2019 tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260),

 ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon uskottavista jäsenyysnäkymistä ja EU:n tehostetusta sitoumuksesta Länsi-Balkanin maille (COM(2018)0065),

 ottaa huomioon vuonna 2016 laaditun EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian, jonka mukaan uskottava laajentumispolitiikka on strateginen investointi Euroopan turvallisuuteen ja vaurauteen, ja toteaa, että se on jo edistänyt merkittävästi rauhaa aiemmin sodan runtelemilla alueilla,

 ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon laajentumisstrategiasta ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmistä haasteista (COM(2013)0700),

 ottaa huomioon uuden yksimielisyyden laajentumisesta, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 ja joka vahvistettiin kesäkuussa 2019 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä,

 ottaa huomioon Zagrebissa 24. marraskuuta 2000 pidetyn huippukokouksen loppujulistuksen,

 ottaa huomioon Thessalonikissa 21. kesäkuuta 2003 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman Länsi-Balkanin maiden mahdollisesta liittymisestä Euroopan unioniin,

 ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian prioriteettiagendan,

 ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin ja erityisesti Länsi-Balkanin maiden ulkoministerien 27. elokuuta 2015 antaman julkilausuman alueellisesta yhteistyöstä ja kahdenvälisistä kiistoista sekä alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön perustamisen sekä Wienissä (2015), Pariisissa (2016), Triestessä (2017), Lontoossa (2018) ja Poznanissa (2019) järjestetyt huippukokoukset,

 ottaa huomioon 29. ja 30. huhtikuuta 1997 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät ehdollisuuden soveltamisesta johdonmukaisen EU:n strategian kehittämiseksi suhteissa alueen maihin,

 ottaa huomioon 13 EU:n jäsenvaltion ulkoministerin 11. kesäkuuta 2019 antaman yhteisen julkilausuman EU:n sitoutumisesta Länsi-Balkanin maiden integroitumiseen Eurooppaan,

 ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, joka annettiin Euroopan parlamentin puhemiehen koolle kutsumassa ja Länsi-Balkanin maiden parlamenttien johtamassa Euroopan parlamentin ja edellä mainittujen maiden parlamenttien puhemiesten huippukokouksessa 28. tammikuuta 2020,

 ottaa huomioon 16. helmikuuta 2020 pidetyn epävirallisen kokouksen, johon osallistuivat Länsi-Balkanin maiden johtajat, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimineen Kroatian tasavallan pääministeri,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. lokakuuta 2019 antaman päätöslauselman aiheesta ”Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa: EU:n uskottavuutta ja geostrategisia etuja vaalittava”[1],

 ottaa huomioon 13. helmikuuta 2020 hyväksytyn Euroopan alueiden komitean lausunnon vuoden 2019 laajentumispaketista[2],

 ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Srebrenican muistotilaisuudesta[3],

 ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta[4],

 ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa[5],

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin[6],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan kirjeen,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0091/2020),

A. toteaa, että laajentuminen on yksi EU:n menestyneimmistä ja strategisesti tärkeimmistä toimintapolitiikoista

sekä tehokkain ulkopolitiikan väline, jonka avulla levitetään unionin keskeisiä arvoja eli ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, rauhan ja vaurauden edistämistä, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet eri puolilla Eurooppaa;

B. toteaa, että laajentumisprosessi on olennainen osa Euroopan yhdentymistä ja on edelleen strategisesti tärkeä Euroopan unionille;

C. toteaa, että Länsi-Balkanin maiden ansioihin perustuvat näkymät täysimääräisestä EU-jäsenyydestä ovat unionin omien poliittisten, turvallisuuteen liittyvien ja taloudellisten etujen mukaiset;

D. toteaa, että EU-jäsenyysnäkymät ovat osoitus Euroopan mantereen yhdistymiseen liittyvien merkittävien geopoliittisten haasteiden tunnustamisesta ja keskeinen kannustin uudistuksille Länsi-Balkanin maissa;

E. toteaa, että Länsi-Balkanin maat ovat maantieteellisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti osa Eurooppaa ja että yhdentyminen Euroopan unioniin on erittäin tärkeä yhtenäisen, vapaan ja rauhanomaisen maanosan vakaudelle ja turvallisuudelle;

F. toteaa, että EU:n laajentumisprosessi on kaksisuuntainen prosessi, jossa molempien osapuolten on noudatettava sitoumuksiaan, ja perustuu siihen, että sekä Euroopan unioni että ehdokasmaat suoriutuvat velvoitteistaan;

G. toteaa, että komission ehdottamilla tehostetuilla menetelmillä pyritään vauhdittamaan laajentumisprosessia ja annetaan uutta pontta liittymisneuvotteluja käyvien  maiden muutokselle;

H. toteaa, että EU on alueen tärkein investoija, kauppakumppani ja avunantaja;

I. toteaa, että Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan pitänyt Pohjois-Makedonian ja Albanian saavuttamaa edistystä myönteisenä; toteaa, että parlamentti hyväksyi edistyksen vuoksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä maksettavan hyvistä suorituksista myönnettävän palkkion antamisen Pohjois-Makedonialle ja Albanialle;

J. toteaa, että Euroopan parlamentti piti valitettavana, ettei Eurooppa-neuvosto hyväksynyt Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa käytävien liittymisneuvottelujen aloittamista vuonna 2019; katsoo, että neuvottelujen aloittamatta jättäminen parlamentin hyväksymien komission vuoden 2018 ja 2019 suositusten jälkeen murensi Euroopan unionin uskottavuutta, edisti populismin, nationalismin ja euroskeptisyyden lisääntymistä, heikensi ehdokasmaiden ponnisteluita, aiheutti vaaran poliittisen tyhjiön syntymisestä ja rohkaisi kolmansia osapuolia, jotka pyrkivät saamaan poliittista vaikutusvaltaa alueella EU:n yhdentymisprosessin kustannuksella;

K. katsoo, että laajentumisprosessilla edistetään ja vahvistetaan valmiuksia ratkaista kahdenvälisiä kiistoja ja tavoitellaan alueen yhteisöjen välistä sovintoa;

L. katsoo, että Länsi-Balkanin maiden olisi lisättävä ponnisteluja poliittisen vastakkainasettelun ja pitkään jatkuvien parlamentin toiminnan boikottien välttämiseksi, jotta voidaan parantaa parlamentaarista valvontaa;

M. toteaa, että Euroopan parlamentti on edelleen EU:hun liittymässä olevien maiden luotettava kumppani ja kannattaa laajentumisprosessia, joka on Euroopan unionin hyödyllinen väline sellaisten uudistusten edistämiseksi, joilla pyritään kyseisten maiden institutionaaliseen ja sosioekonomiseen vahvistamiseen niiden kansalaisten hyväksi;

N. toteaa, että Thessalonikin toimintasuunnitelmassa ja Sofian julistuksessa korostettiin, että keskitytään erityisesti uusien mahdollisuuksien luomiseen nuorille ja sen varmistamiseen, että tällä edistetään Länsi-Balkanin sosioekonomista kehitystä;

O. toteaa, että Euroopan parlamentti on sitoutunut tehostamaan demokraattisille ja taloudellisille uudistuksille annettavaa poliittista ja institutionaalista tukea ja tukemaan Länsi-Balkanin maita EU:hun liittymisessä;

P. toteaa, että komission poliittisissa suuntaviivoissa vuosille 2019–2024 vahvistetaan Länsi-Balkanin eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät;

Q. toteaa, että Euroopan parlamentissa pidetyissä kuulemistilaisuuksissa sekä komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja Borrell että komission jäsen Várhelyi sitoutuivat pitämään laajentumisprosessia ensisijaisena tavoitteena ja nopeuttamaan rakenteellisia ja institutionaalisia uudistuksia ja yhdentymisprosesseja Länsi-Balkanilla;

R. toteaa, että kunnianhimoista laajentumispolitiikkaa varten tarvitaan riittävästi määrärahoja; katsoo, että neuvoston olisi varattava riittävästi määrärahoja laajentumispolitiikan tukemiseksi;

S. toteaa, että EU:n on myös vahvistettava unionin sisäisiä oikeusvaltiomekanismeja ja laadittava kunnianhimoinen ohjelma Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten;

T. toteaa, että Euroopan vauraus ja turvallisuus liittyvät läheisesti yhdentymisprosessiin ja rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen edistymiseen Länsi-Balkanin alueella ja alueen maiden tulevaisuuteen vahvassa ja uudistetussa EU:ssa;

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a) tuetaan Länsi-Balkanin maiden eurooppalaisia tulevaisuudennäkymiä ja tehostetaan liittymisprosessia varmistamalla, että sillä vahvistetaan perusarvoja ja oikeusvaltioperiaatetta ja edistetään kestäviä demokraattisia ja taloudellisia muutoksia ja sosiaalista lähentymistä ja varmistetaan hyvät naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö, jotka ovat olennaisia laajentumisen ja vakaus- ja assosiaatioprosessin kannalta, sekä huolehtimalla siitä, että Euroopan tulevaisuutta koskevat keskustelut käydään ja EU:n sisäiset muutokset toteutetaan samanaikaisesti unionin laajenemisen kanssa;

b) toteutetaan enemmän toimia, joilla lisätään jäsenvaltioiden poliittista tahtoa edetä laajentumisessa Länsi-Balkanille sen sijaan, että annettaisiin EU:n sisäisten prosessien olla sen esteenä, ja parannetaan alueen yleistä toimintapolitiikkaa koskevaa EU:n poliittista ja strategista neuvontaa;

c) pidetään laajentumista välttämättömänä edellytyksenä EU:n uskottavuudelle, menestykselle ja vaikutusvallalle alueella ja sen ulkopuolella;

d) nopeutetaan niiden maiden liittymisprosessia, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan EU:hun liittyvät poliittiset ja hallinnolliset uudistukset;

e) varmistetaan, että tehostetuilla menetelmillä tuetaan lopullisen tavoitteen – EU:n täysimääräisen jäsenyyden – saavuttamista ja että EU asettaa paremmin ennakoitavissa olevia sääntöjä ja kriteereitä, jotka perustuvat ennakkoehtoihin ja mahdollisuuteen peruuttaa prosessi, ja soveltaa niitä johdonmukaisesti tehdäkseen liittymisprosessista dynaamisemman ja siten palauttaakseen uskottavuutensa soveltamalla tarkistettuja menetelmiä;

f) varmistetaan, että vaikka tarkistettua laajentumismenetelmää koskevan komission ehdotuksen mukaisesti korostetaan enemmän prosessin poliittista puolta, huomioidaan myös asiantuntijoiden suorittamat arvioinnit perusteiden täyttämisestä eikä estetä EU:ta täyttämästä sitoumustaan toteuttaa ansioihin perustuvaa laajentumisprosessia;

g) varmistetaan, että politiikan alojen yhdistämisellä ryhmiin parannetaan uudistusten perusteellisuutta, laatua ja kestävyyttä sekä saavutetaan konkreettisia tuloksia liittymisneuvotteluja käyvissä maissa ja luodaan mahdollisuus neuvotella samanaikaisesti eri luvuista;

h) laaditaan selkeät, avoimet ja johdonmukaiset kriteerit liittymisperusteiden saavuttamisen mittaamiseksi, annetaan jatkuvaa poliittista ja teknistä tukea koko prosessin ajan sekä parannetaan menetelmiä mitata edistymistä paikan päällä, jotta voidaan varmistaa, että kutakin liittymisneuvotteluja käyvää maata arvioidaan ennakkoehtojen täyttymisen perusteella ja omien ansioiden periaatteen mukaisesti;

i) varmistetaan laajentumisprosessin jatkuvuus, vastuullisuus, johdonmukaisuus ja ennakoitavuus liittämällä siihen komission uudet menetelmät politiikan pitkän aikavälin mukauttamisena ja välttämällä prosessin ja sen parametrien tilapäisiä tarkistuksia jonkin jäsenvaltion poliittisten näkökohtien seurauksena; varmistetaan, että liittymisperusteiden ja tuen perusteena käytetään saatua kokemusta, jotta voidaan välttää aiemmin havaitut puutteet ja parantaa liittymisprosessia;

j) helpotetaan tehostettujen menetelmien käyttöönottoa liittymisneuvotteluja käyvissä ehdokasmaissa, mikäli ne päättävät soveltaa niitä, jotta voidaan varmistaa standardien ja normien tarkoituksenmukainen ja pitkäkestoinen yhdenmukaistaminen EU:n standardien ja normien kanssa;

k) lisätään Länsi-Balkanin maille suunnattuja poliittisia ja taloudellisia kannustimia ja parannetaan laajentumisprosessin ja EU:n poliittisten aloitteiden yhdenmukaisuutta Eurooppa-neuvoston kokousten yhteydessä Länsi-Balkanin maiden johtajien kanssa järjestettävien vuotuisten alueellisten kokousten avulla ja varmistamalla Länsi-Balkanin maiden edustajien säännöllinen osallistuminen Eurooppa-neuvoston kokouksiin, poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaan ja komission työryhmiin;

l) rohkaistaan liittymisneuvotteluja käyvien maiden asteittaista yhdentymistä EU:n prosesseihin, alakohtaisiin toimiin ja ohjelmiin ennen niiden liittymistä, esimerkiksi antamalla kohdennettua rahoitustukea EU:n rahastoista, jotta kansalaiset, erityisesti lapset ja nuoret, hyötyisivät siitä konkreettisesti ja jotta EU:n liittymistä valmisteleva tuki ja edustus näissä maissa tehostuisi ennen niiden täysimääräistä jäsenyyttä;

m) tuetaan ja edistetään jäsenyysneuvotteluja käyvien maiden parlamenttien jäsenten tiiviimpää osallistumista Euroopan parlamentin toimintaan;

n) otetaan Länsi-Balkanin edustajat mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin keskittyen erityisesti nuorten osallistumiseen;

o) vahvistetaan ehdollisuuteen perustuvaa järjestelmää ja vaaditaan mahdollisuutta peruuttaa liittymisprosessi käyttämällä objektiivisia kriteereitä päätettäessä, keskeytetäänkö neuvottelujen käyminen tai lopetetaanko ne; varmistetaan, että komissio käynnistää tällaisia menettelyjä arvioituaan asiaa perinpohjaisesti ja jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin ehdotuksesta, ja pannaan samalla merkille, että epätasapainolauseketta ja prosessin peruuttamismahdollisuutta koskevaa periaatetta sovelletaan jo Serbian ja Montenegron neuvottelukehyksissä; varmistetaan, että EU:n toimielimet tiedottavat selkeästi mahdollisen keskeyttämisen yksityiskohdista ehdollisuus- ja keskeytysmekanismin yhteydessä;

p) edistetään jäsenvaltioiden sitoutumista laajentumisprosessiin lisäämällä oikeusvaltioperiaatteen ja muiden alojen asiantuntijoiden sekä paikan päällä toimivien kansalaisyhteyskunnan edustajien ja ihmisoikeuksien puolustajien osallistumista ja parannetaan kokonaiskehityksen mittaamista noudattamalla edelleen pitkäaikaisia objektiivisia normeja ja välttämällä liittymisprosessin teknisten näkökohtien politisoitumista hyödyntäen erityisesti Euroopan neuvoston ja muiden normeja asettavien tahojen seurantakertomuksia ja suosituksia;

q) pannaan merkille, että Berliinin prosessilla tuetaan ja täydennetään EU:n laajentumispolitiikkaa eikä sitä voida pitää vaihtoehtona liittymiselle eikä siinä voida toistaa liittymisen osana toteutettuja toimia;

r) pannaan merkille, että liittymisneuvottelujen aloittaminen Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa on unionin omien poliittisten, turvallisuuteen liittyvien ja taloudellisten etujen mukaista;

s)  pannaan merkille, että se, ettei Eurooppa-neuvosto aloittanut liittymisneuvotteluja Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa kesäkuussa 2018, kesäkuussa 2019 eikä lokakuussa 2019, vaikutti kielteisesti EU:n asemaan alueella ja yleiseen mielipiteeseen EU:hun liittymistä kohtaan ja antoi Länsi-Balkanin maille kielteisen viestin, ja todetaan, että liittymisneuvottelujen aloittaminen Euroopan parlamentin ja komission suosituksen mukaisesti palauttaisi liittymisprosessin uskottavuuden;

t) myönnetään mahdollisimman pian Kosovolle viisumivapaus, koska sille asetetut edellytykset on täytetty heinäkuusta 2018 lähtien;

u) lisätään neuvottelujen dynaamisuutta Montenegron ja Serbian liittymisen nopeuttamiseksi;

v) otetaan demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien ensisijaisuus jälleen laajentumisprosessin keskeiseksi tekijäksi aloittamalla ensimmäiseksi ja lopettamalla viimeiseksi neuvottelut oikeuslaitosta, korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevista luvuista sekä luvuista, jotka kattavat ihmisoikeuksien kunnioittamisen, mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien, tiedotusvälineiden vapauden ja ilmaisuvapauden kunnioittamisen;

w) keskitytään institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien parantamiseen avoimuuden ja hyvän hallintotavan tehokkuuden vahvistamiseksi kaikilla tasoilla;

x) hyödynnetään viimeaikaisista laajentumisista saatua kokemusta, mukaan lukien Keski-Euroopan maista saadut kokemukset;

y)  tehdään edelleen yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden kanssa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi;

z) varmistetaan keskittyminen valtioiden valmiuksien kehittämiseen, tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanoon, oikeuslaitoksen uudistamiseen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatoimiin;

aa) vaaditaan kunnioittamaan ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön kansallisten ja kansainvälisten tuomioistuinten päätökset, mukaan lukien perustuslakituomioistuinten päätökset ja kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) ja sen seuraajan kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevan mekanismin ja Kosovon tuomioistuimen erityisjaostojen ja erikoissyyttäjänviraston päätökset, sekä Euroopan neuvoston seurantaelimien suositukset, mukaan lukien Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) suositukset;

ab) kehotetaan Länsi-Balkanin maita noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka koskevat syytteeseen asettamista sotarikoksista ja kadonneiden henkilöiden kohtalojen selvittämistä; kannatetaan kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevan mekanismin ja Kosovon tuomioistuimen erityisjaostojen ja erikoissyyttäjänviraston kanssa tehtävää täysimääräistä yhteistyötä ja ICTY:n toiminnan ja havaintojen selkeää tukemista sekä sen toiminnan ja perinnön edistämistä ja näistä tiedottamista kansalaisille; tuomitaan kaikki pyrkimykset ihannoida sotarikollisia ja kieltää historialliset tosiasiat ja tuetaan tässä yhteydessä entisen Jugoslavian alueella tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomusten kaikkia uhreja käsittelevää alueellista totuuskomissiota (RECOM-aloite);

ac) lisätään EU:n osallistumista toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan jäljellä olevia kahdenvälisiä kysymyksiä sekä edistämään hyviä naapuruussuhteita ja alueellista yhteistyötä luottamusta lisäävillä toimilla ja sovinnonvälitystoimilla, ja kehotetaan Länsi-Balkanin maita sitoutumaan sovinnontekoon ja etsimään rauhanomaisia ratkaisuja pitkäaikaisiin kiistoihin;

ad) vahvistetaan liittymisprosessia Länsi-Balkanin maiden ja jäsenvaltioiden kansojen välisen yhteisvastuullisuuden syventämiseksi näiden historiaa, kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen;

ae) vahvistetaan ja mahdollisuuksien mukaan lisätään EU:n ja Länsi-Balkanin maiden yhteisiä pyrkimyksiä edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja näiden välistä viestintää, jotta kummankin väestön keskuudessa muodostuu toisesta osapuolesta myönteisiä mielikuvia;

af) tuetaan tasapuolisten toimintaedellytysten luomista osallisuutta edistävää poliittista ympäristöä varten ja edistetään kaikissa Länsi-Balkanin maissa ponnisteluja poliittisen vastakkainasettelun ja pitkään jatkuvien parlamentin toiminnan boikottien välttämiseksi; luodaan osallisuutta edistävä ja rakentava parlamentaarinen kulttuuri ja vahvistetaan parlamentaarista valvontaa; edistetään parlamenteissa kansalaisten etujen edustamiseen tähtäävää vastuullista lähestymistapaa demokraattisen valvonnan tukemiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi;

ag) pannaan merkille Euroopan parlamentin tekemä liittymisprosessiin liittyvä työ ja demokratiaa tukevat toimet, mukaan lukien sen pysyvien valiokuntien ja valtuuskuntien tekemät toimet, ja edistetään näitä sekä otetaan Länsi-Balkanin maista vastaavat pysyvät esittelijät mukaan valvontaprosessiin ja paikan päälle;

ah) edistetään vaaliuudistuksia, joilla taataan vapaat, oikeudenmukaiset, kilpailuun perustuvat ja avoimet kansalliset ja paikallisvaalit, joihin ei liity pelottelu- eikä disinformaatiokampanjoita ja joissa noudatetaan kansainvälisten tarkkailuvaltuuskuntien antamia suosituksia ja kansainvälisiä normeja esimerkiksi puoluerahoituksen avoimuuden osalta; seurataan Venetsian komission lausuntojen täytäntöönpanoa; osallistutaan kyseisen alueen demokratian tukemista koskeviin Euroopan parlamentin ohjelmiin;

ai) kannustetaan kansallisia parlamentteja käyttämään Euroopan parlamentin demokratian tukivälineitä, kuten esimerkiksi Jean Monnet -vuoropuhelua ja osapuolten välistä vuoropuhelua, parlamenttien välistä vuoropuhelua koskevan poliittisen työn tukemiseksi ja vastuuvelvollisuuden, valvonnan, demokraattisen valvonnan ja lainsäädännön laadun parantamiseksi;

aj) tuetaan kansalaisyhteiskuntaa sen tehtävässä demokratian lujittamisprosessin, alueellisen yhteistyöprosessin ja liittymiseen liittyvän uudistusprosessin välttämättömänä toimijana ja otetaan se tiiviimmin mukaan kyseisiin prosesseihin keskittyen Eurooppaan myönteisesti suhtautuviin ja demokratiaa tukeviin toimijoihin kyseisellä alueella;

ak) varmistetaan, että ehdokasmaiden kansalaiset ja yhteisöt ovat tiiviimmin mukana liittymisprosessissa ja hyötyvät siitä; tuetaan ja rohkaistaan tässä yhteydessä erityisesti Eurooppaan myönteisesti suhtautuvia ja demokratiaa tukevia yhteiskunnan osia, näkemyksiä ja mielipiteitä;

al) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, tiedeyhteisön edustajien ja nuorten kanssa käydään merkittävää ja kattavaa vuoropuhelua jokaisessa vaiheessa päätöksenteon alkuvaiheesta aina toimeenpano- ja arviointivaiheeseen, ja että pidetään huolta siitä, ettei tueta tai rahoiteta paikallisia Eurooppaan kielteisesti suhtautuvia valtarakenteita tai paikallisia rakenteita, joiden epäillään olevan epädemokraattisia, ja että täten autetaan kehittämään EU:n arvoja, oikeusvaltioperiaatetta, korruption torjuntaa sekä vahvoja ja tehokkaita demokraattisia instituutioita, jotka ovat perusta menestyksekkäälle EU:hun liittymiselle;

am) tuomitaan jyrkästi toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvat mustamaalauskampanjat, uhkaukset ja näiden pelottelu ja kehotetaan tutkimaan tämänkaltaisia rikoksia ja nostamaan niistä syytteitä; näin voidaan taata turvallinen ympäristö toimittajille ja puuttua tiedotusvälineiden keskittymisen, niiden rahoittamiseen liittyvän poliittisen ja taloudellisen painostamisen ja niiden omistuksen avoimuutta koskeviin kysymyksiin;

an) tuetaan aktiivisesti ja vahvistetaan demokraattista, riippumatonta ja monimuotoista mediaympäristöä ja tiedotusvälineiden vastuullisuutta ja hallinnointia;

ao) lisätään tukitoimenpiteitä, joilla edistetään kykyä vastustaa disinformaatiota ja vahingollisia mediakampanjoita, mukaan lukien ulkopuolisten tahojen hybridisodankäynnin toimet, joilla pyritään horjuttamaan Länsi-Balkanin maiden demokraattisia prosesseja ja suvereniteettia;

ap) edistetään ja tuetaan aktiivisesti syrjinnän vastaisten toimien toteuttamista ja vaaditaan viharikoksiin syyllistyneiden asettamista syytteeseen; kannustetaan nopeampaan edistymiseen sukupuolten tasa-arvon alalla ja puuttumaan syrjintään sekä varmistamaan etnisten, kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden, romanien ja hlbtiq-henkilöiden, ja erityisesti näihin ryhmiin kuuluvien lasten, sosiaalinen osallisuus luomalla osallisuutta edistäviä toimintatapoja kansalaisten perusoikeuksien suojelemiseksi;

aq) kehotetaan laatimaan vahvempi oikeudellinen kehys naismurhien ja naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä kaikkien muiden perheväkivallan muotojen estämiseksi ja torjumiseksi aktiivisesti muun muassa palauttamalla mieliin velvollisuudet, joista määrätään Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, ja ryhtymällä toimiin kyseisen sopimuksen ratifioimiseksi; ehkäistään ja torjutaan ihmiskauppaa;

ar) pannaan merkille vaikeudet, joita Länsi-Balkanin mailla on muuttoliike- ja pakolaisvirtojen hallinnassa, ja pannaan merkille, että alueella on suoritettu merkittäviä toimia suojan ja humanitaarisen avun tarjoamisessa pääasiassa EU:n tuella; pannaan täytäntöön Länsi-Balkanin maiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) väliset sopimukset;

as) korostetaan Länsi-Balkanin maiden merkitystä Euroopan unionin ulkorajojen suojaamisessa ja tehostetaan EU:n tukea alueen rajavalvonnalle; vahvistetaan alueen turvapaikkajärjestelmän kapasiteettia yhteistyössä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa;

at) korostetaan, että sosiaalinen ulottuvuus ja sosioekonominen yhteenkuuluvuus ovat erittäin tärkeitä ja että niillä on keskeinen merkitys koko liittymisprosessin ajan;

au) keskitytään enemmän köyhyyden poistamiseen, kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja työlainsäädännön alaan kuuluvien sitoumusten toteuttamiseen;

av) rohkaistaan Länsi-Balkanin maita nostamaan työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevia standardeja, edistämään kasvua ja panemaan täytäntöön sosiaalialaa koskevan unionin säännöstön ja ottamaan mukaan EU-kumppaneiden kanssa käytävään neuvotteluprosessiin erilaisia sidosryhmiä, kuten ammattijärjestöjä, kauppa- ja työkamareita;

aw) puututaan aivovuotoon konkreettisilla toimilla, kuten tukemalla hyvälaatuisia koulutusuudistuksia, jotka edistävät osallisuutta, erityisesti ammatillisen koulutuksen alalla, ja varmistetaan, että koulutusala vastaa paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin ja auttaa osaltaan luomaan nuorille pitkäaikaisia ja kestäviä työllistymismahdollisuuksia;

ax) tuetaan Euroopan parlamentin nuorten poliittisten johtajien ohjelman kuilun umpeenkuromista käsittelevän alueellisen vuoropuhelun foorumia sen pyrkimyksissä kuroa umpeen Länsi-Balkanin nuorisopolitiikan, nuorten osallistumisen ja parlamenttien edustajien välistä kuilua ja kannustetaan toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla edistetään nuorten osallistumista politiikkaan ja nuoria koskevien toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa koko alueella;

ay) edistetään nuorten vapaaehtoistyö- ja kansalaisvaikuttamismahdollisuuksia ja panostetaan enemmän alueen nuoriin lisäämällä liittymisneuvotteluja käyvien maiden osallistumista Erasmus+-, Luova Eurooppa- ja Horisontti 2020 -ohjelmien kaltaisiin nykyisiin liikkuvuusohjelmiin ja luomalla uusia alueen sisäistä liikkuvuutta koskevia ohjelmia;

az) vahvistetaan tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla tehtävää yhteistyötä Euroopan komission aihekohtaisen ohjelmasuunnittelun avulla;

ba) tehostetaan Länsi-Balkanin maille annettavaa tukea, jotta voidaan parantaa niiden ympäristö-, energiatehokkuus- ja ympäristölainsäädäntöä ja varmistaa, että niillä on valmiudet panna se täytäntöön EU:n standardien ja Pariisin sopimuksen mukaisesti sekä noudattaa täysimääräisesti ja nopeasti energiayhteisön perustamissopimuksessa määrättyjä kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka koskevat energia-alan lainsäädännön täysimääräistä mukauttamista unionin energia-alan säännöstöön sekä kyseisen unionin säännöstön täytäntöönpanoa;

bb) kehotetaan viranomaisia toteuttamaan kiireellisesti toimia ilman ja vesien pilaantumisen seuraamiseksi, hillitsemiseksi ja estämiseksi; varmistetaan strategiset ympäristön ennakkoarvioinnit ja ympäristövaikutusten arvioinnit, jotta voidaan varmistaa suojelutoimilla tasapainotettu vesivoiman ja matkailun kestävä kehittäminen;

bc) edistetään alueellista energia-alan yhdentymistä, joka lisää toimituslähteiden monimuotoisuutta ja varmuutta, ja parannetaan energiainfrastruktuurien ja digitaalisten verkkojen yhteenliitettävyyttä;

bd) kannustetaan välttämätöntä siirtymistä puhtaampiin uusiutuviin energialähteisiin hiilestä ja ruskohiilestä, jotka aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia riskejä ja terveysriskejä paikallisväestölle ja naapurimaille; otetaan liittymisneuvotteluja käyvät Länsi-Balkanin maat mukaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimintaan;

be) palautetaan mieliin, että EU on alueen suurin ulkomainen investoija investoituaan 12,7 miljardia euroa suorina ulkomaisina investointeina vuosien 2014 ja 2018 välisenä aikana; toteutetaan strateginen talous- ja investointisuunnitelma, jolla parannetaan koko alueen kilpailukykyä, oikeudellista kehystä, liiketoimintaympäristöä, pk-yritysten tilannetta ja kestävää kehitystä Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sitoumusten mukaisesti, ja otetaan samalla huomioon, että Länsi-Balkanin kasvu on hidastumassa viime vuosien lyhytaikaisen investointien elpymisen jälkeen ja että investointien ja viennin osuus kasvusta on hiipumassa;

bf) edistetään ja tehostetaan Länsi-Balkanin alueellista taloudellista yhdentymistä Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (Cefta) yhteydessä jo täytäntöönpannulla tavalla ja unionin säännöstön mallin mukaisesti ja tuetaan aktiivisesti EU:n ja alueen yhdentymistä laajentamalla EU:n toimintapolitiikat ja sisämarkkinat Länsi-Balkanin maihin, kun ennakkoedellytykset täyttyvät;

bg) tuetaan aloitteita, jotka perustuvat Länsi-Balkanin maiden pääministerien vuonna 2017 pidetyssä Triesten huippukokouksessa hyväksyttyyn alueellista talousaluetta koskevaan monivuotiseen toimintasuunnitelmaan, joka koostuu kaupan, investointien, liikkuvuuden ja digitaalisen integraation neljästä pilarista, jotka ovat olennaisen tärkeitä alueen taloudelliselle kehitykselle ja nopeuttavat lähentymistä EU:n kanssa;

bh) tuetaan Länsi-Balkanin maiden yhteistyötä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen – kuten alueellisen yhteistyöneuvoston (RCC), alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) – kanssa, ja kansainvälisten rahoituslaitosten – kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja Euroopan investointipankin (EIP) – kanssa;

bi) tuetaan ja annetaan edelleen mahdollisimman pian apua, jota tarvitaan, jotta Serbian ja Bosnia ja Hertsegovinan liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) voidaan saattaa päätökseen, pidetään myönteisinä Serbian vuonna 1999 ja Bosnia ja Hertsegovinan vuonna 2005 jättämiä WTO:n jäsenyyshakemuksia ja palautetaan mieliin, että WTO:n jäsenyys on tärkeä kaupankäyntimahdollisuuksien avaamiseksi ja tuo ehdokasmaat lähemmäs EU-jäsenyyttä;

bj) puolustetaan unionin etuja lieventämällä niiden vapaakauppasopimusten kielteisiä vaikutuksia, joita Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneet maat, joille on annettu mahdollisuus solmia vakautus- ja assosiaatiosopimus Euroopan unionin kanssa, ovat tehneet Euraasian talousunionin kanssa, muun muassa tarkistamalla kyseisille maille myönnettävän avun määrää;

bk) kannustetaan Länsi-Balkanin maiden keskinäistä infrastruktuurien kehittämistä koskevaa alueellista yhteistyötä;

bl) asetetaan alue etusijalle yhteyksiä koskevassa EU:n strategiassa ja pidetään erityisen tärkeänä alueen liikenneinfrastruktuurin parantamista ja etenkin tämän roolia kaupan helpottamisessa; tuetaan eurooppalaisten rautatie- ja tieliikenneliikennekäytävien rakentamista kaikkialle Länsi-Balkanin maihin; kehotetaan komissiota nopeuttamaan infrastruktuuri-investointien rahoittamista;

bm) lähennetään alueen väestöä ja talouksia EU:n kanssa liittämällä Länsi-Balkanin maat TEN-T-verkkoon ja Euroopan laajuiseen energiaverkkoon ja tuetaan laadun ja turvallisten kuljetus- ja energiapalvelujen varmistamisessa ja infrastruktuurien ja yleisten yhteyksien parantamisessa alueella sekä alueen ja EU:n välillä Länsi-Balkanin strategista talous- ja investointisuunnitelmaa koskevan komission ehdotuksen mukaisesti;

bn) nopeutetaan Länsi-Balkanin digitaalistrategian täytäntöönpanoa, jotta kansalaiset voisivat nauttia digitalisaation tarjoamista hyödyistä; autetaan alueen maita parantamaan startup-yritysten ja pk-yritysten rahoitusta ja kehittymismahdollisuuksia;

bo) laaditaan ennakoitavissa oleva aikataulu alueellisen verkkovierailumaksuista vapaan alueen toteuttamiselle ja nopeutetaan sen toteuttamista sekä alennetaan edelleen alueen ja EU:n välisten tietoliikennepalvelujen hintoja lisääntyneen fyysisen ja digitaalisen alueellisen yhteistyön ja yhteyksien perusteella;

bp) parannetaan ulkoisten toimien alaa koskevan unionin rahoituksen johdonmukaisuutta, tehokkuutta, näkyvyyttä ja avoimuutta ja edistetään täten unionin arvoja, oikeusvaltioperiaatetta, korruption torjuntaa ja vahvojen ja tehokkaiden demokraattisten instituutioiden rakentamista; mukautetaan tarvittaessa IPA III -välineen rahoitus Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaiseksi;

bq) varmistetaan asianmukainen, oikeudenmukainen, oikeasuhteinen, suoritusperusteinen ja tuloskeskeinen liittymistä valmisteleva tuki, joka vastaa tuensaajien muutostarpeisiin ja joka auttaa näitä suoriutumaan Euroopan unioniin liittymisen edellyttämistä velvoitteista; asetetaan etusijalle erityishankkeet, joista on hyötyä kyseisten maiden väestölle, ja vahvistetaan edunsaajien valmiuksia hyödyntää tukea;

br) tehdään tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa talouden hallintaan liittyvien kysymysten koordinoinnissa ja parannetaan keskinäistä yhteistyötä tukitoimien järkeistämiseksi ja rahoituksen päällekkäisyyden välttämiseksi;

bs) vahvistetaan sitä, että makrotaloudellisen tuen saamisen ehtona on korruption torjunnassa ja oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa edistyminen;

bt) vältetään IPA-välineen kokonaisrahoituksen leikkaamista, mikä voisi hidastuttaa EU:hun liittyviä uudistuksia ja heikentää unionin valmiuksia saavuttaa strateginen tavoitteensa, joka koskee liittymisneuvotteluja käyvien maiden vakauttamista ja mukauttamista ja valmistelemista jäsenyydestä aiheutuvia velvoitteita varten, sekä rajoittaa valmiuksia vastata oikeusvaltioperiaatteeseen, sovinnontekoon, alueelliseen yhdentymiseen ja ilmastonmuutokseen liittyviin moninaisiin haasteisiin ja minkä seurauksena alue olisi entistäkin alttiimpi kolmansien maiden toimijoiden vaikutukselle; varmistetaan kansalaisyhteiskunnan asianmukainen ja jatkuva tukeminen;

bu) varmistetaan, että IPA III ‑välinettä sovellettaessa noudatetaan poliittisia painopisteitä, jotka vaikuttavat konkreettisten hankkeiden välityksellä suoraan kansalaisten elämään, ja että liittymistä edeltävä rahoitus myönnetään avoimesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja perustuu vakaisiin tulosindikaattoreihin ja että sen saamiseksi otetaan huomioon edunsaajamaiden osoittama sitoutuminen uudistusten toteuttamiseen ja siinä edistyminen;

bv) vahvistetaan tulosperusteista lähestymistapaa keskeyttämismekanismilla ja varmistetaan yhdenmukaisuus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) kanssa; täydennetään IPA III -asetusta uudistetulla ja parannetulla strategisella vuoropuhelulla ja varmistetaan, että Euroopan parlamentille tiedotetaan kehityksestä ja sitä kuullaan ajoissa;

bw) pidetään yllä demokraattista vastuuvelvollisuutta varmistamalla Euroopan parlamentin täysimääräinen osallistuminen IPA III -välineen suunnittelun, ohjelmasuunnittelun, seurannan ja arvioinnin valvontaan ja strategiseen ohjaukseen delegoitujen säädösten avulla;

bx) parannetaan EU:n myöntämän tuen yleistä näkyvyyttä ja sitä koskevia tietoja alueella vahvistamalla strategista viestintää ja julkisuusdiplomatiaa unionin arvojen välittämiseksi ja EU:n rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien tuottaman lisäarvon korostamiseksi; laaditaan yhteinen viestintästrategia yhteistyössä Länsi-Balkanin maiden kanssa; edistetään edelleen liittymis- ja yhdentymisprosessin hyötyjen tuntemusta koko Euroopan mantereella;

by) vaaditaan liittymisneuvotteluja käyviä maita noudattamaan asteittain EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä yhteistä kauppapolitiikkaa;

bz) kiitetään Länsi-Balkanin maita niiden EU:n kanssa tekemästä yhteistyöstä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alaisissa operaatioissa;

ca) tuomitaan kolmansien maiden toimet, joiden tavoitteena on demokraattisen hallintotavan horjuttaminen ja heikentäminen Länsi-Balkanin alueella;

cb) jatketaan yhteistyötä, jota tehdään hybridiuhkien torjunnassa, mukaan lukien venäläisen propagandan torjunnassa;

cc) varmistetaan, että EU:n ja Länsi-Balkanin maiden vuoden 2020 huippukokouksessa arvioidaan, uudelleenarvioidaan ja vauhditetaan laajentumisprosessia ja annetaan uutta pontta liittymisneuvotteluja käyvien maiden muutokselle;

cd) tuetaan komission ehdottamaa uutta menetelmää prosessin uudelleenkäynnistämiseksi ajoissa Zagrebissa pidettävää Länsi-Balkanin huippukokousta varten ja Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa käytävien neuvottelujen aloittamiseksi;

ce) jatketaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Länsi-Balkanilla ja otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan siteet alueeseen sekä yhteiset tavoitteet oikeusvaltioperiaatteen edistymisestä ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta terrorismin torjuntaan ja muihin YTPP-operaatioiden tavoitteisiin ja päämääriin;

cf) tehostetaan korkean tason poliittista vuoropuhelua järjestämällä säännöllisesti EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksia;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä liittymisneuvotteluja käyvien maiden hallituksille ja parlamenteille.

 


 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN KIRJE

 

David McAllister

Ulkoasiainvaliokunta

Puheenjohtaja

 

Asia: INTA-valiokunnan lausunto Länsi-Balkania koskevasta AFET-valiokunnan mietinnöstä

 

Arvoisa puheenjohtaja McAllister

 

INTA-valiokunta antaa lausunnon AFET-valiokunnan mietinnöstä Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista ennen vuoden 2020 huippukokousta. Kirjoitan Teille kyseisen lausunnon valmistelijan ominaisuudessani.

 

INTA-valiokunnan oli määrä äänestää lausunnostaan maaliskuussa, mutta covid-19-pandemiaan liittyvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi alun perin suunnitellut sääntömääräiset kokoukset peruttiin. Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan INTA-valiokunta ei ehkä pysty äänestämään virallisesta lausunnosta ennen ajankohtaa, jolloin AFET-valiokunnan on tarkoitus hyväksyä mietintönsä, jotta parlamentin kanta huippukokouksen valmisteluihin ehdittäisiin antaa ajoissa.

 

Kun otetaan huomioon rajalliset mahdollisuudet järjestää kokouksia ja AFET-valiokunnan tehtävä varmistaa parlamentin kannan antaminen huippukokouksen valmisteluihin ajoissa, INTA-valiokunnan koordinaattorit päättivät 1. huhtikuuta pitämässään kokouksessa, että INTA-valiokunnan lausunto annettaisiin poikkeuksellisesti (ryhmien sopimien) kompromissitarkistusten muodossa, jotka toimitetaan AFET-valiokunnalle kirjeitse, edellyttäen että kyseinen kirje otetaan asianmukaisesti huomioon lausuntona.

 

Pyydän näin ollen välittämään tämän kirjeen mietinnön esittelijälle ja ottamaan huomioon liitteenä olevat tarkistukset INTA-valiokunnan lausuntona AFET-valiokunnan mietintöön Länsi-Balkanista. Luotan siihen, että näiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi käsittelette tätä kirjettä asianmukaisesti valiokuntanne äänestysmenettelyn aikana.

 

Kunnioittavasti

 

 

Reinhard Bütikofer

 

Kopio: Bernd LANGE, INTA-valiokunnan puheenjohtaja

 Tonino PICULA, AFET-valiokunnan esittelijä

 

Liite: INTA-valiokunnan kirjeen muodossa annettu lausunto


 

 

Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista ennen toukokuussa 2020 pidettävää huippukokousta

 

INTA-valiokunnan kirjeen muodossa annettu lausunto

(INTA-valiokunnan valmistelija: Reinhard Bütikofer)

 

 

1.  korostaa, että EU:hun liittyvien uudistusten tukeminen demokratian, oikeusvaltion, sosiaalisen markkinatalouden, taloudellisen yhteistyön ja kaupan aloilla sekä hyvät naapuruussuhteet ja liittymisneuvottelujen onnistunut aloittaminen, käyminen ja päättäminen Länsi-Balkanin maiden kanssa ovat keskeisiä EU:n painopisteitä alueella; muistuttaa, että vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja Euroopan ekologinen siirtymä voivat toteutua kokonaisuudessaan vain, jos kolmansissa maissa, myös EU:n lähinaapurustossa sijaitsevissa maissa, ryhdytään tuloksellisiin toimiin; kehottaa EU:ta käyttämään vaikutusvaltaansa, asiantuntemustaan ja taloudellisia resurssejaan saadakseen Länsi-Balkanin maat mukaansa kestävän kehityksen reitille;

 

2.  palauttaa mieliin, että EU on Länsi-Balkanin maiden tärkein kauppakumppani ja että kahdenvälinen kauppa kaksinkertaistui vuosien 2006 ja 2016 välisenä aikana; panee lisäksi merkille, että EU:n kauppatase Länsi-Balkanin kanssa on ollut jatkuvasti ja voimakkaasti ylijäämäinen ja se oli 9 miljardia euroa vuonna 2018 ja ylijäämä on jatkunut vuonna 2019 pääosin EU:n viennin lisääntymisen ja tuonnin hidastumisen takia, kuten myös Maailmanpankin ”Rising Uncertainties” -tutkimuksessa todetaan;

 

3.  panee merkille komission liittymisneuvotteluissa omaksuman uuden menetelmän, jossa EU:n laajentumispolitiikka nähdään kaksisuuntaisena prosessina, jossa molempien osapuolten on noudatettava sitoumuksiaan, ja tukee sitä, että komissio palkitsee neuvotteluissa saavutetun edistyksen ja avaa neuvottelut uudelleen, jos odotettuja uudistuksia ei ole toteutettu; korostaa, että neuvottelutahti olisi sopeutettava kunkin maan saavutuksiin ja valmiuksiin sekä sisäisten uudistusten etenemiseen;

 

4.  kehottaa Länsi-Balkanin ehdokasmaita noudattamaan täysimääräisesti vakautus- ja liittymissopimusten mukaisia velvoitteitaan, kun ne neuvottelevat vapaakauppasopimuksista; katsoo, että ehdokasmaiden ja kolmansien maiden välisestä kauppapolitiikasta sovittaessa olisi otettava huomioon tuleva EU-jäsenyys;

 

5. pitää myönteisenä Bosnia ja Hertsegovinan vuonna 1999 jättämää ja Serbian vuonna 2005 jättämää WTO:n jäsenyyshakemusta; muistuttaa, että WTO:n jäsenyys on tärkeä, sillä se avaa mahdollisuuksia kaupan alalla ja auttaa ehdokasvaltioita lähemmäksi EU:n jäsenyyttä; kehottaa EU:ta tukemaan ja auttamaan Serbiaa ja Bosnia ja Hertsegovinaa näiden WTO:hon liittymistä koskevissa menettelyissä, jotta kummankin menettelyt saataisiin päätökseen mahdollisimman pian;

 

6.  kehottaa lisäämään liittymistä valmistelevan tukivälineen ja muiden rahastojen varoja muiden Länsi-Balkanin maiden uudistusten tukemiseksi ja näiden maiden avustamiseksi; vaatii tähän liittyen vahvoja yhdentymistoimia ja -hankkeita, jotka rahoitetaan esimerkiksi Länsi-Balkanin rahaston kaltaisista rahastoista ja joilla tuetaan Länsi-Balkanin maita oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien, korruption torjunnan sekä hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien vahvistamisessa taloudellisen kilpailukyvyn, vaurauden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, budjettitasapainon ja rakenneuudistusten tehostamiseksi sekä vakaan liiketoiminta- ja investointiympäristön luomiseksi alueella; kehottaa tähän liittyen ehdokasmaita toteuttamaan uudistukset, jotka vähitellen takaavat sääntöihin perustuvan talousjärjestelmän ja yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille osallistujille, sekä hyväksymään kansalaisten työ- ja sosiaalioikeuksia koskevat EU:n normit;

 

7.  muistuttaa Länsi-Balkanin maita alueellisen talousyhteistyön, laajemman markkinaympäristön ja hyvien naapuruussuhteiden merkityksestä; muistuttaa, että Belgradin ja Pristinan välisen vuoropuhelun puitteissa koordinoidut alueelliset yhdentymistoimet, Berliinin prosessi, taloudellinen yhteistyö Ceftan kehyksessä, jatkuva liitettävyysagendaa koskeva työ ja lisätoimet alueellisen markkina-alueen luomiseksi ovat tärkeitä; tukee aloitteita, joilla edistetään alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita ja saatetaan maita lähemmäksi EU-jäsenyyttä; korostaa vakauden ja vaurauden merkitystä alueella ja EU:lle; korostaa, että kaupan alan kostotoimet ja naapurimaan tunnustamatta jättämistä koskevat diplomaattiset aloitteet haittaavat kyseisten maiden alueen taloudellista yhdentymistä ja estävät monia poliittisia vuoropuheluja;

 

8.  palauttaa mieliin, että EU on alueen suurin ulkomainen investoija investoituaan 12,7 miljardia euroa suorina ulkomaisina investointeina vuosien 2014 ja 2018 välisenä aikana; kehottaa komissiota toteuttamaan strategisen talous- ja investointisuunnitelman, jolla parannetaan koko Länsi-Balkanin alueen kilpailukykyä ja kestävää kehitystä, sillä Länsi-Balkanin kasvu on hidastumassa viime vuosien lyhytaikaisen investointien elpymisen jälkeen ja investointien ja viennin osuus kasvusta on hiipumassa alueella; korostaa tarvetta asettaa alue etusijalle yhteyksiä koskevassa EU:n strategiassa; pitää erityisen tärkeänä alueen liikenneinfrastruktuurin parantamista ja korostaa tämän roolia etenkin kaupan edistämisessä; tukee eurooppalaisten rautatie- ja tieliikennekäytävien rakentamista kaikkialle Länsi-Balkanin maihin; kannustaa komissiota nopeuttamaan infrastruktuuri-investointien rahoittamista;

 

9.  pyytää komissiota antamaan Länsi-Balkanin maille, erityisesti niiden yksityiselle sektorille, lisää teknistä tukea ulkoisten investointipuitteiden parantamiseksi erityisesti ennustettavuuden ja sijoittajansuojan aloilla ja myös lisäämään teknisen tuen rahoittamista liittymistä valmistelevasta tukivälineestä;

 

10. palauttaa mieliin komissiolle esittämänsä kehotuksen tarkkailla EU:n toimintapolitiikkojen ja erityisesti kauppapolitiikan vaikutusta pk-yrityksiin, koska ne ovat erittäin tärkeässä asemassa kansainvälisessä kaupassa; katsoo, että kokonsa ja rajallisten resurssiensa vuoksi hallinnollisten rasitteiden kustannukset vaikuttavat pk-yrityksiin suhteettoman voimakkaasti, joten EU:n ja Länsi-Balkanin maiden kauppapolitiikan olisi oltava suotuisaa pk-yrityksille ja tarjottava käyttäjäystävällisiä, ajantasaisia ja käytännöllisiä tietoja; kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia alakohtaisen yhteistyön lisäämiseksi erityisesti pk-yritysten investointien ja kotimaan markkinoiden pääomittamisen, koulutuksen ja tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation sekä ympäristön ja ympäristöä säästävän teknologian aloilla, jotta osaamista ja parhaita käytäntöjä voitaisiin jakaa; korostaa tässä yhteydessä, että alueen kohdennetut nuoriso-ohjelmat ovat tärkeitä nuorten työmarkkinatilanteen parantamiseksi, kunnollisten työpaikkojen luomiseksi ja liikkuvuuden ja jaksoittaisen muuttoliikkeen tukemiseksi, jottei edistettäisi taloudellisista syistä tapahtuvaa pysyvää maastamuuttoa;

 

11. tähdentää, että Länsi-Balkanin maiden energiateollisuutta leimaa edelleen vanhentunut infrastruktuuri sekä hiilen ja vesivoiman ylivertainen asema; kehottaa Länsi-Balkanin maita ja myös ulkomaisia sijoittajia, etenkin EIP:tä, EBRD:tä ja muita julkisia rahoituslaitoksia tekemään työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n ympäristölainsäädännön noudattamiseksi, kun ne valitsevat energia-alan hankkeita, jotta voidaan vähentää energiaköyhyyttä, lisätä energiatehokkuutta ja -turvallisuutta ja kiinnittää erityisesti huomiota biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kansainvälisten sopimusten mukaisiin suojelualueisiin; kehottaa laatimaan ympäristövaikutusten arviointeja ja järjestämään julkisia kuulemisia hankkeista, jotka vaikuttavat suojelualueisiin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ympäristönsuojeluun, ottaen samalla huomioon myös paikallisyhteisön näkemykset.


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.4.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

7

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Diana Riba i Giner, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikos Androulakis, Nicolas Bay

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

58

+

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Manu Pindea, Idoia Villanueava Ruiz

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nikos Androulakis

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

7

 

ECR

Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Nicolas Bay

NI

Kostas Papadakis

 

5

0

GUE

Giorgos Georgiou

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

PPE

Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

[1] EUVL C 47, 11.2.2020, s. 15.

[2] CDR 2727/2019.

[3] EUVL C 265, 11.8.2017, s. 142.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0299.

[5] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0050.

[6] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö