ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

  30.4.2020 - (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi
  (Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2020/0015(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0096/2020
  Teksty złożone :
  A9-0096/2020
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

  (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając projekt decyzji Rady (06104/2020),

   uwzględniając decyzję Rady 2002/648/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. dotyczącą zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii[1],

   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9 0090/2020),

   uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0096/2020),

  1. wyraża zgodę na odnowienie umowy;

  2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Indii.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

  Odsyłacze

  06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  26.3.2020

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  16.4.2020

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Cristian-Silviu Buşoi

  8.4.2020

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  8.4.2020

  Data przyjęcia

  28.4.2020

   

   

   

  Data złożenia

  30.4.2020

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności