Förfarande : 2019/0181(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0097/2020

Ingivna texter :

A9-0097/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0061

<Date>{04/05/2020}4.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 64k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Petar Vitanov</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (12158/2019),

 med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12160/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0004/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0097/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Belarus[*].


 

MOTIVERING

Unionens förbindelser med Republiken Belarus går tillbaka till undertecknandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet 1995. På grund av Belarus bristande engagemang för demokrati och grundläggande rättigheter har unionen dock ännu inte ratificerat det bilaterala avtalet. Senare, mot bakgrund av Belarus kränkningar av unionens grundläggande principer, kom handelsförmåner att upphävas och sanktioner att tillämpas. EU har dessutom stängt ute Belarus från den europeiska grannskapspolitiken, som ursprungligen utformades för att stärka förbindelserna med grannländerna i öster och söder. 2009 sjösatte unionen ett nytt initiativ för att fördjupa och stärka förbindelserna med några länder i öster, däribland Belarus – det östliga partnerskapet. Förbindelserna mellan EU och Belarus har förbättrats i detta multilaterala format, i synnerhet under de senaste åren. Belarus har deltagit aktivt i det östliga partnerskapet, och de bilaterala förbindelserna kommer att stärkas genom de prioriteringar för partnerskapet mellan EU och Belarus som för närvarande håller på att förhandlas fram.

Vid toppmötet om det östliga partnerskapet i maj 2009 bekräftade unionen och dess partnerländer än en gång sitt politiska stöd för en fullständig liberalisering av viseringsbestämmelserna under säkra förhållanden och för ett främjande av rörlighet genom att ingå avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagande med östliga partnerländer. Enligt den gemensamma strategi som medlemsstaterna enades om i Coreper i december 2005 beträffande utvecklingen av unionens politik för viseringslättnader ska ett avtal om förenklat viseringsförfarande inte ingås om det inte redan finns ett återtagandeavtal.

Med detta som utgångspunkt lade kommissionen den 12 november 2010 fram en rekommendation för rådet för att få direktiv för förhandlingar med Republiken Belarus om två avtal, dels om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelser, dels om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet. Den 28 februari 2011 bemyndigade rådet officiellt kommissionen att förhandla fram de båda avtalen mellan unionen och Belarus.

Förhandlingarna inleddes formellt den 30 januari 2014 och den första formella förhandlingsrundan ägde rum i Minsk den 13 juni 2014. Därefter följde tre förhandlingsrundor först i Bryssel den 25 november 2014 och sedan den 11 mars 2015 och den 20 juni 2017 i Minsk. Chefsförhandlarna paraferade avtalstexten den 17 juni 2019 via e‑post.

Under förhandlingarna undertecknade Belarus, unionen och sju deltagande medlemsstater (Bulgarien, Rumänien, Litauen, Polen, Ungern, Finland och Lettland) den 13 oktober 2016 en gemensam förklaring om ett partnerskap för rörlighet. Detta partnerskap omfattar åtgärder för att öka samarbetet på områdena laglig migration och arbetskraftsmigration, asyl och skydd av flyktingar, förebyggande och bekämpande av irreguljär migration, inbegripet människosmuggling och människohandel samt för att maximera migrationens och rörlighetens utvecklingseffekter.

Avtalet om förenklat utfärdande av viseringar kan inte skiljas från återtagandeavtalet. Båda avtalen undertecknades den 8 januari 2020.

***

Belarus har ratificerat ett antal relevanta internationella konventioner, inklusive Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års protokoll. Landet är medlem i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och ett partnerland inom ramen för det östliga partnerskapet, som bygger på uppslutning kring principerna om internationell rätt och grundläggande värderingar, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Trots det kommer de konkreta åtgärder som Belarus vidtagit för att respektera de universella friheterna, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, inbegripet yttrandefriheten, åsiktsfriheten och mediefriheten samt arbetstagarnas rättigheter, att förbli grundläggande kriterier för utformningen av unionens politik gentemot Belarus.

De fördjupade förbindelserna mellan unionen och Belarus kommer säkerligen att flytta fram gränserna för området med frihet, säkerhet och rättvisa. Föredraganden anser, i överensstämmelse med kommissionens och rådets uppfattning, att Belarus nu efter flera förhandlingsrundor är redo att ingå avtalet om förenklat utfärdande av viseringar och avtalet om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet.

***

När det gäller återtagandeavtalet måste man framför allt konstatera att återtagandeskyldigheterna är helt ömsesidiga. I hela avtalet understryks att avtalet ska tillämpas på så sätt att de mänskliga rättigheterna och relevanta internationella instrument som är tillämpliga på parterna respekteras.

Villkoren i avtalet omfattar skyldigheten att återta medborgare som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa till, vistelse eller bosättning inom en medlemsstats territorium. Återtagandebestämmelserna ska även tillämpas på personer som efter inresan till en medlemsstats territorium avsagt sig sitt medborgarskap i Belarus, personer som innehar uppehållstillstånd eller en giltig visering utfärdad av Belarus och personer som olagligen rest in till en medlemsstats territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom belarusiskt territorium.

Föredraganden framhåller också det särskilda fallet med tredjelandsmedborgare som återtas till Belarus i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i avtalet. Föredraganden anser att framtida avtal bör innehålla bestämmelser som garanterar att man först försöker återföra dem till det land där de är medborgare med respekt för principen om ”non-refoulement” och i enlighet med internationell rätt.

I avsnitt IV i avtalet fastställs de tekniska villkoren i förfarandet, och bilagorna innehåller de nödvändiga standardformulären och en lista över de handlingar som krävs för återtagandeförfarandet. Ett påskyndat förfarande ingår, liksom ett avsnitt om transiteringar.

Enligt avsnitt VIII ska det inrättas en gemensam kommitté för återtagande. Denna kommitté ska säkerställa en korrekt tillämpning av avtalet och fatta beslut om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal.

Danmarks, Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen. Avtalet innehåller en förklaring om att avtalet inte gäller för Danmark samt en förklaring om Islands och Norges nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessutom innehåller avtalet två förklaringar om förbindelserna med Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein.

***

Föredraganden håller fast vid att parlamentet bör involveras i och få information om startpunkten för och framsteg i förhandlingarna om formella och informella återtagandeavtal i allmänhet och betonar att formella avtal bör ingås i stället för informella överenskommelser. I detta avseende beklagar föredraganden att artikel 18 i återtagandeavtalet fortfarande omfattar möjligheten att arbeta på grundval av informella överenskommelser.

Föredraganden betonar också att parlamentet behöver ha en nyckelroll vid övervakningen av genomförandet av dessa återtagandeavtal i enlighet med artikel 19. Föredraganden framhåller att unionen företräds endast av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma kommittén för förvaltning av avtalet. I sin egenskap av företrädare för unionsmedborgarna och garant för demokratin och EU:s principer skulle parlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Föredraganden uppmanar kommissionen att se över de gemensamma kommittéernas sammansättning i framtida avtal. Vidare uppmanar föredraganden kommissionen att i alla skeden informera parlamentet om hur det går med avtalens genomförande, i enlighet med principen om ett gott samarbete mellan institutionerna.

Slutligen uppmanar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att godkänna det.


RESERVATION

 

i enlighet med artikel 55.4 i arbetsordningen

Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen

Verts/ALE-gruppen har konsekvent efterlyst värdiga återvändandeförfaranden som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna.

I syfte att säkerställa överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna måste en eventuell inverkan på de grundläggande rättigheterna bedömas innan ett återtagandeavtal ingås. Verts/ALE-gruppen beklagar att så inte varit fallet. På samma sätt ska varje återtagandeavtal innehålla åtgärder för en oberoende och praktisk övervakning av dess genomförande för att se till att personer inte återförs – eller återförs i flera led – till länder där de riskerar att förföljas.

Detta avtal omfattar skyldigheten att återta personer som rest in i EU efter att ha vistats inom eller transiterat genom belarusiskt territorium. Verts/ALE-gruppen menar att återtagandeavtal bör innehålla bestämmelser som garanterar att tredjelandsmedborgare återförs till det land där de är medborgare och inte till länder som de endast transiterat genom.

Verts/ALE-gruppen insisterar på att demokratisk kontroll bör garanteras genom ingåendet av formella avtal i stället för informella överenskommelser. I detta avseende beklagar Verts/ALE-gruppen djupt att villkoren i avtalet inte utesluter möjligheten att arbeta på grundval av informella överenskommelser.

Dessutom bör ingåendet av ett återtagandeavtal inte utgöra ett villkor för viseringsliberaliseringar.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR (21.2.2020)

<CommissionInt>till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet</Titre>

<DocRef>(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Petras Auštrevičius</Depute>

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget som en positiv utveckling i förbindelserna mellan EU och Vitryssland och understryker dess betydelse för det vitryska folket när det gäller att gentemot EU få till stånd ett förenklat system för rörlighet och stärka de mellanfolkliga kontakterna. Valprocesserna och det politiska systemet i Vitryssland uppfyller inte vare sig europeiska eller internationella normer och säkerställer och skyddar inte heller de universella grundläggande friheterna. Parlamentsvalet 2019 inbegrep betydande brister i förfarandet, bland annat restriktiva åtgärder gentemot oppositionspartier och tillhörande kandidater, och tydde inte på några förbättringar av demokratin. Därför bör rörligheten stärkas för att öka samarbetet på gräsrotsnivå och ytterligare stärka och stödja det vitryska civilsamhället.

Redan i sitt meddelande av den 4 december 2006 om ett stärkande av den europeiska grannskapspolitiken rekommenderade kommissionen att förhandlingar om återtagande och viseringslättnader skulle inledas med de östra grannländerna.

I den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag den 7 maj 2009, som upprättade det östliga partnerskapet, betonas vikten av att främja medborgarnas rörlighet under säkra förhållanden genom avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal. Liberalisering av viseringsbestämmelserna fastställdes där som ett långsiktigt mål som måste åtföljas av en förbättring av säkerhetsförhållandena för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och irreguljär migration. Vid toppmötet i Warszawa i september 2011 och i Vilnius i november 2013 bekräftades dessa mål, med särskild betoning på att vidare samarbete och samordning bör omfatta förebyggande och bekämpning av olaglig migration, främja säker och väl hanterad migration och rörlighet samt ha integrerad gränsförvaltning som ett mål. Vid toppmötet i Bryssel i november 2017 vidhöll man att ingående av ett avtal om ett förenklat viseringsförfarande och ett återtagandeavtal med Vitryssland skulle bana väg för ytterligare framsteg i fråga om rörlighet och samtidigt öka säkerheten.

Enligt den gemensamma strategi som medlemsstaterna enades om i Coreper i december 2005 beträffande utvecklingen av EU:s politik för viseringslättnader ska ett avtal om ett förenklat viseringsförfarande inte ingås om det inte redan finns ett återtagandeavtal.

I förslaget till beslut beaktas och återspeglas den befintliga ramen för samarbete med Vitryssland, i synnerhet partnerskapet för rörlighet, som inleddes 2016, förklaringarna från toppmötena om det östliga partnerskapet samt förhandlingarna om prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Vitryssland. Liknande avtal har redan ingåtts med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Det formella bemyndigandet för förhandlingar om avtalet med Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar gavs av rådet den 28 februari 2011. Förhandlingarna inleddes i januari 2014, och avtalstexten paraferades den 17 juni 2019. Europeiska unionen och Vitryssland undertecknade slutligen avtalet om förenklat utfärdande av viseringar och återtagandeavtalet den 8 januari 2020.

Förslaget till beslut om ingående av avtalet innehåller standardinslag som ingår i återtagandeavtalen mellan EU och tredjeländer. I avtalet bekräftar signatärerna att avtalet ska tillämpas så att man kan sörja för respekten för de mänskliga rättigheterna samt för parternas skyldigheter och ansvar som följer av de relevanta internationella instrument som är tillämpliga på dem.

Återtagandeskyldigheterna är helt ömsesidiga och omfattar såväl egna medborgare som tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt skapar förutsättningar för skyldigheten att återta de båda sistnämnda kategorierna. I avtalet fastställs de nödvändiga tekniska bestämmelserna om återtagandeförfarandet, inbegripet inrättandet av en gemensam återtagandekommitté, flexibilitet i förfarandet om den person som ska återtas innehar en giltig resehandling, villkoren för ett påskyndat förfarande för personer som grips nära den gemensamma landgränsen mellan en medlemsstat och Vitryssland eller inom territoriet för deras nationella flygplatser, transitering, klausuler om kostnader, uppgiftsskydd samt förhållandet till internationella skyldigheter.

Avtalet är tillämpligt på Vitrysslands och EU:s territorier, med undantag för Konungariket Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Under de senaste fyra åren har det gjorts framsteg i förbindelserna mellan EU och Vitryssland. Vitryssland har deltagit i det östliga partnerskapet, särskilt i dess multilaterala format, som främjar vårt engagemang för principerna inom internationell rätt och för grundläggande värderingar, inbegripet respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Ytterligare insatser måste göras, och de konkreta steg som Vitryssland tar för att respektera de universella grundläggande friheterna, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna är fortsatt avgörande för utformningen av EU:s framtida politik gentemot Vitryssland, i en anda av ”kritiskt engagemang”. På de vitryska myndigheternas initiativ återupptogs 2015 en årlig människorättsdialog mellan EU och Vitryssland. Ett partnerskap för rörlighet inleddes 2016. Detta visade sig vara ett viktigt instrument för att utveckla vårt migrationssamarbete och samtidigt öka rörligheten för unionsmedborgare och vitryska medborgare under väl hanterade och säkra former.

Vitryssland har ratificerat ett antal relevanta internationella konventioner, inklusive Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års protokoll. Landet är medlem i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Mot bakgrund av det ovanstående anser föredraganden att villkoren i Vitryssland är tillräckligt goda för att garantera att rättigheterna för de personer som avtalet avser respekteras.

Återtagandeavtalet bör ingås inom rimlig tid och träda i kraft samtidigt som avtalet om förenklade viseringsförfaranden, eftersom de båda avtalen är sammanlänkade.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

Referensnummer

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Ansvarigt utskott

 

LIBE

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

16.1.2020

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Petras Auštrevičius

30.9.2019

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alviina Alametsä, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Arnaud Danjean, Özlem Demirel, Engin Eroglu, Evin Incir, Andrey Kovatchev, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Gabriel Mato, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Mick Wallace

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Tudor Ciuhodaru

 


 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

53

+

ECR

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Kris Peeters, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Evin Incir, Dietmar Köster, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nils Ušakovs

 

10

-

GUE/NGL

Özlem Demirel, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

NI

Kostas Papadakis

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

Referensnummer

12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

10.1.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.1.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

16.1.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Petar Vitanov

21.10.2019

 

 

 

Behandling i utskott

28.1.2020

 

 

 

Antagande

23.4.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

13

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ondřej Kovařík, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Tatjana Ždanoka

Ingivande

4.5.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

54

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Petar Vitanov

RENEW

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Ondřej Kovařík

ID

Nicholas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Laura Ferrara, Milan Uhrík

 

13

-

ID

Marcel De Graaff

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tatjana Ždanoka, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[*] Tidigare kallad Republiken Vitryssland.

Senaste uppdatering: 8 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy