Procedure : 2019/0181(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0097/2020

Ingediende teksten :

A9-0097/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0061

<Date>{04/05/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 61k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 MINDERHEIDSSTANDPUNT
 ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12158/2019),

 gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (12160/2019),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 79, lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0004/2019),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0097/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Belarus.


 

TOELICHTING

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus dateren van 1995 met de ondertekening van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO). Wegens het gebrek aan engagement van Belarus ten opzichte van de democratie en grondrechten heeft de Unie de bilaterale overeenkomst echter nog niet geratificeerd. Later werden handelspreferenties geschorst en werden sancties opgelegd in verband met de schendingen door Belarus van de kernbeginselen van de Unie. Bovendien heeft de Unie Belarus uitgesloten van haar Europees Nabuurschapsbeleid (ENB), dat oorspronkelijk was bedoeld om de betrekkingen met de buurlanden in het oosten en het zuiden te versterken. In 2009 startte de Unie een nieuw initiatief op om de betrekkingen met bepaalde landen in het oosten, waaronder Belarus, te verdiepen en te versterken: het Oostelijk Partnerschap. Binnen dit multilaterale kader zijn de betrekkingen tussen de EU en Belarus verbeterd, vooral in de laatste jaren. Belarus heeft ook actief deelgenomen aan het Oostelijk Partnerschap en de bilaterale betrekkingen zullen worden versterkt door middel van de partnerschapsprioriteiten tussen de EU en Belarus, waarover op dit moment wordt onderhandeld.

 

In het kader van de top van het Oostelijk Partnerschap in mei 2009 betuigde de Unie opnieuw haar politieke steun aan de volledige liberalisering van de visumregeling in een zekere omgeving en aan de bevordering van de mobiliteit door visumversoepelings- en overnameovereenkomsten te sluiten met de landen van het Oostelijk Partnerschap. Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van het Uniebeleid inzake de visumversoepeling, die in december 2005 door de lidstaten op het niveau van het Coreper is vastgesteld, wordt er geen visumversoepelingsovereenkomst gesloten als er geen overnameovereenkomst is.

 

Op basis daarvan heeft de Commissie op 12 november 2010 een aanbeveling bij de Raad ingediend om richtsnoeren te krijgen om over overeenkomsten te onderhandelen met de Republiek Belarus inzake, respectievelijk, de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf en de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven. Op 28 februari 2011 heeft de Raad de Commissie officieel toestemming verleend om over deze twee overeenkomsten tussen de Unie en Belarus te onderhandelen.

 

De onderhandelingen zijn officieel van start gegaan op 30 januari 2014 en de eerste formele onderhandelingsronde vond plaats op 13 juni 2014 in Minsk. Na deze eerste ronde volgden nog drie verdere rondes: op 25 november 2014 in Brussel en op 11 maart 2015 en 20 juni 2017 in Minsk. De hoofdonderhandelaars hebben de tekst via uitwisseling van e-mails op 17 juni 2019 geparafeerd.

 

Tijdens de onderhandelingen hebben Belarus, de Europese Unie en zeven deelnemende lidstaten (Bulgarije, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië) op 13 oktober 2016 een gemeenschappelijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap ondertekend. Dit partnerschap omvat maatregelen om de samenwerking te versterken op het gebied van legale migratie en arbeidsmigratie, asiel en de bescherming van vluchtelingen, de preventie en bestrijding van irreguliere migratie, waaronder mensenhandel, en om de ontwikkelingseffecten van migratie en mobiliteit te maximaliseren.

 

De overeenkomst betreffende de versoepeling van de afgifteprocedure van visa gaat gepaard met een overnameovereenkomst. Beide overeenkomsten zijn op 8 januari 2020 ondertekend.

 

***

 

Belarus heeft een aantal internationale overeenkomsten geratificeerd die voor de overeenkomst van belang zijn, o.a. het Verdrag van Genève van 1951 over de status van vluchtelingen, en het Protocol van 1967. Het is lid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en een partnerland in het kader van het Oostelijk Partnerschap, dat gebaseerd is op de inachtneming van de beginselen van het internationaal recht en fundamentele waarden, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Desalniettemin zullen concrete stappen van Belarus om de universele vrijheden, de rechtsstaat en de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de media, en de arbeidsrechten te eerbiedigen fundamentele criteria blijven voor het bepalen van het beleid van de Unie ten aanzien van Belarus.

 

Het proces van verdieping van de relaties tussen de Unie en Belarus zal zonder twijfel bijdragen aan de verlegging van de grenzen van de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht. De rapporteur is evenals de Commissie en de Raad van oordeel dat Belarus na meerdere onderhandelingsrondes nu klaar is om de overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa en de overeenkomst inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven te sluiten.

 

 

***

 

Wat betreft de overnameovereenkomst moet om te beginnen worden geconstateerd dat de overnameverplichtingen op basis van volledige wederkerigheid zijn vastgesteld. In de hele overeenkomst wordt benadrukt dat de overeenkomst moet worden toegepast met inachtneming van de mensenrechten en de desbetreffende voor de partijen geldende internationale instrumenten.

 

De bepalingen van de overeenkomst omvatten verplichting tot overname van onderdanen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van een lidstaat. De regels inzake overname gelden ook voor personen die afstand hebben gedaan van de Belarussische nationaliteit sinds zij het grondgebied van een lidstaat zijn binnengekomen, personen die in het bezit zijn van een door Belarus afgegeven verblijfsvergunning, en voor personen die illegaal en rechtstreeks het grondgebied van een lidstaat zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van Belarus.

 

De rapporteur wijst ook op het specifieke geval van onderdanen van derde landen die volgens de bepalingen van artikel 4 van de overeenkomst door Belarus moeten worden overgenomen. De rapporteur is van oordeel dat in toekomstige overeenkomsten bepalingen moeten worden opgenomen die garanderen dat eerst een poging wordt gedaan hen over te brengen naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben, overeenkomstig het beginsel van non-refoulement en het internationaal recht.

 

De afdeling III van de overeenkomst bevat de nodige technische bepalingen met betrekking tot de overnameprocedure, en in de bijlagen zijn standaardformulieren opgenomen en de lijst van de voor de overnameprocedure benodigde documenten. Er is voorzien in een spoedprocedure en ook bevat de overeenkomst een afdeling over doorgeleiding.

 

De afdeling VII regelt de oprichting van een “Gemengd Comité overname” dat op een juiste toepassing van de overeenkomst moet toezien en dat besluiten kan nemen met het oog op de eenvormige toepassing van de overeenkomst.

 

De specifieke situatie van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt tot uiting in de preambule. Er is een verklaring opgenomen inhoudende dat de overeenkomst niet van toepassing is op Denemarken, evenals een verklaring omtrent de nauwe betrokkenheid van IJsland en Noorwegen bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Tevens wordt in een tweetal verklaringen ingegaan op de betrekkingen met de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein.

 

***

 

De rapporteur benadrukt dat het Parlement betrokken moet worden bij en geïnformeerd moet worden over het aangaan en de voortgang van onderhandelingen over formele en informele overnameovereenkomsten in het algemeen en benadrukt dat formele overeenkomsten moeten worden gesloten in plaats van informele regelingen. In dit verband betreurt de rapporteur dat artikel 18 van de overnameovereenkomst nog steeds de mogelijkheid bevat op basis van informele regelingen te werken.

 

De rapporteur benadrukt ook de noodzaak van een belangrijke rol van het Parlement bij het monitoren van de uitvoering van deze overnameovereenkomsten overeenkomstig artikel 19. De rapporteur wijst erop dat de Unie in het Gemengd Comité overname slechts is vertegenwoordigd door de Europese Commissie, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten. Als instelling die de Europese burgers vertegenwoordigt en de democratie en de beginselen van de Europese Unie hooghoudt, zou het Parlement betrokken kunnen worden bij de werkzaamheden van het Gemengd Comité. De rapporteur spoort de Europese Commissie aan om de samenstelling van de gemengde comités voor het beheer van de toekomstige overeenkomsten te herzien. De rapporteur verzoekt de Commissie om het Europees Parlement in elke fase te informeren over de resultaten van de uitvoering van de overeenkomsten, onder toepassing van het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen.

 

 

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dit verslag steunen en het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring verleent.


MINDERHEIDSSTANDPUNT

 

overeenkomstig artikel 55, lid 4, van het Reglement, van

Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie

 

De Verts/ALE-Fractie heeft steeds aangedrongen op waardige terugkeerprocedures waarbij de mensenrechten worden geëerbiedigd.

 

Om de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen, moeten de gevolgen voor de grondrechten zijn beoordeeld voordat een overnameovereenkomst wordt gesloten. De Verts/ALE-Fractie betreurt dat dit niet is gebeurd. Daarnaast moeten in iedere overnameovereenkomst maatregelen worden opgenomen voor de onafhankelijke en praktische controle op de tenuitvoerlegging ervan, teneinde te waarborgen dat geen teruggeleiding of kettingteruggeleiding plaatsvindt van personen naar landen waar zij het risico lopen te worden vervolgd.

 

Deze Overeenkomst bevat de verplichting personen over te nemen die de EU zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van Belarus. De Verts/ALE-Fractie stelt dat overnameovereenkomsten bepalingen moeten bevatten die waarborgen dat onderdanen van derde landen worden teruggeleid naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben, en niet naar landen waar zij slechts doorheen zijn gereisd.

 

De Verts/ALE-Fractie dringt erop aan dat de democratische controle moet worden gewaarborgd door ervoor te zorgen dat formele overeenkomsten worden gesloten in plaats van informele regelingen. In dit verband betreurt de Verts/ALE-Fractie dat de bepalingen van deze Overeenkomst niet de mogelijkheid uitsluiten op basis van informele regelingen te werken.

 

Voorts mag het sluiten van een overnameovereenkomst niet als voorwaarde worden gesteld voor het starten van visumliberalisering.


 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN (21.2.2020)

<CommissionInt>aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</CommissionInt>


<Titre>inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel als positieve ontwikkeling in de betrekkingen tussen de EU en Belarus en benadrukt het belang van een vereenvoudigde mobiliteitsregeling met de EU en contacten van mens tot mens voor het Belarussische volk. De rapporteur erkent dat de verkiezingsprocessen en het politieke systeem in Belarus niet voldoen aan de Europese en internationale normen en geen garantie of bescherming vormen van de universele fundamentele vrijheden. De parlementsverkiezingen in 2019 vertoonden aanzienlijke procedurele tekortkomingen, waaronder restrictieve maatregelen tegen de oppositiepartijen en -kandidaten, wat betreft de democratie was er geen verbetering te zien. Daarom moet verbeterde mobiliteit worden gebruikt om de samenwerking op het niveau van gewone mensen te intensiveren en het maatschappelijk middenveld van Belarus verder te versterken en te ondersteunen.

Reeds in haar mededeling van 4 december 2006 over de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid beval de Commissie onderhandelingen over de overname van personen en vereenvoudiging van visumverplichtingen met de landen van het Oostelijk Partnerschap aan.

De gezamenlijke verklaring van de top van Praag van 7 mei 2009 tot oprichting van het Oostelijk Partnerschap benadrukt dat de mobiliteit van de burgers in een veilige omgeving met vereenvoudigde visumverplichtingen en overnameovereenkomsten gestimuleerd moet worden. In de verklaring wordt de langetermijndoelstelling van visumliberalisering geformuleerd, die gepaard dient te gaan met verbetering van de veiligheid ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en irreguliere migratie. Op de top van Warschau van september 2011 en de top van Vilnius van november 2013 zijn deze doelstellingen bekrachtigd en is met name de nadruk gelegd op het feit dat verdere samenwerking en coördinatie ook gericht moeten zijn op preventie en bestrijding van illegale migratie, alsmede op de bevordering van zekere en goed beheerde migratie en mobiliteit, en geïntegreerd grensbeheer. Op de top van Brussel van november 2017 werd benadrukt dat de sluiting van een visumversoepelings- en overnameovereenkomst met Belarus de weg zou bereiden voor verdere vooruitgang op het gebied van mobiliteit en de veiligheid zou vergroten.

Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van het EU-beleid inzake de visumversoepeling, die in december 2005 door de lidstaten op het niveau van het Coreper is vastgesteld, wordt er geen visumversoepelingsovereenkomst gesloten als er geen overnameovereenkomst is.

Het voorgestelde besluit houdt rekening met en vormt een afspiegeling van het bestaande kader voor samenwerking met Belarus, in het bijzonder het in 2016 opgestarte mobiliteitspartnerschap, de verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap, evenals de onderhandelingen over de partnerschapsprioriteiten van de EU en Belarus. Dergelijke overeenkomsten zijn reeds gesloten met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

De officiële toestemming voor het openen van onderhandelingen over de overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa met Belarus werd op 28 februari 2011 verleend door de Raad. De onderhandelingen begonnen in januari 2014 en de overeengekomen tekst werd op 17 juni 2019 geparafeerd. De Europese Unie en Belarus sloten de visumversoepelings- en opnameovereenkomst uiteindelijk op 8 januari 2020.

Het voorgesteld besluit tot sluiting van de overeenkomst bevat een aantal standaardelementen van de overnameovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen. De ondertekenaars bevestigen in de overeenkomst dat deze moet worden toegepast met inachtneming van de mensenrechten en van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen conform de voor hen geldende internationale instrumenten.

De overnameverplichtingen zijn volledig wederkerig en hebben betrekking op eigen staatsburgers, staatsburgers van derde landen en staatloze personen, en leggen daarnaast ook de voorwaarden vast voor de verplichting om personen van de beide laatste categorieën over te nemen. In de overeenkomst zijn de noodzakelijke technische bepalingen vervat inzake de overnameprocedure, met inbegrip van de oprichting van een Gemengd Comité overname, soepelheid van de procedure wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument, evenals de voorwaarden voor een versnelde procedure voor personen die worden aangehouden in de buurt van de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en Belarus of op het grondgebied van hun internationale luchthavens, doorgeleiding, clausules inzake kosten, gegevensbescherming en de verhouding tot internationale verplichtingen.

De overeenkomst is van toepassing op het grondgebied van Belarus en op dat van de EU, met uitzondering van Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

De betrekkingen tussen de EU en Belarus zijn de afgelopen vier jaar verbeterd. Belarus neemt deel aan het Oostelijk Partnerschap, voornamelijk binnen de multilaterale kaders ervan, die ons engagement ten opzichte van de beginselen van het internationaal recht en fundamentele waarden bevorderen, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Er moeten meer inspanningen worden verricht, en verdere, concrete stappen van Belarus om de universele fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en de mensenrechten te eerbiedigen zullen essentieel blijven voor het bepalen van het toekomstige EU-beleid ten aanzien van Belarus, in de geest van “kritische betrokkenheid”. Op initiatief van de autoriteiten van Belarus is de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en Belarus in 2015 hervat. In 2016 werd een mobiliteitspartnerschap opgestart; dit bleek een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van onze samenwerking inzake migratie, en zorgde voor een verbetering van de mobiliteit van burgers van de EU en Belarus in een veilige en goed beheerde omgeving.

Belarus heeft een aantal internationale overeenkomsten geratificeerd die voor de overeenkomst van belang zijn, o.a. het Verdrag van Genève van 1951 over de status van vluchtelingen, en het Protocol van 1967. Het is lid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Gezien het bovenstaande is de rapporteur voor advies van mening dat er in Belarus een voldoende solide kader aanwezig is om te waarborgen dat de rechten van de personen waarop de overeenkomst van toepassing is, zullen worden geëerbiedigd.

De overnameovereenkomst zou spoedig afgesloten moeten worden en samen met de overeenkomst over versoepeling van de visumplicht van kracht moeten worden, aangezien de twee overeenkomsten bij elkaar horen.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Document‑ en procedurenummers

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Bevoegde commissie

 

LIBE

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

AFET

16.1.2020

Rapporteur

 Datum benoeming

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Datum goedkeuring

19.2.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

10

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Tudor Ciuhodaru

 

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Document- en procedurenummers

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

10.1.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

AFET

16.1.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

28.1.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

23.4.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

13

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Datum indiening

4.5.2020

 

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid