Nós Imeachta : 2018/0148(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0094/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0094/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0055

<Date>{30/04/2020}30.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0094/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 50k

<TitreType>MOLADH DON DARA LÉAMH</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>ar sheasamh na Comhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009</Titre>

<DocRef>(14649/2/2019 – C9‑0078/2020 – 2018/0148(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}An Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Henna Virkkunen</Depute>

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar sheasamh na Comhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009

(14649/2/2019 – C9‑0078/2020 – 2018/0148(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (14649/2/2019 – C9‑0078/2020),

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[1] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0296),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0094/2020),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4. á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


 

 

AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009

Tagairtí

14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

26.3.2019 T8-0230/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2018)0296 - C8-0190/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an Seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

10.3.2020

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

10.3.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Henna Virkkunen

4.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí roimhe seo

Michał Boni

Pléite sa choiste

4.12.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

28.4.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

71

0

5

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Eleonora Evi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Dominique Riquet

Dáta don chur síos

30.4.2020

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

71

+

PPE

François‑Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian‑Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula‑Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Dominique Riquet

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

Na Glasaigh

François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

ECR

Izabela‑Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sandra Pereira

NI

Martin Buschmann

 

0

-

 

 

 

5

0

ECR

Robert Roos, Evžen Tošenovský

ID

Georg Mayer

NI

Ignazio Corrao, Eleonora Evi

 

Eochair:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] Téacsanna arna nglacadh an 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.

An nuashonrú is déanaí: 7 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais