Menettely : 2019/0181(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0097/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0097/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0061

<Date>{27/04/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 68k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12158/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan väliseksi sopimukseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta (12160/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0004/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0097/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


 

PERUSTELUT

Perusta unionin ja Valko-Venäjän tasavallan suhteille luotiin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisella vuonna 1995. Koska Valko-Venäjä ei ole kuitenkaan sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa ja perusoikeuksia, unioni ei ole vielä ratifioinut kahdenvälistä sopimusta. Myöhemmin, kun Valko-Venäjä rikkoi unionin perusperiaatteita, kauppaetuuksien soveltaminen keskeytettiin ja maalle määrättiin pakotteita. Lisäksi unioni on sulkenut Valko-Venäjän pois Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), jonka tarkoituksena oli alun perin vahvistaa suhteita idässä ja etelässä sijaitsevien naapurimaiden kanssa. Syventääkseen ja vahvistaakseen suhteita tiettyjen EU:n itäpuolella sijaitsevien maiden, kuten Valko-Venäjän, kanssa unioni käynnisti vuonna 2009 uuden aloitteen: itäisen kumppanuuden. EU:n ja Valko-Venäjän suhteet ovat parantuneet tämän monenvälisen yhteistyön avulla, erityisesti viime vuosina. Valko-Venäjä on osallistunut aktiivisesti itäiseen kumppanuuteen, ja kahdenvälistä suhdetta vahvistetaan parhaillaan neuvoteltavien EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteiden avulla.

 

Vuoden 2009 toukokuussa pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen yhteydessä unioni vahvisti jälleen poliittisen tukensa viisumikäytäntöjen helpottamiselle turvallisessa ympäristössä sekä liikkuvuuden edistämiselle siten, että itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehdään viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevia sopimuksia. Jäsenvaltiot sopivat vuoden 2005 joulukuussa Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista koskevan EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka mukaan sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei tehtäisi ennen takaisinottosopimuksen tekemistä.

 

Edellä kuvatun perusteella komissio esitti 12. marraskuuta 2010 neuvostolle suosituksen antaa neuvotteluohjeet lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista ja luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevien sopimusten neuvottelemiseksi Valko-Venäjän tasavallan kanssa. Neuvosto valtuutti 28. helmikuuta 2011 virallisesti komission neuvottelemaan näistä kahdesta unionin ja Valko‑Venäjän välisestä sopimuksesta.

 

Neuvottelut käynnistettiin virallisesti 30. tammikuuta 2014, ja ensimmäinen virallinen neuvottelukierros järjestettiin Minskissä 13. kesäkuuta 2014. Sitä seurasi kolme neuvottelukierrosta, joista ensimmäinen pidettiin Brysselissä 25. marraskuuta 2014, minkä jälkeen toinen ja kolmas kierros pidettiin Minskissä 11. maaliskuuta 2015 ja 20. kesäkuuta 2017. Pääneuvottelijat parafoivat sopimuksen tekstin sähköpostikirjeenvaihdolla 17. kesäkuuta 2019.

 

Neuvottelujen aikana Valko-Venäjä, Euroopan unioni ja seitsemän osallistuvaa jäsenvaltiota (Bulgaria, Romania, Liettua, Puola, Unkari, Suomi ja Latvia) allekirjoittivat yhteisen julistuksen liikkuvuuskumppanuudesta 13. lokakuuta 2016. Tämä kumppanuus kattaa toimet, joilla lisätään yhteistyötä laillisen ja työperäisen muuttoliikkeen, turvapaikka-asioiden ja pakolaisten suojelun, laittoman muuttoliikkeen (myös ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan) ehkäisemisen ja torjunnan aloilla. Lisäksi se kattaa toimet, joilla maksimoidaan muuttoliikkeen ja liikkuvuuden kehitysvaikutus.

 

Sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämismenettelyä, on sidoksissa takaisinottosopimukseen. Kumpikin sopimus allekirjoitettiin 8. tammikuuta 2020.

 

***

 

Valko-Venäjä on ratifioinut useita asiaan liittyviä kansainvälisiä yleissopimuksia, esimerkiksi pakolaisten asemaa koskevan Geneven sopimuksen vuodelta 1951 ja vuoden 1967 pöytäkirjan. Se on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) jäsen ja itäisen kumppanuuden kumppanimaa. Itäinen kumppanuus perustuu sitoumuksiin noudattaa kansainvälistä oikeutta ja perusarvoja koskevia periaatteita. Näihin kuuluu myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Yleismaailmallisten vapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien sanan- ja ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja työntekijöiden oikeudet, koskevat Valko-Venäjän käytännön toimet ovat kuitenkin jatkossakin perusedellytyksiä muodostettaessa Valko-Venäjää koskevaa unionin politiikkaa.

 

Unionin ja Valko-Venäjän suhteiden syventäminen auttaa varmasti laajentamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Esittelijä katsoo komission ja neuvoston näkemyksen mukaisesti, että Valko-Venäjä on nyt, useiden neuvottelukierrosten jälkeen, valmis tekemään viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen.

 

 

***

 

On huomattava, että takaisinottosopimukseen sisältyvät takaisinottoa koskevat velvollisuudet on vahvistettu täydellisen vastavuoroisuuden pohjalta. Sopimuksen kaikissa osissa korostetaan, että sopimusta on sovellettava siten, että varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja osapuoliin sovellettavien asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten noudattaminen.

 

Sopimuksen ehtoihin kuuluu velvollisuus ottaa takaisin kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä jonkun jäsenvaltion alueella. Takaisinottoa koskevia sääntöjä sovelletaan myös henkilöihin, jotka ovat luopuneet Valko-Venäjän kansalaisuudesta tultuaan jonkun jäsenvaltion alueelle, henkilöihin, joilla on Valko-Venäjän myöntämä oleskelulupa tai Valko-Venäjän myöntämä voimassa oleva viisumi, ja henkilöihin, jotka ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Valko-Venäjän alueella tai kuljettuaan sen kautta.

 

Esittelijä korostaa myös niiden kolmansien maiden kansalaisten erityistapausta, jotka Valko‑Venäjä sitoutuu ottamaan takaisin sopimuksen 4 artiklan määräysten mukaisesti. Esittelijä katsoo, että tulevissa sopimuksissa olevilla määräyksillä olisi taattava, että palauttamiskiellon periaatteen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti heidät yritetään ensin palauttaa maahan, jonka kansalaisia he ovat.

 

Sopimuksen III jaksossa annetaan menettelyä koskevat tekniset määräykset, ja sen liitteissä on mallilomakkeet ja takaisinottomenettelyyn tarvittavat asiakirjat. Lisäksi sopimukseen sisältyy nopeutetun menettelyn vaihtoehto sekä kauttakulkua koskeva jakso.

 

Sopimuksen VIII jakson mukaisesti perustetaan takaisinoton sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen asianmukaista soveltamista ja joka voi tehdä päätöksiä sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä.

 

Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne on otettu huomioon sopimuksen johdanto-osassa. Sopimukseen sisältyy julistus, jossa täsmennetään, että sopimusta ei sovelleta Tanskassa, ja julistus Islannin ja Norjan tiiviistä osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi sopimuksessa on kaksi julistusta, jotka koskevat suhteita Sveitsin valaliittoon ja Liechtensteinin ruhtinaskuntaan.

 

***

 

Esittelijä painottaa, että parlamentti olisi otettava mukaan virallisia ja epävirallisia takaisinottosopimuksia koskevien neuvottelujen käynnistämiseen, ja sille olisi tiedotettava neuvottelujen etenemisestä, sekä korostaa, että olisi tehtävä virallisia sopimuksia epävirallisten järjestelyjen sijaan. Tämän vuoksi esittelijä pitää valitettavana, että takaisinottosopimuksen 18 artiklassa yhä määrätään mahdollisuudesta toimia epävirallisten järjestelyjen nojalla.

 

Esittelijä korostaa myös, että parlamentin olisi oltava avainasemassa valvottaessa näiden takaisinottosopimusten soveltamista 19 artiklan mukaisesti. Esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että takaisinoton sekakomiteassa unionia edustaa vain komissio, jota avustavat jäsenvaltioiden asiantuntijat. Unionin kansalaisten edustajana ja demokratian ja unionin periaatteiden puolustajana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa. Esittelijä pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille kaikissa vaiheissa sopimusten täytäntöönpanon tuloksista toimielinten välisen hyvän yhteistyön periaatteen mukaisesti.

 

 

Esittelijä suosittaa, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että parlamentti antaa sille hyväksyntänsä.


 

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

 

työjärjestyksen 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta

 

Verts/ALE-ryhmä on johdonmukaisesti vaatinut ihmisoikeuksia kunnioittavia ja ihmisarvoisia palauttamismenettelyjä.

 

Perusoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ennen takaisinottosopimuksen tekemistä on arvioitava sen mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin. Verts/ALE-ryhmä pitää valitettavana, että arviointia ei ole tehty. Vastaavasti kaikkiin takaisinottosopimuksiin on sisällytettävä määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanon riippumattomasta käytännön seurannasta, jotta voidaan varmistaa, että henkilöitä ei palauteta tai ketjupalauteta maihin, joissa he saattavat joutua vainotuiksi.

 

Sopimukseen sisältyy velvoite ottaa takaisin henkilöt, jotka ovat saapuneet EU:hun oleskeltuaan Valko-Venäjän alueella tai kuljettuaan sen kautta. Verts/ALE-ryhmä katsoo, että takaisinottosopimuksissa olevilla määräyksillä olisi taattava, että kolmansien maiden kansalaiset palautetaan maahan, jonka kansalaisia he ovat, eikä maihin, joiden kautta he ainoastaan kulkevat.

 

Verts/ALE-ryhmä korostaa, että demokraattinen valvonta olisi taattava varmistamalla, että epävirallisten järjestelyjen sijasta tehdään virallisia sopimuksia. Tässä yhteydessä Verts/ALE‑ryhmä pitää valitettavana, että tässä sopimuksessa ei suljeta pois mahdollisuutta toimia epävirallisten järjestelyjen nojalla.

 

Takaisinottosopimuksen tekemisen ei myöskään pitäisi olla viisumivapauden ennakkoehto.


 

 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.2.2020)

<CommissionInt>kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä kehityksenä EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa ja korostaa sen merkitystä Valko-Venäjän kansalle, joka saa yksinkertaistetun liikkuvuusjärjestelmän EU:n kanssa ihmisten välisten yhteyksien edistämiseksi. On todettava, että Valko-Venäjän vaaliprosessit ja poliittinen järjestelmä eivät ole eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaisia eikä niillä kyetä varmistamaan ja suojelemaan yleismaailmallisia perusvapauksia. Vuoden 2019 parlamenttivaaleissa oli merkittäviä menettelyllisiä puutteita, muun muassa oppositiopuolueisiin ja -ehdokkaisiin kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, eivätkä vaalit osoittaneet demokratian tilan parantuneen. Sen vuoksi tehostettua liikkuvuutta olisi käytettävä ruohonjuuritason yhteistyön lisäämiseen sekä Valko‑Venäjän kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tukemiseen.

Jo Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamista koskevassa 4. joulukuuta 2006 annetussa tiedonannossaan komissio suositteli, että itäisten naapurimaiden kanssa olisi käynnistettävä takaisinottoa ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut.

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää tukea kansalaisten liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevien sopimusten avulla. Julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuutta on parannettava rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Syyskuussa 2011 pidetyssä Varsovan huippukokouksessa ja marraskuussa 2013 pidetyssä Vilnan huippukokouksessa vahvistettiin nämä tavoitteet ja korostettiin erityisesti, että tulevaan yhteistyöhön ja koordinointiin pitäisi sisältyä laittoman muuttoliikkeen ehkäiseminen ja torjuminen, turvallisen ja hyvin hallitun muuttoliikkeen ja liikkuvuuden edistäminen sekä yhdennetty rajaturvallisuus. Brysselissä marraskuussa 2017 pidetyssä huippukokouksessa korostettiin, että viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja takaisinottosopimuksen tekeminen Valko-Venäjän kanssa tasoittaisi tietä liikkuvuuden edistymiselle ja lisäisi samalla turvallisuutta.

Jäsenvaltiot sopivat joulukuussa 2005 Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista koskevan EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka mukaan sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei pidä tehdä ennen takaisinottosopimusta.

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon Valko-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön nykyiset puitteet, erityisesti vuonna 2016 käynnistetty liikkuvuuskumppanuus, itäisen kumppanuuden huippukokousten julkilausumat sekä neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteistä. Samanlaiset sopimukset on jo tehty Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa.

Neuvosto antoi 28. helmikuuta 2011 virallisen luvan neuvotella viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta Valko-Venäjän kanssa. Neuvottelut aloitettiin tammikuussa 2014, ja sovittu teksti parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Euroopan unioni ja Valko‑Venäjä allekirjoittivat lopulta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja takaisinottosopimuksen 8. tammikuuta 2020.

Sopimuksen tekemistä koskeva päätösehdotus sisältää tietyt vakiomuotoiset EU:n ja kolmansien maiden välisiin takaisinottosopimuksiin sisältyvät osat. Sopimuksessa allekirjoittaneet vahvistavat, että sopimusta sovellettaessa on varmistettava ihmisoikeuksien sekä sopimusosapuolille niihin sovellettavien kansainvälisten sopimusten nojalla kuuluvien velvoitteiden ja vastuualueiden kunnioittaminen.

Takaisinottovelvoitteet on laadittu täydellistä vastavuoroisuutta noudattaen, ja ne koskevat omia kansalaisia sekä kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä. Sopimus sisältää myös kahden viimeksi mainitun ryhmän takaisinottomenettelyn edellytykset. Sopimuksessa vahvistetaan takaisinottomenettelyä koskevat tarvittavat tekniset määräykset, mukaan lukien takaisinoton sekakomitean perustaminen, menettelyjen joustavuus tapauksissa, joissa takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja, sekä edellytykset nopeutetulle menettelylle sellaisten henkilöiden osalta, jotka on otettu kiinni jäsenvaltion ja Valko-Venäjän välisen yhteisen maarajan läheisyydessä tai niiden kansallisten lentokenttien alueella, kauttakulku, kustannuslausekkeet, tietosuoja ja suhde kansainvälisiin velvoitteisiin.

Määräyksiä sovelletaan Valko-Venäjän ja Euroopan unionin alueella lukuun ottamatta Irlantia, Tanskaa sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa on edistytty neljän viime vuoden aikana. Valko-Venäjä on osallistunut itäiseen kumppanuuteen, erityisesti sen monenvälisissä kokoonpanoissa, jotka edistävät osapuolten sitoutuneisuutta kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Valko-Venäjän on toteutettava lisätoimia, ja uudet konkreettiset toimet yleismaailmallisten perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ovat edelleen avainasemassa muotoiltaessa EU:n tulevaa Valko-Venäjän-politiikkaa ”kriittisen sitoutumisen” hengessä. EU:n ja Valko-Venäjän vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin uudelleen Valko‑Venäjän viranomaisten aloitteesta vuonna 2015. Liikkuvuuskumppanuus käynnistettiin vuonna 2016. Se osoittautui keskeiseksi välineeksi kehitettäessä muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä ja parannettaessa EU:n ja Valko-Venäjän kansalaisten liikkuvuutta hyvin hallinnoidussa ja turvallisessa ympäristössä.

Valko-Venäjä on ratifioinut useita asiaan liittyviä kansainvälisiä yleissopimuksia, mukaan luettuina pakolaisten asemaa koskeva Geneven sopimus vuodelta 1951 ja vuoden 1967 pöytäkirja. Se on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsen.

Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen valmistelija katsoo, että Valko-Venäjällä on käytössä riittävän luotettavat järjestelyt, joilla voidaan varmistaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen.

Takaisinottoa koskeva sopimus olisi tehtävä hyvissä ajoin ja sen olisi tultava voimaan samanaikaisesti viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen kanssa, koska mainitut kaksi sopimusta liittyvät toisiinsa.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välillä hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

LIBE

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

16.1.2020

Valmistelija:

 Nimitetty (pvä)

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Hyväksytty (pvä)

19.2.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Tudor Ciuhodaru

 

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

10.1.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

16.1.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.1.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.4.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

13

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.5.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö