Procedură : 2019/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0093/2020

Texte depuse :

A9-0093/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0300

<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 220kWORD 81k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportor: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0564),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0161/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 ianuarie 2020[1],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0093/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește reducerea capacității în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod în estul Mării Baltice, cod în vestul Mării Baltice și hering în vestul Mării Baltice

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului3 prevede punerea în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului, pentru a garanta reducerea la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. Planul trebuie să fie compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună până în 2020, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului4.

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului3 prevede punerea în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului, pentru a garanta reducerea la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. Planul trebuie să fie compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună până în 2020, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului4. Este esențial ca planul să contribuie la existența unui stoc sănătos, care apoi să fie corelat cu pescuitul sustenabil.

_________________

_________________

3 Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

3 Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

4 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) ( JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

4 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) ( JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Aportul mare de substanțe nutritive rezultă, printre altele, din aplicarea insuficientă a unor directive, cum ar fi Directiva 91/676/CEE a Consiliului1a și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b.

 

______________________

 

1a Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

 

1b Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Starea de declin a stocului de cod din estul Mării Baltice (Gadus morhua) a fost pusă pe seama acestei situații. Conform ICES, stocul este afectat de un nivel scăzut și nesustenabil al biomasei, din cauza unei combinații de elemente precum scăderea ratei de refacere a stocurilor de pește, factori de mediu și schimbări ale ecosistemului, care conduc la o mortalitate naturală ridicată (aproximativ de trei ori mai mare decât rata mortalității prin pescuit) și la o mortalitate prin pescuit excesivă, având în vedere situația stocului. Biomasa codului de dimensiune comercială se află în prezent la cel mai scăzut nivel observat din anii 1950. În plus, ICES estimează că biomasa stocului de reproducere va rămâne pe termen mediu (2024 )sub nivelul de referință pentru sustenabilitate, chiar și în absența oricărei activități de pescuit. Prin urmare, în avizul său privind stocurile pentru 2020, ICES recomandă zero capturi.

(3)  Starea de declin a stocului de cod din Marea Baltică (Gadus morhua) a fost pusă pe seama acestei situații. Conform ICES, stocurile sunt afectate de un nivel scăzut și nesustenabil al biomasei, din cauza unei combinații de factori precum scăderea ratei de refacere a stocurilor de pește, factori de mediu, disponibilitatea scăzută a unor specii prădătoare și schimbări ale ecosistemului (cum ar fi reducerea concentrației de oxigen, creșterea temperaturii sau poluarea), care conduc la o mortalitate naturală ridicată (aproximativ de trei ori mai mare decât rata mortalității prin pescuit) și la o mortalitate prin pescuit excesivă, având în vedere situația stocurilor. Biomasa codului de dimensiune comercială se află în prezent la cel mai scăzut nivel observat din anii 1950. În plus, ICES estimează că biomasa stocului de reproducere din estul Mării Baltice va rămâne pe termen mediu (2024) sub nivelul de referință pentru sustenabilitate, chiar și în absența oricărei activități de pescuit, recomandând, prin urmare, în avizul său privind stocurile pentru 2020, zero capturi.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Gestionarea pescuitului în Marea Baltică suferă, de asemenea, de pe urma dezechilibrului dintre segmentele de flotă active și posibilitățile de pescuit disponibile, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2019 privind situația actuală a politicii comune în domeniul pescuitului și consultarea referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pe baza evaluării stocului de cod din estul Mării Baltice, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/1248 al Comisiei5, care interzice până la 31 decembrie 2019 pescuitul de cod în subdiviziunile ICES 24-26.

(5) Pe baza evaluării stocului de cod din estul Mării Baltice, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/1248 al Comisiei5, care interzice până la 31 decembrie 2019 pescuitul de cod în subdiviziunile ICES 24-26. Această interdicție a afectat puternic regiunea din partea de est a Mării Baltice, mai ales sectorul micului pescuit artizanal. Interdicția a afectat, de asemenea, pescuitul din vestul Mării Baltice.

__________________

__________________

5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1248 al Comisiei din 22 iulie 2019 de stabilire a unor măsuri pentru atenuarea unei amenințări grave la adresa conservării stocului de cod din estul Mării Baltice (Gadus morhua) (JO L 195, 23.7.2019, p. 2).

5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1248 al Comisiei din 22 iulie 2019 de stabilire a unor măsuri pentru atenuarea unei amenințări grave la adresa conservării stocului de cod din estul Mării Baltice (Gadus morhua) (JO L 195, 23.7.2019, p. 2).

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Codul din estul Mării Baltice este pescuit și de pescari din țări terțe, ceea ce afectează, de asemenea, stocul de cod.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La 15 octombrie 2019, Consiliul a adoptat un acord politic privind posibilitățile de pescuit pentru 2020 în Marea Baltică. Acest acord presupune o reducere necesară și fără precedent de 92 % a posibilităților de pescuit pentru 2020 în comparație cu 2019 pentru codul din estul Mării Baltice și limitează utilizarea acestei TAC numai la capturile accidentale. Prin urmare, nu este permis pescuitul direcționat al acestui stoc. Întrucât în subdiviziunea ICES 24 este prezent în principal cod din estul Mării Baltice, utilizarea TAC pentru codul din vestul Mării Baltice în subdiviziunea 24 se limitează, de asemenea, la capturile accidentale de cod din estul Mării Baltice.

(6) La 15 octombrie 2019, Consiliul a adoptat un acord politic privind posibilitățile de pescuit pentru 2020 în Marea Baltică. Acest acord presupune o reducere necesară și fără precedent de 92 % a posibilităților de pescuit pentru 2020 în comparație cu 2019 pentru codul din estul Mării Baltice și limitează utilizarea acestei TAC numai la capturile accidentale. Prin urmare, nu este permis pescuitul direcționat al acestui stoc. Activitățile de pescuit desfășurate în scopul cercetărilor științifice trebuie permise în toate cazurile, în vederea monitorizării evoluției biomasei stocului. Întrucât în subdiviziunea ICES 24 este prezent în principal cod din estul Mării Baltice, utilizarea TAC pentru codul din vestul Mării Baltice în subdiviziunea 24 se limitează, de asemenea, la capturile accidentale de cod din estul Mării Baltice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Flotele de pescuit care au depins până în prezent de codul din estul Mării Baltice nu au posibilitatea de a pescui alte stocuri ca alternativă. Se estimează că, pentru a compensa pierderile economice cauzate de încetarea pescuitului de cod din estul Mării Baltice, ar fi necesare capturi suplimentare de aproximativ 20 000 de tone de pește din specii alternative. Cu toate acestea, Consiliul a convenit, de asemenea, asupra unor reduceri importante și pentru alte stocuri, în special, asupra unei reduceri de 65 % pentru heringul din vestul Mării Baltice, de 60 % pentru codul din vestul Mării Baltice, de 32 % pentru cambulă de Baltica, de 27 % pentru hering din Golful Botnic și de 22 % pentru șprot.

(7) Flotele de pescuit care au depins până în prezent de codul din estul Mării Baltice nu au posibilitatea de a pescui alte stocuri ca alternativă. Se estimează că, pentru a compensa pierderile economice cauzate de încetarea pescuitului de cod din estul Mării Baltice, ar fi necesare capturi suplimentare de aproximativ 20 000 de tone de pește din specii alternative. Cu toate acestea, Consiliul a convenit, de asemenea, asupra unor reduceri importante și pentru alte stocuri, în special, asupra unei reduceri de 65 % pentru heringul din vestul Mării Baltice, de 60 % pentru codul din vestul Mării Baltice, de 32 % pentru cambulă de Baltica, de 27 % pentru hering din Golful Botnic și de 22 % pentru șprot. Valoarea TAC pentru heringul din vestul Mării Baltice a fost redusă considerabil al treilea an la rând. Valoarea TAC pentru codul din vestul Mării Baltice a fost, de asemenea, redusă în mod semnificativ. Prin urmare, codul din vestul Mării Baltice și heringul din vestul Mării Baltice fac obiectul unor reduceri similare ca impact celor aplicate codului din estul Mării Baltice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Analiza Comisiei arată că segmentele de flotă cu cea mai mare dependență de codul din estul Mării Baltice cuprind peste 300 de nave, în principal traulere și nave de pescuit cu plase din Lituania, Letonia și Polonia și, într-o mai mică măsură, din Danemarca. Aceste segmente de flotă au o importanță socioeconomică semnificativă, reprezentând aproximativ între 20 % și 50 % din flota națională din Lituania, Letonia, respectiv Polonia, exprimate în echivalent normă întreagă. Doar o mică parte dintre acestea par a fi suficient de reziliente pentru a supraviețui unei suspendări a activității pe termen scurt, dar nu și pe termen mediu sau lung. Restul fie suferă deja de pe urma unei situații precare, care va fi agravată de încetarea activității, fie se vor confrunta cu o scădere drastică a rentabilității. Într-adevăr, rata de utilizare a cotelor pentru codul din estul Mării Baltice s-a situat sub 60 % timp de mai mulți ani și a scăzut și mai mult, la 40 %, în 2018 și chiar sub acest nivel în 2019 (19 %), înainte de aplicarea măsurilor de urgență ale Comisiei începând cu jumătatea lunii iulie, reflectând problema biologică cu care se confruntă pescuitul din această specie. Având în vedere că nu se așteaptă revenirea stocurilor de cod din estul Mării Baltice la niveluri sănătoase nici măcar pe termen mediu, va exista un dezechilibru structural persistent pentru aceste segmente de flotă, justificându-se în aceste condiții restructurarea flotei.

(8) Analiza arată că segmentele de flotă cu cea mai mare dependență de codul din estul Mării Baltice cuprind peste 300 de nave, în principal traulere și nave de pescuit cu plase din Lituania, Letonia și Polonia și, într-o mai mică măsură, din Danemarca și Germania. Aceste segmente de flotă au o importanță socioeconomică semnificativă, reprezentând aproximativ între 20 % și 50 % din flota națională din Lituania, Letonia, respectiv Polonia, exprimate în echivalent normă întreagă. Doar o mică parte dintre acestea par a fi suficient de reziliente pentru a supraviețui unei suspendări a activității pe termen scurt, dar nu și pe termen mediu sau lung. Restul fie suferă deja de pe urma unei situații precare, care va fi agravată de încetarea activității, fie se vor confrunta cu o scădere drastică a rentabilității. Într-adevăr, rata de utilizare a cotelor pentru codul din estul Mării Baltice s-a situat sub 60 % timp de mai mulți ani și a scăzut și mai mult, la 40 %, în 2018 și chiar sub acest nivel în 2019 (19 %), înainte de aplicarea măsurilor de urgență ale Comisiei începând cu jumătatea lunii iulie, reflectând problema biologică cu care se confruntă pescuitul din această specie. Având în vedere că nu se așteaptă revenirea stocurilor de cod din Marea Baltică la niveluri sănătoase nici măcar pe termen mediu, va exista un dezechilibru structural persistent pentru aceste segmente de flotă, justificându-se în aceste condiții restructurarea flotei.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu avizul ICES publicat la 29 mai 2019, aproximativ 70 % din debarcările de cod din subdiviziunile 24-28 au fost efectuate de traulere echipate cu o fereastră de ieșire BACOMA de 120 mm sau T90, iar 15 % din debarcările de cod au fost efectuate de nave cu setci având dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 110 și 156 mm. Se consideră în general că aceste tehnici de pescuit vizează codul, iar dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă care le sunt specifice sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului7. Celelalte metode din topul primelor 15 în funcție de cantitatea de cod debarcată au contribuit fiecare cu mai puțin de 5 % la totalul debarcărilor de cod. Este important să se asigure că nivelurile capacității flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice nu cresc și că încetarea definitivă a activităților de pescuit cu fonduri publice determină o reducere efectivă a capacității flotei. Capacitatea statelor membre pentru aceste două segmente de flotă ar trebui să fie limitată la nivelurile navelor active în ultimii ani anteriori aplicării măsurilor de urgență, și anume 2017 și 2018, și ar trebui să fie redusă atunci când navele sunt retrase cu ajutoare publice, cu scopul de a reface stocul de cod din estul Mării Baltice.

(11) Este important să se asigure că nivelurile capacității flotelor care pescuiesc cod din Marea Baltică nu cresc și că încetarea definitivă a activităților de pescuit cu fonduri publice determină o reducere efectivă a capacității flotei. Capacitatea statelor membre pentru segmentele de flotă respective ar trebui să fie redusă sub nivelurile navelor active în doi din cei cinci ani anteriori aplicării măsurilor de urgență, și anume perioada 2014-2018, și ar trebui să fie redusă atunci când navele sunt retrase cu ajutoare publice, cu scopul de a reface stocurile de cod din Marea Baltică.

___________

 

7 Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).

 

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a atenua efectele economice negative cauzate de situația excepțională și persistentă a mediului din Marea Baltică și de reducerile semnificative ale posibilităților de pescuit rezultate și având în vedere măsurile specifice prevăzute în planul multianual pentru Marea Baltică, ar trebui să fie disponibil sprijin public pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit prin dezmembrarea navelor de pescuit, astfel încât statele membre să își poată îndeplini obiectivele planurilor de acțiune în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și să reducă orice dezechilibru structural identificat în segmentele flotei de pescuit care fac obiectul planului multianual pentru Marea Baltică. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui modificat în consecință, pentru a reintroduce sprijinul pentru încetarea definitivă a activității navelor care depind în mare măsură de codul din estul Mării Baltice.

(16) Pentru a atenua consecințele socio-economice foarte nefaste pentru comunitățile costiere și întreprinderile active în domeniul pescuitului, cauzate de situația ecologică negativă și persistentă din Marea Baltică și, drept urmare, de reducerea semnificativă a posibilităților de pescuit, și având în vedere măsurile specifice prevăzute în planul multianual pentru Marea Baltică, ar trebui să fie disponibil sprijin public pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit prin dezmembrarea navelor de pescuit, astfel încât statele membre să își poată îndeplini obiectivele planurilor de acțiune în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și să reducă orice dezechilibru structural identificat în segmentele flotei de pescuit care fac obiectul planului multianual pentru Marea Baltică. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui modificat în consecință, pentru a reintroduce sprijinul pentru încetarea definitivă a activității navelor care depind în mare măsură de codul din Marea Baltică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a asigura concordanța dintre adaptarea structurală a flotei din Marea Baltică și obiectivele de conservare stabilite în planul multianual, sprijinul pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit prin dezmembrarea navelor de pescuit care depind în mare măsură de codul din estul Mării Baltice ar trebui să fie strict condiționat și legat de realizarea obiectivelor de ajustare și de instrumentele aferente definite în planurile de acțiune pentru segmentele dezechilibrate.

(17) Pentru a asigura concordanța dintre adaptarea structurală a flotei din Marea Baltică și obiectivele de conservare stabilite în planul multianual, sprijinul pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit prin dezmembrarea navelor de pescuit care depind în mare măsură de codul din estul și din vestul Mării Baltice ar trebui să fie strict condiționat și legat de realizarea obiectivelor de ajustare și de instrumentele aferente definite în planurile de acțiune pentru segmentele dezechilibrate.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) La articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se prevede că FEPAM poate sprijini investiții care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor prin dezvoltarea unor activități complementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Având în vedere situația economică precară a navelor de pescuit ale Uniunii care depind în mare măsură de codul din estul Mării Baltice și necesitatea de a asigura disponibilitatea sprijinului din partea FEPAM pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit ale navelor respective, s-a considerat oportun să se prevadă o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

(21) Având în vedere situația economică precară a navelor de pescuit ale Uniunii care depind în mare măsură de codul din estul Mării Baltice și necesitatea de a asigura disponibilitatea sprijinului din partea FEPAM pentru încetarea definitivă a activităților de pescuit ale navelor respective, s-a considerat oportun să se întreprindă măsuri cât mai rapid posibil, respectându-se totodată toate drepturile democratice ale tuturor instituțiilor Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Articolul 8 a – titlu</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reducerea capacității de pescuit pentru codul din estul Mării Baltice

Reducerea capacității de pescuit pentru codul din estul Mării Baltice, codul din vestul Mării Baltice și heringul din vestul Mării Baltice

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Artocolul 8 a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Alineatul (1) se aplică navelor echipate cu următoarele categorii de unelte de pescuit:

eliminat

(a) unelte de pescuit tractate cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm pentru cele fabricate din T90 sau de cel puțin 105 mm pentru cele prevăzute cu o fereastră de ieșire Bacoma de 120 mm;

 

(b) plase fixe cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 110 mm și de cel mult 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 34 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

 

„Pentru codul din estul Mării Baltice, prin trimiterile de la primul paragraf literele (a) și (b) la ultimii doi ani calendaristici se au în vedere anii 2017 și 2018.”

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolul 34 – alineatul 4 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, instituit prin Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului*, în ceea ce privește navele cărora li se aplică limita capacității totale pentru codul din estul Mării Baltice, astfel cum se prevede la articolul 8a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1139.

(b) planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, instituit prin Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului*, în ceea ce privește navele cu activități de pescuit specifice care vizează codul din estul Mării Baltice, codul din vestul Mării Baltice sau heringul din vestul Mării Baltice, astfel cum se prevede la articolul 8a din Regulamentul (UE) 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

* Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Ecosistemul din Marea Baltică se află într-o stare fragilă de mai multe decenii. Potrivit celor mai recente date științifice privind situația Mării Baltice, sunt responsabili de această situație îngrijorătoare – pe lângă pescuit – o serie de factori ecologici cum ar fi concentrația scăzută de oxigen, poluarea, încălzirea, lipsa substanțelor nutritive, prevalența paraziților și înmulțirea disproporționată a prădătorilor.

 

În urma măsurilor de urgență adoptate de Comisie la 23 iulie 2019 în privința codului din estul Mării Baltice, care afectează în continuare sectorul pescuitului din întreaga Mare Baltică, la 15 octombrie 2019 Consiliul a adoptat cotele pentru 2020, inclusiv pentru codul din estul și vestul Mării Baltice și pentru heringul din vestul Mării Baltice. Valoarea TAC pentru heringul din vestul Mării Baltice a fost redusă considerabil al treilea an consecutiv (2018: -39 %; 2019: -48 %; 2020: -65 %). De asemenea, a fost redusă considerabil (cu 60 %) valoarea TAC pentru codul din vestul Mării Baltice, aflându-se în prezent la nivelul din 2017/2018, stabilit în urma unor reduceri considerabile în 2017 (cu 56 %) și în 2016 (cu 20 %). Se remarcă în mod deosebit reducerea aplicată codului din estul Mării Baltice în 2020. Consiliul a interzis efectiv pescuitul acestei specii, fiind permise în continuare numai capturile accidentale.

 

Prin urmare, aceste măsuri excepționale vor duce la un excedent al capacităților flotelor și vor avea consecințe socioeconomice negative grave pentru comunitățile costiere și întreprinderile de pescuit din întreaga Mare Baltică. Întrucât cei afectați din sectorul pescuitului nu pot contracara aceste efecte negative de sine stătător, ar fi corect ca UE să adopte măsuri corespunzătoare pentru a atenua aceste efecte. Printre aceste măsuri ar trebui să se numere ajutoare financiare acordate fără piedici birocratice pentru reducerea capacității flotelor vizate (încetarea definitivă a activității). În cazul în care capacitatea flotelor nu mai corespunde oportunităților de pescuit, statele membre trebuie să elaboreze și să pună în aplicare planuri de acțiune corespunzătoare la nivel național și să informeze Comisia cel puțin o dată pe an cu privire la progresele înregistrate. Ca măsură de control suplimentară, trebuie menținut principiul porturilor desemnate, acesta urmând să fie relaxat numai în cazul în care stocurile se refac.

 

Introducerea ajutorului pentru încetarea definitivă a activității reprezintă o reacție la o situație excepțională. Acest sprijin trebuie pus la dispoziție fără piedici birocratice, în mod flexibil și rapid prin redistribuirea fondurilor existente în cadrul FEPAM, pe baza unei cofinanțări la nivel național. Se au în vedere și investiții care să contribuie la diversificarea surselor de venit ale pescarilor. Sprijinul acordat în trecut pentru încetarea temporară a activităților de pescuit nu trebuie inclus în ajutorul acordat pentru încetarea definitivă a acestor activități. Acestea sunt două măsuri de sprijin diferite, care nu trebuie confundate.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc codul din estul Mării Baltice

Referințe

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Data prezentării la PE

31.10.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

PECH

13.11.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Raportori

 Data numirii

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Examinare în comisie

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Data adoptării

23.4.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Data depunerii

29.4.2020

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO C 106, 31.3.2020, p. 10.

Ultima actualizare: 13 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate