Procedură : 2018/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0094/2020

Texte depuse :

A9-0094/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0055

<Date>{30/04/2020}30.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0094/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 49k

<TitreType>RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009</Titre>

<DocRef>(14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Comisia pentru industrie, cercetare și energie</Commission>

Raportoare: <Depute>Henna Virkkunen</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009

(14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14649/2/2019 – C9-0078/2020),

 având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0296),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0094/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, vizând modificarea Regulamentului (UE) 2017/1369 și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1222/2009

Referințe

14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

26.3.2019 T8-0230/2019

Propunerea Comisiei

COM(2018)0296 - C8-0190/2018

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

10.3.2020

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

10.3.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Henna Virkkunen

4.7.2019

 

 

 

Raportori substituiți

Michał Boni

Examinare în comisie

4.12.2019

 

 

 

Data adoptării

28.4.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

71

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Eleonora Evi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Dominique Riquet

Data depunerii

30.4.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

71

+

EPP

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Dominique Riquet

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

Greens

François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sandra Pereira

NI

Martin Buschmann

 

0

-

 

 

 

5

0

ECR

Robert Roos, Evžen Tošenovský

ID

Georg Mayer

NI

Ignazio Corrao, Eleonora Evi

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] Texte adoptate la 26.3.2019, P8_TA(2019)0230.

Ultima actualizare: 7 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate