Tuarascáil - A9-0096/2020Tuarascáil
A9-0096/2020

MOLADH ar an an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

30.4.2020 - (06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
Rapóirtéir: Cristian‑Silviu Buşoi
(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

Nós Imeachta : 2020/0015(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0096/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0096/2020
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

(06104/2020 – C9‑0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06104/2020),

 ag féachaint do Chinneadh 2002/648/CE ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia[1],

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 186 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0090/2020),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0096/2020),

1. ag tabhairt a toilithe d’athnuachan an chomhaontaithe;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na hIndia.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Athnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

Tagairtí

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

26.3.2020

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

8.4.2020

Dáta a ghlactha

28.4.2020

 

 

 

Dáta don chur síos

30.4.2020

 

 

An nuashonrú is déanaí: 7 Bealtaine 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais