SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

30.4.2020 - (06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Cristian‑Silviu Buşoi
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2020/0015(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0096/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0096/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06104/2020),

 ottaa huomioon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välillä 25. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/648/EY[1],

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0090/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A9-0096/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Intian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen

Viiteasiakirjat

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

26.3.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

8.4.2020

Hyväksytty (pvä)

28.4.2020

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.4.2020

 

 

Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö