Betänkande - A9-0096/2020Betänkande
A9-0096/2020

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

30.4.2020 - (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi
(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2020/0015(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0096/2020
Ingivna texter :
A9-0096/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

(06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (06104/2020),

 med beaktande av rådets beslut av den 25 juni 2002 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (2002/648/EG)[1],

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0090/2020),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0096/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indien.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

Referensnummer

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

26.3.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

8.4.2020

Antagande

28.4.2020

 

 

 

Ingivande

30.4.2020

 

 

Senaste uppdatering: 8 maj 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy