Procedură : 2019/0181(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0097/2020

Texte depuse :

A9-0097/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0061

<Date>{27/04/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 198kWORD 69k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportor: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie al Consiliului (12158/2019),

 având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (12160/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 79 alineatul (3) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0004/2019),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0097/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Belarus.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus au debutat în 1995, odată cu semnarea Acordului de parteneriat și cooperare (APC). Cu toate acestea, din cauza lipsei de angajament a statului Belarus față de democrație și drepturile fundamentale, Uniunea nu a ratificat încă acordul bilateral. Ulterior, preferințele comerciale au fost suspendate și au fost aplicate sancțiuni în contextul încălcării de către Belarus a principiilor fundamentale ale Uniunii. În plus, Uniunea a exclus Belarus din politica sa europeană de vecinătate (PEV), care a fost concepută inițial pentru a consolida relațiile cu țările învecinate din est și din sud. În 2009, Uniunea a lansat o nouă inițiativă de aprofundare și consolidare a relațiilor cu unele țări din est, inclusiv cu Belarus: Parteneriatul estic. În cadrul acestui format multilateral, relațiile UE-Belarus s-au îmbunătățit, în special în ultimii ani. Belarus a participat activ la Parteneriatul estic, iar relația bilaterală va fi consolidată prin prioritățile parteneriatului dintre UE și Belarus, care sunt în prezent în curs de negociere.

 

În contextul Summitului Parteneriatului estic din mai 2009, Uniunea și-a reafirmat sprijinul politic în ceea ce privește deplina liberalizare a regimului vizelor într-un mediu sigur, precum și în ceea ce privește promovarea mobilității prin încheierea de acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie cu țările Parteneriatului estic. În conformitate cu abordarea comună pentru dezvoltarea politicii Uniunii în materie de facilitare a eliberării vizelor, convenită la nivelul COREPER de către statele membre în luna decembrie 2005, un acord de facilitare a eliberării vizelor nu poate fi încheiat dacă nu există un acord de readmisie.

 

Pe această bază, Comisia a prezentat Consiliului, la data de 12 noiembrie 2010, o recomandare vizând obținerea unor directive de negociere a acordurilor cu Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere și, respectiv, readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. La 28 februarie 2011, Consiliul a autorizat în mod oficial Comisia să negocieze cele două acorduri între Uniune și Belarus.

 

Negocierile au fost lansate în mod oficial la 30 ianuarie 2014, iar prima rundă de negocieri oficiale a avut loc la Minsk, la 13 iunie 2014. Au urmat trei runde de negocieri, mai întâi la Bruxelles, la 25 noiembrie 2014, și apoi la 11 martie 2015 și la 20 iunie 2017 la Minsk. Negociatorii-șefi au parafat textul acordului la 17 iunie 2019 printr-un schimb de e-mailuri.

 

În timpul negocierilor, Belarus, Uniunea și șapte state membre participante (Bulgaria, România, Lituania, Polonia, Ungaria, Finlanda și Letonia) au semnat, la 13 octombrie 2016, o declarație comună privind un parteneriat pentru mobilitate. Acest parteneriat prevede măsuri de intensificare a cooperării în domeniul migrației legale și forței de muncă, al azilului și al protecției refugiaților, al prevenirii și combaterii migrației neregulamentare, inclusiv a introducerii ilegale de migranți și a traficului de ființe umane, precum și în vederea maximizării impactului migrației și al mobilității asupra dezvoltării.

 

Acordul de facilitare a eliberării vizelor este strâns legat de acordul de readmisie. Acordurile au fost semnate la 8 ianuarie 2020.

 

***

 

Belarus a ratificat o serie de convenții internaționale importante, inclusiv Convenția de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaților și Protocolul din 1967. Este membru al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și țară parteneră în cadrul Parteneriatului estic, care se bazează pe angajamentele față de principiile dreptului internațional și față de valorile fundamentale, inclusiv respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Cu toate acestea, măsurile concrete luate de Belarus în vederea respectării libertăților universale, a statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea presei și drepturile lucrătorilor, vor rămâne criterii fundamentale pentru definirea politicii Uniunii față de Belarus.

 

Procesul de aprofundare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus va contribui, fără îndoială, la extinderea spațiului de libertate, securitate și justiție. Raportorul este de părere că, în conformitate cu avizul Comisiei și al Consiliului, Belarus este, după mai multe runde de negocieri, pregătită să încheie Acordul de facilitare a eliberării vizelor și Acordul privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

 

 

***

 

În ceea ce privește acordul de readmisie, trebuie remarcat în primul rând faptul că obligațiile privind readmisia sunt stabilite pe baza unei reciprocități depline. În cadrul acordului, se subliniază că aplicarea sa trebuie să fie de așa natură încât să garanteze respectarea drepturilor omului și a instrumentelor internaționale relevante aplicabile părților.

 

Dispozițiile acordului includ obligația de a readmite resortisanții care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare cu privire la intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul unui stat membru. Normele privind readmisia se aplică, de asemenea, persoanelor care au renunțat la cetățenia statului Belarus după intrarea pe teritoriul unui stat membru, a persoanelor care dețin un permis de ședere sau a unei vize valabile eliberate de Belarus și a persoanelor care au intrat ilegal pe teritoriul unui stat membru imediat după o perioadă de ședere pe teritoriul Belarusului sau după tranzitarea acestuia.

 

Raportorul subliniază, de asemenea, cazul special al resortisanților țărilor terțe care fac obiectul readmisiei în Belarus, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din acord. Raportorul consideră că viitoarele acorduri ar trebui să includă dispoziții care să garanteze că se va încerca, în primul rând, returnarea în țara a cărei cetățenie o dețin în raport cu principiul nereturnării și în conformitate cu dreptul internațional.

 

Secțiunea IV din acord definește modalitățile tehnice ale procedurii, iar anexele includ formularele-tip și lista documentelor necesare pentru procedura de readmisie. Sunt incluse opțiunea unei proceduri accelerate, precum și o secțiune referitoare la operațiunile de tranzit.

 

Secțiunea VIII prevede crearea unui comitet mixt privind readmisia care va asigura implementarea corespunzătoare a acordului și va putea lua decizii cu privire la modalitățile de aplicare uniformă a acordului.

 

În preambul se ține seama de situațiile specifice ale Danemarcei, Regatului Unit și Irlandei. Acordul include o declarație care precizează faptul că acordul nu se aplică Danemarcei, precum și o declarație în legătură cu asocierea strânsă a Islandei și a Norvegiei la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. Acordul include, de asemenea, două declarații privind relațiile cu Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein.

 

***

 

Raportorul insistă asupra faptului că Parlamentul ar trebui să fie implicat și informat în legătură cu deschiderea și evoluția negocierilor acordurilor de readmisie formale și informale în general și subliniază că ar trebui încheiate acorduri formale în locul acordurilor informale. În acest sens, raportorul regretă că articolul 18 din acordul de readmisie prevede încă posibilitatea de a lucra pe baza unor acorduri informale.

 

Raportorul subliniază, de asemenea, necesitatea unui rol esențial al Parlamentului în monitorizarea punerii în aplicare a acestor acorduri de readmisie, în conformitate cu articolul 19. Raportorul atrage atenția asupra faptului că Uniunea nu este reprezentată în Comitetul mixt privind readmisia decât de Comisie, asistată de experți din statele membre. Ca instituție care reprezintă cetățenii europeni și care apără democrația și principiile Uniunii Europene, Parlamentul ar putea fi implicat în lucrările Comitetului mixt. Raportorul încurajează Comisia Europeană să reanalizeze componența comitetelor mixte de gestionare a viitoarelor acorduri. Raportorul invită Comisia să informeze Parlamentul în fiecare etapă cu privire la rezultatele implementării acordurilor, aplicând principiul bunei cooperări interinstituționale.

 

 

În fine, raportorul le solicită membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului să sprijine acest raport și Parlamentului să îl aprobe.


OPINIE MINORITARĂ

 

depusă în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de

Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE

 

Grupul Verts/ALE a solicitat în mod constant proceduri de returnare demne și care să respecte drepturile omului.

 

Pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, impactul potențial asupra drepturilor fundamentale trebuie evaluat înainte de încheierea unui acord de readmisie. Grupul Verts/ALE regretă că acest lucru nu s-a întâmplat. În mod similar, măsurile care prevăd monitorizarea independentă și practică a punerii sale în aplicare trebuie incluse în orice acord de readmisie, pentru a se asigura că persoanele nu sunt returnate, sau nu fac obiectul unor returnări în lanț în țări unde pot fi supuse riscului de persecuție.

 

Prezentul acord include obligația de a readmite persoanele care au intrat în UE după o perioadă de ședere pe teritoriul statului Belarus sau după tranzitarea acestuia. Grupul Verts/ALE consideră că acordurile de readmisie ar trebui să includă dispoziții care să garanteze că resortisanții țărilor terțe sunt returnați în țara a cărei cetățenie o dețin, și nu în țări pe care doar le tranzitează.

 

Grupul Verts/ALE insistă asupra faptului că controlul democratic ar trebui garantat prin încheierea de acorduri formale în locul acordurilor informale. În acest sens, Grupul Verts/ALE regretă că formularea din prezentul acord nu exclude posibilitatea de a lucra pe baza unor acorduri informale.

 

În plus, încheierea unui acord de readmisie nu ar trebui să constituie o condiție prealabilă pentru demararea liberalizării vizelor.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE (21.2.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</CommissionInt>


<Titre>referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea ca o evoluție pozitivă în relațiile UE-Belarus și subliniază că este important ca poporul belarus să dobândească un regim simplificat de mobilitate cu UE și să se consolideze contactele interpersonale. Recunoaște că procesele electorale și sistemul politic din Belarus nu respectă standardele europene și internaționale și nu asigură și nu protejează libertățile fundamentale universale. La alegerile parlamentare din 2019 s-au constatat deficiențe procedurale semnificative, printre care s-au numărat măsuri restrictive față de partidele și candidații opoziției. Aceste evenimente nu au demonstrat nicio îmbunătățire a democrației. Prin urmare, o mobilitate sporită ar trebui să permită întărirea cooperării de la bază și consolidarea și susținerea în continuare a societății civile din Belarus.

Deja în comunicarea sa din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate (PEV), Comisia a recomandat inițierea negocierilor privind readmisia și facilitarea acordării vizelor cu țările din vecinătatea estică.

Declarația comună de la summitul de la Praga din 7 mai 2009, prin care se înființează Parteneriatul estic, a subliniat importanța promovării mobilității cetățenilor într-un mediu sigur, prin facilitarea acordării vizelor și acorduri de readmisie. Aceasta stabilea că liberalizarea vizelor este un obiectiv pe termen lung care trebuie însoțit de îmbunătățirea condițiilor de securitate pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și migrația ilegală. Summitul de la Varșovia din septembrie 2011 și summitul de la Vilnius din noiembrie 2013 au reconfirmat aceste obiective, subliniind în mod special faptul că aprofundarea cooperării și coordonării ar trebui să includă ca obiective prevenirea și lupta împotriva migrației ilegale, promovarea migrației și a mobilității sigure și bine gestionate și gestionarea integrată a frontierelor. La summitul de la Bruxelles din noiembrie 2017 s-a subliniat că încheierea unui acord de facilitare a eliberării vizelor și a unui acord de readmisie cu Belarus ar deschide calea pentru noi progrese în ceea ce privește mobilitatea, sporind în același timp securitatea.

În conformitate cu abordarea comună pentru dezvoltarea politicii UE în materie de facilitare a eliberării vizelor, convenită la nivelul COREPER de către statele membre în luna decembrie 2005, un acord de facilitare a eliberării vizelor nu poate fi încheiat dacă nu există un acord de readmisie.

Decizia propusă ia în considerare și reflectă cadrul existent de cooperare cu Belarus, în special parteneriatul pentru mobilitate lansat în 2016, declarațiile din cadrul reuniunilor la nivel înalt ale Parteneriatului estic, precum și negocierile privind prioritățile parteneriatului dintre UE și Belarus. Acorduri similare au fost deja încheiate cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina.

Consiliul a dat autorizarea oficială de negociere a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor cu Belarus la 28 februarie 2011. Negocierile au început în ianuarie 2014, iar textul convenit a fost parafat la 17 iunie 2019. Uniunea Europeană și Belarus au semnat, în cele din urmă, acordul de facilitare a eliberării vizelor și acordul de readmisie la 8 ianuarie 2020.

Decizia propusă referitoare la încheierea acordului conține un set de elemente standard incluse în acordurile de readmisie încheiate între UE și țările terțe. În cadrul acordului, semnatarii reafirmă faptul că acesta se aplică astfel încât să se asigure respectarea drepturilor omului și a obligațiilor și responsabilităților părților în temeiul instrumentelor internaționale relevante aplicabile în cazul lor.

Obligațiile privind readmisia sunt formulate pe baza reciprocității depline și se referă la cetățeni, cetățenii țărilor terțe și apatrizi, stabilind, de asemenea, cerințele prealabile pentru obligația de readmisie a persoanelor din ultimele două categorii. Acordul stabilește dispozițiile tehnice necesare referitoare la procedura de readmisie, inclusiv instituirea unui comitet mixt privind readmisia, flexibilitate procedurală în cazul în care persoana care urmează să fie readmisă deține un document de călătorie valabil, precum și condițiile pentru o procedură accelerată pentru persoanele reținute în vecinătatea frontierei terestre comune dintre un stat membru și Belarus sau pe teritoriul aeroporturilor naționale, operațiuni de tranzit, clauze privind costurile, protecția datelor și relația cu obligațiile internaționale.

Acordul se aplică teritoriilor Belarusului și UE, cu excepția Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit.

În ultimii patru ani, s-au înregistrat progrese în relațiile UE-Belarus. Belarus participă la Parteneriatul estic, în special în cadrul formatelor sale multilaterale, care promovează angajamentul nostru față de principiile dreptului internațional și valorile fundamentale, inclusiv respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Trebuie depuse eforturi suplimentare, iar etapele concrete parcurse de Belarus în sensul respectării libertăților fundamentale universale, a statului de drept și a drepturilor omului vor rămâne esențiale pentru modelarea viitoarei politici a UE față de Belarus, în spiritul „angajamentului critic”. La inițiativa autorităților din Belarus, în 2015 a fost reluat un dialog anual UE-Belarus pe tema drepturilor omului. În 2016 a fost lansat un parteneriat privind mobilitatea. Acesta s-a dovedit a fi un instrument-cheie în dezvoltarea cooperării noastre privind migrația, îmbunătățind în același timp mobilitatea cetățenilor UE și din Belarus într-un cadru gestionat corespunzător și sigur.

Belarus a ratificat o serie de convenții internaționale importante, inclusiv Convenția de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaților și Protocolul din 1967. Este membru al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Având în vedere elementele de mai sus, raportorul pentru aviz consideră că există un cadru suficient de solid în Belarus pentru a permite respectarea drepturilor acelor persoane care intră sub incidența acordului.

Acordul de readmisie ar trebui încheiat în timp util și ar trebui să intre în vigoare în același timp cu acordul privind facilitarea eliberării vizelor, deoarece cele două acorduri sunt legate.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

Referințe

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Comisie competentă

 

LIBE

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

AFET

16.1.2020

Raportor pentru aviz:

 Data numirii

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Tudor Ciuhodaru

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

Referințe

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Data sesizării

10.1.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AFET

16.1.2020

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Examinare în comisie

28.1.2020

 

 

 

Data adoptării

23.4.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

13

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheș, Tomas Tobé, Dragoș Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Data depunerii

4.5.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheș, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

Ultima actualizare: 7 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate