ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9‑0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Elsi Katainen


Postup : 2019/0254(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0101/2020

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

(COM(2019)0581 – C9‑0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0581),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0162/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …, [2],

 s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 26. února 2020[3]

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj,

 s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9‑0101/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Komise navrhla propojit SZP s realizací výkonu („model provádění“). Podle nového právního rámce má Unie stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, přičemž členské státy mají nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Členské státy proto vypracují strategické plány SZP, které schválí Komise a provedou členské státy.

(2) Komise navrhla propojit SZP s realizací výkonu („model provádění“). Podle nového právního rámce má Unie stanovit parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky. Silný rámec Unie je nezbytný, aby bylo zajištěno, že SZP zůstane společnou politikou, a aby byly zaručeny rovné podmínky pro všechny. Členské státy rovněž ponesou větší odpovědnost za způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Členské státy proto na základě předběžné analýzy a posouzení potřeb vypracují strategické plány SZP, které schválí Komise a provedou členské státy.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) S ohledem na příští reformu SZP a s ohledem na nové ambice uvedené ve sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě pro Evropu (dále jen „Zelená dohoda pro Evropu“) by členské státy měly dále podporovat platná opatření v agroenvironmentální oblasti a v oblasti klimatu a jakýkoli další nástroj, který může zemědělcům pomoci v jejich úsilí o ekologickou transformaci.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody1a uvedl, že je třeba

zachovat financování SZP EU-27 na úrovni rozpočtu na období 2014–2020 v reálných cenách, při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů pro rok 2020 a ustanovení v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Legislativní postup nebyl dokončen včas, aby členské státy a Komise mohly připravit všechny prvky, které jsou nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec a strategické plány SZP začaly uplatňovat ode dne 1. ledna 2021, jak původně Komise navrhovala.

(3) Legislativní postup nebyl dokončen včas, aby členské státy a Komise mohly připravit všechny prvky, které jsou nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec a strategické plány SZP začaly uplatňovat ode dne 1. ledna 2021, jak původně Komise navrhovala. Toto zpoždění vyvolává u zemědělců a v celém odvětví zemědělství nejistotu a přináší s sebou rizika. Za účelem zmírnění této nejistoty by toto nařízení mělo umožnit prodloužené uplatňování stávajících pravidel a nepřerušených plateb ve prospěch zemědělců a jiných příjemců, a poskytnout tak předvídatelnost a stabilitu během přechodného období, a to až do dne použitelnosti nového právního rámce (dále jen „přechodné období“).

Pozměňovací návrh  5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Kontinuita a předvídatelnost podpory pro zemědělce prostřednictvím SZP má zásadní význam pro stabilitu odvětví zemědělství a pro zachování životaschopnosti venkovských oblastí a regionů a představuje příspěvek k udržitelnosti životního prostředí.

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat podporu z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), měla by Unie i nadále tuto podporu poskytovat po dobu dalšího jednoho roku za podmínek stávajícího právního rámce na období 2014–2020. Stávající právní rámec je stanoven zejména v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20137, (EU) č. 1305/20138, (EU) č. 1306/20139, (EU) č. 1307/201310, (EU) č. 1308/201311, (EU) č. 228/201312 a (EU) č. 229/201313. Navíc k usnadnění přechodu ze stávajících režimů podpory na nový právní rámec, který se vztahuje na období ode dne 1. ledna 2022, by měla být stanovena pravidla pro regulaci toho, jakým způsobem bude určitá podpora poskytovaná na víceletém základě začleněna do nového právního rámce.

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a jiní příjemci budou moci v roce 2021 a případně i v roce 2022 získat podporu z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), měla by Unie i nadále tuto podporu poskytovat po dobu dalšího jednoho roku nebo případně dalších dvou let za podmínek stávajícího právního rámce na období 2014–2020. Členské státy by měly zajistit, aby podpora byla zemědělcům a jiným příjemcům během přechodného období poskytována bez přerušení. Stávající právní rámec je stanoven zejména v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20137, (EU) č. 1305/20138, (EU) č. 1306/20139, (EU) č. 1307/201310, (EU) č. 1308/201311, (EU) č. 228/201312 a (EU) č. 229/201313. Navíc k usnadnění přechodu ze stávajících režimů podpory na nový právní rámec, který se měl vztahovat na období ode dne 1. ledna 2022, by měla být stanovena pravidla pro regulaci toho, jakým způsobem bude určitá podpora poskytovaná na víceletém základě začleněna do nového právního rámce.

__________________

__________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

Pozměňovací návrh  7

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Toto nařízení by mělo členským státům poskytnout dostatečné množství času k vypracování příslušných národních strategických plánů SZP a vytvoření administrativní struktury nezbytné k úspěšnému provedení nového právního rámce. To by nemělo odrazovat členské státy od toho, aby předkládaly příslušné národní strategické plány včas. Všechny strategické plány SZP by měly být připraveny tak, aby mohly vstoupit v platnost ihned po skončení přechodného období. Zemědělství by se tím zajistila tolik potřebná stabilita a jistota.

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) V zájmu úspěšné modernizace a zjednodušení SZP a plnění Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ by členské státy a Komise měly během přípravy strategických plánů SZP členských států vést rozsáhlé konzultace se zemědělci a všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Práce na přípravě strategických plánů SZP členských států je třeba provést neprodleně, aby byl příjemcům zajištěn hladký přechod do nového programového období.

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie by měla v roce 2021 i nadále podporovat rozvoj venkova, by členské státy, u nichž existuje riziko, že vyčerpají finanční prostředky a nebudou schopny přijímat nové právní závazky v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, měly mít možnost prodloužit své programy rozvoje venkova nebo některé ze svých regionálních programů rozvoje venkova podporované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 2021 a financovat tyto prodloužené programy z odpovídajících rozpočtových přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených programů by mělo být zachování přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie by měla během přechodného období i nadále podporovat rozvoj venkova, by členské státy, u nichž existuje riziko, že vyčerpají finanční prostředky a nebudou schopny přijímat ve vztahu ke všem nebo některým opatřením nové právní závazky a související náklady v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, měly mít možnost prodloužit své programy rozvoje venkova nebo některé ze svých regionálních programů rozvoje venkova podporované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) během přechodného období a financovat tyto prodloužené programy z odpovídajících rozpočtových přídělů pro příslušné roky. Cílem prodloužených programů by mělo být zachování přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu, a proto požadovat přinejmenším stejný procentní podíl výdajů EZFRV na opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že některé členské státy mohou stále mít prostředky poskytnuté Unií v předchozích letech, měly by mít členské státy rovněž možnost své programy pro rozvoj venkova nebo některé ze svých regionálních programů rozvoje venkova neprodlužovat. Tyto členské státy by měly mít možnost v souladu s nařízením Rady (EU).../... [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo část přidělených rozpočtových prostředků z EZFRV odpovídající regionálním programům rozvoje venkova, které nebyly prodlouženy, na finanční příděly na období 2022 až 2025.

(6) Vzhledem k tomu, že některé členské státy mohou stále mít prostředky poskytnuté Unií v předchozích letech, měly by mít členské státy rovněž možnost své programy pro rozvoj venkova nebo některé ze svých regionálních programů rozvoje venkova neprodlužovat nebo podle potřeby doplnit zbývající prostředky částí z prostředků přidělených na roky přechodného období. Tyto členské státy by měly mít možnost v souladu s nařízením Rady (EU)/ [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027]14 převést rozpočtové prostředky z EZFRV přidělené na rok 2021 nebo případně na rok 2022 nebo část přidělených rozpočtových prostředků z EZFRV, které nebyly použity na prodloužení jejich programů rozvoje venkova, na finanční příděly na zbývající roky programového období.

__________________

__________________

14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p. .

14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p. .

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Aby Komise mohla provést nezbytné finanční plánování a odpovídající úpravy ročních rozpisů týkajících se podpory Unie stanovených v příloze nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by členské státy Komisi bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, zda se rozhodly své programy rozvoje venkova prodloužit, a v případě regionálních programů rozvoje venkova, které z těchto programů se rozhodly prodloužit, a následně odpovídající výši rozpočtových prostředků na rok 2021, které nebudou převedeny do následujících let.

(7) Aby Komise mohla provést nezbytné finanční plánování a odpovídající úpravy ročních rozpisů týkajících se podpory Unie stanovených v příloze nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by členské státy Komisi bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, zda se rozhodly své programy rozvoje venkova prodloužit, a v případě regionálních programů rozvoje venkova, které z těchto programů se rozhodly prodloužit a zda mají v úmyslu financovat je zčásti ze zbývajících prostředků přidělených na předchozí rozpočty, a následně odpovídající výši rozpočtových prostředků na roky v rámci přechodného období, které nebudou převedeny do následujících let.

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví společná pravidla použitelná na EZFRV a některé další fondy, které provádí svou činnost ve společném rámci. Uvedené nařízení by se mělo i nadále vztahovat na programy podporované z EZFRV na programové období 2014–2020, jakož i na programy podporované z EZFRV, u nichž se členské státy rozhodly prodloužit toto období do 31. prosince 2021. V případě uvedených členských států by členské státy a Komise měly pro provádění podpory poskytované z EZFRV pro programové období 2021 nadále používat dohodu o partnerství vypracovanou pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013.

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví společná pravidla použitelná na EZFRV a některé další fondy, které provádí svou činnost ve společném rámci. Uvedené nařízení by se mělo i nadále vztahovat na programy podporované z EZFRV na programové období 2014–2020, jakož i na programy podporované z EZFRV, u nichž se členské státy rozhodly prodloužit toto období do 31. prosince 2021 nebo případně do 31. prosince 2022. V případě uvedených členských států by členské státy a Komise měly pro provádění podpory poskytované z EZFRV pro programový rok 2021 nebo případně pro programový rok 2022 nadále používat dohodu o partnerství vypracovanou pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013.

Pozměňovací návrh  13

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/201416 stanoví, že výdaje na některé dlouhodobé závazky přijaté podle některých předpisů, kterými se poskytovala podpora rozvoje venkova před nařízením (EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých podmínek v programovém období 2014–2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto výdaje by rovněž měly být nadále způsobilé po dobu trvání příslušného právního závazku za stejných podmínek v programovém roce 2021. V zájmu právní jasnosti a jistoty by mělo být rovněž upřesněno, že právní závazky přijaté v rámci opatření odpovídajících opatřením nařízení (EU) č. 1305/2013, na něž se vztahuje integrovaný administrativní a kontrolní systém, by měly podléhat tomuto integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému, a že platby související s těmito právními závazky musí být provedeny v období od 1. prosince do 30. června následujícího kalendářního roku.

(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/201416 stanoví, že výdaje na některé dlouhodobé závazky přijaté podle některých předpisů, kterými se poskytovala podpora rozvoje venkova před nařízením (EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých podmínek v programovém období 2014–2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto výdaje by rovněž měly být nadále způsobilé po dobu trvání příslušného právního závazku za stejných podmínek v programovém roce 2021 nebo případně v programovém roce 2022. V zájmu právní jasnosti a jistoty by mělo být rovněž upřesněno, že právní závazky přijaté v rámci opatření odpovídajících opatřením nařízení (EU) č. 1305/2013, na něž se vztahuje integrovaný administrativní a kontrolní systém, by měly podléhat tomuto integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému, a že platby související s těmito právními závazky musí být provedeny v období od 1. prosince do 30. června následujícího kalendářního roku.

__________________

__________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 865).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 865).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1.)

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1.)

Pozměňovací návrh  14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že strategické plány SZP, které mají být připraveny členskými státy v souladu s novým právním rámcem, budou použitelné ode dne 1. ledna 2022, měla by být stanovena přechodná pravidla pro regulaci přechodu ze stávajících režimů podpory na nový právní rámec, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).../...18 [nařízení o strategickém plánu SZP].

(14) Vzhledem k tomu, že strategické plány SZP, které mají být připraveny členskými státy v souladu s novým právním rámcem, budou použitelné ode dne 1. ledna 2022 nebo případně od dne 1. ledna 2023, měla by být stanovena přechodná pravidla pro regulaci přechodu ze stávajících režimů podpory na nový právní rámec, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).../...18 [nařízení o strategickém plánu SZP]. V souladu se zásadami uvedenými v evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci stanoveném nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201418a by členské státy měly zajistit účast regionálních a místních orgánů a organizací občanské společnosti, včetně příjemců, ve všech fázích přípravy, provádění, sledování a hodnocení přechodných opatření a programů.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [strategická plán SZP] (Úř. věst. L …, …, s. …).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [strategická plán SZP] (Úř. věst. L …, …, s. …).

 

18a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh  15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Přechodná pravidla podle tohoto nařízení mají umožnit prodloužení aktuálně platných opatření po dobu trvání přechodného období. Během přechodného období a s cílem co nejlépe se připravit na provádění budoucího obnoveného právního rámce pro SZP by se členské státy měly při své práci a při konzultacích týkajících se nastavení svých budoucích strategických plánů v oblasti SZP zaměřit na nové nástroje a zejména na možnosti rozvíjení operačních programů v nových odvětvích.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro společnou organizaci zemědělských trhů a v článcích 29 až 60 uvádí některé režimy podpory. Tyto režimy podpory by měly být začleněny do budoucích strategických plánů SZP členských států jako odvětvové intervence podle čl. 39 písm. a) až e) nařízení (EU).../... [nařízení o strategických plánech SZP]. Pro zajištění soudržnosti, kontinuity a plynulého přechodu mezi uvedenými režimy podpory podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a odvětvovými typy intervencí podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] by měla být stanovena pravidla týkající se doby trvání každého z těchto režimů podpory s ohledem na datum, k němuž budou mít strategické plány SZP členských států právní účinky.

(16) Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro společnou organizaci zemědělských trhů a v článcích 29 až 60 uvádí některé režimy podpory. Tyto režimy podpory by měly být začleněny do budoucích strategických plánů SZP členských států jako odvětvové intervence podle čl. 39 písm. a) až e) nařízení (EU).../... [nařízení o strategických plánech SZP]. Pro zajištění soudržnosti, kontinuity a plynulého přechodu mezi uvedenými režimy podpory podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a odvětvovými typy intervencí podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] by měla být stanovena pravidla týkající se doby trvání každého z těchto režimů podpory.

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby stávající odvětvové programy pokračovaly až do data původně plánovaného dokončení s cílem zaručit producentům právní jistotu.

Pozměňovací návrh  17

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v odvětví olivového oleje a stolních oliv, stávající pracovní programy vypracované na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 31. března 2021 by měly být prodlouženy do dne 31. prosince 2021. U režimů podpory v odvětví ovoce a zeleniny by měla být stanovena pravidla týkající se změny nebo nahrazení operačních programů.

(17) Pokud jde o režim podpory v odvětví olivového oleje a stolních oliv, stávající pracovní programy vypracované na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 31. března 2021 by měly být prodlouženy do konce přechodného období. U režimů podpory v odvětví ovoce a zeleniny by měla být stanovena pravidla týkající se změny nebo nahrazení operačních programů. Uznané organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny by také měly mít možnost zachovat operační program až do jeho ukončení.

Pozměňovací návrh  18

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud jde o režimy podpory v odvětví vína a v odvětví včelařství, je třeba stanovit pravidla, která umožní pokračovat v provádění těchto režimů podpory až do konce jejich příslušných programových období. V tomto období by se některá ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve vztahu k výdajům a platbám uskutečněným na operace prováděné podle nařízení (EU) č. 1308/2013 měla nadále používat po 31. prosinci 2021 a až do ukončení těchto režimů podpory.

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud jde o režimy podpory v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví vína a v odvětví včelařství, je třeba stanovit pravidla, která umožní pokračovat v provádění těchto režimů podpory až do konce jejich příslušných programových období. V tomto období by se některá ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve vztahu k výdajům a platbám uskutečněným na operace prováděné podle nařízení (EU) č. 1308/2013 měla nadále používat po 31. prosinci 2021 a až do ukončení těchto režimů podpory a operačních programů.

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Aby se zabránilo tomu, že ze stávajícího programového období pro rozvoj venkova budou na strategické plány SZP přenášeny rozsáhlé závazky, měla by být doba trvání nových víceletých závazků týkajících se agroenvironmentálních-klimatických opatření, ekologického zemědělství a lesnicko-environmentálních opatření omezena na období nejvýše 3 let. Prodloužení stávajících závazků by mělo být omezeno na jeden rok.

(19) S cílem zabránit tomu, aby byly do strategických plánů SZP ve významné míře přenášeny závazky ze stávajícího programového období pro rozvoj venkova, je třeba obecně omezit dobu trvání nových víceletých závazků v agroenvironmentálně-klimatické oblasti, v oblasti ekologického zemědělství a v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období nejvýše pěti let. Jakmile se použije nařízení (EU) .../... [nařízení o strategickém plánu SZP], pravidla týkající se těchto závazků by měla být upravena v souladu s uvedeným nařízením. Prodloužení stávajících závazků by mělo být omezeno na jeden rok.

Pozměňovací návrh  20

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Z EZFRV by mělo být možné podporovat komunitně vedený místní rozvoj v souladu s novými pravidly stanovenými nařízením (EU) XXXX/XXXX [nové nařízení o společných ustanoveních]. Aby se však předešlo situaci, že prostředky pro komunitně vedený místní rozvoj v programovém roce 2021 nebudou využity, měly by členské státy, které se rozhodnou prodloužit své programy rozvoje venkova do dne 31. prosince 2021 a které rovněž využijí možnost převést částky z přímých plateb na rozvoj venkova, mít možnost uplatnit minimální příděl pro komunitně vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova prodloužený do dne 31. prosince 2021, který se vypočte před převedením částek z přímé platby.

(20) Z EZFRV by mělo být možné podporovat komunitně vedený místní rozvoj v souladu s novými pravidly stanovenými nařízením (EU) XXXX/XXXX [nové nařízení o společných ustanoveních]. Aby se však předešlo situaci, že prostředky pro komunitně vedený místní rozvoj v programovém roce 2021 (nebo případně v programovém roce 2022) nebudou využity, měly by členské státy, které se rozhodnou prodloužit své programy rozvoje venkova a které rovněž využijí možnost převést částky z přímých plateb na rozvoj venkova, mít možnost uplatnit minimální příděl pro komunitně vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova prodloužený do dne 31. prosince 2021 (nebo případně do dne 31. prosince 2022), který se vypočte před převedením částek z přímé platby.

Pozměňovací návrh  21

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v přechodném období by měla být pro rok 2021 zachována rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta příslušná částka rezervy na rok 2021.

(21) V zájmu zajištění kontinuity v přechodném období by měla být pro rok 2021 a případně pro rok 2022 zachována rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta příslušná částka rezervy na rok 2021 a případně na rok 2022.

Pozměňovací návrh  22

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Pokud jde o způsoby předběžného financování z EZFRV, mělo by být jasně stanoveno, že pokud se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 do dne 31. prosince 2021, nemělo by to vést k dodatečnému předběžnému financování pro dotčené programy.

(22) Pokud jde o způsoby předběžného financování z EZFRV, mělo by být jasně stanoveno, že pokud se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 do dne 31. prosince 2021 nebo případně do dne 31. prosince 2022, nemělo by to vést k dodatečnému předběžnému financování pro dotčené programy.

Pozměňovací návrh  23

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou členské státy v současné době pouze povinny oznámit svá rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení části částky přímých plateb přesahující 150 000 EUR, která má být pro roky 2015 až 2020 poskytnuta zemědělci v daném kalendářním roce. Pro zajištění pokračování stávajícího systému by členské státy měly rovněž oznamovat svá rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení pro kalendářní rok 2021.

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou členské státy v současné době pouze povinny oznámit svá rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení části částky přímých plateb přesahující 150 000 EUR, která má být pro roky 2015 až 2020 poskytnuta zemědělci v daném kalendářním roce. Pro zajištění pokračování stávajícího systému by členské státy měly rovněž oznamovat svá rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení pro kalendářní rok 2021 a případně pro kalendářní rok 2022.

Pozměňovací návrh  24

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 umožňuje členským státům převádět finanční prostředky mezi přímými platbami a rozvojem venkova, pokud jde o kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se zajistilo, že členské státy si mohou ponechat vlastní strategii, měla by být flexibilita mezi pilíři umožněna i pro kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 2022).

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 umožňuje členským státům převádět finanční prostředky mezi přímými platbami a rozvojem venkova, pokud jde o kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se zajistilo, že členské státy si mohou ponechat vlastní strategii, měla by být flexibilita mezi pilíři umožněna i pro kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 2022) a případně pro kalendářní rok 2022 (tj. rozpočtový rok 2023).

Pozměňovací návrh  25

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aby Komise mohla stanovit rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, aby členské státy do 1. srpna 2020 oznámily svá rozhodnutí o finančních přídělech na jednotlivé režimy na kalendářní rok 2021.

(25) Aby Komise mohla stanovit rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, aby členské státy do 1. srpna 2020 oznámily svá rozhodnutí o finančních přídělech na jednotlivé režimy na kalendářní rok 2021 a případně do 1. srpna 2021 svá rozhodnutí o finančních přídělech na jednotlivé režimy na kalendářní rok 2022.

Pozměňovací návrh  26

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Členské státy by měly mít možnost nadále používat přechodnou vnitrostátní podporu po dobu použitelnosti tohoto nařízení. Za účelem snížení konkurenčních rozdílů mezi zemědělci v členských státech způsobených rozdíly v platbách na hektar by si členské státy měly zachovat přechodnou vnitrostátní podporu po dobu trvání přechodného období.

Pozměňovací návrh  27

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Členské státy v souladu se stávajícím právním rámcem oznámily v roce 2014 svá rozhodnutí pro období do kalendářního roku 2020, která se týkají rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro režim základní platby mezi regiony a možných ročních postupných změn pro období, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro kalendářní rok 2021.

(27) Členské státy v souladu se stávajícím právním rámcem oznámily v roce 2014 svá rozhodnutí pro období do kalendářního roku 2020, která se týkají rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro režim základní platby mezi regiony a možných ročních postupných změn pro období, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro kalendářní rok 2021 a případně pro kalendářní rok 2022.

Pozměňovací návrh  28

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Mechanismus vnitřního sbližování je klíčovým postupem pro spravedlivější rozdělení přímé podpory příjmů mezi zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na základě starých historických referenčních údajů je stále obtížnější odůvodnit. V nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá základní model vnitřního sbližování v tom, že členské státy od roku 2015 uplatňují jednotnou paušální sazbu na všechny platební nároky na vnitrostátní nebo regionální úrovni. V zájmu zajištění plynulejšího přechodu na jednotnou hodnotu však byla stanovena odchylka, která členským státům v období mezi lety 2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty platebních nároků uplatněním částečného sbližování, což se rovněž nazývá „model tunelu“. Některé členské státy této odchylky využily. S cílem pokračovat v procesu směrem ke spravedlivějšímu rozdělování přímých plateb se členské státy po roce 2019 mohou více přiblížit celostátnímu nebo regionálnímu průměru namísto zavedení jednotné paušální sazby nebo udržení hodnoty nároků na úrovni z roku 2019. Členské státy by měly každoročně oznamovat své rozhodnutí pro následující rok.

(28) Mechanismus vnitřního sbližování je klíčovým postupem pro spravedlivější rozdělení přímé podpory příjmů mezi zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na základě starých historických referenčních údajů je stále obtížnější odůvodnit. V nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá základní model vnitřního sbližování v tom, že členské státy od roku 2015 uplatňují jednotnou paušální sazbu na všechny platební nároky na vnitrostátní nebo regionální úrovni. V zájmu zajištění plynulejšího přechodu na jednotnou hodnotu však byla stanovena odchylka, která členským státům v období mezi lety 2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty platebních nároků uplatněním částečného sbližování, což se rovněž nazývá „model tunelu“. Některé členské státy této odchylky využily. S cílem pokračovat v procesu směrem ke spravedlivějšímu rozdělování přímých plateb by se členské státy po roce 2019 měly více přiblížit celostátnímu nebo regionálnímu průměru namísto zavedení jednotné paušální sazby. Členské státy by měly každoročně oznamovat své rozhodnutí pro následující rok.

Pozměňovací návrh  29

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví postupné roční úpravy hodnoty platebních nároků přiznaných z rezervy tak, aby odrážely roční změny vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly „víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla by měla být upravena tak, aby odrážela skutečnost, že hodnotu všech přiznaných nároků, jakož i rezervy je možné upravit s cílem zohlednit změny částek v daných dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v některých členských státech, které do roku 2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní sbližování provádí jednou ročně. Pro kalendářní roky 2020 a 2021 je v roce přiznání třeba určit pouze hodnotu platebního nároku v běžném roce. Jednotková hodnota nároků, které mají v daném roce přiděleny z rezervy, by měla být vypočtena po případné úpravě rezervy v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení. V jakémkoli následujícím roce by hodnota platebních nároků přiznaných z rezervy měla být upravena v souladu s čl. 22 odst. 5.

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví postupné roční úpravy hodnoty platebních nároků přiznaných z rezervy tak, aby odrážely roční změny vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly „víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla by měla být upravena tak, aby odrážela skutečnost, že hodnotu všech přiznaných nároků, jakož i rezervy je možné upravit s cílem zohlednit změny částek v daných dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v některých členských státech, které do roku 2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní sbližování provádí jednou ročně. Pro kalendářní roky 2020 a 2021 (a případně pro kalendářní rok 2022) je v roce přiznání třeba určit pouze hodnotu platebního nároku v běžném roce. Jednotková hodnota nároků, které mají v daném roce přiděleny z rezervy, by měla být vypočtena po případné úpravě rezervy v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení. V jakémkoli následujícím roce by hodnota platebních nároků přiznaných z rezervy měla být upravena v souladu s čl. 22 odst. 5.

Pozměňovací návrh  30

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví používání režimu jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. prosince 2020. Nařízení o strategických plánech SZP (EU).../... [nařízení o strategických plánech SZP] umožňuje členským státům zavést základní podporu příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání platebních nároků na základě historických referenčních údajů. Proto je vhodné v roce 2021 režim jednotné platby na plochu zachovat.

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví používání režimu jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. prosince 2020. Nařízení o strategických plánech SZP (EU).../... [nařízení o strategických plánech SZP] umožňuje členským státům zavést základní podporu příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání platebních nároků na základě historických referenčních údajů. Proto je vhodné v roce 2021 a případně v roce 2022 režim jednotné platby na plochu zachovat.

Pozměňovací návrh  31

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Změny nařízení (EU) č. 228/2013 a (EU) č. 229/2013 by se navíc měly použít od 1. ledna 2021 v souladu s nařízením (EU).../... [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027],

(34) Finanční příděly stanovené v nařízení (EU) č. 228/2013 a (EU) č. 229/2013 by se měly použít od 1. ledna 2021 v souladu s nařízením (EU)/ [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027],

Pozměňovací návrh  32

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a) Místní trhy nejvzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 SFEU jsou vzhledem k malé rozloze a ostrovní povaze těchto regionů obzvláště vystaveny cenovým výkyvům spojeným s dovozními toky ze zbytku Unie nebo ze třetích zemí. Mezioborové organizace uznané podle článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013, zejména v odvětví živočišné výroby, proto zavádějí kolektivní opatření, která především prostřednictvím shromažďování údajů nebo šíření informací umožňují zachovat konkurenceschopnost místní produkce na místním trhu. Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny články 28, 29 a 110 SFEU a články 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013, je vhodné v rámci rozšířených mezioborových dohod a po konzultaci s dotčenými hospodářskými subjekty umožnit příslušnému členskému státu, aby jednotlivým hospodářským subjektům nebo skupinám hospodářských subjektů, které nejsou členy mezioborové organizace, avšak působí na místním trhu, bez ohledu na jejich původ, uložil povinnost uhradit příslušné organizaci částku odpovídající plné nebo částečné výši příspěvků placených členy této organizace, a to i v případě, že příjmy z těchto příspěvků financují opatření pouze ve prospěch zachování místní produkce nebo že jsou tyto příspěvky vybírány v jiné fázi uvádění na trh.

Pozměňovací návrh  33

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34b) Nejvzdálenější regiony ve smyslu článku 349 SFEU čelí vzhledem ke své zeměpisné poloze, zejména odlehlosti, ostrovní povaze, malé rozloze, složitému povrchu a podnebí, zvláštním sociálně-ekonomickým problémům souvisejícím s dodávkami potravin a zemědělských produktů nezbytných nezbytných pro spotřebu nebo zemědělskou výrobu. K nápravě obtíží způsobených výjimečnou situací v nejvzdálenějších regionech Unie ve smyslu uvedeného článku byla stanovena zvláštní opatření v odvětví zemědělství nařízením (EU) č. 228/2013. V zájmu dodržení zásady kontinuity toto nařízení vyzývá k zachování rozpočtu během přechodného období. V případě programu speciálně zaměřeného na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI) a zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři je vhodné obnovit finanční příděly na jejich stávající úrovni stanovené nařízeními (EU) č. 228/2013 a (EU) č. 229/2013.

Pozměňovací návrh  34

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34c) V případě, že návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (nařízení o VFR), a související návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (nařízení o strategickém plánu SZP) nebudou přijaty a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie do 30. října 2020, je třeba přechodné období původně navržené v tomto nařízení do dne 31. prosince 2021 v krajním případě prodloužit o další rok do 31. prosince 2022. V takovém případě by odpovídající přechodná pravidla a podmínky použitelné na původní přechodné období měly být nadále uplatňovány i v průběhu prodlouženého přechodného období, přičemž je třeba náležitě přizpůsobit rozpočtové příděly a příslušné lhůty. To by mělo poskytnout dostatečný podnět a umožnit Evropskému parlamentu a Radě úspěšně přijmout nový legislativní rámec pro SZP a zároveň zajistit příjemcům nezbytnou stabilitu.

Pozměňovací návrh  35

 

Návrh nařízení

Článek -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Přechodné období

 

1. Pro účely tohoto nařízení se „přechodným obdobím“ rozumí období začínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem 31. prosince 2021.

 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a pouze v případě, že návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, nebudou přijaty a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie do 30. října 2020, bude přechodné období pro účely tohoto nařízení prodlouženo do 31. prosince 2022.

Pozměňovací návrh  36

 

Návrh nařízení

Hlava I – kapitola I – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 v programovém roce 2021 a prodloužení některých období podle nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1310/2013

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 během přechodného období a prodloužení některých období podle nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1310/2013

Pozměňovací návrh  37

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) mohou členské státy, kterým hrozí, že kvůli nedostatku finančních zdrojů nebudou moci přijmout nové právní závazky v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 do 31. prosince 2021.

U programů podporovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) mohou členské státy, kterým hrozí, že kvůli nedostatku finančních zdrojů nebudou moci přijmout nové právní závazky v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 na přechodné období podle článku -1 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti stanovené v prvním pododstavci, mohou kompenzovat jakékoli snížení celkových přídělů z EZFRV na období příštího víceletého finančního rámce (VFR) odpovídajícím navýšením svého vnitrostátního spolufinancování.

Odůvodnění

S ohledem na pokračování stávajících pravidel SZP musí mít členské státy možnost navýšit své spolufinancování. Snížení týkající se EZFRV ve VFR navržená Komisí nelze přijmout. Stávající programy rozvoje venkova musí pokračovat bez jakýchkoli škrtů pro zemědělce a příjemce. Členské státy by tak mohly zachovat environmentální opatření alespoň na současné úrovni, jak navrhuje Komise, přičemž by členské státy i zemědělci mohli své programy přizpůsobit nebo rozšířit tak, aby reagovaly na výzvy v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh  39

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti stanovené v prvním pododstavci, oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud členské státy předložily soubor regionálních programů v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto oznámení obsahuje i informace o tom, které regionální programy mají být prodlouženy, a o odpovídajících rozpočtových přídělech v rámci ročního rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti stanovené v prvním pododstavci, oznámí své rozhodnutí Komisi do dvou týdnů od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud členské státy předložily soubor regionálních programů v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto oznámení obsahuje i informace o tom, které regionální programy mají být prodlouženy, a o odpovídajících rozpočtových přídělech v rámci ročního rozdělení na rok 2021, případně na rok 2022, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Pozměňovací návrh  40

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení lhůty podle prvního pododstavce není opodstatněné, informuje o tom členský stát do 6 týdnů od obdržení oznámení uvedeného v druhém pododstavci.

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení lhůty podle prvního pododstavce není opodstatněné, informuje o tom členský stát do čtyř týdnů od obdržení oznámení uvedeného v druhém pododstavci. Při hodnocení žádosti o prodloužení vychází Komise v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013 z jasných a objektivních kritérií, která dotyčnému členskému státu sdělí. Komise sdělí dotčenému členskému státu důvody, proč prodloužení zamítla, a pokud možno i konkrétní doporučení, jak oznámení zlepšit, aby bylo platné. Dotčený členský stát může do čtyř týdnů od obdržení doporučení ze strany Komise předložit aktualizované oznámení, v němž vysvětlí, jak doporučení Komise týkající se platnosti prodloužení provede.

Pozměňovací návrh  41

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém pododstavci není dotčena potřeba předložit žádost o změnu programu rozvoje venkova na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této změny je zachovat alespoň stejnou celkovou úroveň výdajů EZFRV na opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém pododstavci není dotčena potřeba předložit podle čl. 11 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 žádost o změnu programu rozvoje venkova na rok 2021, popřípadě na rok 2022, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení. Tato změna se nebere v úvahu při stanovení limitu ročních úprav podle opatření přijatých na základě článku 12 nařízení (EU) č. 1305/2013. Tato změna zaručí alespoň stejný procentní podíl výdajů EZFRV na opatřeních uvedených v čl. 59 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013.

Pozměňovací návrh  42

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se nerozhodnou využít možnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027] použije na příděly, které nebyly použity pro rok 2021, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

V případě členských států, které se nerozhodnou využít možnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027] použije na příděly, které nebyly použity pro rok 2021, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013, popřípadě pro rok 2022, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  43

 

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s ohledem na některé regionální programy, příděl uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce se rovná částce stanovené pro daný členský stát pro rok 2021 v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013 po odečtení rozpočtových přídělů oznámených v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem pro regionální programy, které jsou prodlouženy.

Pokud se členský stát rozhodne využít možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s ohledem na některé regionální programy, příděl uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce se rovná částce stanovené pro daný členský stát pro rok 202, popřípadě pro rok 2022, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013 po odečtení rozpočtových přídělů oznámených v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem pro regionální programy, které jsou prodlouženy.

Pozměňovací návrh  44

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. U programů, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 prodlužují o jeden rok.

2. U programů, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 prodlužují o dobu trvání přechodného období uvedeného v článku -1 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  45

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě členských států, které se rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude dohoda o partnerství vypracovaná pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013 členskými státy i Komisí nadále používána jako strategický dokument, pokud jde o provádění podpory poskytované z EZFRV na rok 2021.

3. V případě členských států, které se rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude dohoda o partnerství vypracovaná pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013 členskými státy i Komisí nadále používána jako strategický dokument, pokud jde o provádění podpory poskytované z EZFRV v přechodném období.

Pozměňovací návrh  46

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Způsobilost některých druhů výdajů v roce 2021

Způsobilost některých druhů výdajů během přechodného období

Pozměňovací návrh  47

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělu na rok 2021 na programy podporované z EZFRV, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, s výhradou těchto podmínek:

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělů na přechodné období na programy podporované z EZFRV, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, s výhradou těchto podmínek:

Pozměňovací návrh  48

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném programu rozvoje venkova na rok 2021;

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném programu rozvoje venkova na roky, které spadají do přechodného období;

Pozměňovací návrh  49

 

Návrh nařízení

Název I – Chapter II – title

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] na programový rok 2021

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] na programový rok 2021 a případně 2022

Pozměňovací návrh  50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Platební nároky přiznané zemědělcům před 1. lednem 2020 se považují za zákonné a řádné od 1. ledna 2021. Hodnotou nároků, která se považuje za zákonnou a řádnou, je hodnota na kalendářní rok 2020 platná dne 31. prosince 2020. Tím nejsou dotčeny příslušné články právních předpisů Unie týkající se hodnoty platebních nároků pro kalendářní roky 2021 a dále, zejména čl. 22 odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 1307/2013.

1. Platební nároky přiznané zemědělcům před 1. lednem 2020 se považují za legální a správné od 1. ledna 2020. Hodnotou nároků, která se považuje za zákonnou a řádnou, je hodnota na kalendářní rok 2019 platná dne 31. prosince 2019. Tím nejsou dotčeny příslušné články právních předpisů Unie týkající se hodnoty platebních nároků pro kalendářní roky 2020 a dále, zejména čl. 22 odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 1307/2013.

Odůvodnění

Rok podání žádosti 2020 bude již financován z víceletého finančního rámce 2021–2027 (VFR). Od začátku nového VFR by měla být zajištěna právní jistota a jasnost tím, že všechny platební nároky přidělené zemědělcům před 1. lednem 2020 budou považovány za zákonné a řádné od 1. ledna 2020.

Pozměňovací návrh  51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije na platební nároky přiznané zemědělcům na základě věcně nesprávných žádostí kromě případů, v nichž chyba nemohla být zemědělcem přiměřeným způsobem zjištěna.

2. Odstavec 1 se nepoužije na platební nároky přiznané zemědělcům na základě věcně nesprávných žádostí nebo v rozporu s pravidlem o střetu zájmů podle článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10461a, kromě případů, v nichž chyba nemohla být zemědělcem přiměřeným způsobem zjištěna.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh  52

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výdaje týkající se právních závazků vůči příjemcům přijatých v rámci opatření uvedených v článcích 23, 39 a 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/200519, na něž je poskytována podpora podle nařízení (EU) č. 1305/2013, jsou nadále způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, na něž se vztahuje strategický plán SZP, a to za těchto podmínek:

1. Výdaje týkající se právních závazků vůči příjemcům přijatých v rámci opatření uvedených v článcích 23, 39 a 43 nařízení Rady (ES) č. 1698/200519, na něž je poskytována podpora podle nařízení (EU) č. 1305/2013, jsou nadále způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, popřípadě v období 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, na něž se vztahuje strategický plán SZP, a to za těchto podmínek:

__________________

__________________

19 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

Pozměňovací návrh  53

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném strategickém plánu SZP na období 2022–2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením (EU) [horizontální nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném strategickém plánu SZP na období 2022–2027, popřípadě na období 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, v souladu s nařízením (EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením (EU) [horizontální nařízení];

Pozměňovací návrh  54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

První pododstavec se rovněž vztahuje na právní závazky vůči příjemcům přijaté v rámci odpovídajících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1257/1999, na něž je poskytována podpora podle nařízení (EU) č. 1305/2013.

Odůvodnění

Přechodná ustanovení by také měla umožnit regulaci dlouhodobých závazků přijatých v rámci programů rozvoje venkova dříve než v období 2014–2020. Tento přístup umožní provádět platby za závazky, např. na zalesňování prováděné v rámci programů rozvoje venkova na období 2004–2006. Proto je třeba první větu článku doplnit o nový odstavec.

Pozměňovací návrh  55

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výdaje týkající se právních závazků vůči příjemcům přijatých v rámci víceletých opatření uvedených v článcích 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 a výdajů týkajících se právních závazků po dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. lednu 2025 v členských státech, které se rozhodly prodloužit období 20142020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, na něž se vztahuje strategický plán SZP, a to za těchto podmínek:

2. Za podmínek stanovených ve druhém pododstavci jsou pro příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, popřípadě v období 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, na něž se vztahuje strategický plán SZP, způsobilé tyto výdaje:

 

a) výdaje týkající se právních závazků vůči příjemcům přijatých v rámci víceletých opatření uvedených v článcích 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013;

 

b) výdaje týkající se právních závazků po dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. lednu 2025 v členských státech, které se rozhodly prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, na něž se vztahuje strategický plán SZP, a to za těchto podmínek:

 

Podmínky způsobilosti pro příspěvky z EZFRV v období 2022–2027, nebo v období 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, na něž se vztahuje strategický plán SZP uvedený v prvním pododstavci, jsou následující:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném strategickém plánu SZP na období 2022–2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením (EU) [horizontální nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném strategickém plánu SZP na období 2022–2027, popřípadě na období 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení, v souladu s nařízením (EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením (EU) [horizontální nařízení];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV odpovídající intervence stanovené ve strategickém plánu SZP v souladu s nařízením (EU) [nařízení o strategických plánech SZP];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV odpovídající intervence stanovené ve strategickém plánu SZP v souladu s nařízením (EU) [nařízení o strategických plánech SZP];

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) [horizontální nařízení] se vztahuje na právní závazky přijaté v rámci opatření, která odpovídají druhům intervencí podle plochy a zvířat, uvedených v kapitolách II a IV hlavy III nařízení (EU) [nařízení o strategickém plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné operace; a

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) [horizontální nařízení] se vztahuje na právní závazky přijaté v rámci opatření, která odpovídají druhům intervencí podle plochy a zvířat, uvedených v kapitolách II a IV hlavy III nařízení (EU) [nařízení o strategickém plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné operace; a

d) platby za právní závazky uvedené v písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální nařízení].

d) platby za právní závazky uvedené v písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální nařízení].

Pozměňovací návrh  56

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013, vypracované pro období od 1. dubna 2018 do 31. března 2021, se prodlužují a skončí dne 31. prosince 2021. Příslušné organizace producentů uznané podle článku 152 nařízení (EU) č. 1308/2013, příslušná sdružení organizací producentů uznaná podle článku 156 uvedeného nařízení a příslušné mezioborové organizace uznané podle článku 157 uvedeného nařízení upraví své pracovní programy tak, aby toto prodloužení zohlednily. Upravené pracovní programy se oznámí Komisi do 31. prosince 2020.

1. Pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013, vypracované pro období od 1. dubna 2018 do 31. března 2021, se prodlužují a skončí na konci přechodného období. Příslušné organizace producentů uznané podle článku 152 nařízení (EU) č. 1308/2013, příslušná sdružení organizací producentů uznaná podle článku 156 uvedeného nařízení a příslušné mezioborové organizace uznané podle článku 157 uvedeného nařízení upraví své pracovní programy tak, aby toto prodloužení zohlednily. Upravené pracovní programy se oznámí Komisi do 31. prosince 2020, popřípadě do 31. prosince 2021, pokud se použije čl. -1 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  57

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uznaná organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, která má operační program podle článku 33 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválená členským státem i na dobu po 31. prosinci 2021, předloží do 15. září 2021 tomuto členskému státu žádost, aby její operační program:

Uznaná organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, která má operační program podle článku 33 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválená členským státem i na dobu po skončení přechodného období, může do 15. září 2021 předložit tomuto členskému státu žádost, aby její operační program:

Pozměňovací návrh  58

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud uznaná organizace producentů nepředloží žádost do 15. září 2021, její operační program schválený podle nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. prosince 2021.

Pokud uznaná organizace producentů nepředloží žádost, použije se na její operační program až do jeho ukončení odstavec 6.

Pozměňovací návrh  59

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Programy podpory v odvětví vína uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 15. října 2023. Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a platby uskutečněné pro operace prováděné podle uvedeného nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 39 až 52 uvedeného nařízení.

3. Programy podpory v odvětví vína uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 15. října 2023. Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze nadále použít i po skončení přechodného období na operace vybrané podle uvedeného nařízení před 16. říjnem 2023, pokud jde o výdaje a platby uskutečněné v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 39 až 52 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh  60

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní programy v odvětví včelařství uvedené v článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a platby uskutečněné pro operace prováděné podle uvedeného nařízení před 1. srpnem 2022 v rámci režimu podpory uvedeného v článku 55 uvedeného nařízení.

4. Vnitrostátní programy v odvětví včelařství uvedené v článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze nadále používat i po skončení přechodného období na operace vybrané podle uvedeného nařízení před 1. srpnem 2022, pokud jde o výdaje a platby uskutečněné v rámci režimu podpory uvedeného v článku 55 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh  61

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů souvisejících s těmito články se po 31. prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a platby uskutečněné pro operace prováděné podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto datu a do konce režimů podpory uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto článku.

6. Pokud jde o režimy podpory uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů souvisejících s těmito články se po skončení přechodného období nadále použijí na výdaje a platby uskutečněné pro operace prováděné podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto datu a do konce režimů podpory uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku a případně do skončení operačních programů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh  62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 17 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„6a. Členské státy mohou během přechodného období uvedeného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [přechodné nařízení] nadále přijímat nové právní závazky vůči příjemcům.  Žádosti o podporu podané před rokem 2021, které nebyly schváleny z důvodu nedostatku finančních prostředků na tuto podporu v příslušném programu, jsou během tohoto přechodného období nadále způsobilé.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

V nařízení by měla být vyjasněna možnost přechodu žádostí o investice do hmotných aktiv neschválených ve stávajícím programovém období z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Pozměňovací návrh  63

 

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, určí členské státy ve svých programech rozvoje venkova kratší období v délce jednoho až tří let. Pokud členské státy v souladu s prvním pododstavcem umožní roční prodloužení závazků po uplynutí počátečního období, toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 2021 mohou členské státy u nových závazků, které přímo navazují na závazky vykonané během počátečního období, ve svých programech rozvoje venkova určit období jednoho roku.;

U nových závazků, které mají být přijaty od začátku přechodného období podle článku -1 nařízení (EU) .../2020 [přechodné nařízení], určí členské státy ve svých programech rozvoje venkova kratší období v délce jednoho až pěti let. Členské státy mohou stanovit delší období pro nové závazky, je-li to nutné k dosažení nebo udržení environmentálních a klimatických přínosů. V takovém případě přihlédnou členské státy k tomu, že tyto závazky musí být upraveny při přípravě strategického plánu SZP. Pokud členské státy v souladu s prvním pododstavcem umožní roční prodloužení stávajících závazků po uplynutí počátečního období, toto prodloužení nepřesáhne jeden rok od počátku přechodného období. Pokud podpora příjemci klesne pod úroveň poskytnutou v předchozím plánovacím období, může členský stát poskytnout příjemci možnost odstoupit od právního závazku před uplynutím původního období.

Pozměňovací návrh  64

 

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, určí členské státy ve svých programech rozvoje venkova kratší období v délce jednoho až tří let.  Pokud členské státy v souladu s prvním pododstavcem umožní roční prodloužení na zachování ekologického zemědělství po uplynutí počátečního období, toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne jeden rok.  Od roku 2021 mohou členské státy u nových závazků, které se týkají zachování ekologického zemědělství a přímo navazují na závazky vykonané během počátečního období, ve svých programech rozvoje venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty od počátku přechodného období uvedeného v článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] určí členské státy ve svých programech rozvoje venkova období v délce jednoho až pěti let.  Členské státy přihlédnou k tomu, že tyto závazky budou muset být upraveny při přípravě strategického plánu SZP a budou muset zachovávat environmentální a klimatické přínosy. Pokud členské státy v souladu s prvním pododstavcem umožní roční prodloužení stávajících závazků po uplynutí počátečního období, toto prodloužení nepřesáhne jeden rok od počátku přechodného období. Pokud podpora příjemci klesne pod úroveň poskytnutou v předchozím plánovacím období, může členský stát poskytnout příjemci možnost odstoupit od právního závazku před uplynutím původního období.

Pozměňovací návrh  65

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 31 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2a) V článku 31 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to v průběhu období čtyř let.  Toto období počíná dnem, kdy bylo vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 2019.  Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby stanovené v programu pro programové období 2007–2013 podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020.  Jakmile výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období postupného ukončování

„5. Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby stanovené v programu pro programové období 2007–2013 podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději na konci přechodného období uvedeného v článku -1 nařízení (EU)…/… [přechodné nařízení]. Jakmile výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období postupného ukončování.“

Odchylně od prvního pododstavce, pokud postupné snižování začíná až v roce 2019, začínají uvedené platby na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby stanovené v programovém období 2014–2020. Úroveň plateb se stanoví tak, aby byla konečná úroveň v roce 2020 poloviční oproti výchozí úrovni.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud postupné snižování začíná až v roce 2019, začínají uvedené platby na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby stanovené v programovém období 2014–2020. Úroveň plateb se stanoví tak, aby byla konečná úroveň v roce 2020 poloviční oproti výchozí úrovni. Členské státy mohou pokračovat v podpoře na této úrovni během přechodného období uvedeného v článku -1 nařízení (EU)…/… [přechodné nařízení].

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v oblastech, které jsou i nadále způsobilé, platby v rámci tohoto opatření v plné výši.

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v oblastech, které jsou i nadále způsobilé, platby v rámci tohoto opatření v plné výši.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Prodloužené přechodné období pro oblasti se zvláštními přírodními omezeními, které už nejsou způsobilé pro podporu podle nového vymezení, umožní zemědělcům v těchto oblastech, aby se mohli hladce přizpůsobit novým podmínkám. Tento pozměňovací návrh zakládá jistotu a kontinuitu podpory evropským zemědělcům ze znevýhodněných oblastí během přechodného období.

Pozměňovací návrh  66

 

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, určí členské státy ve svých programech pro rozvoj venkova kratší období v délce jednoho až tří let. Pokud členské státy v souladu s prvním pododstavcem umožní roční prodloužení závazků po uplynutí počátečního období, toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty od začátku přechodného období, určí členské státy ve svých programech pro rozvoj venkova kratší období v délce jednoho až pěti let. Členské státy mohou stanovit delší období pro nové závazky, je-li to nutné k dosažení nebo udržení přínosů v oblasti životních podmínek zvířat. V takovém případě přihlédnou členské státy k tomu, že tyto závazky budou muset být upraveny při přípravě v strategického plánu SZP. Členské státy mohou v souladu s prvním pododstavcem umožnit roční prodloužení závazků po uplynutí počátečního období.

Pozměňovací návrh  67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3a) V čl. 38 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze na krytí ztrát vzniklých v důsledku výskytu nepříznivých klimatických jevů, vypuknutí nákazy zvířat či choroby rostlin, napadení škůdci nebo v důsledku opatření přijatého v souladu se směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace nebo zabránění dalšímu šíření choroby rostlin nebo škůdce nebo v důsledku ekologické havárie, které zničí více než 30 % průměrné roční produkce zemědělce za období předcházejících tří let nebo tříletého průměru stanoveného na základě období předcházejících pěti let, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota.  K výpočtu roční produkce zemědělce lze použít ukazatele.  Použitá metoda výpočtu umožní určit skutečnou ztrátu jednotlivých zemědělců v daném roce.

Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. b) se poskytuje pouze na krytí ztrát vzniklých v důsledku výskytu nepříznivých klimatických jevů, vypuknutí nákazy zvířat či choroby rostlin, napadení škůdci nebo v důsledku opatření přijatého v souladu se směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace nebo zabránění dalšímu šíření choroby rostlin nebo škůdce nebo v důsledku ekologické havárie, které zničí více než 20 % průměrné roční produkce zemědělce za období předcházejících tří let nebo tříletého průměru stanoveného na základě období předcházejících pěti let, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. K výpočtu roční produkce zemědělce lze použít ukazatele.  Použitá metoda výpočtu umožní určit skutečnou ztrátu jednotlivých zemědělců v daném roce.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat nejméně 20 % ztrát, což bude hlavním faktorem pro kompenzaci řízení rizik. Vyplývá z úprav přijatých v rámci nařízení Omnibus a je v souladu s návrhem Komise v článku 70 nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh  68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 39 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3b) V článku 39 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles příjmů 30 % průměrného ročního příjmu zemědělce v předcházejícím období tří let nebo tříletý průměr stanovený na základě předcházejícího období pěti let, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. Pro účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, které zemědělec získá na trhu, včetně jakékoli formy veřejné podpory, po odečtení nákladů na vstupy.  Platby vyplacené zemědělcům vzájemným fondem kompenzují méně než 70 % ušlého příjmu v roce, kdy producentovi vznikne na obdržení této pomoci nárok. K výpočtu ročního poklesu příjmů zemědělce lze použít ukazatele.

„1. Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles příjmů 20 % průměrného ročního příjmu zemědělce v předcházejícím období tří let nebo tříletý průměr stanovený na základě předcházejícího období pěti let, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. Pro účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, které zemědělec získá na trhu, včetně jakékoli formy veřejné podpory, po odečtení nákladů na vstupy. Platby vyplacené zemědělcům vzájemným fondem kompenzují méně než 70 % ušlého příjmu v roce, kdy producentovi vznikne na obdržení této pomoci nárok. K výpočtu ročního poklesu příjmů zemědělce lze použít ukazatele.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat nejméně 20 % ztrát, což bude hlavním faktorem pro kompenzaci řízení rizik. Vyplývá z úprav přijatých v rámci nařízení Omnibus a je v souladu s návrhem Komise v článku 70 nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh  69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) V čl. 51 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

 „V případě, že se členský stát rozhodne využít možnosti podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení], může 4% hranici uvedenou v tomto odstavci zvýšit po dobu trvání přechodného období podle článku -1 uvedeného nařízení až na 6 %.  Částka, kterou toto zvýšení představuje, se vyrovná nižším procentním podílem na technickou pomoc v období 2022–2027, popřípadě 2023–2027, pokud se použije čl. -1 odst. 2 uvedeného nařízení.“

Odůvodnění

Navržené změny reformy SZP jsou takové povahy, že budou od odvětví zemědělství a vnitrostátních správních orgánů vyžadovat významné plánování a závazky, aby mohly být provedeny a bylo dosaženo jejich cílů a ambicí. Budou-li mít členské státy možnost použít větší podíl finančních prostředků vyčleněných na technickou pomoc během přechodného období, budou moci náležitě vytvořit nástroje a vypracovat opatření potřebná k dosažení stanovených cílů. Vyšší objem prostředků na technickou pomoc je třeba po skončení přechodného období kompenzovat, a tudíž by neměl jít k tíži zemědělců.

 Pozměňovací návrh  70

 

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, celková výše podpory Unie pro rozvoj venkova podle tohoto nařízení na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 činí 11 258 707 816 milionů EUR v běžných cenách v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021 až 2027.

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, celková výše podpory Unie pro rozvoj venkova podle tohoto nařízení na přechodné období uvedené v článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] činí nejvýše X* EUR v běžných cenách v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021 až 2027.

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Článek 82 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Na konci hlavy VIII se doplňuje nový článek, který zní:

 

„Článek 82a

 

Vnitrostátní fiskální opatření

 

S cílem omezit negativní dopady kolísání příjmů se články 107, 108 a 109 SFEU nepoužijí na vnitrostátní fiskální opatření, kterými se členské státy odchýlí od obecných daňových pravidel a umožní, aby základ daně z příjmu platný pro zemědělce byl vypočten na základě víceletého období, včetně odložení části základu daně nebo umožnění vyloučení částek vložených na vyhrazený zemědělský spořicí účet.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat použití nového regulačního opatření navrhovaného v článku 133 nařízení COM(2018) 392 o strategických plánech SZP a přijatého Výborem pro zemědělství v dubnu 2019. Jeho cílem je umožnit zemědělcům zavést systémy předběžného spoření, aniž by spadaly pod režim státní podpory.

Pozměňovací návrh  72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1306/2013

Článek 25

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1) Článek 25 se nahrazuje tímto:

Článek 25

„Článek 25

Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství

Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství

Rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství v případě závažných krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci (dále jen „rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství“) se vytvoří tak, že se na začátku každého roku uplatní snížení na přímé platby prostřednictvím mechanismu finanční kázně uvedeného v článku 26.

Na začátku každého roku se v EZZF vytvoří rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství v případě závažných krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci (dále jen „rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství“).

Celková výše rezervy je 2 800 milionů EUR se stejnými ročními splátkami ve výši 400 milionů EUR (v cenách pro rok 2011) na období let 2014–2020 a zahrne se do okruhu 2 víceletého finančního rámce, jak je stanoven v příloze k nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

Celková výše rezervy je 2800 milionů EUR se stejnými ročními splátkami ve výši 400 milionů EUR (v cenách pro rok 2011) na období let 2014–2020 a zahrne se do okruhu 2 víceletého finančního rámce, jak je stanoven v příloze k nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

 

„Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 milionů EUR (v cenách roku 2011) nad rámec rozpočtů EZZF a EZFRV a spadá do okruhu 3 víceletého finančního rámce, jak je stanoven v příloze nařízení Rady (EU) č. .../...* [VFR].

 

Na začátku období po roce 2021 se výše rezervy přinejmenším rovná počáteční částce přidělené v roce 2021 a upraví se ročním rozpočtovým postupem nebo případně během roku v souvislosti s vývojem krizí na trhu nebo výhledů v současném nebo budoucím roce a se zohledněním dostupných příjmů EZZF nebo dostupných rozpětí prostředků v rámci podstropu EZZF.

 

V případě, že tyto dostupné prostředky nebudou dostatečné, lze uplatnit finanční kázeň jako poslední možnost k financování rezervy až do výše částky na rok 2021 uvedené ve třetím pododstavci tohoto článku.

 

Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046* se nevyčerpané prostředky rezervy převedou bez časového omezení na financování rezervy v následujících rozpočtových rocích.“

 

__________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=CS)

Odůvodnění

V souladu s postojem Evropského parlamentu k víceletému finančnímu rámci je cílem tohoto pozměňovacího návrhu uvést ve článku o krizové rezervě, že počáteční kapitál takové rezervy na období 2021–2027 by měl doplňovat rozpočet na SZP a měl by být zapsán do rezervy na začátku programového období. Kromě toho, aby nedošlo ke ztrátě těchto peněžních prostředků během prvního roku, měla by se předjímat reforma fungování rezervy, aby se umožnil přenos nevyužitých prostředků z roku 2021 do následujících let.

Pozměňovací návrh  73

 

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1306/2013

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V článku 25 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

vypouští se

„Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 milionů EUR (v cenách roku 2011) a zahrne se do okruhu 3 víceletého finančního rámce, jak je stanoven v příloze nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec].“

 

Pozměňovací návrh  74

 

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1306/2013

Čl. 35 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případě programů, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) [XXXX/XXXX] [tohoto nařízení], se pro příděl na rok 2021 neposkytuje žádné předběžné financování.

5. V případě programů, u nichž se členské státy rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) [XXXX/XXXX] [tohoto nařízení], se pro příděly na roky přechodného období uvedeného v článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] neposkytuje žádné předběžné financování.

Pozměňovací návrh  75

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 oznámí členské státy Komisi rozhodnutí přijatá v souladu s tímto článkem a veškeré odhadované prostředky získané ze snížení do 1. srpna 2020.

Pro každý rok přechodného období podle článku -1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../2020 [přechodné nařízení] oznámí členské státy Komisi rozhodnutí přijatá v souladu s tímto článkem a veškeré odhadované prostředky získané ze snížení do 1. srpna předchozího roku.

Pozměňovací návrh  76

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 1. srpna 2020 mohou členské státy rozhodnout, že uvolní až 15 % svého ročního vnitrostátního stropu na kalendářní rok 2021 stanoveného v příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici pro poskytování přímých plateb.  Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 2020 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.

Do 31. prosince 2020 mohou členské státy rozhodnout, že uvolní až 15 % svého ročního vnitrostátního stropu na kalendářní rok 2021 stanoveného v příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici pro poskytování přímých plateb.  Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2020 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.

Pozměňovací návrh  77

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

Pokud se použije čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../...[přechodné nařízení], mohou členské státy do 31. prosince 2020 rozhodnout, že uvolní až 15 % svého ročního vnitrostátního stropu na kalendářní rok 2022 stanoveného v příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2023. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici pro poskytování přímých plateb. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2020 s uvedením zvoleného procentního podílu.“

Pozměňovací návrh  78

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 1. srpna 2020 mohou členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené v odstavci 1 pro rozpočtový rok 2022, rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých plateb, nebo v případě Bulharska, Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Finska a Švédska až 25 % částky přidělené na podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022 právními předpisy Unie přijatými po přijetí nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec]. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici na podporu financovanou v rámci EZFRV. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 2020 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.

Do 31. prosince 2020 mohou členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené v odstavci 1 pro rozpočtový rok 2022, rozhodnout, že uvolní jako prostředky na přímé platby až 15 %, nebo v případě Bulharska, Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Finska a Švédska až 25 % částky přidělené na podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022 právními předpisy Unie přijatými po přijetí nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec]. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici na podporu financovanou v rámci EZFRV. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2020 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.

_______________

_______________

* Nařízení Rady (EU) [...] ze dne [...], [kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027] (Úř. věst…)“

* Nařízení Rady (EU) [...] ze dne [...], [kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027] (Úř. věst…)“

Pozměňovací návrh  79

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Pokud se použije čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení], mohou členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro rozpočtový rok 2023, do 31. prosince 2020 rozhodnout, že ve formě přímých plateb uvolní až 15 %, nebo v případě Bulharska, Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Finska a Švédska až 25 % částky přidělené na podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2023 právními předpisy Unie přijatými po přijetí nařízení Rady (EU) .../... [víceletý finanční rámec]. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici na podporu financovanou v rámci EZFRV. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2020 s uvedením zvoleného procentního podílu.“

Pozměňovací návrh  80

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 15 a – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznámení za kalendářní rok 2021

Oznámení za kalendářní roky během přechodného období

Pozměňovací návrh  81

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 15a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí za kalendářní rok 2021 procentní podíl ročního vnitrostátního stropu uvedeného v čl. 22 odst. 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a čl. 53 odst. 6 do 1. srpna 2020.

Členské státy oznámí za každý kalendářní rok přechodného období procentní podíl ročního vnitrostátního stropu uvedeného v čl. 22 odst. 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a čl. 53 odst. 6 do 1. srpna předchozího roku.

Pozměňovací návrh  82

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2021, pokud se strop pro členský stát stanovený Komisí podle odstavce 1 liší od stropu předchozího roku v důsledku změny částky stanovené v příloze II nebo v důsledku rozhodnutí přijatého daným členským státem v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 nebo článkem 53, musí tento členský stát lineárně snížit nebo zvýšit hodnotu všech platebních nároků a/nebo snížit nebo zvýšit vnitrostátní rezervu nebo regionální rezervy, aby zajistil soulad s odstavcem 4 tohoto článku.

Pro každý kalendářní rok přechodného období, pokud se strop pro členský stát stanovený Komisí podle odstavce 1 liší od stropu předchozího roku v důsledku změny částky stanovené v příloze II nebo v důsledku rozhodnutí přijatého daným členským státem v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 nebo článkem 53, musí tento členský stát lineárně snížit nebo zvýšit hodnotu všech platebních nároků a/nebo snížit nebo zvýšit vnitrostátní rezervu nebo regionální rezervy, aby zajistil soulad s odstavcem 4 tohoto článku.

Pozměňovací návrh  83

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2021 oznámí členské státy uplatňující odst. 1 první pododstavec Komisi do 1. srpna 2020 rozhodnutí uvedená v odstavcích 2 a 3.

Pro každý kalendářní rok přechodného období oznámí členské státy uplatňující odst. 1 první pododstavec Komisi do 1. srpna předchozího roku rozhodnutí uvedená v odstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh  84

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 25 – odst. 11– subodst. 1 – Návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po provedení úpravy uvedené v čl. 22 odst. 5 mohou členské státy, které využily odchylku podle odstavce 4 tohoto článku, rozhodnout, že u platebních nároků zemědělců ke dni 31. prosince 2019, jejichž hodnota je nižší než vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota pro rok 2020 vypočítaná v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce, zvýší jednotkovou hodnotu pro rok 2020 na vnitrostátní nebo regionální jednotkovou hodnotu. Zvýšení se vypočte za těchto podmínek:

Po provedení úpravy uvedené v čl. 22 odst. 5 členské státy, které využily odchylku podle odstavce 4 tohoto článku, zajistí, že u platebních nároků zemědělců ke dni 31. prosince 2019 a v případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] ke dni 31. prosince 2020, jejichž hodnota je nižší než vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota pro následující rok přechodného období vypočítaná v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce, bude zvýšena jednotková hodnota pro odpovídající rok na vnitrostátní nebo regionální jednotkovou hodnotu. Zvýšení se vypočte za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh  85

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) k financování zvýšení se sníží všechny nebo některé vlastněné nebo pronajaté platební nároky zemědělců k 31. prosinci 2019 v hodnotě vyšší, než je vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota v roce 2020 vypočítaná v souladu s druhým pododstavcem. Toto snížení se použije na rozdíl mezi hodnotou těchto nároků a vnitrostátní nebo regionální jednotkovou hodnotou v roce 2020. Uplatňování tohoto snížení je založeno na objektivních a nediskriminačních kritériích, která mohou zahrnovat stanovení maximálního snížení.

b) k financování zvýšení se sníží všechny nebo některé vlastněné nebo pronajaté platební nároky zemědělců k 31. prosinci 2019 a  v případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] k 31. prosinci 2020 v hodnotě vyšší, než je vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota v následujícím roce přechodného období vypočítaná v souladu s druhým pododstavcem. Toto snížení se použije na rozdíl mezi hodnotou těchto nároků a vnitrostátní nebo regionální jednotkovou hodnotou v odpovídajícím roce. Uplatňování tohoto snížení je založeno na objektivních a nediskriminačních kritériích, která mohou zahrnovat stanovení maximálního snížení.

Pozměňovací návrh  86

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota pro rok 2020 uvedená v prvním pododstavci se vypočítá vydělením vnitrostátního nebo regionálního stropu pro režim základní platby stanoveného v souladu s čl. 22 odst. 1 nebo čl. 23 odst. 2 pro rok 2020, s výjimkou vnitrostátní nebo regionální rezervy (vnitrostátních nebo regionálních rezerv), počtem vlastněných nebo pronajatých platebních nároků zemědělců ke dni 31. prosince 2019.

Vnitrostátní nebo regionální jednotková hodnota pro roky přechodného období uvedená v prvním pododstavci se vypočítá vydělením vnitrostátního nebo regionálního stropu pro režim základní platby stanoveného v souladu s čl. 22 odst. 1 nebo čl. 23 odst. 2 pro daný rok, s výjimkou vnitrostátní nebo regionální rezervy (vnitrostátních nebo regionálních rezerv), počtem vlastněných nebo pronajatých platebních nároků zemědělců ke dni 31. prosince předcházejícího roku.

Pozměňovací návrh  87

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy, které využijí odchylky stanovené v odstavci 4, rozhodnout o zachování hodnoty platebních nároků vypočtené podle uvedeného odstavce, s výhradou úpravy uvedené v čl. 22 odst. 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh  88

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 25 – odst. 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou členské státy rozhodnout o dalším vnitřním sbližování uplatněním odstavce 11 na příslušný rok.

12. Pro celé období použitelnosti tohoto nařízení členské státy provádějí další vnitřní sbližování uplatněním odstavce 11 na příslušný rok.

Pozměňovací návrh  89

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] oznámí členské státy pro kalendářní rok 2022 veškerá rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 12 tohoto nařízení do 1. srpna 2021.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozměňovací návrh  90

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 30 – odst. 8 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro přidělení z rezervy v roce 2021 se rezerva, která má být v souladu s druhým pododstavcem vyloučena, upraví v souladu s čl. 22 odst. 5 druhým pododstavcem. Pro přidělení z rezervy v roce 2021 se nepoužije třetí pododstavec tohoto odstavce.

Pro přidělení z rezervy v roce 2021 a v případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] pro přidělení z rezervy v roce 2022 se rezerva, která má být v souladu s druhým pododstavcem vyloučena, upraví v souladu s čl. 22 odst. 5 druhým pododstavcem. Pro přidělení z rezervy v roce 2021 a v případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] pro přidělení z rezervy v roce 2022 se nepoužije třetí pododstavec tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh  91

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy, které v roce 2020 poskytují přechodnou vnitrostátní podporu, ji mohou poskytovat dále až do skončení přechodného období podle článku -1 nařízení (EU) …/… [přechodné nařízení].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozměňovací návrh  92

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 37 – odst. 4 – odrážky 6 a, 6 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) V čl. 37 odst. 4 se doplňují nové odrážky, které znějí:

 

„– 50 % v roce 2021,

 

– v případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení]  50 % v roce 2022.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozměňovací návrh  93

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 Bulharsko: 624,11 EUR,

 Bulharsko: X* EUR,

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  94

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 Řecko: 225,04 EUR

 Řecko: X* EUR,

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  95

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 Španělsko: 348,03 EUR

 Španělsko: X* EUR,

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  96

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 Portugalsko: 219,09 EUR.

 Portugalsko: X* EUR.;

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  97

 

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 13

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud se použije čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení], vypočte se částka zvláštní podpory na způsobilý hektar plochy pro rok 2022 tak, že se výnosy uvedené v odstavci 2 vynásobí těmito referenčními částkami:

 

  Bulharsko: X* EUR,

 

  Řecko: X* EUR,

 

  Španělsko: X* EUR,

 

  Portugalsko: X*a EUR.

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Pozměňovací návrh  98

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) 10 666 000 EUR pro Řecko;

a) X* EUR pro Řecko;

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  99

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 554 000 EUR pro Francii;

b) X* EUR pro Francii;

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  100

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 1308/2013

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) 34 590 000 EUR pro Itálii.;

c) X* EUR pro Itálii.;

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  101

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení EU  .../... [přechodné nařízení] činí finanční příspěvek Unie na pracovní programy uvedené v odstavci 1 pro rok 2022:

 

a) X* EUR pro Řecko;

 

b) X* EUR pro Francii; a

 

c) X* EUR pro Itálii.

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozměňovací návrh  102

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 činí finanční částka poskytovaná Unií na podporu organizací producentů uvedenou v odstavci 1 pro Německo 2 188 000 EUR.

Pro rok 2021 činí finanční částka poskytovaná Unií na podporu organizací producentů uvedenou v odstavci 1 pro Německo X*  EUR.

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  103

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] činí pro rok 2022 finanční částka poskytovaná Unií na podporu organizací producentů uvedenou v odstavci 1 pro Německo X* EUR.

 

__________________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba

zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozměňovací návrh  104

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 68 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2a) V článku 68 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Práva na výsadbu, která byla producentům udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která tito producenti nevyužili a k danému datu jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na povolení podle této kapitoly.

„1. Práva na výsadbu, která byla producentům udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která tito producenti nevyužili a k danému datu jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na povolení podle této kapitoly. K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení producenti předloží příslušnou žádost před 31. prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, že producentům umožní předložit žádost o převedení práv na povolení do 31. prosince posledního roku přechodného období uvedeného v článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení].”

K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení producenti předloží příslušnou žádost před 31. prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, že producentům umožní předložit žádost o převedení práv na povolení do 31. prosince 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozměňovací návrh  105

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 68 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2b) V článku 68 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Doba platnosti povolení udělených podle odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023.

„2. Doba platnosti povolení udělených podle odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, nejpozději 31. prosince třetího roku po skončení přechodného období uvedeného v článku -1  nařízení (EU) .../.... [přechodné nařízení].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozměňovací návrh  106

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 167 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) V hlavě II kapitole III oddíle 4 se doplňuje nový článek, který zní:

 

„Článek 167a

 

Pravidla pro uvádění na trh za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu v odvětví olivového oleje

 

1. V zájmu zlepšení a stabilizace fungování společného trhu v odvětví olivového oleje mohou producentské členské státy stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem regulovat nabídku. Tato pravidla musí být úměrná sledovanému cíli a nesmějí:

 

a) se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného produktu na trh;

 

b) umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;

 

c) vést k tomu, že nebude k dispozici příliš vysoký podíl roční sklizně, který by jinak k dispozici byl.

 

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou hospodářským subjektům dána na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.

 

3. Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Odůvodnění

Vložení nového článku má za cíl umožnit použití obdobného mechanismu, jako je mechanismus uvedený v článku 167 nařízení (EU) 1308/2013 týkajícím se odvětví vína, i pro odvětví olivového oleje, což by umožnilo zohlednit specifické potřeby tohoto odvětví, které je třeba naplnit zlepšením jeho schopnosti samoregulace.

Pozměňovací návrh  107

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 211 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) V článku 211 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„2a. Odchylně od odstavce 1 a za účelem snížení účinků kolísavosti příjmů motivováním zemědělců k vytváření úspor v letech prosperity, aby se vyrovnali s krizovými roky, se články 107, 108 a 109 SFEU nevztahují na vnitrostátní fiskální opatření, kterými se členské státy rozhodnou odchýlit se od obecných daňových pravidel a umožní, aby základ daně z příjmu platný pro zemědělce byl vypočten na základě víceletého období, jakož i to, aby byla část základu daně přenesena pomocí jejího odložení nebo aby z něj byly vyloučeny částky uložené na účelový zemědělský spořicí účet. “

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Odůvodnění

S cílem pomoci zemědělcům čelit kolísavosti příjmů mohou členské státy přizpůsobit svá vnitrostátní fiskální opatření způsobem, který umožní výpočet na základě víceletého období nebo dočasné vyloučení částek uložených na účelových zemědělských spořicích účtech. Tato opatření by měla být vyjmuta z působnosti pravidel státní podpory.

Pozměňovací návrh  108

 

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 214 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e) V článku 214a se za první odstavec vkládá nový odstavec, který zní:

 

„Odchylně od prvního odstavce a na základě povolení ze strany Komise může Finsko během přechodného období podle článku -1 nařízení (EU) …/… [přechodné nařízení] dále poskytovat vnitrostátní podporu, kterou v roce 2020 poskytlo producentům na základě tohoto článku.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pozměňovací návrh  109

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Příloha VIII – Část I – oddíl D – bod 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) V příloze VIII části I bodu D odst. 7 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„7a. Odchylně od odstavců 1 a 3 mohou členské státy ve vymezených a řádně odůvodněných případech a za přítomnosti homogenních výrobních a environmentálních charakteristik povolit, aby se operace uvedené v oddílu B a C prováděly ve vinařské oblasti sousedící s oblastí, ve které byly sklizeny použité čerstvé hrozny.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Pozměňovací návrh  110

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Příloha VIII – Část I – oddíl D – bod 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) V příloze VIII části I bodu D odst. 7 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„7b. V příslušných vinařských regionech, v nichž se nacházejí dvě sousedící vinařské oblasti, a za přítomnosti homogenních výrobních a environmentálních charakteristik mohou členské státy odchylně od odstavců 1 a 3 povolit, aby se operace uvedené v oddílu B a C prováděly ve vinařské oblasti sousedící s oblastí, ve které byly sklizeny použité čerstvé hrozny.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Pozměňovací návrh  111

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 228/2013

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 22a

 

Mezioborové dohody

 

1. Odchylně od článku 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013, může v případě mezioborové organizace uznané podle článku 157 tohoto nařízení (EU), která provozuje činnost v nejvzdálenějším regionu a je považována za zástupce výroby nebo obchodu nebo zpracování jednoho nebo více produktů tohoto regionu, dotčený členský stát na žádost této mezioborové organizace na obnovitelné období jednoho roku stanovit, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě schválené v rámci této organizace budou závazné i pro další hospodářské subjekty, ať už se jedná o jednotlivce, či seskupení, kteří provozují činnost v dotčeném nejvzdálenějším regionu a nejsou členy této organizace.

 

2. Jestliže jsou pravidla uznané mezioborové organizace rozšířena podle odstavce 1 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s produkty určenými výlučně pro místní trh téhož nejvzdálenějšího regionu, může členský stát po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy mezioborové organizace, avšak provozují činnost na daném trhu, uhradí této organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy, a to v případě, že jsou takovéto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých v důsledku provozování dotyčných činností.

 

3. Dotčený členský stát informuje Komisi o všech dohodách, jejichž působnost byla podle tohoto článku rozšířena.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Pozměňovací návrh  112

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 228/2013

Čl. 30 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na každé finanční období financuje Unie opatření stanovená v kapitolách III a IV až do výše roční částky:

vypouští se

 pro francouzské zámořské departementy: 267 580 000 EUR,

 

 pro Azory a Madeiru: 102 080 000 EUR,

 

 pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 EUR.

 

Pozměňovací návrh  113

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 228/2013

Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 pro francouzské zámořské departementy: 25 900 000 EUR,

 pro francouzské zámořské departementy: 35 000 000 EUR,

Pozměňovací návrh  114

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 228/2013

Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 pro Azory a Madeiru: 20 400 000 EUR,

vypouští se

Pozměňovací návrh  115

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 228/2013

Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 EUR.

vypouští se

Pozměňovací návrh  116

 

Návrh nařízení

Článek 13

Nařízení (EU) č. 229/2013

Čl. 18 – odst. 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

vypouští se

Změny nařízení (EU) č. 229/2013

 

V článku 18 nařízení (EU) č. 229/2013 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

 

 

2. Unie financuje opatření stanovená v kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

 

3. Částka přidělovaná na financování zvláštního režimu zásobování uvedeného v kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.“.

 

 

Pozměňovací návrh  117

 

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Příloha I – Část 2 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Část dva: Rozpis týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova (2021)

Část dva: Rozpis týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova (každoročně po dobu přechodného období podle článku -1 nařízení (EU) .../...) [přechodné nařízení])

Pozměňovací návrh  118

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Příloha I – Část 2 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

(běžné ceny v EUR)

 

2021

Belgie

67 178 046

Bulharsko

281 711 396

Česko

258 773 203

Dánsko

75 812 623

Německo

989 924 996

Estonsko

87 875 887

Irsko

264 670 951

Řecko

509 591 606

Španělsko

1 001 202 880

Francie

1 209 259 199

Chorvatsko

281 341 503

Itálie

1 270 310 371

Kypr

15 987 284

Lotyšsko

117 307 269

Litva

195 182 517

Lucembursko

12 290 956

Maďarsko

416 202 472

Malta

12 207 322

Nizozemsko

73 151 195

Rakousko

480 467 031

Polsko

1 317 890 530

Portugalsko

493 214 858

Rumunsko

965 503 339

Slovinsko

102 248 788

Slovensko

227 682 721

Finsko

292 021 227

Švédsko

211 550 876

EU celkem

11 230 561 046

Technická pomoc

28 146 770

Celkem

11 258 707 816

 

Pozměňovací návrh

(běžné ceny v EUR)

 

Přechodné období podle článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] (ročně*)

Belgie

X

Bulharsko

X

Česko

X

Dánsko

X

Německo

X

Estonsko

X

Irsko

X

Řecko

X

Španělsko

X

Francie

X

Chorvatsko

X

Itálie

X

Kypr

X

Lotyšsko

X

Litva

X

Lucembursko

X

Maďarsko

X

Malta

X

Nizozemsko

X

Rakousko

X

Polsko

X

Portugalsko

X

Rumunsko

X

Slovinsko

X

Slovensko

X

Finsko

X

Švédsko

X

EU celkem

X

Technická pomoc

X

Celkem

X

___________________

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  119

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Příloha II – tabulka – sloupec 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2021

Přechodné období podle článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] (ročně*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186

X

46 750

X

299 634

X

510 820

X

32 131

X

1 219 770

X

4 507

X

703 870

X

664 820

X

2 972 978

X

584 650

X

1 856 173

X

129 053

X

383 806

X

506 000

X

672 761

X

 

______________

 

* Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (P8_TA(2018)0449) uvedl, že je třeba zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství, konkrétně 383 255 milionů EUR v cenách roku 2018 (431 946 milionů EUR v běžných cenách). Částky stanovené v tomto nařízení by tudíž měly být vypočteny na základě částek dohodnutých pro VFR na období 2021–2027, nebo v případě, že nebude VFR včas schválen, na základě prodloužených stropů a ustanovení pro rok 2020 v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh  120

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1307/2013

Příloha III – tabulka – sloupec 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2021

Přechodné období podle článku -1 nařízení (EU) .../... [přechodné nařízení] (ročně*,**)

485,6

X

776,3

X

838,8

X

846,1

X

4 823,1

X

167,7

X

1 163,9

X

2 036,6

X

4 768,7

X

7 147,8

X

344,3

X

3 560,2

X

46,8

X

299,6

X

510,8

X

32,1

X

1 219,8

X

4,5

X

703,9

X