Procedura : 2019/0181(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0097/2020

Teksty złożone :

A9-0097/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0061

<Date>{27/04/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 205kWORD 69k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (12158/2019),

 uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (12160/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 79 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0004/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 i art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0097/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Białorusi.


 

UZASADNIENIE

Stosunku Unii Europejskiej z Republiką Białorusi sięgają roku 1995, kiedy to podpisano umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW). Jednak ze względu na brak zaangażowania Białorusi na rzecz demokracji i praw podstawowych Unia dotychczas nie ratyfikowała umowy dwustronnej. Później zawieszono preferencje handlowe i zastosowano sankcje w związku z naruszaniem przez Białoruś podstawowych zasad Unii. Ponadto Unia wykluczyła Białoruś z europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), która pierwotnie została stworzona z myślą o zacieśnieniu stosunków z krajami sąsiadującymi na wschodzie i południu. W 2009 r. Unia rozpoczęła nową inicjatywę mającą na celu pogłębienie i zacieśnienie stosunków z niektórymi krajami na wschodzie, w tym z Białorusią; mowa tu o Partnerstwie Wschodnim. W ramach tego wielostronnego formatu stosunki między UE a Białorusią poprawiły się, zwłaszcza w ostatnich latach. Białoruś aktywnie uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, a stosunki dwustronne zostaną zacieśnione dzięki priorytetom partnerstwa między UE a Białorusią, które są obecnie przedmiotem negocjacji.

 

W kontekście szczytu Partnerstwa Wschodniego w maju 2009 r. Unia potwierdziła swoje polityczne poparcie dla pełnej liberalizacji systemu wizowego w bezpiecznym środowisku oraz dla promowania mobilności dzięki zawarciu umów o ułatwieniach wizowych i readmisji z państwami Partnerstwa Wschodniego. Według uzgodnionego przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. na szczeblu COREPER-u wspólnego podejścia w sprawie wypracowania polityki Unii dotyczącej ułatwień wizowych w razie braku umowy o readmisji umowa o ułatwieniach wizowych nie zostałaby zawarta.

 

Na tej podstawie w dniu 12 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenie w celu uzyskania wytycznych do negocjowania z Republiką Białorusi umów dotyczących, odpowiednio, ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych i readmisji osób przebywających nielegalnie. W dniu 28 lutego 2011 r. Rada oficjalnie upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie obu umów między Unią a Białorusią.

 

Negocjacje rozpoczęły się oficjalnie w dniu 30 stycznia 2014 r., a pierwsza runda oficjalnych negocjacji odbyła się w Mińsku w dniu 13 czerwca 2014 r. Następnie odbyły się trzy rundy negocjacji – najpierw w Brukseli w dniu 25 listopada 2014 r., a następnie w dniach 11 marca 2015 r. i 20 czerwca 2017 r. w Mińsku. W dniu 17 czerwca 2019 r. główni negocjatorzy parafowali tekst umowy, korzystając z poczty elektronicznej.

 

W trakcie negocjacji Białoruś, Unia Europejska i siedem uczestniczących państw członkowskich (Bułgaria, Rumunia, Litwa, Polska, Węgry, Finlandia i Łotwa) podpisało w dniu 13 października 2016 r. wspólną deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności. Partnerstwo to przewiduje środki mające na celu zwiększenie współpracy w dziedzinach takich jak legalna migracja i migracja pracowników, azyl i ochrona uchodźców, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym przemytowi migrantów i handlowi ludźmi, a także mające na celu maksymalizację wpływu migracji i mobilności na rozwój.

 

Umowa, której celem jest ułatwienie wydawania wiz, jest powiązana z umową o readmisji. Obie umowy podpisano w dniu 8 stycznia 2020 r.

 

***

 

Białoruś ratyfikowała szereg odnośnych konwencji międzynarodowych, w tym konwencję genewską z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców oraz protokół z 1967 r. Jest członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i krajem partnerskim w ramach Partnerstwa Wschodniego, którego podstawą są zobowiązania do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, łącznie z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności. Niemniej jednak podstawowymi kryteriami kształtowania polityki Unii wobec Białorusi będą nadal konkretne działania podjęte przez Białoruś w obszarze poszanowania powszechnych wolności, praworządności i praw człowieka, w tym wolności słowa, wypowiedzi i mediów, oraz praw pracowniczych.

 

Proces zacieśniania stosunków między Unią Europejską a Białorusią z pewnością przyczyni się do poszerzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Sprawozdawca jest zdania, że zgodnie z opinią Komisji i Rady Białoruś po wielu turach negocjacji jest obecnie gotowa do zawarcia umowy o ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji osób przebywających nielegalnie.

 

 

***

 

W odniesieniu do umowy o readmisji należy przede wszystkim zauważyć, że obowiązki w zakresie readmisji są ustanowione na zasadzie pełnej wzajemności. W całym tekście umowy podkreśla się, że jej stosowanie musi gwarantować przestrzeganie praw człowieka i odpowiednich instrumentów międzynarodowych obowiązujących strony.

 

Warunki umowy obejmują obowiązek readmisji obywateli, którzy nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu, obecności lub pobytu na terytorium państwa członkowskiego, lub przestali spełniać te warunki. Przepisy dotyczące readmisji mają również zastosowanie do osób, które zrzekły się obywatelstwa Białorusi od momentu wjazdu na terytorium danego państwa członkowskiego, osób posiadających dokument pobytowy lub ważną wizę wydaną przez Białoruś oraz osób, które nielegalnie wjechały na terytorium danego państwa członkowskiego bezpośrednio po pobycie na terytorium Białorusi bądź po tranzycie przez jej terytorium.

 

Sprawozdawca podkreśla również szczególny przypadek obywateli państw trzecich, którzy podlegają readmisji na Białorusi, zgodnie z postanowieniami art. 4 umowy. Sprawozdawca uważa, że przyszłe umowy powinny zawierać przepisy gwarantujące, że w pierwszej kolejności zostanie podjęta próba odesłania ich do państwa, którego obywatelstwo posiadają, zgodnie z zasadą non-refoulement i zgodnie z prawem międzynarodowym.

 

W części IV umowy określono warunki techniczne procedury, zaś w załącznikach zawarto wzory formularzy oraz wykaz dokumentów wymaganych w procedurze readmisji. Możliwość zastosowania procedury przyspieszonej została zawarta w części poświęconej operacjom tranzytu.

 

W części VIII umowy przewidziano powołanie Wspólnego Komitetu ds. Readmisji, który będzie czuwał nad właściwym stosowaniem umowy i będzie mógł podejmować decyzje dotyczące jednolitych zasad wykonywania umowy.

 

W preambule wzięto pod uwagę szczególną sytuację Danii, Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii. Umowa zawiera deklarację, w której uściślono, że nie ma ona zastosowania do Danii, a także deklarację o ścisłym zaangażowaniu Islandii i Norwegii w realizację, stosowanie oraz rozwój dorobku z Schengen. Umowa zawiera również dwie deklaracje regulujące stosunki z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu.

 

***

 

Sprawozdawca podkreśla, że Parlament powinien być zaangażowany w otwieranie negocjacji formalnych i nieformalnych umów o readmisji i ich postępy w oraz o nich informowany, a także podkreśla, że zamiast nieformalnych ustaleń należy zawrzeć formalne porozumienia. W związku z tym sprawozdawca ubolewa, że art. 18 umowy o readmisji nadal przewiduje możliwość pracy na zasadach nieformalnych.

 

Sprawozdawca podkreśla również, że Parlament zgodnie z art. 19 musi odgrywać kluczową rolę w monitorowaniu wdrażania tych umów o readmisji. Zwraca też uwagę na fakt, że w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji Unia jest reprezentowana wyłącznie przez Komisję, którą wspierają eksperci z państw członkowskich. Jako instytucja reprezentująca obywateli europejskich oraz stojąca na straży demokracji i zasad Unii Europejskiej Parlament mógłby zostać włączony w prace wspólnego komitetu. Sprawozdawca zachęca Komisję Europejską do przeanalizowania składu wspólnych komitetów powołanych do zarządzania w ramach przyszłych umów. Zwraca się również do Komisji o informowanie Parlamentu na wszystkich etapach o wynikach osiąganych w realizacji umów, zgodnie z zasadą dobrej współpracy między instytucjami.

 

 

Wreszcie, sprawozdawca zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

 

zgodnie z art. 55 ust. 4 Regulaminu złożył

Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE

 

Grupa Verts/ALE stale apelowała o procedury powrotu zgodne z prawami człowieka i szanujące godność ludzką.

 

Aby zapewnić zgodność umowy o readmisji z prawami podstawowymi, należy przed jej zawarciem ocenić jej ewentualny wpływ na prawa podstawowe. Grupa Verts/ALE ubolewa, że tak się nie stało. W każdej umowie o readmisji należy także zawrzeć środki mające na celu niezależne praktyczne monitorowanie jej realizacji, aby zagwarantować, że ludzie nie są odsyłani – lub wysyłani łańcuchowo – do krajów, w których grozi im prześladowanie.

 

W przedmiotowej umowie zapisano obowiązek readmisji osób, które znalazły się w UE po pobycie na terytorium Białorusi lub po tranzycie przez to terytorium. Grupa Verts/ALE uważa, że umowa o readmisji powinna zawierać przepisy gwarantujące powrót obywateli państw trzecich do krajów, których obywatelstwo posiadają, a nie do krajów, przez które tylko przejeżdżali.

 

Grupa Verts/ALE nalega, żeby zapewnić demokratyczną kontrolę gwarantującą, że w miejsce nieformalnych ustaleń zawierane są oficjalne umowy. W związku z tym grupa Verts/ALE ubolewa, że przedmiotowa umowa o readmisji nie wyklucza możliwości pracy na zasadach nieformalnych.

 

Ponadto zawarcie umowy o readmisji nie powinno warunkować liberalizacji systemu wizowego.


 

 

 

 

OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH (21.2.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek jako pozytywny krok naprzód w stosunkach między UE a Białorusią i podkreśla, że ma on dla obywateli Białorusi duże znaczenie w dążeniu do wprowadzenia uproszczonego systemu mobilności między tym krajem a UE oraz do zacieśnienia kontaktów międzyludzkich. Stwierdza, że procesy wyborcze i ustrój polityczny na Białorusi nie są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi oraz nie gwarantują ani nie chronią podstawowych wolności. Podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r. wystąpiły poważne uchybienia proceduralne, w tym zastosowano środki ograniczające wobec opozycyjnych partii i kandydatów, nie poprawiła się także sytuacja w zakresie demokracji. W związku z tym należy wykorzystać zwiększoną mobilność w celu zacieśnienia współpracy na poziomie lokalnym oraz dalszego wzmacniania i wspierania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Już w komunikacie z dnia 4 grudnia 2006 r. dotyczącym wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) Komisja zaleciła podjęcie negocjacji w sprawie readmisji i ułatwień wizowych z krajami uczestniczącymi w europejskiej polityce sąsiedztwa.

We wspólnej deklaracji ustanawiającej Partnerstwo Wschodnie, przyjętej na szczycie w Pradze 7 maja 2009 r., podkreślono znaczenie wspierania mobilności obywateli w bezpiecznych warunkach, za pośrednictwem umów dotyczących ułatwień wizowych i readmisji. Ustanowiła ona liberalizację polityki wizowej jako długoterminowy cel, któremu musi towarzyszyć poprawa warunków bezpieczeństwa w celu zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnej migracji. Na szczycie w Warszawie we wrześniu 2011 r. oraz na szczycie w Wilnie w listopadzie 2013 r. ponownie potwierdzono te cele, podkreślając w szczególności, że dalsza współpraca i koordynacja powinny służyć zapobieganiu nielegalnej migracji i zwalczaniu jej, dążeniu do zapewnienia bezpiecznych warunków migracji i mobilności w drodze dobrego zarządzania oraz zintegrowanemu zarządzaniu granicami. Na szczycie w Brukseli w listopadzie 2017 r. podkreślono, że zawarcie umowy o ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji z Białorusią utoruje drogę dalszym postępom w zakresie mobilności, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo.

Według uzgodnionego przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. na szczeblu Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) wspólnego podejścia w sprawie wypracowania polityki UE dotyczącej ułatwień wizowych umowa o ułatwieniach wizowych nie może zostać zawarta bez umowy o readmisji.

Decyzja przedstawiona w wniosku uwzględnia i odzwierciedla istniejące ramy współpracy z Białorusią, w szczególności partnerstwo na rzecz mobilności zainicjowane w 2016 r., deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, a także negocjacje w sprawie priorytetów partnerstwa między UE a Białorusią. Podobne umowy zawarto już z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

28 lutego 2011 r. Rada wydała formalne upoważnienie do podjęcia negocjacji z Białorusią w sprawie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Negocjacje rozpoczęły się w styczniu 2014 r., a uzgodniony tekst parafowano 17 czerwca 2019 r. Unia Europejska i Białoruś podpisały ostatecznie umowę o ułatwieniach wizowych i umowę o readmisji 8 stycznia 2020 r.

Wniosek dotyczący decyzji o zawarciu umowy uwzględnia szereg standardowych aspektów włączanych do umów o readmisji zawieranych między UE a krajami trzecimi. W umowie sygnatariusze potwierdzają, że będzie ona stosowana z myślą o zagwarantowaniu przestrzegania praw człowieka i zobowiązań stron wynikających z odpowiednich instrumentów międzynarodowych mających do nich zastosowanie.

Obowiązki w zakresie readmisji opierają się w pełni na zasadzie wzajemności i dotyczą obywateli państw członkowskich, obywateli krajów trzecich i bezpaństwowców, a także ustalają warunki niezbędne do zaistnienia obowiązku readmisji tych dwóch ostatnich kategorii. Umowa określa niezbędne przepisy techniczne dotyczące procedury readmisji, w tym ustanowienia Wspólnego Komitetu ds. Readmisji, elastyczności proceduralnej w przypadkach, gdy osoba podlegająca readmisji posiada ważny dokumentu podróży, warunków procedury przyspieszonej w przypadku osób zatrzymanych w pobliżu wspólnej granicy lądowej między państwem członkowskim a Białorusią lub na terytorium ich krajowych portów lotniczych, jak również operacji tranzytowych, klauzul dotyczących kosztów, ochrony danych i stosowania umowy w kontekście innych zobowiązań międzynarodowych.

Umowa obowiązuje na terytorium Białorusi i UE z wyłączeniem Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

W ciągu ostatnich czterech lat odnotowano postępy w stosunkach między UE a Białorusią. Białoruś uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, zwłaszcza w ramach stosunków wielostronnych, które wspierają nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Białoruś powinna podjąć dalsze wysiłki i dalsze wymierne działania na rzecz poszanowania powszechnych podstawowych wolności, praworządności i praw człowieka, które pozostaną kluczowe dla kształtowania przyszłej polityki UE wobec Białorusi w duchu „krytycznego zaangażowania”. Z inicjatywy władz Białorusi w 2015 r. wznowiono doroczny dialog między UE a Białorusią na temat praw człowieka. Partnerstwo na rzecz mobilności zaczęło obowiązywać w 2016 r. Okazało się ono kluczowym instrumentem rozwoju naszej współpracy w dziedzinie migracji, a także przyczyniło się do zwiększenia mobilności obywateli UE i Białorusi w ramach sprawnie zarządzanego i bezpiecznego otoczenia.

Białoruś ratyfikowała szereg odnośnych konwencji międzynarodowych, w tym konwencję genewską z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców oraz protokół z 1967 r. Jest członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W związku z powyższym sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że warunki ramowe przyjęte w Białorusi są wystarczająco stabilne, by zapewnić poszanowanie praw osób, których dotyczy umowa.

Umowa o readmisji powinna zostać zawarta w przewidzianym terminie i wejść w życie jednocześnie z umową o ułatwieniach wizowych, gdyż obie umowy są ze sobą powiązane.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Odsyłacze

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

LIBE

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

16.1.2020

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Tudor Ciuhodaru

 

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Odsyłacze

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

10.1.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

16.1.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.1.2020

 

 

 

Data przyjęcia

23.4.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

13

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Data złożenia

4.5.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności