Διαδικασία : 2019/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0093/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0093/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0300

<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 240kWORD 84k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0564),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0161/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2020[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0093/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά μειώσεις της αλιευτικής ικανότητας στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, γάδο της Δυτικής Βαλτικής Θάλασσας και ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής Θάλασσας

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 περιλαμβάνει δέσμευση να εφαρμοστεί η οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το σχέδιο πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4.

(1) Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 περιλαμβάνει δέσμευση να εφαρμοστεί η οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το σχέδιο πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Είναι απαραίτητο το σχέδιο να συμβάλλει στην ύπαρξη υγιούς αποθέματος, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με τη βιώσιμη αλιεία.

_________________

_________________

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

4 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

4 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Οι υψηλές αυτές εισροές θρεπτικών ουσιών προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από ανεπαρκώς εφαρμοζόμενες οδηγίες, όπως η οδηγία 91/676/ΕΟΚ και η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

______________________

 

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η φθίνουσα πορεία του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής (Gadus morhua) συνδέεται με την κατάσταση αυτή. Σύμφωνα με το ICES, το απόθεμα πλήττεται από μη βιώσιμα χαμηλά επίπεδα βιομάζας λόγω του συνδυασμού της μειούμενης εισόδου στο απόθεμα, περιβαλλοντικών παραγόντων και αλλαγών στο οικοσύστημα που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή φυσική θνησιμότητα (περίπου τριπλάσια της θνησιμότητας λόγω αλιείας), και υπερβολική θνησιμότητα λόγω αλιείας, δεδομένης της κατάστασης του αποθέματος. Η βιομάζα του αποθέματος γάδου εμπορικού μεγέθους βρίσκεται επί του παρόντος στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1950. Επιπλέον, σύμφωνα με εκτίμηση του ICES, η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής θα παραμείνει, μεσοπρόθεσμα (2024), κάτω από το σημείο αναφοράς βιωσιμότητας, ακόμη και χωρίς αλιευτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, στη γνωμοδότηση του ICES σχετικά με τα αποθέματα για το 2020, προτείνεται τα αλιεύματα να είναι μηδενικά.

(3)  Η φθίνουσα πορεία του γάδου της Βαλτικής (Gadus morhua) συνδέεται με την κατάσταση αυτή. Σύμφωνα με το ICES, τα αποθέματα πλήττονται από μη βιώσιμα χαμηλά επίπεδα βιομάζας λόγω του συνδυασμού της μειούμενης εισόδου στο απόθεμα, περιβαλλοντικών παραγόντων, χαμηλής διαθεσιμότητας θηραμάτων και αλλαγών στο οικοσύστημα (για παράδειγμα εξάντληση του οξυγόνου, αυξημένες θερμοκρασίες ή ρύπανση) που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή φυσική θνησιμότητα (περίπου τριπλάσια της θνησιμότητας λόγω αλιείας), και υπερβολική θνησιμότητα λόγω αλιείας, δεδομένης της κατάστασης των αποθεμάτων. Η βιομάζα του αποθέματος γάδου εμπορικού μεγέθους βρίσκεται επί του παρόντος στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1950. Επιπλέον, σύμφωνα με εκτίμηση του ICES, η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας θα παραμείνει, μεσοπρόθεσμα (2024), κάτω από το σημείο αναφοράς βιωσιμότητας, ακόμη και χωρίς αλιευτική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, στη γνωμοδότησή του σχετικά με τα αποθέματα για το 2020 προτείνει τα αλιεύματα να είναι μηδενικά.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η διαχείριση της αλιείας στη Βαλτική πάσχει επίσης από ανισορροπία μεταξύ των ενεργών τμημάτων του στόλου και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική και τη διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες το 2020.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Με βάση την αξιολόγηση των αποθεμάτων γάδου της Ανατολικής Βαλτικής, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1248 της Επιτροπής5, με τον οποίο απαγορεύεται η αλίευση γάδου στις υποδιαιρέσεις ICES 24 έως 26 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

(5) Με βάση την αξιολόγηση των αποθεμάτων γάδου της Ανατολικής Βαλτικής, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1248 της Επιτροπής5, με τον οποίο απαγορεύεται η αλίευση γάδου στις υποδιαιρέσεις ICES 24 έως 26 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η απαγόρευση αυτή είχε σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής, ιδίως στον τομέα της βιοτεχνικής αλιείας μικρής κλίμακας. Η απαγόρευση είχε επίσης αντίκτυπο στην αλιεία της Δυτικής Βαλτικής.

__________________

__________________

5 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1248 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση του αποθέματος γάδου της Ανατολικής Βαλτικής (Gadus morhua) (ΕΕ L 195 της 23.7.2019, σ. 2).

5 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1248 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση του αποθέματος γάδου της Ανατολικής Βαλτικής (Gadus morhua) (ΕΕ L 195 της 23.7.2019, σ. 2).

</Amend>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής αλιεύεται επίσης από αλιείς τρίτων χωρών, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στο απόθεμα του είδους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στις 15 Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2020. Η συμφωνία συνεπάγεται αναγκαία και άνευ προηγουμένου μείωση για το 2020 της τάξεως του 92 % των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής σε σύγκριση με το 2019, και περιορίζει τη χρήση αυτού του TAC μόνο στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στοχευμένη αλιεία του εν λόγω αποθέματος. Δεδομένου ότι στην υποδιαίρεση ICES 24 απαντάται κυρίως ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής, η χρήση του TAC γάδου της Δυτικής Βαλτικής στην υποδιαίρεση 24 περιορίζεται επίσης στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου της Ανατολικής Βαλτικής.

(6) Στις 15 Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2020. Η συμφωνία συνεπάγεται αναγκαία και άνευ προηγουμένου μείωση για το 2020 της τάξεως του 92 % των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής σε σύγκριση με το 2019, και περιορίζει τη χρήση αυτού του TAC μόνο στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στοχευμένη αλιεία του εν λόγω αποθέματος. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται για τον σκοπό των επιστημονικών ερευνών πρέπει να είναι πάντοτε εφικτές για την παρακολούθηση των τάσεων όσον αφορά τη βιομάζα των αποθεμάτων. Δεδομένου ότι στην υποδιαίρεση ICES 24 απαντάται κυρίως ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής, η χρήση του TAC γάδου της Δυτικής Βαλτικής στην υποδιαίρεση 24 περιορίζεται επίσης στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου της Ανατολικής Βαλτικής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι αλιευτικοί στόλοι που ήταν μέχρι τώρα εξαρτημένοι από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής δεν έχουν τη δυνατότητα να αλιεύουν άλλα αποθέματα ως εναλλακτική λύση. Εκτιμάται ότι, για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές απώλειες λόγω της απαγόρευση της αλιείας γάδου της Ανατολικής Βαλτικής, θα απαιτούνταν περίπου 20 000 τόνοι πρόσθετων αλιευμάτων εναλλακτικών ειδών. Ωστόσο, το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σοβαρές μειώσεις για άλλα αποθέματα και ειδικότερα μείωση κατά 65 % για τη ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής, 60 % για τον γάδο της Δυτικής Βαλτικής, 32 % για την ευρωπαϊκή χωματίδα, 27 % για τη ρέγγα στον Βοθνικό Κόλπο και 22 % για την παπαλίνα.

(7) Οι αλιευτικοί στόλοι που ήταν μέχρι τώρα εξαρτημένοι από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής δεν έχουν τη δυνατότητα να αλιεύουν άλλα αποθέματα ως εναλλακτική λύση. Εκτιμάται ότι, για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές απώλειες λόγω της απαγόρευσης της αλιείας γάδου της Ανατολικής Βαλτικής, θα απαιτούνταν περίπου 20 000 τόνοι πρόσθετων αλιευμάτων εναλλακτικών ειδών. Ωστόσο, το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σοβαρές μειώσεις για άλλα αποθέματα και ειδικότερα μείωση κατά 65 % για τη ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής, 60 % για τον γάδο της Δυτικής Βαλτικής, 32 % για την ευρωπαϊκή χωματίδα, 27 % για τη ρέγγα στον Βοθνικό Κόλπο και 22 % για την παπαλίνα. Το TAC ρέγγας της Δυτικής Βαλτικής μειώθηκε σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο έτος. Το TAC γάδου της Δυτικής Βαλτικής επίσης μειώθηκε σημαντικά. Συνεπώς, ο γάδος της Δυτικής Βαλτικής και η ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής υπόκεινται σε μειώσεις που είναι παρόμοιες όσον αφορά τις επιπτώσεις με εκείνες που εφαρμόζονται για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι τα τμήματα του στόλου με μεγαλύτερη εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής περιλαμβάνουν πάνω από 300 σκάφη, κυρίως μηχανότρατες και σκάφη με δίχτυα στη Λιθουανία, στη Λετονία και στην Πολωνία και, σε μικρότερο βαθμό, στη Δανία. Αυτά τα τμήματα του στόλου έχουν ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική σημασία, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεταξύ 20 % και 50 % του αντίστοιχου εθνικού στόλου της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Πολωνίας, εκφρασμένου σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Μόνο ένα μικρό ποσοστό φαίνεται επαρκώς ανθεκτικό για να επιβιώσει από μια βραχυπρόθεσμη–αλλά όχι μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη– απαγόρευση. Τα υπόλοιπα, είτε πάσχουν ήδη λόγω της κακής κατάστασης που θα επιδεινωθεί λόγω της απαγόρευσης, είτε θα αντιμετωπίσουν κάθετη μείωση της κερδοφορία τους. Πράγματι, η απορρόφηση των ποσοστώσεων για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής κυμαινόταν εδώ και πολλά χρόνια κάτω από το 60 %, το 2018 μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας σε ποσοστό 40 % και το 2019 σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων της Επιτροπής στα μέσα Ιουλίου (19 %), αντικατοπτρίζοντας το βιολογικό πρόβλημα της εν λόγω αλιείας. Δεδομένου ότι ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής δεν αναμένεται να ανακάμψει σε υγιή επίπεδα ακόμη και μεσοπρόθεσμα, θα προκύψει μόνιμη διαρθρωτική ανισορροπία για τα εν λόγω τμήματα του στόλου, γεγονός που δικαιολογεί την αναδιάρθρωση του στόλου.

(8) Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα τμήματα του στόλου με μεγαλύτερη εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής περιλαμβάνουν πάνω από 300 σκάφη, κυρίως μηχανότρατες και σκάφη με δίχτυα στη Λιθουανία, στη Λετονία και στην Πολωνία και, σε μικρότερο βαθμό, στη Δανία και στη Γερμανία. Αυτά τα τμήματα του στόλου έχουν ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική σημασία, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεταξύ 20 % και 50 % του αντίστοιχου εθνικού στόλου της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Πολωνίας, εκφρασμένου σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Μόνο ένα μικρό ποσοστό φαίνεται επαρκώς ανθεκτικό για να επιβιώσει από μια βραχυπρόθεσμη–αλλά όχι μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη– απαγόρευση. Τα υπόλοιπα, είτε πάσχουν ήδη λόγω της κακής κατάστασης που θα επιδεινωθεί λόγω της απαγόρευσης, είτε θα αντιμετωπίσουν κάθετη μείωση της κερδοφορίας τους. Πράγματι, η απορρόφηση των ποσοστώσεων για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής κυμαινόταν εδώ και πολλά χρόνια κάτω από το 60 %, το 2018 μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας σε ποσοστό 40 % και το 2019 σε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων της Επιτροπής στα μέσα Ιουλίου (19 %), αντικατοπτρίζοντας το βιολογικό πρόβλημα της εν λόγω αλιείας. Δεδομένου ότι τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής δεν αναμένεται να ανακάμψουν σε υγιή επίπεδα ακόμη και μεσοπρόθεσμα, θα προκύψει μόνιμη διαρθρωτική ανισορροπία για τα εν λόγω τμήματα του στόλου, γεγονός που δικαιολογεί την αναδιάρθρωση του στόλου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES που δημοσιεύθηκε στις 29 Μαΐου 2019, περίπου το 70 % των εκφορτώσεων γάδου στις υποδιαιρέσεις 24-28 αλιεύθηκαν από μηχανότρατες με BACOMA με παράθυρο διαφυγής 120 mm ή T90, ενώ το 15 % των εκφορτώσεων γάδου αλιεύθηκαν από σκάφη αλιείας με απλάδια με μέγεθος ματιών μεταξύ 110 mm και 156 mm. Θεωρείται γενικά ότι οι εν λόγω εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες («métiers») στοχεύουν τον γάδο και τα ελάχιστα μεγέθη ματιών γι’ αυτές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7. Οι άλλες εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες («métiers») που ανήκουν στις πρώτες 15 όσον αφορά την ποσότητα εκφορτώσεων γάδου συνέβαλαν κατά λιγότερο από 5 % των συνολικών εκφορτώσεων γάδου. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν αυξάνονται τα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας των στόλων που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής και ότι η οριστική παύση με δημόσια κονδύλια επιφέρει ουσιαστική μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου. Το επίπεδο ικανότητας των κρατών μελών για τα δύο αυτά τμήματα του στόλου θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο στο επίπεδο των ενεργών σκαφών κατά τα τελευταία χρόνια πριν από την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή το 2017 και το 2018, και θα πρέπει να μειωθεί όταν αποσυρθούν σκάφη με δημόσια ενίσχυση, με στόχο την ανασύσταση του αποθέματος γάδου της Ανατολικής Βαλτικής.

(11) Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν αυξάνονται τα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας των στόλων που αλιεύουν γάδο της Βαλτικής και ότι η οριστική παύση με δημόσια κονδύλια επιφέρει ουσιαστική μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου. Το επίπεδο ικανότητας των κρατών μελών για τα οικεία τμήματα του στόλου θα πρέπει να μειωθεί και να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο των ενεργών σκαφών κατά τα δύο από τα πέντε χρόνια αμέσως πριν από την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή τα έτη 2014-2018, και θα πρέπει να μειωθεί όταν αποσυρθούν σκάφη με δημόσια ενίσχυση, με στόχο την ανασύσταση των αποθεμάτων γάδου της Βαλτικής.

___________

 

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της έκτακτης και συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής κατάστασης στη Βαλτική Θάλασσα και των επακόλουθων σοβαρών μειώσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στο πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα, θα πρέπει να διατεθεί δημόσια ενίσχυση για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τους στόχους των σχεδίων δράσης τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να μειώσουν τις εντοπισμένες διαρθρωτικές ανισορροπίες στα αλιευτικά τμήματα που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο της Βαλτικής. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να επαναφέρει τη στήριξη για οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τα σκάφη που έχουν σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής.

(16) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημαντικά επιβλαβείς για τις παράκτιες κοινότητες και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης και δυσμενούς περιβαλλοντικής κατάστασης στη Βαλτική Θάλασσα και των επακόλουθων σοβαρών μειώσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στο πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα, θα πρέπει να διατεθεί δημόσια ενίσχυση για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τους στόχους των σχεδίων δράσης τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να μειώσουν τις εντοπισμένες διαρθρωτικές ανισορροπίες στα αλιευτικά τμήματα που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο της Βαλτικής. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να επαναφέρει τη στήριξη για οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τα σκάφη που έχουν σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Βαλτικής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 17</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του στόλου στη Βαλτική Θάλασσα με τους στόχους διατήρησης που καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών που έχουν σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής θα πρέπει να χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται αυστηρά με την επίτευξη των στόχων και των εργαλείων προσαρμογής που καθορίζονται στα σχέδια δράσης για τα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου.

(17) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του στόλου στη Βαλτική Θάλασσα με τους στόχους διατήρησης που καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της διάλυσης αλιευτικών σκαφών που έχουν σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής και της Δυτικής Βαλτικής θα πρέπει να χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται αυστηρά με την επίτευξη των στόχων και των εργαλείων προσαρμογής που καθορίζονται στα σχέδια δράσης για τα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 αναφέρει ότι το ΕΤΘΑ δύναται να στηρίξει επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 21</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Λαμβάνοντας υπόψη την κακή οικονομική κατάσταση των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής και την ανάγκη εξασφάλισης διαθέσιμης στήριξης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ για οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω σκαφών, κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

(21) Λαμβάνοντας υπόψη την κακή οικονομική κατάσταση των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με σημαντική εξάρτηση από τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής και την ανάγκη εξασφάλισης διαθέσιμης στήριξης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ για οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω σκαφών, κρίθηκε σκόπιμο να αναληφθεί δράση το συντομότερο δυνατόν, με σεβασμό – παράλληλα – στα πλήρη δημοκρατικά δικαιώματα όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 8 α – τίτλος</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μείωση αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής

Μείωση αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τον γάδο της Δυτικής Βαλτικής και τη ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 8 α – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με τις ακόλουθες κατηγορίες εργαλείων:

διαγράφεται

α) συρόμενα εργαλεία με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm κατασκευασμένο με δικτύωμα Τ90 ή τουλάχιστον 105 mm με στερεωμένο παράθυρο διαφυγής BACOMA 120 mm·

 

β) στατικά δίχτυα με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm και το πολύ 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στο άρθρο 34 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Στην περίπτωση του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής, η αναφορά – στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου – στα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη νοείται ως αναφορά στα έτη 2017 και 2018.»

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο β</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) του πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όσον αφορά τα σκάφη που εμπίπτουν στο όριο συνολικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139.

β) του πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όσον αφορά σκάφη που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, γάδο της Δυτικής Βαλτικής ή ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1)

* Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1)

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας, για τις ανησυχητικές συνθήκες ευθύνονται – εκτός από την αλιεία – διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη οξυγόνου, η ρύπανση, η υπερθέρμανση, η έλλειψη θρεπτικών ουσιών, η παρασιτική προσβολή και ο πολλαπλασιασμός των θηρευτών.

 

Μετά τα επείγοντα μέτρα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής στις 23 Ιουλίου 2019, που εξακολουθούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στον αλιευτικό τομέα σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Οκτωβρίου 2019 τις ποσοστώσεις για το 2020, μεταξύ άλλων για τον γάδο της Δυτικής και της Ανατολικής Βαλτικής και για τη ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής. Το TAC για τη ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής μειώθηκε σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο έτος (2018 -39%· 2019 -48%· 2020 -65 %). Το TAC για τον γάδο της Δυτικής Βαλτικής μειώθηκε επίσης σημαντικά (-60%) και βρίσκεται στο επίπεδο του 2017/2018, το οποίο επίσης προέκυψε από τις προηγούμενες σημαντικές μειώσεις του 2017 (-56 %) και του 2016 (-20 %). Η μείωση για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής ήταν ιδιαίτερα σημαντική το 2020. Το Συμβούλιο απαγόρευσε ουσιαστικά την αλιεία· μόνον τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου επιτρέπονται ακόμα.

 

Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θα οδηγήσουν σε πλεονάζουσα ικανότητα στόλου και σε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα για τις σχετικές παράκτιες κοινότητες και τις αλιευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Δεδομένου ότι εκείνοι που πλήττονται στον τομέα της αλιείας δεν είναι δυνατό να μετριάσουν οι ίδιοι τις επιπτώσεις, το σωστό είναι να λάβει η ΕΕ κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει τον αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων απαιτείται η μη γραφειοκρατική παροχή στήριξης για να αμβλυνθεί ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων για τη μείωση της δυναμικότητας των σχετικών στόλων (οριστική παύση δραστηριοτήτων). Στις περιπτώσεις που η αλιευτική ικανότητα δεν βρίσκεται σε πραγματική ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης και να ενημερώνουν την Επιτροπή για την πρόοδό τους τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Ως πρόσθετο μέτρο ελέγχου, πρέπει να τηρείται η αρχή του καθορισμένου λιμένα έως ότου αποκατασταθούν τα αποθέματα.

 

Η θέσπιση ενίσχυσης για οριστική παύση των δραστηριοτήτων αποτελεί μέτρο για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. Πηγή αυτής της μη γραφειοκρατικής, ευέλικτης και ταχείας στήριξης θα είναι η ανακατανομή υφιστάμενων πόρων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, βάσει συγχρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο. Εδώ περιλαμβάνονται και επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αλιέων. Ενίσχυση που έχει χορηγηθεί στο παρελθόν για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν προσμετράται στην ενίσχυση για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για δύο διαφορετικές μορφές ενίσχυσης, που δεν πρέπει να συγχέονται.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.10.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

13.11.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Hristov, Πέτρος Κόκκαλης, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Ημερομηνία κατάθεσης

29.4.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 106 της 31.3.2020, σ. 10.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου