Процедура : 2019/0181(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0097/2020

Внесени текстове :

A9-0097/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0061

<Date>{27/04/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 216kWORD 72k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9‑0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Петър Витанов</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

(12158/2019 – C9‑0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (12158/2019),

 като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (12160/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0004/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0097/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Беларус.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Отношенията между Съюза и Република Беларус водят началото си от подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) през 1995 г. При все това поради липсата на ангажираност от страна на Беларус с демокрацията и основните права, Съюзът все още не е ратифицирал двустранното споразумение. По-късно бяха преустановени търговските преференции и бяха наложени санкции с оглед на нарушенията от страна на Беларус на основните принципи на Съюза. Освен това Съюзът изключи Беларус от своята европейска политика за съседство (ЕПС), която първоначално беше предназначена за укрепване на отношенията със съседните държави на изток и на юг. През 2009 г. Съюзът стартира нова инициатива за задълбочаване и укрепване на отношенията с някои държави на изток, включително Беларус: Източното партньорство. В този многостранен формат отношенията между ЕС и Беларус се подобриха, особено през последните години. Беларус участва активно в Източното партньорство и двустранните отношения ще бъдат укрепени чрез приоритетите за партньорство между ЕС и Беларус, по които в момента се водят преговори.

 

В контекста на срещата на върха на Източното партньорство, проведена през май 2009 г., Съюзът потвърди своята политическа подкрепа за процеса на пълно либерализиране на визовия режим в условия на сигурност и за насърчаване на мобилността чрез сключване на споразумения за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане с държавите от Източното партньорство. Съгласно общия подход за изработването на политика на Съюза относно облекчаването на визовия режим, договорен между държавите членки на равнище КОРЕПЕР през декември 2005 г., споразумения за облекчаване на визовия режим се сключват единствено ако е налице споразумение за обратно приемане.

 

Въз основа на това на 12 ноември 2010 г. Комисията представи на Съвета препоръка с оглед на получаването на указания за водене на преговори за споразумения с Република Беларус съответно за облекчаване на визовия режим за краткосрочно пребиваване и за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. На 28 февруари 2011 г. Съветът официално упълномощи Комисията да започне преговори по двете споразумения между Съюза и Беларус.

 

Преговорите започнаха официално на 30 януари 2014 г., а първият кръг официални преговори бе проведен в Минск на 13 юни 2014 г. Той беше последван от три кръга преговори: първо в Брюксел на 25 ноември 2014 г., а след това в Минск на 11 март 2015 г. и на 20 юни 2017 г. На 17 юни 2019 г. главните преговарящи парафираха текста на споразумението чрез размяна на съобщения по електронна поща.

 

По време на преговорите на 13 октомври 2016 г. Беларус, Съюзът и седем участващи държави членки (България, Румъния, Литва, Полша, Унгария, Финландия и Латвия) подписаха Съвместна декларация относно партньорство за мобилност. Това партньорство предвижда мерки за засилване на сътрудничеството в областта на законната и трудовата миграция, убежището и закрилата на бежанците, предотвратяването и борбата с незаконната миграция, включително контрабандата на мигранти и трафика на хора, както и за увеличаване в максимална степен на въздействието на миграцията и мобилността върху развитието.

 

Споразумението за облекчаване на визовия режим и споразумението за обратно приемане вървят ръка за ръка. Тези две споразумения бяха подписани на 8 януари 2020 г.

 

***

 

Беларус е ратифицирала редица международни конвенции в тази област, включително Женевската конвенция от 1951 г. относно статута на бежанците и Протокола от 1967 г. Беларус е член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и държава партньор в рамките на Източното партньорство, което се основава на ангажиментите към принципите на международното право и основните ценности, включително зачитането на правата на човека и основните свободи. Въпреки това конкретните стъпки, предприети от Беларус за зачитане на универсалните свободи, върховенството на закона и правата на човека, включително свободата на словото, на изразяване на мнение и свободата на медиите, както и трудовите права, ще продължат да бъдат основни критерии за формирането на политиката на Съюза спрямо Беларус.

 

Процесът на задълбочаването на отношенията между Съюза и Беларус със сигурност ще спомогне за разширяването на границите на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Докладчикът е на мнение, че в съответствие със становището на Комисията и Съвета, след няколко кръга преговори, Република Беларус е вече готова да сключи Споразумението за облекчаване на визовия режим и Споразумението за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

 

 

***

 

Що се отнася до споразумението за обратно приемане, трябва да се отбележи преди всичко, че задълженията за обратно приемане са установени въз основа на пълна реципрочност. Навсякъде в текста на споразумението се подчертава, че то трябва да се прилага така, че да гарантира спазването на правата на човека и съответните международни инструменти, приложими към страните.

 

Споразумението включва задължението за обратно приемане на граждани, които не отговарят или вече не отговарят на действащите условия за влизане, престой или пребиваване на територията на държава членка. Правилата за обратно приемане се прилагат и по отношение на лицата, които са се отказали от своето белоруско гражданство след влизането си на територията на държава членка, лицата, които притежават разрешение за пребиваване или валидна виза, издадена от Беларус, както и лицата, които са влезли незаконно на територията на държава членка непосредствено след престой на територията на Беларус или транзитно преминаване през нея.

 

Докладчикът подчертава също така особения случай на граждани на трети държави, които подлежат на обратно приемане в Беларус съгласно разпоредбите на член 4 от Споразумението. Докладчикът счита, че бъдещите споразумения следва да включват разпоредби, които да гарантират, че първо ще бъде направен опит за връщането им в държавата, чиито граждани са те, при спазване на принципа на забрана за връщане и на международното право.

 

Раздел IV от Споразумението определя техническите разпоредби относно процедурата, а приложенията включват образци на формуляри и списък с документите, необходими за процедурата за обратно приемане. Включена е възможност за ускорена процедура, както и раздел относно операциите по транзитно преминаване.

 

В раздел VIII се предвижда създаването на Съвместен комитет по обратно приемане, който да гарантира правилното прилагане на споразумението и да взема решенията за изпълнителните мерки, необходими за еднаквото прилагане на споразумението.

 

В преамбюла на споразумението се взема под внимание специфичното положение на Обединеното кралство, на Ирландия и на Дания. Споразумението включва декларация, в която се уточнява, че то не се прилага по отношение на Дания, както и декларация, свързана с тясното асоцииране на Исландия и Норвегия към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Споразумението включва също така две декларации, в които се уреждат отношенията с Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

 

***

 

Докладчикът настоява Парламентът да участва и да бъде информиран за започването и напредъка на преговорите за сключване на официални и неофициални споразумения за обратно приемане най-общо и подчертава, че следва да се сключват официални споразумения, вместо да се сключват неофициални договорености. Във връзка с това докладчикът изразява съжаление, че член 18 от Споразумението за обратно приемане все още включва възможността да се работи въз основа на неофициални договорености.

 

Докладчикът подчертава също така необходимостта Парламентът да има ключова роля при наблюдението на изпълнението на тези споразумения за обратно приемане в съответствие с член 19. Докладчикът обръща внимание на факта, че в Съвместния комитет за управление на споразумението Съюзът е представен единствено от Комисията, подпомагана от експерти от държавите членки. В качеството си на институция, представляваща европейските граждани, и защитник на демокрацията и принципите на Европейския съюз, Парламентът би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът насърчава Комисията да преразгледа състава на съвместните комитети за управление при бъдещите споразумения. Докладчикът отправя призив към Комисията да информира Парламента на всеки етап за резултатите от изпълнението на споразуменията съобразно принципа на доброто сътрудничество между институциите.

 

 

В заключение докладчикът отправя призив към членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят доклада и Парламентът да даде своето одобрение.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

 

внесено съгласно член 55, параграф 4 от Правилника за дейността от

Тинеке Стрик, от името на групата Verts/ALE

 

Групата Verts/ALE постоянно призовава за процедури за връщане, при които се спазват правата на човека и се зачита достойнството.

 

За да се гарантира спазването на основните права, потенциалното въздействие върху основните права трябва да бъде оценено преди сключването на споразумение за обратно приемане. Групата Verts/ALE изразява съжаление, че случаят не е такъв. Също така мерките, които предвиждат независим и практически мониторинг на прилагането му, трябва да бъдат включени във всяко споразумение за обратно приемане, за да се гарантира, че лицата не се връщат поетапно в държави, където те могат да бъдат изложени на риск от преследване.

 

Настоящото споразумение включва задължението за обратно приемане на лица, които са влезли в ЕС, след като са пребивавали в Беларус или са минали транзитно през територията на страната. Групата Verts/ALE твърди, че споразуменията за обратно приемане следва да включват разпоредби, които гарантират връщането на гражданите на трети държави в държавата, чийто граждани са те, а не в държавите, през които те просто преминават транзитно.

 

Групата Verts/ALE подчертава, че демократичният контрол следва да бъде осигурен, като се гарантира, че се сключват официални споразумения вместо неофициални  договорености. Във връзка с това групата Verts/ALE изразява съжаление, че разпоредбите на настоящото споразумение не изключват възможността да се работи въз основа на неофициални договорености.

 

Нещо повече, сключването на споразумение за обратно приемане не следва да бъде предварително условие за либерализиране на визовия режим.СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (21.2.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Петрас Аущревичюс</Depute>

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението като положително развитие в отношенията между ЕС и Беларус и подчертава, че то е важно, за да придобият гражданите на Беларус опростен режим на мобилност с ЕС и за да се засилят контактите между хората. Той признава, че изборните процеси и политическата система в Беларус не отговарят на европейските и международните стандарти и не гарантират и защитават всеобщите основни свободи. Парламентарните избори през 2019 г. показаха значителни процедурни недостатъци, сред които ограничителни мерки спрямо опозиционните партии и кандидати, и не показаха подобряване на демокрацията. Поради това мобилността следва да се засили, за да се увеличи сътрудничеството на местно равнище и за да продължи укрепването и подпомагането на гражданското общество в Беларус.

Още в съобщението си относно укрепването на европейската политика за съседство (ЕПС) от 4 декември 2006 г. Комисията препоръча да се започнат преговори за обратно приемане и облекчаване на визовия режим с държавите от Източното партньорство.

Съвместната декларация от 7 май 2009 г. от срещата на високо равнище в Прага за създаването на Източното партньорство подчерта, че е важно мобилността на гражданите да бъде насърчавана в сигурна среда чрез споразумения за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане. Тя постави либерализацията на визовия режим като дългосрочна цел, която трябва да бъде съпътствана от подобряването на условията на сигурност за борба с трансграничната престъпност и незаконната миграция. На срещите на високо равнище във Варшава през септември 2011 г. и във Вилнюс през ноември 2013 г. тези цели отново бяха потвърдени, като се подчерта по-специално, че по-нататъшното сътрудничество и координация следва да включват като цел предотвратяването на незаконната миграция и борбата с нея, насърчаването на сигурна и добре управлявана миграция и мобилност и интегрираното управление на границите. Участниците в срещата на високо равнище в Брюксел през ноември 2017 г. настояха, че сключването на споразумение с Беларус за облекчаване на визовия режим и на споразумение за обратно приемане ще проправи пътя за по-нататъшен напредък по отношение на мобилността, като същевременно ще повиши сигурността.

Съгласно общия подход за изработването на политика на ЕС относно облекчаването на визовия режим, договорен между държавите членки на равнище КОРЕПЕР през декември 2005 г., споразумения за облекчаване на визовия режим се сключват единствено ако е налице споразумение за обратно приемане.

Предложеното решение взема предвид и отразява съществуващата рамка за сътрудничество с Беларус, по-специално започналото през 2016 г. партньорство за мобилност, декларациите от срещите на върха на Източното партньорство, както и преговорите относно приоритетите на партньорството между ЕС и Беларус. Сходни споразумения вече са сключени с Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна.

На 28 февруари 2011 г. Съветът предостави официално разрешение за водене на преговори по споразумението с Беларус за облекчаване на визовия режим. Преговорите започнаха през януари 2014 г. и договореният текст беше парафиран на 17 юни 2019 г. На 8 януари 2020 г. Европейският съюз и Беларус окончателно подписаха споразумението за облекчаване на визовия режим и споразумението за обратно приемане.

Предложеното решение относно сключването на споразумението съдържа поредица от стандартни елементи, включени в споразуменията за обратно приемане между ЕС и трети държави. В споразумението подписващите го страни отново потвърждават, че то се прилага по такъв начин, че да гарантира зачитането на правата на човека и спазването на задълженията и отговорностите на страните по съответните международни инструменти, приложими към тях.

Задълженията за обратно приемане са предвидени по изцяло реципрочен начин и включват граждани, граждани на трети държави и лица без гражданство, като определят също така предварителните условия за задължението за обратно приемане на последните две категории лица. Споразумението определя необходимите технически разпоредби относно процедурата за обратно приемане, включително създаването на съвместен комитет за обратно приемане, процедурната гъвкавост в случаите, когато лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване, както и условията за ускорена процедура за лица, задържани в близост до общата сухоземна граница между държава членка и Беларус или на територията на техните национални летища, а също и операциите по транзитно преминаване, клаузите за разходите, защитата на данните и връзката с международните задължения.

Споразумението се прилага на териториите на Беларус и на ЕС, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

През последните четири години в отношенията между ЕС и Беларус се наблюдава напредък. Беларус участва в Източното партньорство, по-специално в неговите многостранни формати, които насърчават нашия ангажимент към принципите на международното право и основните ценности, включително зачитането на правата на човека и основните свободи. Необходимо е да се положат повече усилия, а освен това предприемането на конкретни стъпки от страна на Беларус за зачитане на всеобщите основни свободи, върховенството на закона и правата на човека ще продължи да бъде от ключово значение за оформянето на бъдещата политика на ЕС по отношение на Беларус в дух на „критичен ангажимент“. По инициатива на беларуските органи през 2015 г. беше възобновен Годишният диалог по правата на човека между ЕС и Беларус. През 2016 г. беше поставено началото на партньорството за мобилност; то се оказа ключов инструмент за развитието на нашето сътрудничество в областта на миграцията, като същевременно засили мобилността на гражданите на ЕС и на Беларус в добре управлявана и сигурна среда.

Беларус е ратифициралa редица международни конвенции в тази област, включително Женевската конвенция от 1951 г. относно статута на бежанците и Протокола от 1967 г. Държавата е член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Като има предвид горепосочените елементи, докладчикът по становище следователно счита, че в Беларус е налице достатъчно добра рамка, за да се гарантира, че правата на лицата, за които се прилага споразумението, ще бъдат зачитани.

Споразумението за обратно приемане следва да бъде сключено своевременно и да влезе в сила едновременно със споразумението за облекчаване на визовия режим, тъй като двете споразумения са свързани.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да препоръча одобряването на проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Позовавания

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Водеща комисия

 

LIBE

 

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

AFET

16.1.2020

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Дата на приемане

19.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Tudor Ciuhodaru

 

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

 

 

 


 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Позовавания

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

10.1.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

16.1.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.1.2020

 

 

 

Дата на приемане

23.4.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

13

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Дата на внасяне

4.5.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци

+ : гласове „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 7 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност