ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

30.4.2020 - (06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Cristian‑Silviu Buşoi
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2020/0015(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0096/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0096/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

(06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06104/2020),

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/648/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας[1],

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α)v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0090/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0096/2020),

1. εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ινδίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

H ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

Έγγραφα αναφοράς

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

26.3.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Εισηγητές:

 Ημερομηνία ορισμού

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

8.4.2020

Ημερομηνία της έγκρισης

28.4.2020

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

30.4.2020