Διαδικασία : 2019/0181(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0097/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0097/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0061

<Date>{27/04/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 213kWORD 73k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9‑0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

(12158/2019 – C9‑0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12158/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (12160/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0004/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0097/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας χρονολογούνται από την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), το 1995. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Λευκορωσία δεν έχει επιδείξει προσήλωση στη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Ένωση δεν έχει ακόμη κυρώσει τη διμερή συμφωνία. Αργότερα ανεστάλη το προτιμησιακό καθεστώς και επιβλήθηκαν κυρώσεις εξαιτίας των παραβιάσεων, από πλευράς Λευκορωσίας, των βασικών αρχών της Ένωσης. Επιπλέον, η Ένωση έχει αποκλείσει τη Λευκορωσία από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), η οποία σχεδιάστηκε αρχικά για να ενισχύσει τις σχέσεις με τις γείτονες προς ανατολάς και προς νότο. Το 2009, η Ένωση δρομολόγησε νέα πρωτοβουλία για την εμβάθυνση και σύσφιξη των σχέσεων με ορισμένες χώρες προς ανατολάς, μεταξύ των οποίων και η Λευκορωσία: την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Στο πλαίσιο αυτού του πολυμερούς σχήματος, οι σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας βελτιώθηκαν, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Η Λευκορωσία συμμετέχει ενεργά στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, και η διμερής σχέση θα ενισχυθεί μέσω των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.

 

Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, τον Μάιο του 2009, η Ένωση επιβεβαίωσε ότι στηρίζει πολιτικά την πλήρη ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σε συνθήκες ασφάλειας και την προώθηση της κινητικότητας, με τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής και απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση που συμφωνήθηκε σε επίπεδο COREPER από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2005 όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, δεν θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων χωρίς να ισχύει συμφωνία επανεισδοχής.

 

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε στις 12 Νοεμβρίου 2010 σύσταση προς το Συμβούλιο προκειμένου να λάβει οδηγίες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια, αντιστοίχως. Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε επισήμως την Επιτροπή να διαπραγματευθεί τις δύο συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και της Λευκορωσίας.

 

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν επίσημα στις 30 Ιανουαρίου 2014 και ο πρώτος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ, στις 13 Ιουνίου 2014. Ακολούθησαν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων: πρώτα στις 25 Νοεμβρίου 2014, στις Βρυξέλλες, και στη συνέχεια στις 11 Μαρτίου 2015 και στις 20 Ιουνίου 2017, στο Μινσκ. Το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στις 17 Ιουνίου 2019 μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και επτά συμμετέχοντα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Λετονία) υπέγραψαν κοινή δήλωση για εταιρική σχέση κινητικότητας στις 13 Οκτωβρίου 2016. Η εν λόγω εταιρική σχέση προβλέπει μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της νόμιμης μετανάστευσης και της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, του ασύλου και της προστασίας των προσφύγων, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην ανάπτυξη.

 

Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη συμφωνία επανεισδοχής. Και οι δύο συμφωνίες υπογράφηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2020.

 

***

 

Η Λευκορωσία έχει κυρώσει μια σειρά από σχετικές διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και το πρωτόκολλο του 1967. Είναι μέλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και συμμετέχει ως εταίρος στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία βασίζεται στην προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Παρά ταύτα, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τη Λευκορωσία για τον σεβασμό των οικουμενικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των εργασιακών δικαιωμάτων, θα εξακολουθήσει να αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας.

 

Η διαδικασία εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Λευκορωσίας θα συμβάλει οπωσδήποτε στην επέκταση των συνόρων του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο εισηγητής, ενστερνιζόμενος την άποψη της Επιτροπής και του Συμβουλίου, θεωρεί ότι η Λευκορωσία, έπειτα από αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, είναι πλέον έτοιμη να συνάψει τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τη συμφωνία για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια.

 

 

***

 

Σχετικά με τη συμφωνία επανεισδοχής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις επανεισδοχής έχουν καθοριστεί σε βάση πλήρους αμοιβαιότητας. Σε όλο το κείμενο της συμφωνίας τονίζεται ότι η εφαρμογή της πρέπει να εξασφαλίζει συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα συναφή διεθνή κείμενα που ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν την υποχρέωση επανεισδοχής των υπηκόων που δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για είσοδο, παρουσία ή διαμονή στην επικράτεια κράτους μέλους. Οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την επανεισδοχή ισχύουν επίσης για πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη λευκορωσική τους ιθαγένεια από τη στιγμή της εισόδου τους στο έδαφος κράτους μέλους, για πρόσωπα που διαθέτουν άδεια διαμονής ή έγκυρη θεώρηση που έχει εκδοθεί από τη Λευκορωσία, και για πρόσωπα που εισήλθαν παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους αμέσως μετά τη διαμονή τους στο έδαφος της Λευκορωσίας ή τη διέλευσή τους από αυτό.

 

Ο εισηγητής επισημαίνει επίσης την ιδιαίτερη περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε επανεισδοχή στη Λευκορωσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της συμφωνίας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που να εγγυώνται ότι θα καταβάλλεται πρώτα προσπάθεια για την επιστροφή τους στη χώρα της οποίας την ιθαγένεια διατηρούν, στο πλαίσιο της αρχής της μη επαναπροώθησης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

 

Το τμήμα IV της συμφωνίας καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας, ενώ τα παραρτήματα περιλαμβάνουν υποδείγματα και κατάλογο των απαιτούμενων εγγράφων για τη διαδικασία επανεισδοχής. Περιλαμβάνεται επίσης επιλογή ταχείας διαδικασίας, καθώς και ένα τμήμα για τις πράξεις διέλευσης.

 

Το τμήμα VIII προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής επανεισδοχής η οποία θα μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας και θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της.

 

Στο προοίμιο της συμφωνίας αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες καταστάσεις της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει δήλωση η οποία προσδιορίζει ότι δεν εφαρμόζεται στη Δανία, καθώς και δήλωση που αφορά τη στενή συνεργασία της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην υλοποίηση, την εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν. Περιλαμβάνει επίσης δύο δηλώσεις που καθορίζουν τις σχέσεις με την Ελβετική Συνομοσπονδία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

 

***

 

Ο εισηγητής επιμένει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει και να ενημερώνεται για την έναρξη και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για επίσημες και άτυπες συμφωνίες επανεισδοχής εν γένει, και τονίζει ότι θα πρέπει να συνάπτονται επίσημες αντί για άτυπες συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το άρθρο 18 της συμφωνίας επανεισδοχής εξακολουθεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εργασίας με βάση άτυπες ρυθμίσεις.

 

Ο εισηγητής τονίζει επίσης την ανάγκη να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο καίριο ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών επανεισδοχής σύμφωνα με το άρθρο 19. Επίσης, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ένωση εκπροσωπείται στη μεικτή επιτροπή επανεισδοχής μόνον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και θεματοφύλακας της δημοκρατίας και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μεικτής επιτροπής. Ο εισηγητής ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των μεικτών επιτροπών διαχείρισης στις μελλοντικές συμφωνίες. Ο εισηγητής καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, σε κάθε στάδιο, σχετικά με την έκβαση της εφαρμογής των συμφωνιών, σύμφωνα με την αρχή της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

 

 

Τέλος, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Tineke Strik εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 

Η ομάδα Verts/ALE ζητεί σταθερά διαδικασίες αξιοπρεπούς επιστροφής που συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να αξιολογούνται οι δυνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα πριν από τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής. Η Ομάδα Verts/ALE εκφράζει την απογοήτευσή της, διότι αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ομοίως, σε κάθε συμφωνία επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα για την ανεξάρτητη και πρακτική παρακολούθηση της εφαρμογής της, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται επιστροφές, ή αλυσιδωτές επιστροφές, προσώπων σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο διώξεων.

 

Η παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει την υποχρέωση επανεισδοχής προσώπων που εισήλθαν στην ΕΕ μετά από τη διαμονή τους στο έδαφος της Λευκορωσίας ή τη διέλευσή τους από αυτό. Η Ομάδα Verts/ALE υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που εγγυώνται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών επιστρέφουν στη χώρα της οποίας την ιθαγένεια διατηρούν και όχι σε χώρες από τις οποίες απλώς έχουν διέλθει.

 

Η Ομάδα Verts/ALE επιμένει ότι ο δημοκρατικός έλεγχος θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της σύναψης επίσημων συμφωνιών αντί για άτυπων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Verts/ALE εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι όροι της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείουν τη δυνατότητα εργασίας με βάση άτυπες ρυθμίσεις.

 

Επιπλέον, η σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21,2/2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση ως θετική εξέλιξη στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας και τονίζει τη σημασία της για την απόκτηση καθεστώτος απλουστευμένης κινητικότητας από τους πολίτες της Λευκορωσίας και για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών. Αναγνωρίζει ότι οι εκλογικές διαδικασίες και το πολιτικό σύστημα στη Λευκορωσία δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα και δεν εξασφαλίζουν ούτε προστατεύουν τις οικουμενικές θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2019 είχαν σημαντικές διαδικαστικές αδυναμίες, όπως τα περιοριστικά μέτρα κατά κομμάτων και υποψηφίων της αντιπολίτευσης, και κατέδειξαν ότι δεν έχει βελτιωθεί η δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενισχυμένη κινητικότητα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας σε επίπεδο βάσης και την περαιτέρω ενδυνάμωση και στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία.

Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), της 4ης Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή ήδη συνιστούσε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επανεισδοχή και την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας.

Η κοινή δήλωση της 7ης Μαΐου 2009 της συνόδου κορυφής της Πράγας, που θέσπισε την Ανατολική Εταιρική Σχέση, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της κινητικότητας των πολιτών σε συνθήκες ασφάλειας, μέσω της απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και των συμφωνιών επανεισδοχής. Επιπλέον, ορίζει την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων ως μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή εγκληματικότητα και η παράνομη μετανάστευση. Η σύνοδος κορυφής της Βαρσοβίας, του Σεπτεμβρίου του 2011, και η σύνοδος κορυφής του Βίλνιους, του Νοεμβρίου του 2013, επιβεβαίωσαν τους στόχους αυτούς, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η περαιτέρω συνεργασία και ο συντονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την προώθηση της μετανάστευσης και της κινητικότητας σε συνθήκες ασφάλειας και καλής διαχείρισης, και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών, του Νοεμβρίου του 2017, επανέλαβε ότι η σύναψη συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνίας επανεισδοχής με τη Λευκορωσία θα άνοιγε τον δρόμο για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα της κινητικότητας, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που συμφωνήθηκε σε επίπεδο COREPER από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2005, δεν θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων χωρίς να ισχύει συμφωνία επανεισδοχής.

Η προτεινόμενη απόφαση λαμβάνει υπόψη και αντικατοπτρίζει το ισχύον πλαίσιο συνεργασίας με τη Λευκορωσία, ειδικότερα δε την εταιρική σχέση κινητικότητας που δρομολογήθηκε το 2016, τις δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014 και το συμφωνηθέν κείμενο μονογραφήθηκε στις 17 Ιουνίου 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία υπέγραψαν τελικά τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τη συμφωνία επανεισδοχής στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Η προτεινόμενη απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας περιλαμβάνει σειρά από τυποποιημένα στοιχεία τα οποία περιέχονται στις συμφωνίες επανεισδοχής που συνάπτονται μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι υπογράφοντες επιβεβαιώνουν στη συμφωνία ότι πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων και των ευθυνών των συμβαλλόμενων μερών δυνάμει των σχετικών διεθνών πράξεων που ισχύουν για αυτά.

Οι υποχρεώσεις επανεισδοχής έχουν καθοριστεί σε πλήρως αμοιβαία βάση και καλύπτουν τους υπηκόους, τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς, ενώ έχουν καθοριστεί και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποχρέωση επανεισδοχής των προσώπων των δύο τελευταίων κατηγοριών. Η συμφωνία καθορίζει τις αναγκαίες τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία επανεισδοχής, μεταξύ των οποίων η σύσταση μεικτής επιτροπής επανεισδοχής, διαδικαστική ευελιξία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προς επανεισδοχή πρόσωπο κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, καθώς και προϋποθέσεις για ταχεία διαδικασία για τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται στην περιοχή των κοινών χερσαίων συνόρων μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Λευκορωσίας ή εντός των εθνικών αερολιμένων τους, τις πράξεις διέλευσης, ρήτρες για το κόστος, την προστασία των δεδομένων και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Η συμφωνία ισχύει στα εδάφη της Λευκορωσίας και της ΕΕ, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, την Ιρλανδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την τελευταία τετραετία έχει σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία συμμετέχει στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, ιδίως στο πλαίσιο των πολυμερών της σχημάτων, τα οποία προάγουν την προσήλωσή μας στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, και επιπλέον, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τη Λευκορωσία για τον σεβασμό των οικουμενικών θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, σε πνεύμα «κριτικού διαλόγου». Με πρωτοβουλία των αρχών της Λευκορωσίας, το 2015 ξεκίνησε εκ νέου ο ετήσιος διάλογος ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2016 δρομολογήθηκε εταιρική σχέση κινητικότητας, η οποία αποδείχθηκε βασικό εργαλείο ανάπτυξης της συνεργασίας μας στον τομέα της μετανάστευσης, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ και της Λευκορωσίας σε συνθήκες καλής διαχείρισης και ασφάλειας.

Η Λευκορωσία έχει κυρώσει μια σειρά από σχετικές διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και το πρωτόκολλο του 1967. Είναι μέλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Με βάση τα παραπάνω, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι το πλαίσιο στη Λευκορωσία είναι επαρκώς υγιές για να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτει η συμφωνία.

Η συμφωνία επανεισδοχής θα πρέπει να συναφθεί έγκαιρα και να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τη συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων, αφού οι δύο συμφωνίες συνδέονται μεταξύ τους.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

Έγγραφα αναφοράς

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

LIBE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

16.1.2020

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Στέλιος Κούλογλου, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tudor Ciuhodaru

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Στέλιος Κούλογλου, Mick Wallace

NI

Κώστας Παπαδάκης

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Υπόδειγμα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια

Έγγραφα αναφοράς

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

10.1.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

16.1.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.1.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

13

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ondřej Kovařík, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Ημερομηνία κατάθεσης

4.5.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου