SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

  30.4.2020 - (06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Cristian‑Silviu Buşoi
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2020/0015(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0096/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0096/2020
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

  (06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06104/2020),

   ottaa huomioon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välillä 25. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/648/EY[1],

   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0090/2020),

   ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A9-0096/2020),

  1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle;

  2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Intian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen

  Viiteasiakirjat

  06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  26.3.2020

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  16.4.2020

   

   

   

  Esittelijät

   Nimitetty (pvä)

  Cristian-Silviu Buşoi

  8.4.2020

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

  8.4.2020

  Hyväksytty (pvä)

  28.4.2020

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  30.4.2020

   

   

  Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö