Postupak : 2019/0819(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0100/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0100/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0068

<Date>{08/05/2020}8.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0100/2020</NoDocSe>
PDF 219kWORD 57k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini</Titre>

<DocRef>(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini

(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (14247/2019),

 uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0198/2019),

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala[1], a posebno njezin članak 33.,

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0100/2020),

1. odbija Nacrt Vijeća;

2. nalaže svom predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

OBRAZLOŽENJE

Ovim Nacrtom provedbene odluke Vijeća, koji se temelji na članku 33. Odluke Vijeća 2008/615/PUP (u daljnjem tekstu „Prümska odluka”)[2], nastoji se omogućiti razmjena daktiloskopskih podataka između Ujedinjene Kraljevine i država članica koje obvezuje Prümska odluka.

 

1. Kontekst

 

Prümska odluka omogućuje razmjenu informacija između tijela država članica nadležnih za sprečavanje i istragu kaznenih djela. U tu svrhu nadležna tijela mogu razmjenjivati daktiloskopske podatke obrađene u svojim nacionalnim sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju koji su uspostavljeni radi sprečavanja i istrage kaznenih djela. U skladu s člankom 9. Prümske odluke nadležno tijelo države članice može provoditi automatsko pretraživanje daktiloskopskih podataka u nacionalnom sustavu druge države članice. Dostava osobnih podataka predviđena tom Odlukom ne smije se obavljati dok Vijeće ne odluči da je država članica koja želi sudjelovati u toj razmjeni u svoje nacionalno pravo prenijela opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u Prümskoj odluci (članak 25. točka 2. i članak 33.). U skladu s Odlukom Vijeća 2008/616/PUP[3] predloženu Provedbenu odluku treba donijeti nakon evaluacijskog izvješća o provedbi općih odredbi o zaštiti podataka iz Prümske odluke, na temelju upitnika, pokusa i ocjenjivačkog posjeta čiji se rezultati podnose Vijeću.

Sustav razmjene informacija među nadležnim tijelima država članica uspostavljen Prümskom odlukom temelji se na načelu potpunog reciprociteta pristupa i njime se nastoji ojačati prekogranična suradnja razmjenom podataka obrađenih u njihovim nacionalnim sustavima radi sprečavanja i istrage kaznenih djela (npr. podaci o osuđenim osobama i osumnjičenicima). Međutim, postalo je jasno da provedba Prümske odluke u različitim državama članicama nije u potpunosti u skladu s načelom potpunog reciprociteta. Nadalje, kapaciteti razmjene informacija među državama članicama također se znatno razlikuju, što dovodi do neuravnoteženog protoka informacija.

 

Vijeće je 2019. donijelo odluku kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava pristup mehanizmu za razmjenu informacija povezanih s DNK-om[4]. Cilj predloženog Nacrta Vijeća je Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti pristup razmjeni daktiloskopskih podataka. Vijeće nije izrazilo namjeru pokretanja sličnog postupka za podatke o registraciji vozila, što je najuspješniji dio prümske arhitekture.

 

Odlukama Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP utvrđena su pravila za razmjenu među državama članicama. U tom pogledu treba napomenuti da je u listopadu 2019. Europska komisija odlučila pokrenuti postupke zbog povrede prava upućivanjem službenih opomena Austriji, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj zbog potpisivanja sporazuma s pet zemalja zapadnog Balkana 13. rujna 2018. o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila. Komisija smatra da se tim sporazumom krši isključiva nadležnost EU-a u tom području, posebno zato što je razmjena takvih podataka među državama članicama obuhvaćena odlukama Vijeća iz Prüma (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP)[5]. Slična je zabrinutost izražena u pogledu uspostave razmjene podataka o DNK-u i daktiloskopskih podataka s ostalim trećim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država.

 

2. Cilj i glavni elementi Nacrta odluke Vijeća

 

Ovim Nacrtom provedbene odluke Vijeće nastoji Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti da sudjeluje u automatskom pretraživanju daktiloskopskih podataka te da i dalje dostavlja i prima daktiloskopske podatke u skladu sa sustavom utvrđenim u članku 9. Prümske odluke.

 

Međutim, kao što Vijeće navodi u svom Nacrtu provedbene odluke, Ujedinjena Kraljevina suprotno očekivanjima Vijeća i za razliku od sličnih odluka, donesenih za druge države članice, nema namjeru staviti na raspolaganje daktiloskopske podatke osumnjičenika. To je također u suprotnosti s načelom reciprociteta na kojem se temelji prümski sustav.

 

Vijeće je prihvatilo tu posebnu situaciju u svojoj prethodnoj Provedbenoj odluci (EU) 2019/968 od 6. lipnja 2019. o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini, koja je na snazi od 7. lipnja 2019. Imajući u vidu kršenje načela reciprociteta i nakon što je Komisija iznijela negativno mišljenje zbog povrede načela potpunog reciprociteta, Vijeće je naglasilo praktičnu i operativnu važnost uključivanja profila osumnjičenika u automatiziranu razmjenu podataka o DNK-u za javnu sigurnost, a osobito za suzbijanje terorizma i prekograničnog kriminala. Vijeće je stoga izričito utvrdilo da nastavak tih razmjena ovisi o ispunjenju obveze Ujedinjene Kraljevine da do 15. lipnja 2020. provede cjelovito preispitivanje svoje politike isključivanja profila osumnjičenika iz automatizirane razmjene podataka o DNK-u. Ako do tog datuma Ujedinjena Kraljevina ne obavijesti da je preispitala svoju politiku, Vijeće će u roku od tri mjeseca ponovno ocijeniti stanje u pogledu nastavka ili prekida razmjene podataka o DNK-u s Ujedinjenom Kraljevinom.

 

3. Klauzula o preispitivanju

 

Slično Provedbenoj odluci Vijeća (EU) 2019/968, u predloženom Nacrtu odluke Vijeće, svjesno te nepravilnosti, ponovno ističe „praktičnu i operativnu važnost uključivanja profila osumnjičenika u automatiziranu razmjenu daktiloskopskih podataka za javnu sigurnost, a osobito za suzbijanje terorizma i prekograničnog kriminala”.

Zbog toga Vijeće predviđa i klauzulu o preispitivanju te provedbene odluke. Ako Ujedinjena Kraljevina do 15. lipnja 2020. ne preispita svoju politiku isključivanja profila osumnjičenika iz automatske razmjene daktiloskopskih podataka, Vijeće može prekinuti razmjenu daktiloskopskih podataka s Ujedinjenom Kraljevinom.

 

4. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a: učinak prijelaznog razdoblja

 

U tom slučaju praktični učinak usvajanja Nacrta provedbene odluke i razmjene daktiloskopskih podataka između država članica i Ujedinjene Kraljevine bit će ograničen na prijelazno razdoblje utvrđeno u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju[6]. To prijelazno razdoblje završava 31. prosinca 2020., nakon čega Ujedinjena Kraljevina postaje treća zemlja. Nadalje, temeljni zahtjev iz članka 25. stavka 2. Prümske odluke primjenjuje se na države članice koje sudjeluju u Prümskom mehanizmu. Ako se to smatra relevantnim i tako odluči, trećoj zemlji bio bi potreban različit pravni instrument za nastavak razmjene daktiloskopskih ili drugih osobnih podataka utvrđenih Prümskom odlukom.

 

5. Budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine

 

Budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine mogao bi biti uređen novim sporazumom o partnerstvu. Pregovori o tom novom sporazumu o partnerstvu već su započeli u ožujku 2020., a obuhvaćat će i kazneni progon i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima. Nastavak razmjene daktiloskopskih podataka između država članica i Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje bit će podložan posebnim uvjetima i zaštitnim mjerama jer će Ujedinjena Kraljevina imati status treće zemlje i očito neće može uživati ista prava i mogućnosti kao države članice.

U Preporuci Komisije od 3. veljače 2020. za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske[7] navodi se da bi se buduće partnerstvo u kontekstu kaznenog progona trebalo temeljiti na obvezama poštovanja temeljnih prava, uključujući odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, koja je čimbenik suradnje. Navodi se da će ambicioznost policijske i pravosudne suradnje ovisiti o razini zaštite osobnih podataka koju osigura Ujedinjena Kraljevina. Spominje se da će Komisija raditi na donošenju odluke o primjerenosti kako bi se olakšala takva suradnja ako budu ispunjeni mjerodavni uvjeti. (točka 113.)

U pisanoj izjavi premijera Ujedinjene Kraljevine od 3. veljače 2020. o odnosima Ujedinjene Kraljevine i EU-a[8] premijer Ujedinjene Kraljevine izjavio je da će Ujedinjena Kraljevina u budućnosti razviti zasebne i neovisne politike u područjima kao što je zaštita podataka. Povrh toga, tijekom prvog kruga pregovora (od 2. do 5. ožujka 2020.) o budućem sporazumu o partnerstvu Ujedinjena Kraljevina obavijestila je da se, kad je riječ o pravosudnoj i policijskoj suradnji u kaznenim stvarima, neće obvezati na provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima te da neće prihvatiti nadležnost Suda EU-a. U odgovoru na to pregovarač EU-a g. Barnier jasno je dao do znanja da će, ako Ujedinjena Kraljevina zadrži to stajalište, to imati neposredne i praktične posljedice za suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, koja će i dalje biti moguća na temelju međunarodnih sporazuma, ali neće biti vrlo ambiciozna[9].

U svojoj Rezoluciji od 12. veljače 2020.[10] Europski parlament naglašava da „Ujedinjena Kraljevina ne može imati izravan pristup podacima informacijskih sustava EU-a ili sudjelovati u upravljačkim strukturama agencija EU-a u području slobode, sigurnosti i pravde, dok bi svaka razmjena informacija, među ostalim i osobnih podataka, s Ujedinjenom Kraljevinom trebala podlijegati strogim uvjetima zaštite, revizije i nadzora, uključujući razinu zaštite osobnih podataka istovjetnu onoj koja je predviđena pravom EU-a”.

Parlament je podsjetio da Komisija, u skladu s pravom EU-a kako ga tumači Sud Europske unije[11], mora dokazati da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je „u načelu istovjetna” onoj koju pruža pravni okvir EU-a, među ostalim za daljnje prijenose u treće zemlje, kako bi mogla proglasiti da je okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka primjeren. U tom kontekstu Parlament smatra da posebnu pozornost treba posvetiti pravnom okviru Ujedinjene Kraljevine u području nacionalne sigurnosti ili obrade osobnih podataka koju provode tijela kaznenog progona. 

Parlament je također naglasio da se sve recipročne mjere za pravodobnu, uspješnu i učinkovitu razmjenu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) te za obradu DNK-a, otisaka prstiju i podataka iz registra vozila (Prüm), kao i operativna suradnja putem Europola i Eurojusta moraju temeljiti na snažnim zaštitnim mjerama i uvjetima te u potpunosti biti u skladu s Mišljenjem 1/15 Suda Europske unije[12].

Parlament je također pozvao Ujedinjenu Kraljevinu da odmah ispravi utvrđene ozbiljne nedostatke u pogledu svoje upotrebe SIS-a te je pozvao Vijeće i Komisiju da pomno prate taj proces kako bi se osiguralo da se svi nedostaci primjereno riješe bez daljnje odgode. Parlament smatra da bi se o modalitetima buduće suradnje EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području kaznenog progona trebalo raspravljati tek nakon što se ti nedostaci uklone.

6. Zaključak

Daktiloskopski podaci naročito su osjetljiva kategorija osobnih podataka za koju je potrebna posebna zaštita jer bi njihova obrada mogla prouzročiti znatne rizike za temeljna prava i slobode. U skladu s pravom Unije je pri provedbi takve obrade potrebno zajamčiti odgovarajuće zaštitne mjere za prava i slobode osobe čiji se podaci obrađuju.

S obzirom na trenutačno stanje pregovora o budućim odnosima Ujedinjene Kraljevine i EU-a još nije jasno hoće li Ujedinjena Kraljevina nakon 31. prosinca 2020. ispunjavati uvjete utvrđene pravom Unije kako bi se smatralo da pruža razinu zaštite koja je u načelu istovjetna onoj koju pruža pravo Unije. Naime, bez načelno istovjetne razine zaštite osobnih podataka odnosno snažnih i strogih uvjeta te zaštitnih mjera za obradu daktiloskopskih podataka, obrada koja proizlazi iz automatskog pretraživanja otisaka prstiju i razmjene osobnih podataka iz članka 9. Prümske odluke prouzročila bi ozbiljne rizike za zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca.

Nadalje, izvjestitelj smatra da bi pitanje uključivanja podataka osumnjičenika trebalo riješiti prije nego što se omogući razmjena podataka s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi se osiguralo da se razmjenom automatiziranih podataka u potpunosti poštuje načelo reciprociteta iz prümskog sustava koje primjenjuju druge države članice koje u njemu sudjeluju.

Predloženi Nacrt provedbene odluke mogao bi se usvojiti i stupiti na snagu samo nekoliko tjedana prije 15. lipnja 2020., datuma do kojeg Ujedinjena Kraljevina treba obavijestiti Vijeće o svojoj namjeri da na raspolaganje stavi profile osumnjičenika, a Vijeće ponovno ocijeniti nastavak razmjene podataka.

Nadalje, unatoč zahtjevu za dodatne informacije koji su članovi odbora LIBE iznijeli predsjedništvu Vijeća na sastanku odbora LIBE 18. veljače 2020. i pismima predsjednika odbora LIBE od 20. veljače 2020. i 5. ožujka 2020. predsjedništvu Vijeća i Komisiji u kojima se traže odgovori na konkretna pisana pitanja te unatoč svim dokumentima povezanim s ovim Nacrtom provedbene odluke i provedbom Prümske odluke, Parlamentu nije dostavljeno izvješće o evaluaciji u kojem su sažeti rezultati upitnika, ocjenjivačkog posjeta i pokusa u vezi s razmjenom daktiloskopskih podataka, koji je predstavljen Vijeću. U svom dopisu od 20. ožujka 2020. predsjedništvo Vijeća odbilo je dostaviti tražene dokumente bez jasnog obrazloženja. Podnošenje tog izvješća preduvjet je za odobrenje Provedbene odluke. Izvjestitelj smatra da je to izvješće o evaluaciji trebalo biti podneseno Parlamentu kako bi mu se omogućilo da pravilno izvršava svoje zakonodavne i nadzorne dužnosti u aktualnom pravnom postupku. Osim toga, izvjestitelj smatra da bi Vijeće trebalo donijeti provedbeni akt nakon što Ujedinjena Kraljevina pošalje obavijest o svojoj namjeri da u razmjenu podataka o DNK-u i daktiloskopskih podataka uključi i podatke povezane s osumnjičenicima te time potvrdi svoju namjeru da će i u budućim sigurnosnim odnosima s Unijom primjenjivati potpuni reciprocitet.

Stoga, u nedostatku te ključne informacije i s obzirom na to da bi ovaj Nacrt provedbene odluke Vijeća nužno bio vremenski ograničen do 31. prosinca 2020., a njegova valjanost mogla bi se okončati već 15. lipnja 2020., izvjestitelj smatra da u sadašnjim okolnostima ne treba prihvatiti donošenje provedbene odluke kojom bi se Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo da nastavi s automatskim pretraživanjem daktiloskopskih podataka te da prima i dostavlja osobne podatke u skladu s člankom 9. Odluke 2008/615/PUP.

Nacrt provedbene odluke Vijeća temelji se na pravnom aktu donesenom u okviru nekadašnjeg trećeg stupa u bivšem Ugovoru o Europskoj uniji. U skladu s člankom 39. stavkom 1. bivšeg Ugovora o Europskoj uniji, za koji je Sud EU-a odlučio da je još uvijek mjerodavan u skladu s člankom 9. Protokola (br. 36), ako Vijeće donese provedbene mjere na temelju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine, potrebno je savjetovati se s Parlamentom, ali Vijeće može odrediti rok u kojem Parlament mora donijeti svoje mišljenje. U prethodnim sličnim slučajevima izvjestitelji su predlagali Parlamentu da se složi s provedbenim aktom te se stoga odobrenje bez izmjena smatralo prikladnim (pojednostavljeni postupak u skladu s člankom 52. Poslovnika). Taj se postupak smatrao primjerenim i za poštovanje roka koji je odredilo Vijeće. Budući da izvjestitelj smatra da se Parlament ne bi trebao složiti s predloženim Nacrtom provedbene odluke, slijedi se primjereniji postupak sastavljanja izvješća u skladu s člankom 59. Poslovnika.

7. Preporuka izvjestitelja

Izvjestitelj stoga savjetuje Parlamentu da odbije Nacrt provedbene odluke Vijeća i da od Vijeća zatraži da ne usvoji svoj Nacrt provedbene odluke niti druge odluke o tom pitanju dok se ne dobiju jamstva Ujedinjene Kraljevine u pogledu potpunog reciprociteta i zaštite podataka te dok se ne u pregovorima ne postigne i zaključi novi pravni okvir za novu partnersku suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini

Referentni dokumenti

14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

12.12.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

19.12.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Juan Fernando López Aguilar

6.2.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.2.2020

 

 

 

Datum usvajanja

7.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

30

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Cristian Terheş, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Kostas Papadakis, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima

Datum podnošenja

8.5.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo,  Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Brigit Sippel, Sylwia Spurek, Cristian Terheş, Bettina Vollath

RENEW

Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Laura Ferrara, Kostas Papadakis

 

30

-

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

[2]  Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala; SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

[3]  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, SL L 210, 6.8.2008., str. 12.

[4]  Provedbena odluka Vijeća (EU) 2019/968 od 6. lipnja 2019. o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj kraljevini (SL L 156, 13.6.2019., str. 8.).

 

[6]  SL L 29, 31.1.2020., str. 1.

[8]  Pisana izjava – HCWS86 u kojoj se navodi „predloženi pristup vlade pregovorima s EU-om o našem budućem odnosu”, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

[11]  Predmet C-362/14 Maximillian Schrems protiv Data Protection CommissionerECLI:EU:C:2015:650.

[12]  Mišljenje 1/15 PNR Kanada; ECLI:EU:C:2017:592.

Posljednje ažuriranje: 11. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti