Postupak : 2019/0246(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0093/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0093/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0300

<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 80k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0564),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0161/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. siječnja 2020.[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0093/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu smanjenja kapaciteta u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku, bakalar u zapadnom Baltiku i haringu u zapadnom Baltiku

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Članak 3. stavak 3. Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća3 obvezuje na provedbu pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, konkretno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4.

(1) Članak 3. stavak 3. Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća3 obvezuje na provedbu pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. Plan mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, konkretno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4. Od ključne je važnosti da plan doprinosi postojanju zdravog stoka, koji je zatim povezan s održivim ribarstvom.

_________________

_________________

3 Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

3 Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

4 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

4 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Do tih visokih unosa hranjivih tvari došlo je među ostalim zbog nedovoljno provedenih direktiva, kao što su Direktiva Vijeća 91/676/EEZ1a i Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

______________________

 

1a Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

 

1b Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Sve lošije stanje stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua) povezano je s tom situacijom. Prema mišljenju ICES-a, stok ima neodrživo nisku biomasu zbog sve manje regrutacije, okolišnih čimbenika i promjena u ekosustavu, što u kombinaciji dovodi do visoke prirodne smrtnosti (otprilike tri puta veća od ribolovne smrtnosti) i prekomjerne ribolovne smrtnosti s obzirom na status stoka. Biomasa bakalara komercijalne veličine trenutačno je na najnižoj razini zabilježenoj od 1950-ih. Nadalje, prema procjeni ICES-a biomasa stoka u mrijestu srednjoročno (2024.) će ostati ispod referentne točke održivosti čak i uz potpuni prestanak ribolova. ICES stoga u svojim savjetima o stokovima za 2020. preporučuje prestanak ribolova.

(3)  Sve lošije stanje stoka bakalara u Baltiku (Gadus morhua) povezano je s tom situacijom. Prema mišljenju ICES-a, stokovi imaju neodrživo nisku biomasu zbog sve manje regrutacije, okolišnih čimbenika, slabe dostupnosti vrsta koje su im prirodni plijen i promjena u ekosustavu (na primjer nedostatak kisika, viša temperatura ili onečišćenje), što u kombinaciji dovodi do visoke prirodne smrtnosti (otprilike tri puta veća od ribolovne smrtnosti) i prekomjerne ribolovne smrtnosti s obzirom na status stokova. Biomasa bakalara komercijalne veličine trenutačno je na najnižoj razini zabilježenoj od 1950-ih. Nadalje, prema procjeni ICES-a biomasa stoka u mrijestu za bakalar u istočnom Baltiku srednjoročno (2024.) će ostati ispod referentne točke održivosti čak i uz potpuni prestanak ribolova te u svojim savjetima o stokovima za 2020. ICES stoga preporučuje prestanak ribolova.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Pri upravljanju ribarstvom u Baltičkom moru zabilježena je i neravnoteža između aktivnih segmenata flote i dostupnih ribolovnih mogućnosti, kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije od 7. lipnja 2019. o trenutačnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike i savjetovanju o ribolovnim mogućnostima za 2020.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Na temelju procjene stoka bakalara u istočnom Baltiku Komisija je donijela Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2019/1248,5, kojom se do 31. prosinca 2019. zabranjuje ribolov bakalara u pododjeljcima ICES-a 24 – 26.

(5) Na temelju procjene stoka bakalara u istočnom Baltiku Komisija je donijela Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2019/1248,5, kojom se do 31. prosinca 2019. zabranjuje ribolov bakalara u pododjeljcima ICES-a 24 – 26. Ta je zabrana imala znatan utjecaj na istočnu baltičku regiju, posebno na sektor malog artizanalnog ribolova. Zabrana je utjecala i na ribarstvo u zapadnom Baltiku.

__________________

__________________

5 Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1248 оd 22. srpnja 2019. o utvrđivanju mjera za ublažavanje ozbiljne ugroze očuvanja stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua) (SL L 195, 23.7.2019., str. 2).

5 Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1248 оd 22. srpnja 2019. o utvrđivanju mjera za ublažavanje ozbiljne ugroze očuvanja stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua) (SL L 195, 23.7.2019., str. 2).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Bakalar u istočnom Baltiku love i ribari iz trećih zemalja, što također utječe na stok te vrste.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Vijeće je 15. listopada 2019. donijelo politički dogovor o ribolovnim mogućnostima za 2020. u Baltičkom moru. Taj dogovor uključuje nužno i dosad nezabilježeno smanjenje ribolovnih mogućnosti za bakalar u istočnom Baltiku od 92 % za 2020. u odnosu na 2019. te ograničavanje uporabe tog TAC-a samo na usputne ulove. Stoga nije dopušten ciljani ribolov tog stoka. Budući da je u podzoni ICES-a 24 prisutan uglavnom bakalar iz istočnog Baltika, upotreba TAC-a za bakalar iz zapadnog Baltika u podzoni 24 također je ograničena na usputni ulov bakalara iz istočnog Baltika.

(6) Vijeće je 15. listopada 2019. donijelo politički dogovor o ribolovnim mogućnostima za 2020. u Baltičkom moru. Taj dogovor uključuje nužno i dosad nezabilježeno smanjenje ribolovnih mogućnosti za bakalar u istočnom Baltiku od 92 % za 2020. u odnosu na 2019. te ograničavanje uporabe tog TAC-a samo na usputne ulove. Stoga nije dopušten ciljani ribolov tog stoka. Ribolovne operacije koje se obavljaju u svrhu znanstvenih istraživanja uvijek trebaju biti moguće kako bi se pratila kretanja biomase stoka. Budući da je u podzoni ICES-a 24 prisutan uglavnom bakalar iz istočnog Baltika, upotreba TAC-a za bakalar iz zapadnog Baltika u podzoni 24 također je ograničena na usputni ulov bakalara iz istočnog Baltika.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Ribolovne flote koje su do sada ovisile o bakalaru u istočnom Baltiku nemaju mogućnost loviti druge stokove kao alternativu. Procjenjuje se da bi nadoknađivanje ekonomskih gubitaka uzrokovanih zabranom ribolova bakalara u istočnom Baltiku zahtijevalo dodatne ulove alternativnih vrsta od oko 20 000 tona. Međutim, Vijeće je dogovorilo i znatna smanjenja za ostale stokove, prije svega smanjenje od 65 % za stok haringe u zapadnom Baltiku, 60 % za bakalara u zapadnom Baltiku, 32 % za iverka zlatopjega, 27 % za haringu u Botničkom zaljevu i 22 % za papalinu.

(7) Ribolovne flote koje su do sada ovisile o bakalaru u istočnom Baltiku nemaju mogućnost loviti druge stokove kao alternativu. Procjenjuje se da bi nadoknađivanje ekonomskih gubitaka uzrokovanih zabranom ribolova bakalara u istočnom Baltiku zahtijevalo dodatne ulove alternativnih vrsta od oko 20 000 tona. Međutim, Vijeće je dogovorilo i znatna smanjenja za ostale stokove, prije svega smanjenje od 65 % za stok haringe u zapadnom Baltiku, 60 % za bakalara u zapadnom Baltiku, 32 % za iverka zlatopjega, 27 % za haringu u Botničkom zaljevu i 22 % za papalinu. TAC za haringu iz zapadnog Baltika znatno je smanjen treću godinu za redom. TAC za bakalar iz zapadnog Baltika također je osjetno smanjen. Stoga bakalar u zapadnom Baltiku i haringa u zapadnom Baltiku podliježu ograničenjima koja imaju učinak sličan onima koja se primjenjuju na bakalar u istočnom Baltiku.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Komisijina analiza pokazuje da segmenti flote s najvećom ovisnošću o bakalaru u istočnom Baltiku obuhvaćaju više od 300 plovila, uglavnom koćarice i plovila s mrežama u Litvi, Latviji i Poljskoj te u manjoj mjeri u Danskoj. Ti su segmenti flote od velike socioekonomske važnosti i čine otprilike između 20 % i 50 % nacionalnih flota u Litvi, Latviji i Poljskoj, izraženo u ekvivalentima punog radnog vremena. Samo se manji dio čini dovoljno otpornim da preživi kratkoročnu, ali ne i srednjoročnu odnosno dugoročnu zabranu. Ostatak je ili već u lošem stanju, koje će se još pogoršati zbog zabrane ribolova, ili će se suočiti s potpunom erozijom profitabilnosti. Naime, iskorištenost kvote za bakalar u istočnom Baltiku već je dugi niz godina ispod 60 %, u 2018. je pala na 40 % a u 2019. je do početka hitnih mjera Komisije sredinom srpnja bila još i niža (19 %), što odražava biološki problem s tim ribolovom. S obzirom na to da se za bakalar u istočnom Baltiku ne očekuje oporavak do zdravih razina čak ni srednjoročno, dugotrajna strukturna neravnoteža tih segmenata flote bit će trajna, što opravdava restrukturiranje flote.

(8) Analiza pokazuje da segmenti flote s najvećom ovisnošću o bakalaru u istočnom Baltiku obuhvaćaju više od 300 plovila, uglavnom koćarice i plovila s mrežama u Litvi, Latviji i Poljskoj te u manjoj mjeri u Danskoj i Njemačkoj. Ti su segmenti flote od velike socioekonomske važnosti i čine otprilike između 20 % i 50 % nacionalnih flota u Litvi, Latviji i Poljskoj, izraženo u ekvivalentima punog radnog vremena. Samo se manji dio čini dovoljno otpornim da preživi kratkoročnu, ali ne i srednjoročnu odnosno dugoročnu zabranu. Ostatak je ili već u lošem stanju, koje će se još pogoršati zbog zabrane ribolova, ili će se suočiti s potpunom erozijom profitabilnosti. Naime, iskorištenost kvote za bakalar u istočnom Baltiku već je dugi niz godina ispod 60 %, u 2018. je pala na 40 % a u 2019. je do početka hitnih mjera Komisije sredinom srpnja bila još i niža (19 %), što odražava biološki problem s tim ribolovom. S obzirom na to da se za stokove bakalara u Baltiku ne očekuje oporavak do zdravih razina čak ni srednjoročno, dugotrajna strukturna neravnoteža tih segmenata flote bit će trajna, što opravdava restrukturiranje flote.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Prema mišljenju ICES-a objavljenom 29. svibnja 2019., otprilike 70 % iskrcaja bakalara u podzonama 24 – 28 ulovljeno je koćaricama s ugrađenim izlaznim okom BACOMA od 120 mm ili T90, a 15 % iskrcaja bakalara ulovljeno je mrežama stajaćicama veličine oka mrežnog tega od 110 mm do 156 mm. Općenito se smatra da ti metieri ciljaju na bakalar te je najmanja veličina oka mrežnog tega za njih utvrđena u Uredbi (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća7. Udjeli ostalih metiera s popisa15 najznačajnijih u pogledu količine iskrcaja bakalara bili su manji od 5 % ukupnog iskrcaja bakalara. Važno je osigurati da se razine kapaciteta flota za ribolov bakalara u istočnom Baltiku ne povećaju te da trajni prestanak ribolovnih aktivnosti postignut s pomoću javnih sredstava dovede do učinkovitog smanjenja kapaciteta flote. U cilju obnove stoka bakalara u istočnom Baltiku kapacitete tih dvaju segmenata flote trebalo bi ograničiti na kapacitet plovila aktivnih u godinama neposredno prije primjene hitnih mjera, tj. u 2017. i 2018., odnosno smanjiti kad se s plovila povuku s pomoću javne potpore.

(11) Važno je osigurati da se razine kapaciteta flota za ribolov bakalara u Baltiku ne povećaju te da trajni prestanak ribolovnih aktivnosti postignut s pomoću javnih sredstava dovede do učinkovitog smanjenja kapaciteta flote. U cilju obnove stokova bakalara u Baltiku kapacitete dotičnih segmenata flote trebalo bi smanjiti ispod kapaciteta plovila aktivnih u dvije od pet godina neposredno prije primjene hitnih mjera, tj. u godinama 2014. 2018., odnosno smanjiti kad se s plovila povuku s pomoću javne potpore.

___________

 

7 Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).

 

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se ublažili nepovoljni ekonomski učinci uzrokovani izuzetnom i trajnom okolišnom situacijom u Baltičkom moru i iz toga proizašlim znatnim smanjenjima ribolovnih mogućnosti te s obzirom na posebne mjere predviđene u višegodišnjem planu za Baltičko more, javna potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništenjem ribarskih plovila trebala bi državama članicama omogućiti da ispune ciljeve iz svojih akcijskih planova u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i smanje sve utvrđene strukturne neravnoteže u segmentima ribolova obuhvaćenima višegodišnjim planom za Baltičko more. Uredbu (EU) br. 508/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti kako bi se ponovno uvela potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za plovila koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u istočnom Baltiku.

(16) Kako bi se ublažile ozbiljno štetne socioekonomske posljedice za obalne zajednice i poduzeća koja se bave ribolovom prouzročene trajnom i negativnom okolišnom situacijom u Baltičkom moru i iz toga proizašlim znatnim smanjenjima ribolovnih mogućnosti te s obzirom na posebne mjere predviđene u višegodišnjem planu za Baltičko more, javna potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništenjem ribarskih plovila trebala bi državama članicama omogućiti da ispune ciljeve iz svojih akcijskih planova u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i smanje sve utvrđene strukturne neravnoteže u segmentima ribolova obuhvaćenima višegodišnjim planom za Baltičko more. Uredbu (EU) br. 508/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti kako bi se ponovno uvela potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za plovila koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u Baltiku.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Kako bi se osigurala dosljednost strukturne prilagodbe flote na Baltičkom moru s ciljevima očuvanja utvrđenima u višegodišnjem planu upravljanja, potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništenjem ribarskih plovila koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u istočnom Baltiku trebala bi biti strogo uvjetovana i povezana s postizanjem ciljeva prilagodbe i instrumentima definiranima u akcijskim planovima za neuravnotežene segmente.

(17) Kako bi se osigurala dosljednost strukturne prilagodbe flote na Baltičkom moru s ciljevima očuvanja utvrđenima u višegodišnjem planu upravljanja, potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništenjem ribarskih plovila koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u istočnom i zapadnom Baltiku trebala bi biti strogo uvjetovana i povezana s postizanjem ciljeva prilagodbe i instrumentima definiranima u akcijskim planovima za neuravnotežene segmente.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) U članku 30. Uredbe (EU) br. 505/2014 navodi se da EFPR može poduprijeti ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara kroz razvoj komplementarnih djelatnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) S obzirom na lošu gospodarsku situaciju ribarskih plovila Unije koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u istočnom Baltiku i potrebu da potpora bude dostupna u okviru EFPR-a za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti tih plovila, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od razdoblja od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1. o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, koji je priložen UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

(21) S obzirom na lošu gospodarsku situaciju ribarskih plovila Unije koja u znatnoj mjeri ovise o bakalaru u istočnom Baltiku i potrebu da potpora bude dostupna u okviru EFPR-a za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti tih plovila, smatralo se primjerenim djelovati što je brže moguće uz poštovanje svih demokratskih prava svih institucija Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smanjenje kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku

Smanjenje kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, bakalar u zapadnom Baltiku i haringu u zapadnom Baltiku

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Stavak 1. primjenjuje se na plovila opremljena sljedećim kategorijama alata:

Briše se.

(a) povlačni alat veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm izrađenog od T90 ili od najmanje 105 mm s ugrađenim izlaznim okom BACOMA od 120 mm.

 

(b) statične mreže veličine oka mrežnog tega od najmanje 110 mm, a najviše 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 34. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. U članku 34. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„U slučaju bakalara u istočnom Baltiku upućivanje na dvije posljednje kalendarske godine u točkama (a) i (b) prvog podstavka smatra se upućivanjem na godine 2017. i 2018.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 34. – stavak 4. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, utvrđen Uredbom (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća*, za plovila u okviru ukupnog ograničenja kapaciteta za bakalara u istočnom Baltiku kako je utvrđeno u članku 8.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1139.

(b) višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, utvrđen Uredbom (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća*, za plovila koja su lovila bakalar u istočnom Baltiku, bakalar u zapadnom Baltiku ili haringu u zapadnom Baltiku kako je utvrđeno u članku 8.a Uredbe (EU) br. 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

* Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

OBRAZLOŽENJE

Ekosustav u Baltičkom moru već je desetljećima u nestabilnom stanju. U najnovijim znanstvenim studijama o stanju Baltičkog mora navodi se da je, osim ribarstva, uzrok zabrinjavajućeg stanja niz ekoloških faktora, na primjer nedostatak kisika, onečišćenje, zagrijavanje, manjak hrane, parazitska infestacija, razmnožavanje grabežljivaca itd.

 

Nakon hitnih mjera koje je Europska komisija donijela 23. srpnja 2019. za bakalar u istočnom Baltiku i koje izravno utječu na sektor ribarstva u cijeloj baltičkoj regiji, Vijeće je 15. listopada 2019. utvrdilo kvote za 2020., među ostalim za bakalar u zapadnom i istočnom Baltiku te haringu u zapadnom Baltiku. Ukupni dopušteni ulov (TAC) za haringu iz zapadnog Baltika treću je godinu za redom znatno smanjen (2018. godine: – 39 %; 2019. godine: – 48 %; 2020. godine: – 65 %). TAC za bakalar iz zapadnog Baltika također je osjetno smanjen (– 60 %) te je sad na razini iz 2017./2018., nakon velikih rezova 2017. (– 56 %) i 2016. (– 20 %). Osobito veliko bilo je smanjenje za bakalar u istočnom Baltiku za 2020. Vijeće je odlučilo praktično zabraniti ribolov; dopušten je samo usputni ulov bakalara.

 

Te izvanredne mjere dovest će do viška kapaciteta flote i ozbiljnih socioekonomskih posljedica za obalne zajednice i poduzeća koja se bave ribolovom u cijeloj baltičkoj regiji. Budući da pogođeni dionici iz sektora ribarstva ne mogu sami ublažiti negativne posljedice, ispravno je da EU poduzme odgovarajuće mjere kako bi se smanjio njihov učinak. Mjere bi trebale obuhvaćati nebirokratsku potporu za ublažavanje financijskog učinka mjera za smanjenje kapaciteta predmetnih flota (trajni prestanak ribolovnih aktivnosti). Ako ribolovni kapacitet nije učinkovito uravnotežen s ribolovnim mogućnostima, države članice moraju izraditi i provesti odgovarajuće nacionalne akcijske planove i najmanje jednom godišnje Komisiju obavijestiti o njihovu napretku. Kao dodatnu kontrolnu mjeru treba i dalje zadržati načelo određenih luka i ukinuti ga samo u slučaju oporavka stokova.

 

Uvođenje potpore za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti odgovor je na izvanrednu situaciju. Ta nebirokratska, fleksibilna i brza potpora osigurat će se raspodjelom postojećih sredstava u okviru EFPR-a, koja se trebaju sufinancirati na nacionalnoj razini. Tu se ubrajaju ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara. Potpora koja se nekad dodjeljivala za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti neće se ubrajati u potporu za trajni prestanak tih aktivnosti. Riječ je o dva različita oblika potpore koji se ne bi trebali miješati.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

Referentni dokumenti

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.10.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

13.11.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Datum usvajanja

23.4.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Datum podnošenja

29.4.2020

 

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C106, 13.1.2020., str. 10.

Posljednje ažuriranje: 14. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti