<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 235kWORD 81k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0564),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0161/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 stycznia 2020 r.[1],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0093/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie zmniejszenia zdolności połowowej w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego, dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego i śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/11393 zawarto zobowiązanie do wdrażania podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE4.

(1) W art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/11393 zawarto zobowiązanie do wdrażania podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE4. Jest kluczowe, aby plan przyczynił się do posiadania zdrowych zasobów, co z kolei jest związane ze zrównoważonym rybołówstwem.

_________________

_________________

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Ów wysoki dopływ składników pokarmowych wynika m.in. z niewystarczającego wdrożenia dyrektyw, takich jak dyrektywa Rady 91/676/EWG1a i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE1b.

 

______________________

 

1a Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Pogorszenie stanu stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego (Gadus morhua) jest powiązane z tą sytuacją. Według ICES stado to dotyka problem zbyt niskiej biomasy ze względu na połączenie malejącej liczebności uzupełnienia, czynników środowiskowych i zmian w ekosystemie prowadzących do wysokiej śmiertelności naturalnej (stanowiącej około trzykrotność śmiertelności połowowej) oraz nadmiernej śmiertelności połowowej, biorąc pod uwagę stan stada. Biomasa dorsza atlantyckiego o wymiarach handlowych znajduje się obecnie na najniższym poziomie od lat 50-tych XX w. Ponadto ICES szacuje, że w średniej perspektywie czasowej (do 2024 r.) biomasa stada tarłowego nie osiągnie punktu odniesienia dla zrównoważonego rybołówstwa nawet w przypadku całkowitego braku połowów. W swojej opinii dotyczącej stad w 2020 r. ICES zaleca zatem połowy na poziomie zerowym.

(3)  Pogorszenie stanu stada dorsza atlantyckiego z Morza Bałtyckiego (Gadus morhua) jest powiązane z tą sytuacją. Według ICES stad tych dotyka problem zbyt niskiej biomasy ze względu na połączenie malejącej liczebności uzupełnienia, czynników środowiskowych, niewielkiej dostępności gatunków stanowiących pokarm i zmian w ekosystemie (np. ubytek tlenu, wzrost temperatur lub zanieczyszczenia), co prowadzi do wysokiej śmiertelności naturalnej (stanowiącej około trzykrotność śmiertelności połowowej) oraz nadmiernej śmiertelności połowowej, biorąc pod uwagę stan stad. Biomasa dorsza atlantyckiego o wymiarach handlowych znajduje się obecnie na najniższym poziomie od lat 50. XX w. Ponadto ICES szacuje, że w średniej perspektywie czasowej (do 2024 r.) biomasa stada tarłowego dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego nie osiągnie punktu odniesienia dla zrównoważonego rybołówstwa nawet w przypadku całkowitego braku połowów, w związku z czym w opinii dotyczącej stad w 2020 r. zaleca zaniechanie połowów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W zarządzaniu połowami na Morzu Bałtyckim problemem jest również brak równowagi między aktywnymi segmentami floty a dostępnymi uprawnieniami do połowów, jak określono w komunikacie Komisji z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie stanu realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz konsultacji dotyczących uprawnień do połowów na 2020 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Na podstawie oceny stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/12485 zakazujące do dnia 31 grudnia 2019 r. połowów dorsza w podrejonach ICES 24–26.

(5) Na podstawie oceny stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/12485 zakazujące do dnia 31 grudnia 2019 r. połowów dorsza w podrejonach ICES 24–26. Zakaz ten wywarł znaczący wpływ na wschodni region Morza Bałtyckiego, zwłaszcza na sektor tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Zakaz wywarł również wpływ na rybołówstwo w zachodniej części Morza Bałtyckiego.

__________________

__________________

5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiające środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego (Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 2).

5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiające środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego (Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 2).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Dorsz atlantycki ze wschodniej części Morza Bałtyckiego jest poławiany również przez rybaków z krajów trzecich, co wpływa także na liczebność stad gatunków.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) 15 października 2019 r. Rada przyjęła porozumienie polityczne w sprawie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2020. Porozumienie to przewiduje konieczną i bezprecedensową redukcję uprawnień do połowów na 2020 r. o 92 % w porównaniu z 2019 r. w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego i ogranicza stosowanie tego TAC wyłącznie do przyłowów. Nie zezwala się zatem na żadne ukierunkowane połowy tego stada. Ponieważ w podrejonie ICES 24 występuje głównie dorsz atlantycki ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, wykorzystanie TAC w odniesieniu do dorsza atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego w podrejonie 24 jest także ograniczone do przyłowów dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(6) 15 października 2019 r. Rada przyjęła porozumienie polityczne w sprawie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2020. Porozumienie to przewiduje konieczną i bezprecedensową redukcję uprawnień do połowów na 2020 r. o 92 % w porównaniu z 2019 r. w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego i ogranicza stosowanie tego TAC wyłącznie do przyłowów. Nie zezwala się zatem na żadne ukierunkowane połowy tego stada. Zawsze należy dopuszczać działalność połowową prowadzoną w celach naukowych, tak aby monitorować tendencje w odniesieniu do biomasy stada. Ponieważ w podrejonie ICES 24 występuje głównie dorsz atlantycki ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, wykorzystanie TAC w odniesieniu do dorsza atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego w podrejonie 24 jest także ograniczone do przyłowów dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Floty rybackie, które do tej pory były zależne od dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie mają możliwości poławiania innych stad. Szacuje się, że kompensacja strat gospodarczych spowodowanych zamknięciem połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych połowów około 20 000 ton gatunków alternatywnych. Rada uzgodniła jednak również znaczne ograniczenia w odniesieniu do innych stad, w szczególności zmniejszenie połowów o 65 % w odniesieniu do stada śledzia w zachodniej części Morza Bałtyckiego, 60 % w odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % w odniesieniu do szprota.

(7) Floty rybackie, które do tej pory były zależne od dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie mają możliwości poławiania innych stad. Szacuje się, że kompensacja strat gospodarczych spowodowanych zamknięciem połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych połowów około 20 000 ton gatunków alternatywnych. Rada uzgodniła jednak również znaczne ograniczenia w odniesieniu do innych stad, w szczególności zmniejszenie połowów o 65 % w odniesieniu do stada śledzia w zachodniej części Morza Bałtyckiego, 60 % w odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % w odniesieniu do szprota. Trzeci rok z rzędu znacznie zmniejszono TAC dla śledzia z zachodniej części Morza Bałtyckiego. TAC dla dorsza z zachodniej części Morza Bałtyckiego również uległ znacznemu zmniejszeniu. W związku z tym dorsz i śledź z zachodniej części Morza Bałtyckiego podlegają ograniczeniom podobnym do tych, które mają zastosowanie do dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Z analizy Komisji wynika, że segmenty floty o najwyższej zależności od dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego obejmują ponad 300 statków, głównie trawlery i statki poławiające niewyspecyfikowanymi narzędziami skrzelowymi z Litwy, Łotwy i Polski oraz, w mniejszym stopniu, Danii. Wspomniane segmenty floty mają istotne znaczenie społeczno-gospodarcze i stanowią około 20–50 % krajowej floty na Litwie, Łotwie i w Polsce w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. Jedynie niewielka część z nich wydaje się zdolna do przetrwania zamknięcia połowów w perspektywie krótkoterminowej, ale nie średnio- lub długoterminowej. Pozostała część już teraz znajduje się w złej sytuacji, która wskutek zamknięcia połowów będzie jeszcze gorsza, co może doprowadzić do zupełnej utraty rentowności. Wykorzystanie kwot dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego od wielu lat utrzymuje się na poziomie poniżej 60 %, przy czym w 2018 r. nastąpił dalszy spadek do 40 %, a do połowy lipca 2019 r., kiedy to Komisja wprowadziła środki nadzwyczajne, poziom ten był jeszcze niższy (19 %), co odzwierciedla problem biologiczny związany z tymi połowami. Ponieważ nie oczekuje się, aby stado dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego odbudowało się do zdrowego poziomu nawet w perspektywie średnioterminowej, w przypadku tych segmentów floty utrzymywać się będzie nierównowaga strukturalna, co uzasadnia restrukturyzację floty.

(8) Analiza wykazała, że segmenty floty o najwyższej zależności od dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego obejmują ponad 300 statków, głównie trawlery i statki poławiające niewyspecyfikowanymi narzędziami skrzelowymi z Litwy, Łotwy i Polski oraz, w mniejszym stopniu, Danii i Niemiec. Wspomniane segmenty floty mają istotne znaczenie społeczno-gospodarcze i stanowią około 20–50 % krajowej floty na Litwie, Łotwie i w Polsce w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. Jedynie niewielka część z nich wydaje się zdolna do przetrwania zamknięcia połowów w perspektywie krótkoterminowej, ale nie średnio- lub długoterminowej. Pozostała część już teraz znajduje się w złej sytuacji, która wskutek zamknięcia połowów będzie jeszcze gorsza, co może doprowadzić do zupełnej utraty rentowności. Wykorzystanie kwot dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego od wielu lat utrzymuje się na poziomie poniżej 60 %, przy czym w 2018 r. nastąpił dalszy spadek do 40 %, a do połowy lipca 2019 r., kiedy to Komisja wprowadziła środki nadzwyczajne, poziom ten był jeszcze niższy (19 %), co odzwierciedla problem biologiczny związany z tymi połowami. Ponieważ nie oczekuje się, aby stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego odbudowały się do zdrowego poziomu nawet w perspektywie średnioterminowej, w przypadku tych segmentów floty utrzymywać się będzie nierównowaga strukturalna, co uzasadnia restrukturyzację floty.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zgodnie z opinią ICES opublikowaną w dniu 29 maja 2019 r. około 70 % wyładunków dorsza atlantyckiego w podrejonach 24–28 zostało dokonane przez trawlery z oknem selektywnym typu BACOMA wielkości 120 mm lub T90, a 15 % wyładunków dorsza atlantyckiego zostało dokonanych przez lugery o rozmiarze oczek sieci od 110 mm do 156 mm. Te metier są ogólnie uznawane za ukierunkowane na dorsza, a minimalne rozmiary oczek dla nich są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/12417. Każde z pozostałych metier w pierwszej piętnastce pod kątem wielkości wyładunków dorsza odpowiadało za mniej niż 5 % całkowitych wyładunków dorsza. Należy zapewnić, aby poziomy zdolności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego nie zwiększyły się, a trwałe zaprzestanie działalności z wykorzystaniem środków publicznych skutecznie zmniejszyło zdolność połowową floty. Poziom zdolności połowowej w odniesieniu do tych dwóch segmentów floty państw członkowskich powinien zostać ograniczony do poziomu statków aktywnych w ostatnich latach przed zastosowaniem środków nadzwyczajnych, tj. 2017 i 2018, i powinien zostać zmniejszony, gdy statki zostaną wycofane z wykorzystaniem pomocy publicznej, w celu odbudowy stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(11) Należy zapewnić, aby poziomy zdolności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego z Morza Bałtyckiego nie zwiększyły się, a trwałe zaprzestanie działalności z wykorzystaniem środków publicznych skutecznie zmniejszyło zdolność połowową floty. Poziom zdolności połowowej w odniesieniu do odnośnych segmentów floty państw członkowskich powinien zostać ograniczony do poziomu poniżej poziomu statków aktywnych w dwóch z pięciu lat bezpośrednio przed zastosowaniem środków nadzwyczajnych, tj. w latach 2014–2018, i powinien zostać zmniejszony, gdy statki zostaną wycofane z wykorzystaniem pomocy publicznej, w celu odbudowy stad dorsza bałtyckiego.

___________

 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 16</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wynikających z wyjątkowej i trwałej sytuacji środowiskowej na Morzu Bałtyckim oraz związanego z nią znacznego ograniczenia uprawnień do połowów, a także ze względu na środki szczegółowe przewidziane w planie wieloletnim dla Morza Bałtyckiego, wsparcie publiczne na trwałe zaprzestanie działalności połowowej poprzez złomowanie statków rybackich powinno być dostępne dla państw członkowskich, aby umożliwić im osiągnięcie celów planów działania na podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zmniejszenie stwierdzonej strukturalnej nierównowagi w segmentach rybołówstwa objętych wieloletnim planem dla Morza Bałtyckiego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014, aby ponownie wprowadzić wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej dla tych statków, które są w znacznym stopniu uzależnione od połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(16) W celu złagodzenia wielce szkodliwych skutków społeczno-gospodarczych dla społeczności nadbrzeżnych i przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, wynikających z trwale niekorzystnej sytuacji środowiskowej na Morzu Bałtyckim oraz związanego z nią znacznego ograniczenia uprawnień do połowów, a także ze względu na środki szczegółowe przewidziane w planie wieloletnim dla Morza Bałtyckiego, wsparcie publiczne na trwałe zaprzestanie działalności połowowej poprzez złomowanie statków rybackich powinno być dostępne dla państw członkowskich, aby umożliwić im osiągnięcie celów planów działania na podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zmniejszenie stwierdzonej strukturalnej nierównowagi w segmentach rybołówstwa objętych wieloletnim planem dla Morza Bałtyckiego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014, aby ponownie wprowadzić wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej dla tych statków, które są w znacznym stopniu uzależnione od połowów dorsza atlantyckiego z Morza Bałtyckiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 17</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby zapewnić spójność strukturalnego dostosowania floty na Morzu Bałtyckim z celami w zakresie ochrony określonymi w planie wieloletnim, wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez złomowanie statków rybackich, które są w znacznym stopniu uzależnione od połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, powinno być ściśle uzależnione od osiągnięcia celów dostosowawczych i od narzędzi określonych w planach działania w odniesieniu do segmentów charakteryzujących się brakiem równowagi oraz być powiązane z tymi celami i narzędziami.

(17) Aby zapewnić spójność strukturalnego dostosowania floty na Morzu Bałtyckim z celami w zakresie ochrony określonymi w planie wieloletnim, wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez złomowanie statków rybackich, które są w znacznym stopniu uzależnione od połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej i z zachodniej części Morza Bałtyckiego, powinno być ściśle uzależnione od osiągnięcia celów dostosowawczych i od narzędzi określonych w planach działania w odniesieniu do segmentów charakteryzujących się brakiem równowagi oraz być powiązane z tymi celami i narzędziami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 19 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Artykuł 30 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 stanowi, że z EFMR można wspierać inwestycje, które przyczyniają się do zróżnicowania dochodów rybaków poprzez rozwój działalności uzupełniającej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 21</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Biorąc pod uwagę złą sytuację gospodarczą unijnych statków rybackich o znacznej zależności od połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia dostępności wsparcia w ramach EFMR na trwałe zaprzestanie działalności połowowej tych statków, uznano za stosowne przewidzieć wyjątek od ośmiotygodniowego okresu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(21) Biorąc pod uwagę złą sytuację gospodarczą unijnych statków rybackich o znacznej zależności od połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia dostępności wsparcia w ramach EFMR na trwałe zaprzestanie działalności połowowej tych statków, uznano za stosowne podjęcie bezzwłocznych działań przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnych praw demokratycznych wszystkich instytucji Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8a – tytuł</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmniejszenie zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

Zmniejszenie zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, dorsza atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego i śledzia atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 8a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ust. 1 stosuje się do statków wyposażonych w następujące kategorie narzędzi:

skreśla się

a) narzędzie ciągnione o oczkach o rozmiarze co najmniej 120 mm we włokach T90 lub co najmniej 105 mm z zamocowanym oknem selektywnym typu „BACOMA” wielkości 120 mm.

 

b) sieci stawne o rozmiarze oczek co najmniej 110 mm i nie większym niż 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. w art. 34 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W przypadku dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego odniesienie do dwóch ostatnich lat kalendarzowych w akapicie pierwszym lit. a) i b) rozumie się jako odniesienie do lat 2017 i 2018.”

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 34 – ustęp 4 – litera b</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139*, w odniesieniu do statków objętych pułapem całkowitej zdolności połowowej dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, określonych w art. 8a ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139.

b) wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139*, w odniesieniu do statków prowadzących połowy dorsza atlantyckiego we wschodniej lub zachodniej części Morza Bałtyckiego lub śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego, określonych w art. 8a rozporządzenia (UE) 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

UZASADNIENIE

Ekosystem Morza Bałtyckiego od dziesięcioleci jest niestabilny. Z najnowszych badań naukowych dotyczących stanu Morza Bałtyckiego wynika, że przyczyną tej niepokojącej sytuacji jest nie tylko rybołówstwo, lecz również szereg czynników ekologicznych, takich jak np. niedobór tlenu, zanieczyszczenie, ocieplenie, brak pożywienia, nadmiar pasożytów, rozmnożenie się drapieżników itp.

 

Po działaniach kryzysowych podjętych przez Komisję Europejską 23 lipca 2019 r. w odniesieniu do dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego, które miały wpływ na sektor rybołówstwa w całym regionie Morza Bałtyckiego, 15 października 2019 r. Rada ustanowiła kontyngenty na 2020 r. m.in. w odniesieniu do dorsza z basenu zachodniego i wschodniego oraz śledzia z basenu zachodniego. Po raz trzeci z rzędu znacznie obniżono całkowity dopuszczalny połów śledzia z basenu zachodniego (w 2018 r. o 39%, w 2019 r. o 48% i w 2020 r. o 65%). Całkowity dopuszczalny połów dorsza z basenu zachodniego również znacząco obniżono, mianowicie o 60%, przez co znajduje się on na poziomie z lat 2017–2018, przy czym stan ten był poprzedzony istotnymi cięciami o 56% w 2017 r. i o 20% w 2016 r. Obniżenie całkowitego dopuszczalnego połowu w 2020 r. w przypadku dorsza z basenu wschodniego jest wyjątkowo drastyczne. Rada Ministrów wprowadziła tu praktycznie zakaz połowów. Możliwe są jedynie przyłowy dorsza.

 

Owe nadzwyczajne środki będą skutkować nadmierną zdolnością połowową floty i doprowadzą do poważnych negatywnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla społeczności nadbrzeżnych i przedsiębiorstw rybackich w całym regionie Morza Bałtyckiego. Z uwagi na to, że podmioty z sektora rybołówstwa dotknięte negatywnymi skutkami tych decyzji nie są w stanie samodzielnie ich skompensować, UE powinna podjąć odpowiednie środki zaradcze. Powinny one obejmować niebiurokratyczną pomoc finansową z tytułu ograniczenia zdolności połowowych floty (trwałe zaprzestanie działalności połowowej). Jeżeli nie jest możliwe doprowadzenie do rzeczywistej równowagi między zdolnością połowową a możliwościami dokonywania połowów, państwa członkowskie muszą opracować stosowne krajowe plany działania, wdrożyć je i raz w roku informować Komisję o ich realizacji. W ramach dodatkowych środków kontrolnych należy utrzymać zasadę wyznaczonego portu. Jedynie w przypadku pozytywnej zmiany stanu zasobów możliwa jest korekta w dół.

 

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej to działanie podejmowane w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną. Źródłem owej niebiurokratycznej, elastycznej i szybkiej pomocy powinny być przesunięcia środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Środki te powinny być po części udostępniane przez państwa członkowskie. Obejmuje to inwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji dochodów rybaków. Wsparcia udzielonego w przeszłości z tytułu okresowego ograniczenia działalności połowowej nie należy brać pod uwagę w przypadku trwałego zaprzestania działalności połowowej. Są to dwa różne rodzaje wsparcia, których nie należy ze sobą łączyć.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

Odsyłacze

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Data przedstawienia w PE

31.10.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

13.11.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

 Data wydania decyzji

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Data przyjęcia

23.4.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Data złożenia

29.4.2020

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert‑Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François‑Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer‑Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 106 z 31.3.2020, s. 10.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności