Postopek : 2019/0246(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0093/2020

Predložena besedila :

A9-0093/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0300

<Date>{28/04/2020}28.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 215kWORD 80k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Odbor za ribištvo</Commission>

Poročevalec: <Depute>Niclas Herbst</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja

(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0564),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0161/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. januarja 2020[1],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0093/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja

o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, trske iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 3(3) Uredbe (EU) št. 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta3 določa uporabo ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o dosegi dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta4.

(1) Člen 3(3) Uredbe (EU) št. 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta3 določa uporabo ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Načrt je skladen z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o dosegi dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta4. Pomembno je, da načrt prispeva k zdravemu staležu, ki je nato povezan s trajnostnim ribolovom.

_________________

_________________

3 Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).

3 Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1).

4 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

4 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Ti visoki vnosi hranil so med drugim posledica nezadostnega izvajanja direktiv, kot sta Direktiva Sveta 91/676/EGS1a in Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

______________________

 

1a Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

 

1b Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  S temi razmerami je povezano slabšanje stanja staleža trske (Gadus morhua) iz vzhodnega Baltskega morja. Po mnenju ICES stalež trske trpi zaradi netrajnostno nizke biomase, in sicer zaradi kombinacije upadanja pomladitve, okoljskih dejavnikov in sprememb v ekosistemu, ki povzročajo visoko naravno umrljivost (približno trikrat večjo od ribolovne umrljivosti) in čezmerno ribolovno umrljivost glede na stanje staleža. Biomasa trske komercialne velikosti je trenutno na najnižji ugotovljeni ravni po petdesetih letih prejšnjega stoletja. Poleg tega ICES ocenjuje, da bo biomasa drstitvenega staleža srednjeročno (do leta 2024) ostala pod trajnostno referenčno točko tudi ob odsotnosti ribolova. Zato v svojem mnenju o staležu za leto 2020 svetuje ničelni ulov.

(3)  S temi razmerami je povezano slabšanje stanja staleža trske (Gadus morhua) iz Baltskega morja. Po mnenju ICES je biomasa staležev netrajnostno nizka, in sicer zaradi kombinacije upadanja pomladitve, okoljskih dejavnikov, pomanjkanja plenilskih vrst in sprememb v ekosistemu (na primer pomanjkanje kisika, povišana temperatura ali onesnaženje), ki povzročajo visoko naravno umrljivost (približno trikrat večjo od ribolovne umrljivosti) in čezmerno ribolovno umrljivost glede na stanje staležev. Biomasa trske komercialne velikosti je trenutno na najnižji ugotovljeni ravni po petdesetih letih prejšnjega stoletja. Poleg tega ICES ocenjuje, da bo biomasa drstitvenega staleža trske iz vzhodnega Baltskega morja srednjeročno (do leta 2024) ostala pod trajnostno referenčno točko tudi ob odsotnosti ribolova in zato v svojem mnenju o staležu za leto 2020 svetuje ničelni ulov.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Kot je poudarjeno v Sporočilu Komisije z dne 7. junija 2019 o stanju skupne ribiške politike in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2020, je za upravljanje ribištva v Baltskem morju značilno neravnovesje med aktivnimi segmenti flote in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Na podlagi ocene staleža trske iz vzhodnega Baltskega morja je Komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/12485, ki do 31. decembra 2019 prepoveduje ribolov trske v podrazdelkih ICES 24–26.

(5) Na podlagi ocene staleža trske iz vzhodnega Baltskega morja je Komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/12485, ki do 31. decembra 2019 prepoveduje ribolov trske v podrazdelkih ICES 24–26. Ta prepoved je imela velik vpliv na vzhodnobaltsko regijo, zlasti na sektor malega ribolova. Vplivala pa je tudi na ribolov v zahodnem Baltiku.

__________________

__________________

5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1248 z dne 22. julija 2019 o vzpostavitvi ukrepov za ublažitev resne grožnje za ohranitev staleža trske (Gadus morhua) iz vzhodnega Baltskega morja (UL L 195, 23.7.2019, str. 2).

5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1248 z dne 22. julija 2019 o vzpostavitvi ukrepov za ublažitev resne grožnje za ohranitev staleža trske (Gadus morhua) iz vzhodnega Baltskega morja (UL L 195, 23.7.2019, str. 2).

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Trsko iz vzhodnega Baltskem morja lovijo tudi ribiči iz tretjih držav, kar prav tako vpliva na njen stalež.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Svet je 15. oktobra 2019 sprejel politični dogovor o ribolovnih možnostih v Baltskem morju za leto 2020. Ta dogovor zajema nujno in do zdaj najstrožje zmanjšanje ribolovnih možnosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja za 92 odstotkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in ta celotni dovoljeni ulov omejuje le na prilov. Ciljni ribolov za ta stalež tako ni dovoljen. Ker je v podrazdelku ICES 24 v glavnem prisotna trska iz vzhodnega Baltskega morja, je tudi celotni dovoljeni ulov trske iz zahodnega Baltskega morja v podrazdelku 24 omejen na prilove trske iz vzhodnega Baltskega morja.

(6) Svet je 15. oktobra 2019 sprejel politični dogovor o ribolovnih možnostih v Baltskem morju za leto 2020. Ta dogovor zajema nujno in do zdaj najstrožje zmanjšanje ribolovnih možnosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja za 92 odstotkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in ta celotni dovoljeni ulov omejuje le na prilov. Ciljni ribolov za ta stalež tako ni dovoljen. Da bi lahko spremljali gibanje biomase staleža, je treba vedno omogočiti ribolovne operacije, ki se izvajajo za namene znanstvenih raziskav. Ker je v podrazdelku ICES 24 v glavnem prisotna trska iz vzhodnega Baltskega morja, je tudi celotni dovoljeni ulov trske iz zahodnega Baltskega morja v podrazdelku 24 omejen na prilove trske iz vzhodnega Baltskega morja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ribiške flote, doslej odvisne od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, nimajo alternativne možnosti ribolova drugih staležev. Ocenjeno je, da bo treba za pokritje gospodarskih izgub, nastalih zaradi zaprtja območja ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, dodatno naloviti približno 20 000 ton drugih vrst. Vendar je Svet sprejel dogovor o občutnih zmanjšanjih tudi za druge staleže, zlasti 65-odstotno zmanjšanje za sleda iz zahodnega Baltskega morja, 60-odstotno zmanjšanje za trsko iz zahodnega Baltskega morja, 32-odstotno zmanjšanje za morsko ploščo, 27-odstotno zmanjšanje za sleda v Botnijskem zalivu in 22-odstotno zmanjšanje za papalino.

(7) Ribiške flote, doslej odvisne od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, nimajo alternativne možnosti ribolova drugih staležev. Ocenjeno je, da bo treba za pokritje gospodarskih izgub, nastalih zaradi zaprtja območja ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, dodatno naloviti približno 20 000 ton drugih vrst. Vendar je Svet sprejel dogovor o občutnih zmanjšanjih tudi za druge staleže, zlasti 65-odstotno zmanjšanje za sleda iz zahodnega Baltskega morja, 60-odstotno zmanjšanje za trsko iz zahodnega Baltskega morja, 32-odstotno zmanjšanje za morsko ploščo, 27-odstotno zmanjšanje za sleda v Botnijskem zalivu in 22-odstotno zmanjšanje za papalino. Že tretje leto zapored je močno zmanjšan celotni dovoljeni ulov sleda iz zahodnega Baltskega morja. Tudi celotni dovoljeni ulov trske iz zahodnega Baltskega morja je precej manjši. Za trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja zato velja zmanjšanje, katerega učinek je podoben tistemu, ki velja za trsko iz vzhodnega Baltskega morja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Analiza Komisije kaže, da segmenti flot, ki so najbolj odvisni od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, zajemajo več kot 300 plovil, to so predvsem plovila z vlečno mrežo in z mrežo iz Litve, Latvije in Poljske, nekaj manj pa tudi iz Danske. Ti segmenti flot imajo izjemen socialno-ekonomski pomen, saj zajemajo približno od 20 do 50 odstotkov zadevnih nacionalnih flot iz Litve, Latvije in iz Poljske, izraženih v ekvivalentih polnega delovnega časa. Samo manjšina teh se zdi dovolj odporna, da lahko vzdrži kratkoročno zaprtje območja (ne pa tudi srednje- ali dolgoročnega). Drugi že zdaj trpijo zaradi slabega stanja, ki se bo z zaprtjem območja še poslabšalo, ali pa bo ta ukrep popolnoma izničil njihovo dobičkonosnost. Dejansko je izkoriščenost kvot za trsko iz vzhodnega Baltskega morja že več let manjša od 60 %, leta 2018 je padla na 40 %, v letu 2019 pa je bila še manjša (19 %) do začetka nujnih ukrepov Komisije, ki so začeli veljati sredi julija, kar kaže na biološko težavo tega ribolova. Ker niti v srednjeročnem obdobju ni mogoče pričakovati, da bi stalež trske iz vzhodnega Baltskega morja dosegel zdravo raven, bo sledilo stalno strukturno neravnovesje teh segmentov flote, kar upravičuje njeno preoblikovanje.

(8) Analiza kaže, da segmenti flot, ki so najbolj odvisni od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, zajemajo več kot 300 plovil, to so predvsem plovila z vlečno mrežo in z mrežo iz Litve, Latvije in Poljske, nekaj manj pa tudi iz Danske in Nemčije. Ti segmenti flot imajo izjemen socialno-ekonomski pomen, saj zajemajo približno od 20 do 50 odstotkov zadevnih nacionalnih flot iz Litve, Latvije in iz Poljske, izraženih v ekvivalentih polnega delovnega časa. Samo manjšina teh se zdi dovolj odporna, da lahko vzdrži kratkoročno zaprtje območja (ne pa tudi srednje- ali dolgoročnega). Drugi že zdaj trpijo zaradi slabega stanja, ki se bo z zaprtjem območja še poslabšalo, ali pa bo ta ukrep popolnoma izničil njihovo dobičkonosnost. Dejansko je izkoriščenost kvot za trsko iz vzhodnega Baltskega morja že več let manjša od 60 %, leta 2018 je padla na 40 %, v letu 2019 pa je bila še manjša (19 %) do začetka nujnih ukrepov Komisije, ki so začeli veljati sredi julija, kar kaže na biološko težavo tega ribolova. Ker niti v srednjeročnem obdobju ni mogoče pričakovati, da bi staleži trske iz Baltskega morja dosegli zdravo raven, bo sledilo stalno strukturno neravnovesje teh segmentov flote, kar upravičuje njeno preoblikovanje.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Glede na mnenje ICES, objavljeno 29. maja 2019, so približno 70 % iztovarjanja trske v podrazdelkih 24–28 opravila plovila z vlečno mrežo z izhodnim oknom BACOMA velikosti 120 mm ali T90, 15 % iztovarjanja trske pa so opravila plovila z zabodnimi mrežami z velikostmi mrežnega očesa med 110 mm in 156 mm. Za te ribiče na splošno velja, da so usmerjeni v ribolov trske, najmanjše velikosti mrežnega očesa zanje pa so določene v Uredbi (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta7. Drugi ribiči, ki po količini iztovarjanja trske spadajo v prvo petnajsterico, so k skupnemu iztovarjanju trske posamično prispevali manj kot pet odstotkov. Pomembno je zagotoviti, da zmogljivosti flot za ribolov trske iz vzhodnega Baltskega morja ne narastejo in da trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z javnimi sredstvi zagotovi učinkovito zmanjšanje zmogljivosti flot. Za obnovitev staleža trske iz vzhodnega Baltskega morja bi morala biti stopnja zmogljivosti države članice za ta dva segmenta flot omejena na stopnje aktivnih plovil v zadnjih letih pred uvedbo nujnih ukrepov, torej v letih 2017 in 2018, in bi se morala znižati, če so plovila umaknjena z državno pomočjo.

(11) Pomembno je zagotoviti, da zmogljivosti flot za ribolov trske iz Baltskega morja ne narastejo in da trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z javnimi sredstvi zagotovi učinkovito zmanjšanje zmogljivosti flot. Za obnovitev staležev trske iz Baltskega morja bi morala biti stopnja zmogljivosti države članice za te segmente flot nižja od stopenj aktivnih plovil v dveh od petih let tik pred uvedbo nujnih ukrepov, torej v letih od 2014 do 2018, in bi se morala znižati, če so plovila umaknjena z državno pomočjo.

___________

 

7 Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L 198, 25.7.2019, str. 105).

 

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za ublažitev negativnih ekonomskih učinkov, ki so jih povzročile izjemne in vztrajne okoljske razmere v Baltskem morju ter posledična precejšnja zmanjšanja ribolovnih možnosti, ter ob upoštevanju specifičnih ukrepov iz večletnega načrta za Baltsko morje bi morala biti na voljo državna pomoč za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil, ki bi državam članicam omogočila izpolnitev ciljev iz lastnih akcijskih načrtov v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in zmanjšanje morebitnega ugotovljenega strukturnega neravnovesja v ribolovnih segmentih, ki jih zajema večletni načrt za Baltsko morje. Uredbo (EU) št. 508/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da se znova uvede podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti za plovila, ki so močno odvisna od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja.

(16) Za ublažitev hudo škodljivih socialno-ekonomskih učinkov za obalne skupnosti in podjetja, ki se ukvarjajo z ribolovom, ki so jih povzročile vztrajne in negativne okoljske razmere v Baltskem morju ter posledična precejšnja zmanjšanja ribolovnih možnosti, ter ob upoštevanju specifičnih ukrepov iz večletnega načrta za Baltsko morje bi morala biti na voljo državna pomoč za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil, ki bi državam članicam omogočila izpolnitev ciljev iz lastnih akcijskih načrtov v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in zmanjšanje morebitnega ugotovljenega strukturnega neravnovesja v ribolovnih segmentih, ki jih zajema večletni načrt za Baltsko morje. Uredbo (EU) št. 508/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, da se znova uvede podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti za plovila, ki so močno odvisna od ribolova trske iz Baltskega morja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Za zagotavljanje skladnosti strukturne prilagoditve flot v Baltskem morju z ohranitvenimi cilji iz večletnega načrta bi morala biti podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil, ki so močno odvisna od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, strogo pogojena in povezana z doseganjem ciljev prilagajanja in načini, opredeljenimi v akcijskih načrtih za segmente v neravnovesju.

(17) Za zagotavljanje skladnosti strukturne prilagoditve flot v Baltskem morju z ohranitvenimi cilji iz večletnega načrta bi morala biti podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil, ki so močno odvisna od ribolova trske iz vzhodnega in zahodnega Baltskega morja, strogo pogojena in povezana z doseganjem ciljev prilagajanja in načini, opredeljenimi v akcijskih načrtih za segmente v neravnovesju.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) V členu 30 Uredbe (EU) št. 508/2014 je določeno, da se lahko iz ESPR podprejo naložbe, ki prispevajo k diverzifikaciji dohodka ribičev prek razvoja dopolnilnih dejavnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Zaradi slabega gospodarskega stanja ribiških plovil Unije, ki so močno odvisna od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, in potrebe, da se zagotovi razpoložljiva pomoč s sredstvi ESPR za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti za navedena plovila, se je zdelo primerno zagotoviti izjemo od osemtedenskega roka iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo –

(21) Zaradi slabega gospodarskega stanja ribiških plovil Unije, ki so močno odvisna od ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja, in potrebe, da se zagotovi razpoložljiva pomoč s sredstvi ESPR za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti za navedena plovila, se je zdelo primerno, da se čim prej ukrepa, obenem pa spoštujejo vse demokratične pravice vseh institucij Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) št. 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 a – naslov</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zmanjšanje zmogljivosti za ribolov trske iz vzhodnega Baltskega morja

Zmanjšanje zmogljivosti za ribolov trske iz vzhodnega Baltskega morja, trske iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) št. 2016/1139</DocAmend2>

<Article2>Člen 8 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja za plovila, opremljena z orodjem iz naslednjih kategorij:

črtano

(a) z vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa iz T90 najmanj 120 mm ali najmanj 105 mm s pritrjenim izhodnim oknom Bacoma velikosti 120 mm;

 

(b) z mirujočimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa najmanj 110 mm in ne več kot 156 mm.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) št. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V členu 34(2) se doda naslednji pododstavek:

 

„V primeru trske iz vzhodnega Baltskega morja se sklicevanje v točkah (a) in (b) prvega pododstavka na zadnji dve koledarski leti nanaša na leti 2017 in 2018.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) št. 508/2014</DocAmend2>

<Article2>Člen 34 – odstavek 4 – točka b</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta*, v zvezi s plovili, za katera velja omejitev skupne zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja iz člena 8a(2) Uredbe (EU) št. 2016/1139.

(b) večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta*, v zvezi s plovili za ciljni ulov trske iz vzhodnega Baltskega morja, trske iz zahodnega Baltskega morja ali sleda iz zahodnega Baltskega morja iz člena 8a Uredbe (EU) št. 2016/1139.

_____________________

_________________________

* Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1)

* Uredba (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (UL L 191, 15.7.2016, str. 1)

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

OBRAZLOŽITEV

Ekosistem v Baltskem morju je že desetletja občutljiv. Najnovejše znanstvene raziskave kažejo, da je vzrok za njegovo zaskrbljujoče stanje poleg ribištva tudi cela vrsta okoljskih dejavnikov, na primer pomanjkanje kisika, onesnaženost s škodljivimi snovmi, segrevanje, pomanjkanje hrane, infestacija, razmnoževanje plenilcev itd.

 

Komisija je 23. julija 2017 uvedla nujne ukrepe za vzhodni stalež trske, ki so se neposredno nanašali na ribiški sektor v celotni baltski regiji, nato pa je Svet 15. oktobra 2019 sprejel kvote za leto 2020, med drugim za zahodni in vzhodni stalež trske ter zahodni stalež sleda. Že tretje leto zapored je precej zmanjšal celotni dovoljeni ulov za zahodni stalež sleda (2018 za 39 %, 2019 za 48 % in 2020 za 65 %). Prav tako je precej zmanjšal celotni dovoljeni ulov za zahodni stalež trske (za 60 %), kar je sledilo že občutnemu zmanjšanju v letih 2017 (za 56 %) in 2016 (za 20 %). Še posebej hudo je bilo zmanjšanje za vzhodni stalež trske za leto 2020, s čimer je svet ministrov dejansko uvedel prepoved ribolova tega staleža, možen je le še prilov trske.

 

Zaradi teh izrednih ukrepov bodo zmogljivosti flot odvečne, poleg tega bodo ukrepi povzročili resne negativne socialno-ekonomske posledice za tamkajšnje obalne skupnosti in ribiška podjetja. Ker se tisti v ribiškem sektorju, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli, ne bodo mogli sami spopadati z negativni posledicami, je prav, da EU ustrezno ukrepa. Med drugim bi morala nebirokratsko zagotoviti finančno pomoč za zmanjšanje odvečne zmogljivosti flot (trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti). Če ribolovna zmogljivost ni učinkovito uravnovešena z ribolovnimi možnostmi, morajo države članice pripraviti in izvajati ustrezne nacionalne akcijske načrte in o svojem napredku obveščati Komisijo vsaj enkrat letno. Načelo določenih pristanišč bi bilo treba ohraniti kot dodaten nadzorni ukrep in ga odpraviti le v primeru pozitivnega razvoja staleža.

 

Uvedbo pomoči za trajno prenehanje dejavnosti je treba razumeti kot ukrep v izrednem stanju. Sredstva za nebirokratsko, prožno in hitro pomoč bi bilo treba pridobiti s prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter jih sofinancirati na nacionalni ravni. To vključuje naložbe v diverzifikacijo dohodka ribičev. Podpora, ki se je v preteklosti dodeljevala za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, se ne bi smela upoštevati pri dokončnem prenehanju teh dejavnosti. Gre namreč za dve različni obliki pomoči, ki ju ne bi smeli mešati.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flor, ki lovijo trsko v vzhodnem Baltskem morju

Referenčni dokumenti

COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)

Datum predložitve EP

31.10.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

13.11.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

13.11.2019

REGI

13.11.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

EMPL

4.12.2019

REGI

5.12.2019

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Niclas Herbst

27.11.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

11.11.2019

20.1.2020

 

 

Datum sprejetja

23.4.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Hristov, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Datum predložitve

29.4.2020

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ECR

Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, France Jamet, Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

8

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

 

0

0

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

[1] UL C 106, 31.3.2020, str. 10.

Zadnja posodobitev: 14. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov