Postup : 2019/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0093/2020

Predkladané texty :

A9-0093/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0300

<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 233kWORD 81k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajca: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0564),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0161/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. januára 2020[1],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0093/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zníženie kapacity v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11393 sa uvádza záväzok uplatňovať ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv rybolovných činností na morský ekosystém. Plán má byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä cieľom, ktorým je dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES4.

(1) V článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11393 sa uvádza záväzok uplatňovať ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv rybolovných činností na morský ekosystém. Plán má byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä cieľom, ktorým je dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES4. Je nevyhnutné, aby plán prispieval k zdravej populácii, ktorá je ďalej spojená s udržateľným rybolovom.

_________________

_________________

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Tieto vysoké prísuny živín sú okrem iného dôsledkom nedostatočného vykonávania smerníc, ako je napríklad smernica Rady 91/676/EHS1a a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES1b.

 

______________________

 

1a Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S touto situáciou súvisí pokles populácie tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora (Gadus morhua). Podľa ICES má táto populácia neudržateľne nízku biomasu z dôvodu kombinácie poklesu obnovy populácie, environmentálnych faktorov a zmien v ekosystéme, ktoré vedú k vysokej prirodzenej úmrtnosti (ktorá je približne trojnásobne vyššia ako rybolovná úmrtnosť) a nadmernému úhynu rýb pri rybolove vzhľadom na stav danej populácie. Biomasa tresky škvrnitej obchodnej veľkosti je v súčasnosti na najnižšej úrovni od 50 rokov minulého storočia. ICES okrem toho odhaduje, že biomasa neresiacej sa populácie zostane v strednodobom horizonte (2024) pod referenčným bodom udržateľnosti aj bez akéhokoľvek prípadného rybolovu. Vo svojom odporúčaní na rok 2020 preto ICES odporúča nulové úlovky.

(3)  S touto situáciou súvisí pokles populácie tresky škvrnitej v Baltskom mori (Gadus morhua). Podľa ICES majú tieto populácie neudržateľne nízku biomasu z dôvodu kombinácie poklesu obnovy populácie, environmentálnych faktorov, nízkeho výskytu druhov, ktoré sú korisťou, a zmien v ekosystéme (napr. úbytok kyslíka, zvýšená teplota alebo znečistenie), ktoré vedú k vysokej prirodzenej úmrtnosti (ktorá je približne trojnásobne vyššia ako rybolovná úmrtnosť) a nadmernému úhynu rýb pri rybolove vzhľadom na stav daných populácií. Biomasa tresky škvrnitej obchodnej veľkosti je v súčasnosti na najnižšej úrovni od 50 rokov minulého storočia. ICES okrem toho odhaduje, že biomasa neresiacej sa populácie tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora zostane v strednodobom horizonte (2024) pod referenčným bodom udržateľnosti aj bez akéhokoľvek prípadného rybolovu, a preto vo svojom odporúčaní na rok 2020 odporúča nulové úlovky.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Riadenie rybárstva v Baltskom mori sa tiež vyznačuje nerovnováhou medzi aktívnymi segmentmi flotily a dostupnými rybolovnými možnosťami, ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 7. júna 2019 o súčasnom stave spoločnej rybárskej politiky a konzultáciách týkajúcich sa rybolovných možností na rok 2020.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia na základe vyhodnotenia populácie tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora prijala vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/12485, ktorým sa zakazuje lov tresky škvrnitej v poddivíziách ICES 24 až 26 do 31. decembra 2019.

(5) Komisia na základe vyhodnotenia populácie tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora prijala vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/12485, ktorým sa zakazuje lov tresky škvrnitej v poddivíziách ICES 24 až 26 do 31. decembra 2019. Tento zákaz mal výrazný vplyv na východnú oblasť Baltského mora, najmä na odvetvie maloobjemového tradičného rybolovu. Zákaz mal vplyv aj na rybolov v západnej oblasti Baltského mora.

__________________

__________________

5 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1248 z 22. júla 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie tresky škvrnitej (Gadus morhua) vo východnej časti Baltského mora (Ú. v. EÚ L 195, 23.7.2019, s. 2).

5 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1248 z 22. júla 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie tresky škvrnitej (Gadus morhua) vo východnej časti Baltského mora (Ú. v. EÚ L 195, 23.7.2019, s. 2).

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora lovia aj rybári z tretích krajín, čo má takisto vplyv na populáciu tohto druhu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Rada 15. októbra 2019 prijala politickú dohodu týkajúcu sa rybolovných možností v Baltskom mori na rok 2020. Táto dohoda znamená nevyhnutné a bezprecedentné zníženie rybolovných možností v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora o 92 % v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 a obmedzenie tejto hodnoty celkového povoleného výlovu (TAC) len na vedľajšie úlovky. Z tohto dôvodu sa v prípade tejto populácie nepovoľuje žiaden cielený rybolov. Keďže treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora sa väčšinou vyskytuje v poddivízii ICES 24, TAC pre tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora v poddivízii 24 sa takisto obmedzuje len na vedľajšie úlovky tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora.

(6) Rada 15. októbra 2019 prijala politickú dohodu týkajúcu sa rybolovných možností v Baltskom mori na rok 2020. Táto dohoda znamená nevyhnutné a bezprecedentné zníženie rybolovných možností v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora o 92 % v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 a obmedzenie tejto hodnoty celkového povoleného výlovu (TAC) len na vedľajšie úlovky. Z tohto dôvodu sa v prípade tejto populácie nepovoľuje žiaden cielený rybolov. Rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú na účely vedeckého skúmania, musia byť vždy umožnené s cieľom sledovať trendy v biomase populácie. Keďže treska škvrnitá vo východnej oblasti Baltského mora sa väčšinou vyskytuje v poddivízii ICES 24, TAC pre tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora v poddivízii 24 sa takisto obmedzuje len na vedľajšie úlovky tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Rybárske flotily, ktoré boli doposiaľ závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, nemajú možnosť loviť iné populácie rýb ako alternatívu. Odhaduje sa, že vyrovnanie hospodárskych strát spôsobených zákazom rybolovu tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora by si vyžadovalo približne 20 000 ton ďalších úlovkov iných druhov rýb. Rada však odsúhlasila aj podstatné zníženia pre ďalšie populácie, najmä zníženie o 65 % v prípade sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora, o 60 % v prípade tresky škvrnitej v západnej oblasti Baltského mora, o 32 % v prípade platesy veľkej, o 27 % v prípade sleďa v Botnickom zálive a o 22 % v prípade šproty.

(7) Rybárske flotily, ktoré boli doposiaľ závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, nemajú možnosť loviť iné populácie rýb ako alternatívu. Odhaduje sa, že vyrovnanie hospodárskych strát spôsobených zákazom rybolovu tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora by si vyžadovalo približne 20 000 ton ďalších úlovkov iných druhov rýb. Rada však odsúhlasila aj podstatné zníženia pre ďalšie populácie, najmä zníženie o 65 % v prípade sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora, o 60 % v prípade tresky škvrnitej v západnej oblasti Baltského mora, o 32 % v prípade platesy veľkej, o 27 % v prípade sleďa v Botnickom zálive a o 22 % v prípade šproty. TAC pre sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora sa výrazne znížil už tretí rok po sebe. Výrazne sa znížil aj TAC pre tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora. Na tresku škvrnitú a sleďa atlantického v západnej časti Baltského mora sa preto vzťahujú zníženia, ktoré sú podobné zníženiam uplatňovaným na tresku škvrnitú vo východnej časti Baltského mora.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Analýza Komisie naznačuje, že segmenty flotily, ktoré sú najviac závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, tvorí viac než 300 plavidiel, najmä plavidlá s vlečnými sieťami a plavidlá so žiabrovkami v Litve, Lotyšsku a Poľsku a v menšej miere v Dánsku. Tieto segmenty flotily majú značný sociálno-ekonomický význam a predstavujú zhruba 20 až 50 % príslušnej národnej flotily Litvy, Lotyšska a Poľska vyjadrený ekvivalentom plného pracovného času. Len malá časť sa zdá dostatočne odolná, aby prežila krátkodobý, nie však strednodobý či dlhodobý zákaz rybolovu. Zvyšok sa už v súčasnosti nachádza v zlej situácii, ktorá sa zákazom bude len zhoršovať, resp. ich rentabilita sa úplne naruší. V skutočnosti sa využívanie kvót tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora už mnoho rokov pohybuje pod úrovňou 60 %, pričom v roku 2018 bol zaznamenaný ďalší pokles na 40 % a tento trend pokračoval aj v roku 2019, až kým Komisia nezačala uplatňovať núdzové opatrenia v polovici júla (19 %), čo odzrkadľuje biologický problém v predmetnom rybolove. Keďže sa neočakáva, že populácia tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora by mohla opäť dosiahnuť zdravé úrovne v strednodobom horizonte, štrukturálna nerovnováha v týchto segmentoch flotily bude pretrvávať, čo je dôvodom na jej reštrukturalizáciu.

(8) Analýza naznačuje, že segmenty flotily, ktoré sú najviac závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, tvorí viac než 300 plavidiel, najmä plavidlá s vlečnými sieťami a plavidlá so žiabrovkami v Litve, Lotyšsku a Poľsku a v menšej miere v Dánsku a Nemecku. Tieto segmenty flotily majú značný sociálno-ekonomický význam a predstavujú zhruba 20 až 50 % príslušnej národnej flotily Litvy, Lotyšska a Poľska vyjadrený ekvivalentom plného pracovného času. Len malá časť sa zdá dostatočne odolná, aby prežila krátkodobý, nie však strednodobý či dlhodobý zákaz rybolovu. Zvyšok sa už v súčasnosti nachádza v zlej situácii, ktorá sa zákazom bude len zhoršovať, resp. ich rentabilita sa úplne naruší. V skutočnosti sa využívanie kvót tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora už mnoho rokov pohybuje pod úrovňou 60 %, pričom v roku 2018 bol zaznamenaný ďalší pokles na 40 % a tento trend pokračoval aj v roku 2019, až kým Komisia nezačala uplatňovať núdzové opatrenia v polovici júla (19 %), čo odzrkadľuje biologický problém v predmetnom rybolove. Keďže sa neočakáva, že populácie tresky škvrnitej v Baltskom mori by mohli opäť dosiahnuť zdravé úrovne v strednodobom horizonte, štrukturálna nerovnováha v týchto segmentoch flotily bude pretrvávať, čo je dôvodom na jej reštrukturalizáciu.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Podľa odporúčania ICES, ktoré bolo zverejnené 29. mája 2019, približne 70 % vylodení tresky škvrnitej v poddivíziách 24 až 28 bolo uskutočnených plavidlami s vlečnou sieťou s únikovým oknom typu BACOMA veľkosti 120 mm alebo vlečnou sieťou typu T90 a 15 % vylodení bolo uskutočnených plavidlami na lov žiabrovkou s veľkosťou ôk od 110 mm do 156 mm. Tieto metiery sa vo všeobecnosti považujú za metiery zamerané na lov tresky škvrnitej, pričom príslušné minimálne veľkosti ôk siete sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241.7 Každý spomedzi ostatných metierov na prvých 15 priečkach z hľadiska množstva vylodených úlovkov tresky škvrnitej prispel menej než 5 % k celkovým vylodeným úlovkom tresky škvrnitej. Je dôležité zabezpečiť, aby sa kapacita flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora nezvyšovala a aby trvalé ukončenie s využitím verejných finančných prostriedkov prinieslo skutočné zníženie kapacity flotily. Úroveň kapacity členského štátu pre tieto dva segmenty flotily by sa mala obmedziť úrovňami aktívnych plavidiel v posledných rokoch pred uplatnením núdzových opatrení, t. j. 2017 a 2018, a pri vyradení plavidiel s využitím verejnej pomoci by sa mala znížiť v záujme obnovy populácie tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora.

(11) Je dôležité zabezpečiť, aby sa kapacita flotíl loviacich tresku škvrnitú v Baltskom mori nezvyšovala a aby trvalé ukončenie s využitím verejných finančných prostriedkov prinieslo skutočné zníženie kapacity flotily. Úroveň kapacity členského štátu pre dotknuté segmenty flotily by sa mala znížiť pod úrovne aktívnych plavidiel počas dvoch z piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich uplatňovaniu núdzových opatrení, t. j. rokov 2014 až 2018, a pri vyradení plavidiel s využitím verejnej pomoci by sa mala znížiť v záujme obnovy populácií tresky škvrnitej v Baltskom mori.

___________

 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105).

 

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zmierniť nepriaznivé hospodárske účinky spôsobené výnimočnou a pretrvávajúcou environmentálnou situáciou v Baltskom mori a v dôsledku toho aj významným znížením rybolovných možností, ako aj z hľadiska konkrétnych opatrení stanovených vo viacročnom pláne pre Baltské more by verejná podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel mala členským štátom umožniť, aby splnili ciele svojich akčných plánov podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a znížili akúkoľvek identifikovanú štrukturálnu nerovnováhu v segmentoch rybolovu, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán pre Baltské more. Preto by sa malo nariadenie (EÚ) č. 508/2014 zmeniť zodpovedajúcim spôsobom tak, aby sa opätovne zaviedla podpora na trvalé ukončenie v prípade plavidiel, ktoré sú vo veľkej miere závislé od lovu tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora.

(16) S cieľom zmierniť mimoriadne škodlivé hospodárske dôsledky pre pobrežné spoločenstvá a podniky venujúce sa rybolovu spôsobené pretrvávajúcou a negatívnou environmentálnou situáciou v Baltskom mori a v dôsledku toho aj významným znížením rybolovných možností, ako aj z hľadiska konkrétnych opatrení stanovených vo viacročnom pláne pre Baltské more by verejná podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel mala členským štátom umožniť, aby splnili ciele svojich akčných plánov podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a znížili akúkoľvek identifikovanú štrukturálnu nerovnováhu v segmentoch rybolovu, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán pre Baltské more. Preto by sa malo nariadenie (EÚ) č. 508/2014 zmeniť zodpovedajúcim spôsobom tak, aby sa opätovne zaviedla podpora na trvalé ukončenie v prípade plavidiel, ktoré sú vo veľkej miere závislé od lovu tresky škvrnitej v Baltskom mori.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V záujme zabezpečenia súladu medzi štrukturálnym prispôsobením flotily v Baltskom mori a cieľmi ochrany stanovenými vo viacročnom pláne by podpora na trvalé ukončenie rybolovnej činnosti prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, mala byť striktne podmienená a spojená s dosahovaním cieľov prispôsobenia a nástrojov vymedzených v akčných plánoch pre nerovnovážne segmenty.

(17) V záujme zabezpečenia súladu medzi štrukturálnym prispôsobením flotily v Baltskom mori a cieľmi ochrany stanovenými vo viacročnom pláne by podpora na trvalé ukončenie rybolovnej činnosti prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tresky škvrnitej vo východnej a západnej oblasti Baltského mora, mala byť striktne podmienená a spojená s dosahovaním cieľov prispôsobenia a nástrojov vymedzených v akčných plánoch pre nerovnovážne segmenty.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 19 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa uvádza, že z fondu EFNR sa môžu podporovať investície, ktoré prispievajú k diverzifikácii príjmu rybárov rozvojom doplnkových činností.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 21</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu rybárskych plavidiel EÚ, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, a potrebu zabezpečiť dostupnosť podpory z ENRF na trvalé ukončenie rybolovnej činnosti takýchto plavidiel sa považovalo za vhodné zaviesť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k ZEÚ, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

(21) Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu rybárskych plavidiel EÚ, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, a potrebu zabezpečiť dostupnosť podpory z ENRF na trvalé ukončenie rybolovnej činnosti takýchto plavidiel sa považovalo za vhodné čo najrýchlejšie konať pri plnom dodržiavaní demokratických práv všetkých inštitúcií Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Článok 8a – názov</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zníženie kapacity pre tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

Zníženie kapacity pre tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Článok 8a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa vzťahuje na plavidlá vybavené týmito kategóriami výstroja:

vypúšťa sa

a) vlečený výstroj s veľkosťou ôk siete aspoň 120 mm, ak je vyrobený z vlečnej siete T90, alebo aspoň 105 mm, ak je vybavený únikovým oknom typu Bacoma s veľkosťou ôk siete 120 mm;

 

b) statické siete s veľkosťou ôk najmenej 110 mm a najviac 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) č. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. V článku 34 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„V prípade tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora sa odkaz v písmenách a) a b) prvého pododseku na posledné dva kalendárne roky chápe ako odkaz na roky 2017 a 2018.“

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (EÚ) č. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Článok 34 – odsek 4 – písmeno b</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139*, pokiaľ ide o plavidlá podliehajúce obmedzeniu celkovej kapacity pre tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, ako sa stanovuje v článku 8a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1139.

b) viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139*, pokiaľ ide o plavidlá cielene loviace tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora alebo sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora, ako sa stanovuje v článku 8a nariadenia (EÚ) 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007(Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007(Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ekosystém v Baltskom mori je už desaťročia veľmi krehký. Nedávne vedecké štúdie o stave Baltského mora naznačujú, že okrem rybolovu je znepokojivý vývoj zapríčinený množstvom environmentálnych faktorov, ako sú úbytok kyslíka, znečistenie, otepľovanie, nedostatok potravy, parazitovanie, množenie dravcov atď.

 

Po mimoriadnych opatreniach prijatých Európskou komisiou 23. júla 2019 pre populáciu tresky škvrnitej vo východnej oblasti, ktoré majú priamy vplyv na odvetvie rybolovu v celom regióne Baltského mora, Rada 15. októbra 2019 schválila kvóty na rok 2020 vzťahujúce sa okrem iného na lov tresky škvrnitej v západnej a vo východnej oblasti a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora. TAC pre sleďa atlantického v západnej oblasti sa po tretíkrát výrazne znížil (2018 – 39 %; 2019 – 48 %; 2020 – 65 %). TAC pre tresku škvrnitú v západnej oblasti sa tiež výrazne znížil (o 60 %) a je na úrovni rokov 2017/2018, čomu predchádzalo výrazné zníženie o 56 % v roku 2017 a o 20 % v roku 2016. Obzvlášť závažné je zníženie týkajúce sa tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora v roku 2020. Rada ministrov prakticky rozhodla o zákaze rybolovu, možné sú už len vedľajšie úlovky tresky.

 

Tieto mimoriadne opatrenia povedú k nadbytočným kapacitám flotily a závažným nepriaznivým sociálno-ekonomickým dôsledkom pre príslušné pobrežné komunity a rybárske podniky v celom regióne Baltského mora. Keďže nie je možné, aby sa dotknuté subjekty v odvetví rybolovu samy vyrovnali s negatívnymi dôsledkami, je správne, že EÚ prijala vhodné opatrenia na ich zmiernenie. Mali by zahŕňať nebyrokratické finančné opatrenia zmierňujúce dôsledky zníženia kapacity dotknutých flotíl (trvalé ukončenie činnosti). Ak rybolovná kapacita nie je v skutočnej rovnováhe s rybolovnými možnosťami, členské štáty musia vypracovať a vykonať vhodné vnútroštátne akčné plány a Komisiu aspoň raz ročne informovať o ich pokroku. Ako dodatočné kontrolné opatrenie by sa mala zachovať zásada určených prístavov a znížiť len v prípade pozitívneho vývoja populácie.

 

Zavedenie trvalého ukončenia činnosti predstavuje reakciu na výnimočnú situáciu. Zdrojom tejto nebyrokratickej, flexibilnej a rýchlej podpory majú byť presuny existujúcich finančných prostriedkov v rámci ENRF, ktoré sa majú spolufinancovať na vnútroštátnej úrovni. Patria sem investície, ktoré prispievajú k diverzifikácii príjmu rybárov. Podpora poskytnutá v minulosti v prípade dočasného ukončenia rybolovných činnosti by sa nemala započítať v prípade trvalého ukončenia činnosti. Ide o dve rozdielne služby, ktoré sa nesmú zamieňať.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

Referenčné čísla

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Dátum predloženia v EP

31.10.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

13.11.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Dátum prijatia

23.4.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Dátum predloženia

29.4.2020

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert‑Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François‑Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer‑Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 106, 31.3.2020, s. 10.

Posledná úprava: 14. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia