Tuarascáil - A9-0101/2020Tuarascáil
A9-0101/2020

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhse áirithe maidir leis an tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013 (AE), Uimh. 229/2013 (AE) agus Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
Rapóirtéir: Elsi Katainen


Nós Imeachta : 2019/0254(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0101/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0101/2020
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhse áirithe maidir leis an tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013 (AE), Uimh. 229/2013 (AE) agus Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0581),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) agus 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0162/2019),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa …[1],

 Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an ... [2],

 ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí an 26 Feabhra 2020[3],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Buiséid,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A9-0101/2020),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Mhol an Coimisiún go ndéanfaí CBT a nascadh le feidhmíocht (‘an tsamhail seachadta’). Faoin gcreat dlíthiúil nua, tá ar an Aontas na bunpharaiméadair bheartais a shocrú, ar nós cuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta agus na bunriachtanais, agus, san am céanna, ba cheart freagracht níos mó a bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi a gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí agus a mbainfidh siad spriocanna amach. Dá réir sin, tá ar na Ballstáit Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a dhréachtú, a mbeidh ar an gCoimisiún iad a fhaomhadh agus ar na Ballstáit iad a chur chun feidhme.

(2) Mhol an Coimisiún go ndéanfaí CBT a nascadh le feidhmíocht (‘an tsamhail seachadta’). Faoin gcreat dlíthiúil nua, tá ar an Aontas na bunpharaiméadair bheartais a shocrú, amhail cuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta agus na bunriachtanais. Tá creat láidir de chuid an Aontais bunriachtanach chun a áirithiú go leanfaidh CBT de bheith ina comhbheartais agus chun machaire réidh a áirithiú. freagracht níos mó le bheith ar na Ballstáit freisin i ndáil leis an gcaoi a gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí agus a mbainfidh siad spriocanna amach. Dá réir sin, tá ar na Ballstáit Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a tharraingt suas, bunaithe ar anailís ex ante ar riachtanais, ar Pleananna Straitéiseacha iad a mbeidh ar an gCoimisiún iad a fhaomhadh agus ar na Ballstáit iad a chur chun feidhme.

Leasú  2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) I bhfianaise an chéad athchóirithe eile ar CBT, agus na huaillmhianta nua a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip (‘Comhaontú Glas don Eoraip’) á gcur san áireamh, ba cheart do na Ballstáit bearta agra-chomhshaoil agus bearta a bhaineann leis an gcomhshaol atá i bhfeidhm, agus aon uirlis eile a d’fhéadfadh cuidiú le feirmeoirí ina n-iarrachtaí i dtreo aistriú éiceolaíoch, a chur chun cinn tuilleadh.

Leasú  3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b) Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú1a, ghlac Parlaimint na hEorpa seasamh i bhfabhar maoiniú CBT do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta á bhuiséadú), eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

Leasú  4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Níor cuireadh an nós imeachta reachtach i gcrích in am chun ligean do na Ballstáit agus don Choimisiún na gnéithe uile a ullmhú is gá chun an creat dlíthiúil nua agus na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a fheidhmiú amhail ón 1 Eanáir 2021, faoi mar a mhol an Coimisiún i dtús báire.

(3) Níor cuireadh an nós imeachta reachtach i gcrích in am chun ligean do na Ballstáit agus don Choimisiún na gnéithe uile a ullmhú is gá chun an creat dlíthiúil nua agus na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a fheidhmiú amhail ón 1 Eanáir 2021, faoi mar a mhol an Coimisiún i dtús báire. Leis an moill sin, cruthaítear éiginnteacht agus rioscaí d’fheirmeoirí agus don earnáil talmhaíochta ar fad. Chun an éiginnteacht sin a mhaolú, ba cheart foráil a dhéanamh sa Rialachán seo maidir le leanúint de na rialacha reatha agus íocaíochtaí gan bhriseadh do na feirmeoirí agus do thairbhithe a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, d’intuarthacht agus cobhsaíocht a chur ar fáil le linn na hidirthréimhse go dtí dáta chur i bhfeidhm an chreata dhlíthiúil nua (‘idirthréimhse’).

Leasú  5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Tá leanúnachas agus intuarthacht na tacaíochta a thugtar d’fheirmeoirí trí CBT bunriachtanach do chobhsaíocht na hearnála talmhaíochta agus chun beogacht ceantar tuaithe agus réigiún tuaithe a choinneáil ar siúl, agus tá siad ag rannchuidiú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil.

Leasú  6

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Dá réir sin, chun a áirithiú gur féidir tacaíocht a dheonú d’fheirmeoirí agus do thairbhithe eile ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) in 2021, ba cheart don Aontas leanúint de bheith ag deonú tacaíocht dá leithéid ar feadh aon bhliain amháin eile faoi choinníollacha an chreata dhlíthiúil atá ann cheana, lena gcumhdaítear an tréimhse 2014 go 2020. Leagtar síos an creat dlíthiúil atá ann cheana i Rialacháin (AE) Uimh. 1303/20137 , (AE) Uimh. 1305/20138, (AE) Uimh. 1306/20139 , (AE) Uimh. 1307/201310, (AE) Uimh. 1308/201311, (AE) Uimh. 228/201312 agus (AE) Uimh. 229/201313 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, go háirithe. Ina theannta sin, chun éascú a dhéanamh ar an trasdul ó na scéimeanna tacaíochta atá ann cheana go dtí an gcreat dlíthiúil nua a chumhdaíonn an tréimhse dar tús 1 Eanáir 2022, ba cheart rialacha a leagan síos chun rialú a dhéanamh ar an dóigh a ndéanfar tacaíocht áirithe a dheonaítear ar bhonn ilbhliantúil a chomhtháthú sa chreat dlíthiúil nua.

(4) Dá réir sin, chun a áirithiú gur féidir tacaíocht a dheonú d’fheirmeoirí agus do thairbhithe eile ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) in 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, in 2022, ba cheart don Aontas leanúint de bheith ag deonú tacaíocht dá leithéid ar feadh aon bhliain amháin eile nó, i gcás inarb infheidhme, ar feadh dhá bhliain eile faoi choinníollacha an chreata dhlíthiúil atá ann cheana, lena gcumhdaítear an tréimhse 2014 go 2020. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go leanfar gan bhriseadh leis an tacaíocht sin a thabhairt d’fheirmeoirí agus do thairbhithe eile le linn na hidirthréimhse. Leagtar síos an creat dlíthiúil atá ann cheana i Rialacháin (AE) Uimh. 1303/20137, (AE) Uimh. 1305/20138, (AE) Uimh. 1306/20139, (AE) Uimh. 1307/201310, (AE) Uimh. 1308/201311, (AE) Uimh. 228/201312 agus (AE) Uimh. 229/201313 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, go háirithe. Ina theannta sin, chun éascú a dhéanamh ar an trasdul ó na scéimeanna tacaíochta atá ann cheana go dtí an gcreat dlíthiúil nua a bhí beartaithe chun an tréimhse dar tús 1 Eanáir 2022 a chumhdach, ba cheart rialacha a leagan síos chun rialú a dhéanamh ar an dóigh a ndéanfar tacaíocht áirithe a dheonaítear ar bhonn ilbhliantúil a chomhtháthú sa chreat dlíthiúil nua.

__________________

__________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 320).

7 Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 320).

8 Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487).

8 Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487).

9 Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 549).

9 Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 549).

10 Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013, lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 608).

10 Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013, lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 608).

11 Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).

11 Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).

12 Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí san Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle (IO L 78, 20.3.2013, lch. 23).

12 Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí san Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle (IO L 78, 20.3.2013, lch. 23).

13 Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle (IO L 78, 20.3.2013, lch. 41).

13 Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle (IO L 78, 20.3.2013, lch. 41).

Leasú  7

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) Ba cheart leis an Rialachán seo go gcuirfí am leordhóthanach ar fáil do na Ballstáit a bpleananna straitéiseacha náisiúnta ar leith faoi CBT a ullmhú, mar aon leis na struchtúir riaracháin is gá chun an creat dlíthiúil nua a chur chun feidhme go rathúil. Níor cheart don mhéid sin na Ballstáit a dhíspreagadh óna bpleananna straitéiseacha náisiúnta faoi seach a thíolacadh go tráthúil. Ba cheart go mbeadh gach plean straitéiseach faoi CBT réidh chun teacht i bhfeidhm a luaithe a thiocfaidh an idirthréimhse chun deiridh. Sholáthrófaí leis sin cobhsaíocht agus cinnteacht don earnáil feirmeoireachta, cobhsaíocht agus cinnteacht a bhfuil géarghá leo.

Leasú  8

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b) Chun nuachóiriú agus simpliú CBT a bhaint amach go rathúil, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún dul i gcomhairle go forleathan le feirmeoirí agus leis na geallsealbhóirí ábhartha uile le linn ullmhúchán na bPleananna Straitéiseacha faoi CBT atá ag na Ballstáit agus chun rannchuidiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis an straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’. Ba cheart go dtabharfaí faoin obair ullmhúcháin ar fhorbairt na bPleananna Straitéiseacha faoi CBT atá ag na Ballstáit gan mhoill chun aistriú rianúil isteach i gclárthréimhse nua a áirithiú do thairbhithe.

Leasú  9

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Ós rud é gur léir gur cheart don Aontas leanúint de thacú leis an bhforbairt tuaithe in 2021, ba cheart, i gcás Ballstáit a léiríonn gur ann don riosca go n-ídeofar a gcuid cistí agus nach mbeidh siad in ann tabhairt faoi ghealltanais dhlíthiúla nua i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, an fhéidearthacht a bheith ann dóibh síneadh ama suas go dtí an 31 Nollaig 2021 a chur lena gcuid clár forbartha tuaithe nó le cláir forbartha tuaithe áirithe dá gcuid a fhaigheann tacaíocht ó CETFT, agus na cláir shínte sin a mhaoiniú ón leithdháileadh buiséid comhfhreagrach le haghaidh na bliana 2021. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na cláir leathnaithe sin an leibhéal foriomlán céanna uaillmhéine, ar a laghad, a choinneáil, i dtaca leis an gcomhshaol agus leis an aeráid de.

(5) Ós rud é gur léir gur cheart don Aontas leanúint de thacú leis an bhforbairt tuaithe ar feadh na hidirthréimhse, ba cheart, i gcás Ballstáit a léiríonn gur ann don riosca go n-ídeofar a gcuid cistí agus nach mbeidh siad in ann tabhairt faoi ghealltanais dhlíthiúla nua maidir leis na bearta uile nó bearta áirithe agus an caiteachas a thiocfaidh astu, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, an fhéidearthacht a bheith ann dóibh síneadh ama a chur lena gcuid clár forbartha tuaithe nó le cláir forbartha tuaithe áirithe dá gcuid a fhaigheann tacaíocht ó CETFT ar feadh na hidirthréimhse, agus na cláir shínte sin a mhaoiniú ón leithdháileadh buiséid comhfhreagrach le haghaidh na mblianta comhfhreagracha. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na cláir leathnaithe sin an leibhéal foriomlán céanna uaillmhéine, ar a laghad, a choinneáil, i dtaca leis an gcomhshaol agus leis an aeráid de agus, sa chaoi sin, a cheangal go ndéanfaí caiteachas CETFT a choimeád ag an leibhéal foriomlán céanna, ar a laghad le haghaidh na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 59(6) den Rialachán sin.

Leasú  10

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Ós rud é go bhféadfadh cistí a chuir an tAontas ar fáil sna blianta atá thart a bheith ag Ballstáit áirithe go fóill, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na Ballstáit gan síneadh a chur lena gcuid clár forbartha nó gan síneadh a chur le cuid dá gclár forbartha tuaithe réigiúnach. Ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na Ballstáit sin leithdháileadh buiséid CETFT le haghaidh 2021 nó an chuid de leithdháileadh buiséid CETFT a chomhfhreagraíonn do na cláir forbartha tuaithe réigiúnacha nár síneadh a aistriú chuig na leithdháiltí airgeadais le haghaidh na mblianta 2022 go 2025, i gcomhréir leis an Rialachán (AE) …/… ón gComhairle [Rialachán lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027]14 .

(6) Ós rud é go bhféadfadh cistí a chuir an tAontas ar fáil sna blianta atá thart a bheith ag Ballstáit áirithe go fóill, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na Ballstáit gan síneadh a chur lena gcuid clár forbartha nó gan síneadh a chur le cuid dá gclár forbartha tuaithe réigiúnach nó na cistí iarmhéide a chur i gcrích le cuid de na leithdháiltí le haghaidh bhlianta na hidirthréimhse de réir mar is gá. Ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na Ballstáit sin leithdháileadh buiséid CETFT le haghaidh 2021 nó, i gcás inarb iomchuí, le haghaidh 2022, nó an chuid de leithdháileadh buiséid CETFT nár úsáideadh chun a gcláir forbartha tuaithe réigiúnacha nach bhfuil sínithe fós a síneadh, a aistriú chuig na leithdháiltí airgeadais le haghaidh a bhfuil fágtha den tréimhse clárúcháin, i gcomhréir leis an Rialachán (AE) …/… ón gComhairle [Rialachán lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027]14.

__________________

__________________

14 Rialachán maidir le CAI IO L , , lch. .

14 Rialachán maidir le CAI IO L , , lch. .

Leasú  11

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Chun go bhféadfaidh an Coimisiún an phleanáil airgeadais is gá a chur ar fáil mar aon leis na coigeartuithe comhfhreagracha ar mhiondealuithe bliantúla thacaíocht an Aontais atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, ba cheart do na Ballstáit a chur in iúl don Choimisiún go luath i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo cé acu a chinn siad síneadh ama a chur lena gcuid clár forbartha tuaithe nó nár chinn agus, i gcás na gclár forbartha tuaithe réigiúnach, cé acu de na cláir réigiúnacha sin ar chinn siad síneadh ama a chur leo, agus dá réir sin, cén méid comhfhreagrach den leithdáileadh buiséid le haghaidh 2021 nár cheart a aistriú chuig na blianta ina dhiaidh sin.

(7) Chun go bhféadfaidh an Coimisiún an phleanáil airgeadais is gá a chur ar fáil mar aon leis na coigeartuithe comhfhreagracha ar mhiondealuithe bliantúla thacaíocht an Aontais atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, ba cheart do na Ballstáit a chur in iúl don Choimisiún go luath i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo cé acu a chinn siad síneadh ama a chur lena gcuid clár forbartha tuaithe nó nár chinn, i gcás na gclár forbartha tuaithe réigiúnach, cé acu de na cláir réigiúnacha sin ar chinn siad síneadh ama a chur leo, agus an bhfuil sé beartaithe acu iad a chistiú go páirteach leis na cistí atá fágtha don leithdáileadh buiséid roimhe sin, agus, dá réir sin, cén méid comhfhreagrach den leithdháileadh buiséid le haghaidh bhlianta na hidirthréimhse nár cheart a aistriú chuig na blianta ina dhiaidh sin.

Leasú  12

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 na rialacha coiteanna is infheidhme maidir le CETFT agus le roinnt cistí eile, a oibríonn faoi chomhchreat. Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán sin ar chláir a fhaigheann tacaíocht ó CETFT don chlárthréimhse 2014–2020 agus ar na cláir sin a fhaigheann tacaíocht ó CETFT a ndéanann na Ballstáit cinneadh ina leith síneadh ama a chur leo go 31 Nollaig 2021. I gcás na mBallstát sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún leanúint ar aghaidh ag baint úsáid mar dhoiciméad straitéiseach as an gComhaontú Comhpháirtíochta, arna dhréachtú don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go 31 Nollaig 2020 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, maidir le cur chun feidhme na tacaíochta a dheonaigh CETFT i gcomhair na bliana clárthréimhse 2021.

(8) Leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 na rialacha coiteanna is infheidhme maidir le CETFT agus le roinnt cistí eile, a oibríonn faoi chomhchreat. Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán sin ar chláir a fhaigheann tacaíocht ó CETFT don chlárthréimhse 2014–2020 agus ar na cláir sin a fhaigheann tacaíocht ó CETFT a ndéanann na Ballstáit cinneadh ina leith síneadh ama a chur leo go dtí an 31 Nollaig 2021, nó, i gcás inarb infheidhme, go dtí an 31 Nollaig 2022. I gcás na mBallstát sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún leanúint d’úsáid a bhaint as an gComhaontú Comhpháirtíochta mar dhoiciméad straitéiseach, arna dhréachtú don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go 31 Nollaig 2020 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, maidir le cur chun feidhme na tacaíochta a dheonaigh CETFT i gcomhair na bliana clárthréimhse 2021 nó, i gcás inarb infheidhme, i gcomhair na bliana clárthréimhse 2022.

Leasú  13

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Foráiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 agus i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún16 gur cheart do CETFT leanúint ar aghaidh ag íoc as an gcaiteachas sa chlárthréimhse 2014-2020 faoi choinníollacha áirithe le haghaidh gealltanais fhadtéarmacha áirithe ar gabhadh faoina gceangal de bhun rialacháin áirithe a dheonaigh tacaíocht d'fhorbairt tuaithe sula raibh Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ann. Ba cheart an caiteachas sin a bheith incháilithe i gcónaí ar feadh thréimhse an ghealltanais dhlíthiúil atá acu faoi seach faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le bliain chlárthréimhse 2021. Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléireacht dhlíthiúil, ba cheart a shoiléiriú freisin gur cheart na gealltanais dhlíthiúla arna ndéanamh faoi bhearta a chomhfhreagraíonn do bhearta Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lena mbaineann an córas riaracháin agus rialaithe comhtháite, a bheith faoi réir an chórais riaracháin agus rialaithe chomhtháite sin agus gur gá na híocaíochtaí a bhaineann leis na gealltanais dhlíthiúla sin a dhéanamh laistigh den tréimhse idir an 1 Nollaig agus 30 Meitheamh sa bhliain dár gcionn.

(10) Foráiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 agus i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/201416 ón gCoimisiún gur cheart do CETFT leanúint ar aghaidh ag íoc as an gcaiteachas i gclárthréimhse 2014-2020 faoi choinníollacha áirithe le haghaidh gealltanais fhadtéarmacha áirithe ar gabhadh faoina gceangal de bhun rialacháin áirithe a dheonaigh tacaíocht d’fhorbairt tuaithe sula raibh Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ann. Ba cheart an caiteachas sin leanúint de bheith incháilithe ar feadh thréimhse an ghealltanais dhlíthiúil atá acu faoi seach faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le bliain chlárthréimhse 2021 nó, i gcás inarb infheidhme, le bliain chlárthréimhse 2022. Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléireacht dhlíthiúil, ba cheart a shoiléiriú freisin gur cheart na gealltanais dhlíthiúla arna ndéanamh faoi bhearta a chomhfhreagraíonn do bhearta Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lena mbaineann an córas riaracháin agus rialaithe comhtháite, a bheith faoi réir an chórais riaracháin agus rialaithe chomhtháite sin agus gur gá na híocaíochtaí a bhaineann leis na gealltanais dhlíthiúla sin a dhéanamh laistigh den tréimhse idir an 1 Nollaig agus 30 Meitheamh sa bhliain dár gcionn.

__________________

__________________

15 Rialachán (AE) Uimh 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hacmhainní agus a leithdháileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 865).

15 Rialachán (AE) Uimh 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hacmhainní agus a leithdháileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 865).

16 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht don fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach forálacha idirthréimhseacha (IO L 227, 31.7.2014, lch. 1).

16 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht don fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach forálacha idirthréimhseacha (IO L 227, 31.7.2014, lch. 1).

Leasú  14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) I bhfianaise na fírice go bhfuil pleananna straitéiseacha faoi CBT atá le hullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil nua le bheith infheidhme ón 1 Eanáir 2022, ba cheart rialacha idirthréimhseacha a leagan síos chun an trasdul ó na scéimeanna tacaíochta atá ann cheana chuig an gcreat dlíthiúil nua a rialú, go háirithe Rialachán (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle18 [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

(14) I bhfianaise na fírice go bhfuil pleananna straitéiseacha faoi CBT atá le hullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil nua le bheith infheidhme amhail ón 1 Eanáir 2022 nó ón 1 Eanáir 2023, de réir mar is infheidhme, ba cheart rialacha idirthréimhseacha a leagan síos chun an trasdul ó na scéimeanna tacaíochta atá ann cheana chuig an gcreat dlíthiúil nua a rialú, go háirithe Rialachán (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle18 [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT]. I gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chód Iompair Eorpach i ndáil le Comhpháirtíocht arna mbunú ag Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún18a, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh údaráis réigiúnacha agus áitiúla, agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, lena n-áirítear tairbhithe, rannpháirteach ag gach céim den ullmhú, den chur chun feidhme, den fhaireachán agus den mheastóireacht ar na bearta agus na cláir idirthréimhseacha.

__________________

__________________

18 Rialachán (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Plean Straitéiseach faoi CBT] (IO L …, …, lch. …).

18 Rialachán (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Plean Straitéiseach faoi CBT] (IO L …, …, lch. …).

 

18a 13 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún an 7 Eanáir 2014 maidir leis an gcód iompair Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (IO L 74, 14.3.2014, lch. 1).

Leasú  15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a) Tá na rialacha idirthréimhseacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo beartaithe chun gur féidir na bearta atá i bhfeidhm faoi láthair a shíneadh ar feadh ré na hidirthréimhse. Le linn na hidirthréimhse agus chun go mbeidís ullamh a mhéid is féidir le haghaidh chur chun feidhme an chreata dhlíthiúil a bheidh ann amach anseo faoi CBT, ba cheart do na Ballstáit, ina gcuid oibre, agus iad i mbun comhairliúcháin maidir le leagan amach roimh ré a bpleananna straitéiseacha amach anseo faoi CBT, díriú ar na huirlisí nua a chuirtear ar fáil, agus go háirithe maidir leis an deis atá ag earnálacha nua cláir oibriúcháin a fhorbairt.

Leasú  16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 leagtar síos rialacha maidir le comheagrú margaí talmhaíochta agus áirítear leis scéimeanna cabhrach áirithe in Airteagail 29 go 60. Ba cheart na scéimeanna cabhrach sin a chomhtháthú i bPleananna Straitéiseacha faoi CBT de chuid na mBallstát mar idirghabhálacha earnála dá dtagraítear i bpointe (a) go (e) d’Airteagal 39 de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT]. Chun comhleanúnachas, leanúnachas agus trasdul réidh idir scéimeanna cabhrach Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus na hidirghabhálacha de chineál earnálach de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], ba cheart rialacha a leagan síos maidir le tréimhse gach ceann de na scéimeanna cabhrach sin maidir leis an dáta óna mbíonn éifeachtaí dlí ag Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a bheidh ag na Ballstáit amach anseo.

(16) Le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 leagtar síos rialacha maidir le comheagrú margaí talmhaíochta agus áirítear leis scéimeanna cabhrach áirithe in Airteagail 29 go 60. Ba cheart na scéimeanna cabhrach sin a chomhtháthú i bPleananna Straitéiseacha faoi CBT de chuid na mBallstát mar idirghabhálacha earnála dá dtagraítear i bpointe (a) go (e) d’Airteagal 39 de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT]. Chun comhleanúnachas, leanúnachas agus trasdul réidh idir scéimeanna cabhrach Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus na hidirghabhálacha de chineál earnálach de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], ba cheart rialacha a leagan síos maidir le tréimhse gach ceann de na scéimeanna cabhrach sin.

Réasúnú

Ba cheart an fhéidearthacht a chur ar fáil suas go dtí an dáta tabhairt chun críche a bhí beartaithe i dtús báire chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do tháirgeoirí.

Leasú  17

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17) Maidir leis an scéim cabhrach in earnáil na hola olóige agus na n-ológ boird, ba cheart na cláir oibre atá ann cheana a socraíodh don tréimhse idir an 1 Aibreán 2018 go dtí an 31 Márta 2021 a shíneadh go dtí an 31 Nollaig 2021. Maidir le scéimeanna cabhrach in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí ba cheart rialacha a leagan síos maidir le mionathrú nó athsholáthar clár oibriúcháin.

(17) Maidir leis an scéim cabhrach in earnáil na hola olóige agus na n-ológ boird, ba cheart na cláir oibre atá ann cheana a socraíodh don tréimhse idir an 1 Aibreán 2018 go dtí an 31 Márta 2021 a shíneadh go dtí deireadh na hidirthréimhse. Maidir le scéimeanna cabhrach in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí ba cheart rialacha a leagan síos maidir le mionathrú nó athsholáthar clár oibriúcháin. Ba cheart freisin go mbeadh an fhéidearthacht ag eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta an clár oibriúcháin a choinneáil ar siúl go dtí go dtiocfaidh deireadh leis.

Leasú  18

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) D’fhonn leanúnachas a áirithiú maidir leis na scéimeanna cabhrach in earnáil an fhíona agus in earnáil na beachadóireachta, ní mór rialacha a leagan síos ionas gur féidir leanúint ar aghaidh le cur chun feidhme na scéimeanna cabhrach sin go dtí deireadh a gclárthréimhsí faoi seach. I gcás na tréimhse seo ba cheart feidhm a bheith i gcónaí ag forálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir le caiteachas a thabhaítear agus íocaíochtaí a dhéantar le haghaidh oibríochtaí arna gcur chun feidhme de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 tar éis an 31 Nollaig 2021 agus go dtí deireadh na scéimeanna cabhrach sin.

(18) D’fhonn leanúnachas a áirithiú maidir leis na scéimeanna cabhrach in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí, ní mór rialacha a leagan síos ionas gur féidir leanúint ar aghaidh le cur chun feidhme na scéimeanna cabhrach sin go dtí deireadh a gclárthréimhsí faoi seach. I gcás na tréimhse seo ba cheart feidhm a bheith i gcónaí ag forálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir le caiteachas a thabhaítear agus íocaíochtaí a dhéantar le haghaidh oibríochtaí arna gcur chun feidhme de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 tar éis an 31 Nollaig 2021 agus go dtí deireadh na scéimeanna cabhrach agus na gclár oibriúcháin.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Chun tabhairt anonn suntasach gealltanas ón gclárthréimhse reatha maidir le forbairt tuaithe chuig Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a theorannú, ba cheart an tréimhse de ghealltanais ilbhliantúla nua maidir le hagra-chomhshaoil-aeráid, feirmeoireacht orgánach agus foraois-chomhshaol a theorannú d’uastréimhse 3 bliana. Ba cheart an síneadh a cuireadh leis na gealltanais atá ann cheana a bheith teoranta do bhliain amháin.

(19) Chun tabhairt anonn suntasach gealltanas ón gclárthréimhse reatha maidir le forbairt tuaithe chuig Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a theorannú, ba cheart an tréimhse de ghealltanais ilbhliantúla nua maidir le hagra-chomhshaoil-aeráid, feirmeoireacht orgánach agus leas ainmhithe, mar riail ghinearálta, a theorannú d’uastréimhse cúig bliana. A luaithe a bheidh feidhm ag Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], ba cheart na rialacha a bhaineann leis na gealltanais sin a oiriúnú i gcomhréir leis an Rialachán sin. Ba cheart an síneadh a cuireadh leis na gealltanais atá ann cheana a bheith teoranta do bhliain amháin.

Leasú  20

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20) Ba cheart an CETFT a bheith in ann tacú le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail atá curtha ar bun i gcomhréir leis na rialacha nua atá leagtha síos i Rialachán (AE) XXXX/XXXX [RFC nua]. Chun nach ndéanfar cistí a fhágáil gan chaitheamh maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail sa bhliain chlárthréimhse 2021, áfach, ba cheart go mbeadh Ballstáit a dhéanann an cinneadh a gcláir um fhorbairt tuaithe a shíneadh go dtí an 31 Nollaig 2021 agus a bhaineann leas as an bhféidearthacht méideanna a aistriú ó íocaíochtaí díreacha chuig forbairt tuaithe, ba cheart go mbeidís in ann an leithdháileadh íosta 5 % maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a chur i bhfeidhm ach i leith ranníocaíocht CETFT do na cláir um fhorbairt tuaithe arna síneadh go dtí an 31 Nollaig 2021 agus déanfar é sin a ríomh sula ndéanfar méideanna ó íocaíocht dhíreach a aistriú.

(20) Ba cheart an CETFT a bheith in ann tacú le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail atá curtha ar bun i gcomhréir leis na rialacha nua atá leagtha síos i Rialachán (AE) XXXX/XXXX [RFC nua]. Chun nach ndéanfar cistí a fhágáil gan chaitheamh maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail sa bhliain chlárthréimhse 2021 nó, i gcás inarb infheidhme, i mbliain chlárthréimhse 2022, áfach, ba cheart go mbeadh Ballstáit a dhéanann an cinneadh a gcláir um fhorbairt tuaithe a shíneadh agus a bhaineann leas as an bhféidearthacht méideanna a aistriú ó íocaíochtaí díreacha chuig forbairt tuaithe, ba cheart go mbeidís in ann an leithdháileadh íosta 5 % maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a chur i bhfeidhm ach i leith ranníocaíocht CETFT do na cláir um fhorbairt tuaithe arna síneadh go dtí an 31 Nollaig 2021 nó, i gcás inarb infheidhme, go dtí an 31 Nollaig 2022, agus déanfar é sin a ríomh sula ndéanfar méideanna ó íocaíocht dhíreach a aistriú.

Leasú  21

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21) Chun leanúnachas a áirithiú maidir leis an idirthréimhse, ba cheart an cúlchiste le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta a choimeád le haghaidh 2021 agus ba cheart méid ábhartha an chúlchiste le haghaidh 2021 a chur san áireamh.

(21) Chun leanúnachas a áirithiú maidir leis an idirthréimhse, ba cheart an cúlchiste le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta a choimeád le haghaidh 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh 2022, agus ba cheart méid ábhartha an chúlchiste le haghaidh 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, le haghaidh 2022, a chur san áireamh.

Leasú  22

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) Maidir le réamh-mhaoiniú socruithe ó CETFT, ba cheart a shoiléiriú, i gcás ina gcinneann na Ballstáit an tréimhse 2014–2020 a shíneadh go dtí an 31 Nollaig 2021, nár cheart aon réamh-mhaoiniú breise a bheith deonaithe mar gheall ar sin do na cláir lena mbaineann.

(22) Maidir le réamh-mhaoiniú socruithe ó CETFT, ba cheart a shoiléiriú, i gcás ina gcinneann na Ballstáit an tréimhse 2014–2020 a shíneadh go dtí an 31 Nollaig 2021 nó, i gcás inarb infheidhme, an 31 Nollaig 2022, nár cheart aon réamh-mhaoiniú breise a bheith deonaithe mar gheall air sin do na cláir lena mbaineann.

Leasú  23

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23) Ní fhoráiltear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 faoi láthair ach maidir le hoibleagáid fógra do Bhallstáit i dtaobh a gcinntí agus an toradh measta a bhaineann leis an laghdú ar an gcuid de mhéid na n-íocaíochtaí díreacha atá le deonú d'fheirmeoir ar feadh bliana féilire áirithe atá níos mó ná EUR 150 000 sna blianta 2015 go 2020. D’fhonn a áirithiú go leanfar den chóras atá ann cheana, ba cheart do na Ballstáit a gcinntí a fhógairt freisin agus maidir leis an toradh measta ar an laghdú don bhliain 2021.

(23) Ní fhoráiltear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 faoi láthair ach maidir le hoibleagáid fógra do Bhallstáit i dtaobh a gcinntí agus an toradh measta a bhaineann leis an laghdú ar an gcuid de mhéid na n-íocaíochtaí díreacha atá le deonú d'fheirmeoir ar feadh bliana féilire áirithe atá níos mó ná EUR 150 000 sna blianta 2015 go 2020. D’fhonn a áirithiú go leanfar den chóras atá ann cheana, ba cheart do na Ballstáit a gcinntí a fhógairt freisin agus maidir leis an toradh measta ar an laghdú don bhliain féilire 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, don bhliain féilire 2022.

Leasú  24

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24) Cuireann Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ar chumas na mBallstát cistí a aistriú idir íocaíochtaí díreacha agus forbairt tuaithe maidir leis na blianta féilire 2014 go 2020. Chun a áirithiú go bhféadfaidh na Ballstáit a cloí lena straitéis féin, ba cheart an tsolúbthacht idir colúin a chur ar fáil don bhliain féilire 2021 freisin (i.e. an bhliain féilire 2022).

(24) Cuireann Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ar chumas na mBallstát cistí a aistriú idir íocaíochtaí díreacha agus forbairt tuaithe maidir leis na blianta féilire 2014 go 2020. Chun a áirithiú go bhféadfaidh na Ballstáit a cloí lena straitéis féin, ba cheart an tsolúbthacht idir colúin a chur ar fáil don bhliain féilire 2021 freisin (i.e. an bhliain féilire 2022) agus, i gcás inarb infheidhme, don bhliain féilire 2022 (i.e. an bhliain airgeadais 2023).

Leasú  25

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 25

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25) Chun gur féidir leis an gCoimisiún uasteorainneacha buiséadacha a shocrú i gcomhréir le hAirteagal 22(1), le hAirteagal 36(4), le hAirteagal 42(2), le hAirteagal 47(3), le hAirteagal 49(2), le hAirteagal 51(4) agus le hAirteagal 53(7) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, is gá go ndéanfadh Ballstáit a gcinntí maidir le leithdháiltí a fhógairt de réir scéime don bhliain féilire 2021 faoin 1 Lúnasa 2020.

(25) Chun gur féidir leis an gCoimisiún uasteorainneacha buiséadacha a shocrú i gcomhréir le hAirteagail 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 49(2), 51(4) agus 53(7) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, is gá go ndéanfaidh Ballstáit a gcinntí maidir le leithdháiltí a fhógairt de réir scéime don bhliain féilire 2021 faoin 1 Lúnasa 2020 agus, i gcás inarb infheidhme, a gcinntí maidir le leithdháiltí airgeadais de réir scéime don bhliain féilire 2022 faoin 1 Lúnasa 2021.

Leasú  26

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 25 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25a) Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann leanúint de chabhair idirthréimhseach náisiúnta a úsáid le linn thréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Chun laghdú a dhéanamh ar dhifríochtaí iomaíochais idir feirmeoirí sna Ballstáit, ar difrochtaí iad atá ann mar thoradh ar dhifríochtaí san íocaíocht in aghaidh an heicteáir, ba cheart do na Ballstáit cabhair náisiúnta idirthréimhseach a choinneáil ar siúl ar feadh ré na hidirthréimhse.

Leasú  27

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27) I gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil atá ann faoi láthair, d'fhógair na Ballstáit in 2014 a gcinntí suas go dtí an bhliain féilire 2020, maidir le roinnt na huasteorann náisiúnta bliantúla le haghaidh scéim na híocaíochta bunúsaí idir na réigiúin na modhnuithe bliantúla de réir a chéile a d'fhéadfadh a bheith ann don tréimhse a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013. Is gá go ndéanfaidh Ballstáit na cinntí sin don bhliain féilire 2021 a fhógairt freisin.

(27) I gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil atá ann faoi láthair, d’fhógair na Ballstáit in 2014 a gcinntí suas go dtí an bhliain féilire 2020, maidir le roinnt na huasteorann náisiúnta bliantúla le haghaidh scéim na híocaíochta bunúsaí idir na réigiúin na modhnuithe bliantúla de réir a chéile a d’fhéadfadh a bheith ann don tréimhse a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013. Is gá go ndéanfaidh Ballstáit na cinntí sin don bhliain féilire 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, don bhliain féilire 2022, a fhógairt freisin.

Leasú  28

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28) Is é an sásra cóineasaithe inmheánach an próiseas lárnach le haghaidh leithdháileadh níos cothroime ar thacaíocht ioncaim dhíreach i measc feirmeoirí. Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra difríochtaí suntasacha aonair bunaithe ar sheantagairtí stairiúla a chosaint. I Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, is é atá i gceist le samhail bhunúsach an chóineasaithe inmheánaigh go ndéanfadh na Ballstáit ráta comhréidh aonfhoirmeach a fheidhmiú le haghaidh na dteidlíochtaí íocaíochta go léir, ag leibhéal náisiúnta nó réigiúnach, ó 2015 ar aghaidh. Ar mhaithe le trasdul níos réidhe go luach aonfhoirmeach, áfach, socraíodh maolú ag ligean do na Ballstáit éagsúlú a dhéanamh ar luachanna na dteidlíochtaí íocaíochta trí chóineasú páirteach a chur i bhfeidhm, ar a dtugtar an “tsamhail tolláin” freisin, idir 2015 agus 2019. Bhain roinnt Ballstát leas as an maolú sin. Chun leanúint leis an bpróiseas i dtreo leithdháileadh níos cothroime ar íocaíochtaí díreacha, is féidir le Ballstáit cóineasú breise a dhéanamh i dtreo meán náisiúnta nó réigiúnach tar éis 2019 seachas leas a bhaint as ráta comhréidh aonfhoirmeach nó luach na dteidlíochtaí a choimeád ar leibhéal 2019. Ba cheart dóibh a gcinneadh i leith na bliana dár gcionn a fhógairt go bliantúil.

(28) Is é an sásra cóineasaithe inmheánach an próiseas lárnach le haghaidh leithdháileadh níos cothroime ar thacaíocht ioncaim dhíreach i measc feirmeoirí. Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra difríochtaí suntasacha aonair bunaithe ar sheantagairtí stairiúla a chosaint. I Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, is é atá i gceist le samhail bhunúsach an chóineasaithe inmheánaigh go ndéanfadh na Ballstáit ráta comhréidh aonfhoirmeach a fheidhmiú le haghaidh na dteidlíochtaí íocaíochta go léir, ag leibhéal náisiúnta nó réigiúnach, ó 2015 ar aghaidh. Ar mhaithe le trasdul níos réidhe go luach aonfhoirmeach, áfach, socraíodh maolú ag ligean do na Ballstáit éagsúlú a dhéanamh ar luachanna na dteidlíochtaí íocaíochta trí chóineasú páirteach a chur i bhfeidhm, ar a dtugtar an “tsamhail tolláin” freisin, idir 2015 agus 2019. Bhain roinnt Ballstát leas as an maolú sin. Chun leanúint leis an bpróiseas i dtreo leithdháileadh níos cothroime ar íocaíochtaí díreacha, ba cheart do na Ballstáit cóineasú breise a dhéanamh i dtreo meán náisiúnta nó réigiúnach tar éis 2019 seachas leas a bhaint as ráta comhréidh aonfhoirmeach. Ba cheart dóibh a gcinneadh i leith na bliana dár gcionn a fhógairt go bliantúil.

Leasú  29

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29) Foráiltear in Airteagal 30 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir le modhnuithe bliantúla de réir a chéile ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta arna leithdháileadh ón gcúlchiste le bheith i gcomhréir le céimeanna bliantúla na huasteorann náisiúnta atá socraithe in Iarscríbhinn II leis an Rialachán sin, atá i gcomhréir le bainistiú “ilbhliantúil” ar an gcúlchiste. Ba cheart na rialacha sin a oiriúnú chun a léiriú go bhfuil sé indéanta luach na dteidlíochtaí uile arna leithdháileadh agus luach an chúlchiste araon a leasú chun oiriúnú d'athrú ar an méid san Iarscríbhinn II idir dhá bhliain. Ina theannta sin, i roinnt Ballstát nár bhain ráta comhréidh amach faoi 2019, déantar cóineasú inmheánach a chur chun feidhme ar bhonn bliantúil. I gcás bhliain 2020 agus 2021, ní gá ach luach theidlíocht íocaíochta na bliana reatha a chinneadh i mbliain an leithdháilte. Ba cheart luach aonaid na dteidlíochtaí atá le leithdháileadh ón gcúlchiste i mbliain áirithe a ríomh tar éis coigeartú féideartha an chúlchiste i gcomhréir le hAirteagal 22(5) den Rialachán sin. In aon bhliain ina dhiaidh sin, ba cheart luach na dteidlíochtaí íocaíochta arna leithdháileadh ón gcúlchiste a oiriúnú i gcomhréir le hAirteagal 22(5).

(29) Foráiltear in Airteagal 30 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir le modhnuithe bliantúla de réir a chéile ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta arna leithdháileadh ón gcúlchiste le bheith i gcomhréir le céimeanna bliantúla na huasteorann náisiúnta atá socraithe in Iarscríbhinn II leis an Rialachán sin, atá i gcomhréir le bainistiú “ilbhliantúil” ar an gcúlchiste. Ba cheart na rialacha sin a oiriúnú chun a léiriú go bhfuil sé indéanta luach na dteidlíochtaí uile arna leithdháileadh agus luach an chúlchiste araon a leasú chun oiriúnú d'athrú ar an méid san Iarscríbhinn II idir dhá bhliain. Ina theannta sin, i roinnt Ballstát nár bhain ráta comhréidh amach faoi 2019, déantar cóineasú inmheánach a chur chun feidhme ar bhonn bliantúil. Do na blianta féilire 2020 agus 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, don bhliain féilire 2022, ní gá ach luach theidlíocht íocaíochta na bliana reatha a chinneadh i mbliain an leithdháilte. Ba cheart luach aonaid na dteidlíochtaí atá le leithdháileadh ón gcúlchiste i mbliain áirithe a ríomh tar éis coigeartú féideartha an chúlchiste i gcomhréir le hAirteagal 22(5) den Rialachán sin. In aon bhliain ina dhiaidh sin, ba cheart luach na dteidlíochtaí íocaíochta arna leithdháileadh ón gcúlchiste a oiriúnú i gcomhréir le hAirteagal 22(5).

Leasú  30

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 30

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30) Foráileann Airteagal 36 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir le feidhmiú na scéime íocaíochta aonair limistéir (SIAL) go dtí 31 Nollaig 2020. Ligean an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT (AE) .../... [an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT] do na Ballstáit tacaíocht bhunúsach ioncaim a chur chun feidhme leis na módúlachtaí céanna, i.e. gan teidlíochtaí íocaíochta a leithdháileadh bunaithe ar thagairtí stairiúla. Dá bhrí sin, is cuí fadú ar SIAL in 2021 a cheadú.

(30) Foráileann Airteagal 36 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir le feidhmiú na scéime íocaíochta aonair limistéir (SIAL) go dtí 31 Nollaig 2020. Ligean an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT (AE) .../... [an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT] do na Ballstáit tacaíocht bhunúsach ioncaim a chur chun feidhme leis na módúlachtaí céanna, i.e. gan teidlíochtaí íocaíochta a leithdháileadh bunaithe ar thagairtí stairiúla. Dá bhrí sin, is iomchuí fadú ar SIAL in 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, in 2022, a cheadú.

Leasú  31

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34) Ina theannta sin, ba cheart feidhm a bheith ag na leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus (AE) Uimh. 229/2013 ón 1 Eanáir 2021 i gcomhréir le Rialachán (AE) …/…[Rialachán lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2021 go 2027],

(34) Ba cheart feidhm a bheith ag na leithdháiltí airgeadais dá bhforáiltear in Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus i Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ón 1 Eanáir 2021 i gcomhréir le Rialachán (AE) …/…[Rialachán lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2021 go 2027].

Leasú  32

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(34a) I ngeall ar a méid an-bheag agus a n-oileánachas, tá margaí áitiúla sna réigiún is forimeallaí, amhail dá dtagraítear in Airteagal 349 CFAE, thar a bheith leochaileach d’athruithe praghsanna a bhaineann leis na sreafaí allmhairithe ón gcuid eile den Aontas nó ó thríú tíortha. Dá bhrí sin, na heagraíochtaí idirchraoibhe, a shainaithnítear faoi Airteagal 157 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, go háirithe sna hearnálacha beostoic, déanann siad bearta comhchoiteanna, go háirithe chun sonraí a thiomsú agus faisnéis a scaipeadh, ar bearta iad atá ceaptha chun a áirithiú go leanann táirgeadh áitiúl de bheith iomaíoch ar an margadh áitiúil i dtrácht. Chuige sin, in ainneoin Airteagail 28, 29 agus 110 CFAE, agus gan dochar d’Airteagail 164 agus 165 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, is iomchuí cead a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann, i gcomhthéacs comhaontuithe idirchraoibhe agus tar éis dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí lena mbaineann, a chur d’iallach ar oibreoirí aonair nó grúpaí d’oibreoirí nach bhfuil ina gcomhaltaí den eagraíocht idirchraoibhe ach a oibríonn ar an margadh i dtrácht, gan beann ar a dtionscnamh, na ranníochtaí airgeadais ar fad a íocaíonn a cuid comhaltaí nó cuid de na ranníochtaí sin, a íoc leis an eagraíocht sin, lena n-áirítear i gcásanna ina ndéantar bearta chun táirgeadh áitiúil amháin a choinneáil ar siúl nó i gcás ina ndéantar na rannaíochtaí a thobhach ag céim eile sa phróiseas margála.

Leasú  33

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(34b) Mar gheall ar a suíomh geografach, go háirithe a n-iargúltacht, a n-oileánachas, méid beag a bheith iontu, a dtopagrafaíocht dheacair agus n-aeráid, bíonn fadhbanna socheacnamaíocha sonracha ag na réigiúin is forimeallaí, amhail dá dtagraítear in Airteagal 349 CFAE, ar fadhbanna iad a bhaineann le soláthar táirgí bia agus talmhaíochta atá bunriachtanach le haghaidh tomhaltais nó tairgeadh talmhaíochta. Rinneadh bearta sonracha san earnáil talmhaíochta, chun deacrachtaí a eascraíonn as an staid shonrach a réiteach, amhail dá bhforáiltear san Airteagal sin, a bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 228/2013. Chun prionsabal an chomhleanúnachais a urramú, moltar leis an Rialachán seo an buiséad a choinneáil ar siúl le linn na hidirthréimhse. Le haghaidh scéim an Chláir de Roghanna a Bhaineann go Sonrach le hIargúltacht agus le hOileánacht agus le haghaidh na mbeart sonrach don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán Aeigéach is lú, is iomchuí na leithdháiltí airgeadais a chur ar ais ar na leibhéil reatha dá bhforáiltear ina leith i Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013 agus (AE) Uimh. 229/2013.

Leasú  34

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(34c) I gcás nár glacadh togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027 (Rialachán CAI) agus an togra gaolmhar le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT) agus nach bhfoilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh faoin 30 Deireadh Fómhair 2020, ba cheart síneadh a chur leis an idirthréimhse bunaidh a mholtar sa Rialachán seo dar críoch an 31 Nollaig 2021, ar síneadh bliana é go dtí an 31 Nollaig 2022. Sa chás sin, ba cheart go leanfaí d’aidhm a bheith ag na rialacha agus coinníollacha idirthréimhseacha comhfhreagracha is infheidhme don idirthréimhse bunaidh le linn na hidirthréimhse sínithe agus ba cheart go ndéanfaí na leithdháiltí buiséid agus na tráthchláir is infheidhme a oiriúnú dá réir sin. Ba cheart go dtabharfaí dreasacht leordhóthanach leis sin chun go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle in ann an creat reachtach nua don CAI a ghlacadh go rathúil, agus, ag an am céanna, an chobhsaíocht is gá a áirithiú do na tairbhithe.

Leasú  35

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal -1 (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal -1

 

An idirthréimhse

 

1. Chun críche an Rialacháin seo, ciallaíonn ‘idirthréimhse’ an tréimhse dar tús an 1 Eanáir 2021 agus dar críoch an 31 Nollaig 2021.

 

2. De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo agus san aon chás amháin nach nglacfar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027 agus an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha arna dtarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus nach bhfoilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh faoin 30 Deireadh Fómhair 2020, cuirfeadh síneadh leis an idirthréimhse chun críche an Rialacháin seo go dtí an 31 Nollaig 2022.

Leasú  36

 

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal I – Caibidil I – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leanúint de bheith ag cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ar feadh na bliana clárthréimhse 2021 agus síneadh ama a chur le tréimhsí áirithe faoi Rialacháin (AE) Uimh. 1303/2013 agus (AE) Uimh. 1310/2013

Leanúint de bheith ag cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 le linn na hidirthréimhse agus síneadh ama a chur le tréimhsí áirithe faoi Rialacháin (AE) Uimh. 1303/2013 agus (AE) Uimh. 1310/2013

Leasú  37

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le cláir a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), agus maidir le Ballstáit a bhfuil riosca ag gabháil dóibh, de dheasca easpa acmhainní airgeadais, nach bhféadfaidís dul faoi cheangal gealltanais dhlíthiúla nua i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, féadfaidh na Ballstáit sin síneadh ama go 31 Nollaig 2021 a chur leis an tréimhse a leagtar síos in Airteagal 26(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013.

Maidir le cláir a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), agus maidir le Ballstáit a bhfuil riosca ag gabháil dóibh, de dheasca easpa acmhainní airgeadais, nach bhféadfaidís dul faoi cheangal gealltanais dhlíthiúla nua i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, féadfaidh na Ballstáit sin síneadh ama a chur leis an tréimhse a leagtar síos in Airteagal 26(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 go dtí an idirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 den Rialachán seo.

Leasú  38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ballstáit a chinneann úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, féadfaidh siad aon laghduithe sna leithdháiltí foriomlána i CETFT don chéad tréimhse eile den chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) a chúiteamh le méadú comhfhreagrach ina gcómhaoiniú náisiúnta.

Réasúnú

I ndáil le leanúint le rialacha CBT reatha, ní mór go mbeidh Ballstáit in ann a gcómhaoiniú a mhéadú. Ní féidir glacadh leis na laghduithe in CAI do CETFT atá molta ag an gCoimisiún. Ní mór go leanfar leis na clár forbartha tuaithe reatha gan aon chiorruithe do na feirmeoirí agus tairbhithe. Ligfeadh sé sin do na Ballstáit na bearta comhshaoil a choinneáil ar an leibhéal reatha ar a laghad mar atá molta ag an gCoimisiún agus chuirfeadh sé ar chumas na mBallstát agus na bhfeirmeoirí araon a gcuid clár a oiriúnú nó síneadh ama a chur leo chun tabhairt faoi dhúshláin chomhshaoil.

Leasú  39

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ballstáit a chinneann úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, tabharfaidh siad fógra faoina gcinneadh don Choimisiún laistigh de 10 lá tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. I gcás inar chuir na Ballstáit isteach sraith de chláir réigiúnacha i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, beidh san fhógra sin freisin faisnéis á insint cé na cláir réigiúnacha a bhfuiltear le síneadh ama a chur leo agus faisnéis maidir leis an leithdháileadh buiséadach comhfhreagrach laistigh den mhiondealú bliantúil le haghaidh na bliana 2021 mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Ballstáit a chinneann úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá bhforáiltear sa chéad fhomhír, tabharfaidh siad fógra faoina gcinneadh don Choimisiún laistigh dhá sheachtain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. I gcás inar chuir na Ballstáit isteach sraith de chláir réigiúnacha i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, beidh san fhógra sin freisin faisnéis á insint cé na cláir réigiúnacha a bhfuiltear le síneadh ama a chur leo agus faisnéis maidir leis an leithdháileadh buiséadach comhfhreagrach laistigh den mhiondealú bliantúil le haghaidh na bliana 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, le haghaidh na bliana 2022, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Leasú  40

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil údar cuí le síneadh ama a chur leis an tréimhse dá dtagraítear faoin gcéad fhomhír, cuirfidh sé é sin in iúl don Bhallstát laistigh de 6 seachtainí ón dáta a bhfaighidh sé an fógra dá dtagraítear sa dara fomhír.

I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil údar cuí le síneadh ama a chur leis an tréimhse dá dtagraítear faoin gcéad fhomhír, cuirfidh sé é sin in iúl don Bhallstát laistigh de cheithre seachtainí ón dáta a bhfaighidh sé an fógra dá dtagraítear sa dara fomhír. Déanfaidh an Coimisiún an mheastóireacht ar an iarratas ar shíneadh a bhunú ar chritéir shoiléire agus oibiachtúla i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, agus déanfar na critéir sin a chur in iúl don Bhallstát lena mbaineann. Cuirfidh an Coimisiún ar fáil don Bhallstát lena mbaineann na cúiseanna lenar tugadh údar cuí leis an síneadh ama a dhiúltú, agus, más féidir, moltaí sonracha i dtaobh conas an fógra a fheabhsú ionas go mbeadh sé infheidhme. Laistigh de cheithre seachtaine ón tráth a chuir an Coimisiún moltaí mar sin faoina bhráid, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra nuashonraithe a thíolacadh ina míneofar conas a chuirfidh sé chun feidhme na moltaí ón gCoimisiún i dtaobh infheidhme an tsínte ama.

Leasú  41

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An fógra dá dtagraítear sa dara fomhír, beidh sé gan dochar don riachtanas iarratas a chur isteach leasú a dhéanamh ar an gclár forbartha tuaithe le haghaidh na bliana 2021 dá dtagraítear in Airteagal 11(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013. Beidh sé d’aidhm le leasú den chineál sin an caiteachas CETFT a choimeád ag an leibhéal foriomlán céanna, ar a laghad, i gcás na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 59(6) den Rialachán sin.

An fógra dá dtagraítear sa dara fomhír, beidh sé gan dochar don riachtanas iarratas a chur isteach leasú a dhéanamh ar an gclár forbartha tuaithe le haghaidh na bliana 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, le haghaidh na bliana 2022, amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013. Ní dhéanfar leasú den sórt sin a chur san áireamh i dtaobh na teorann atá le modhnuithe bliantúla amhail dá bhforáiltear sna rialacha arna nglacadh ar bhonn Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013. Ráthófar leis an leasú sin an céatadán céanna de chaiteachas CETFT do na bearta dá dtagraítear in Airteagal 59(6) de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Leasú  42

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 2 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir leis na Ballstáit nach gcinnfidh úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ina gcás siúd ag Airteagal [8] de Rialachán (AE).../... [Rialachán lena leagtar síos creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027] maidir leis an leithdháileadh le haghaidh na bliana 2021, nár úsáideadh, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Maidir leis na Ballstáit nach gcinnfidh úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ina gcás siúd ag Airteagal [8] de Rialachán (AE).../... [Rialachán lena leagtar síos creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027] maidir leis an leithdháileadh le haghaidh na bliana 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, le haghaidh na bliana 2022, nár úsáideadh, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Leasú  43

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina gcinnfidh Ballstát úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá dtagraítear i mír 1, agus gan sin a dhéanamh ach maidir le cláir réigiúnacha áirithe, is é a bheidh sa leithdháileadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo an méid a leagtar amach i gcomhair an Bhallstáit sin le haghaidh 2021 in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lúide na leithdháiltí buiséadacha a dtugtar fógra mar gheall orthu i gcomhréir leis an gcéad fhomhír de mhír 2 i gcomhair na gclár réigiúnacha a gcuirfear síneadh ama leo.

I gcás ina gcinnfidh Ballstát úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá dtagraítear i mír 1, agus gan sin a dhéanamh ach maidir le cláir réigiúnacha áirithe, is é a bheidh sa leithdháileadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo an méid a leagtar amach i gcomhair an Bhallstáit sin le haghaidh 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, le haghaidh 2022, in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lúide na leithdháiltí buiséadacha a dtugtar fógra mar gheall orthu i gcomhréir leis an gcéad fhomhír de mhír 2 i gcomhair na gclár réigiúnacha a gcuirfear síneadh ama leo.

Leasú  44

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Maidir le cláir a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur leis an tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, cuirfear síneadh ama aon bhliana amháin leis na tagairtí do thréimhsí nó spriocanna ama in Airteagal 50(1), Airteagal 51(1), Airteagal 57(2), Airteagal 65(2) agus (4), agus sa chéad mhír d’Airteagal 76 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013.

2. Maidir le cláir a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur leis an tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, cuirfear síneadh ama ar feadh ré na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 den Rialachán seo leis na tagairtí do thréimhsí nó spriocanna ama in Airteagal 50(1), Airteagal 51(1), Airteagal 57(2), Airteagal 65(2) agus (4), agus sa chéad mhír d’Airteagal 76 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013.

Leasú  45

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Maidir le Ballstáit a chinnfidh síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, leanfaidh an Comhaontú Comhpháirtíochta a tarraingíodh suas le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, de bheith á úsáid mar dhoiciméad straitéiseach ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme na tacaíochta a dheonóidh CETFT le haghaidh na bliana 2021.

3. Maidir le Ballstáit a chinnfidh síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, leanfaidh an Comhaontú Comhpháirtíochta a tarraingíodh suas le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, de bheith á úsáid mar dhoiciméad straitéiseach ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme na tacaíochta a dheonóidh CETFT le linn na hidirthréimhse.

Leasú  46

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Incháilitheacht cineálacha áirithe caiteachais in 2021

Incháilitheacht cineálacha áirithe caiteachais le linn na hidirthréimhse

Leasú  47

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar d’Airteagal 65(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, d’Airteagal 2(2) den Rialachán seo ná d’Airteagal 38 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, beidh an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 agus in Airteagal 16 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014, beidh sé incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CETFT as leithdháileadh 2021 i gcomhair cláir a fhaigheann tacaíocht ó CETFT a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

Gan dochar d’Airteagal 65(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, d’Airteagal 2(2) den Rialachán seo ná d’Airteagal 38 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013, beidh an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 agus in Airteagal 16 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014, beidh sé incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CETFT as leithdháiltí de chuid na hidirthréimhse i gcomhair cláir a fhaigheann tacaíocht ó CETFT a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

 

Leasú  48

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) déantar foráil do chaiteachas den sórt sin sa chlár forbartha tuaithe ábhartha i gcomhair 2021;

(a) déantar foráil do chaiteachas den sórt sin sa chlár forbartha tuaithe faoi seach do na blianta a chumhdaítear faoin idirthréimhse;

Leasú  49

 

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal I – Caibidil II – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagail 25 go 28 de Rialachán (AE) [NEW CPR] a chur i bhfeidhm ar feadh na bliana clárthréimhse 2021

Airteagail 25 go 28 de Rialachán (AE) [NEW CPR] a chur i bhfeidhm ar feadh na bliana clárthréimhse 2021 agus, i gcás inarb infheidhme, 2022

Leasú  50

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Amhail ón 1 Eanáir 2021, measfar gur dlíthiúil agus rialta iad na teidlíochtaí íocaíochta a leithdháiltear ar fheirmeoirí roimh an 1 Eanáir 2020. An luach le haghaidh na bliana féilire 2020 atá bailí an 31 Nollaig 2020, is é sin an luach a bheidh ag na teidlíochtaí sin a bhfuiltear lena meas mar theidlíochtaí dlíthiúla rialta. Tá sin gan dochar do na hairteagail ábhartha i ndlí an Aontais, Airteagal 22(5) agus Airteagal 25(12) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 go háirithe, a bhaineann le luach teidlíochtaí íocaíochta le haghaidh na bliana féilire 2021 agus ó sin amach.

1. Amhail ón 1 Eanáir 2020, measfar gur dlíthiúil agus rialta iad na teidlíochtaí íocaíochta a leithdháiltear ar fheirmeoirí roimh an 1 Eanáir 2020. An luach le haghaidh na bliana féilire 2019 atá bailí an 31 Nollaig 2019, is é sin an luach a bheidh ag na teidlíochtaí sin a bhfuiltear lena meas mar theidlíochtaí dlíthiúla rialta. Tá sin gan dochar do na hairteagail ábhartha i ndlí an Aontais, Airteagal 22(5) agus Airteagal 25(12) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 go háirithe, a bhaineann le luach teidlíochtaí íocaíochta le haghaidh na bliana féilire 2020 agus ó sin amach.

Réasúnú

Beidh Bliain éilimh 2020 maoinithe cheana féin ón gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 20201 –2027 (CAI). Le tús CAI nua, ba cheart go soláthrófar deimhneacht agus soiléireacht dhlíthiúil trí na teidlíochtaí íocaíochta ar fad a leithdháileadh ar fheirmeoirí roimh an 1 Eanáir 2020 a mheas mar theidlíochtaí íocaíochta dlíthiúla agus rialta amhail ón 1 Eanáir 2020.

Leasú  51

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Ní chuirfear mír 1 i bhfeidhm maidir leis na teidlíochtaí íocaíochta a leithdháileadh ar fheirmeoirí bunaithe ar iarratais a bhí míchruinn ó thaobh fíricí, ach amháin i gcásanna nach bhféadfaí a bheith ag súil go réasúnta go n-aimseodh an feirmeoir an earráid.

2. Ní chuirfear mír 1 i bhfeidhm maidir leis na teidlíochtaí íocaíochta a leithdháileadh ar fheirmeoirí bunaithe ar iarratais a bhí míchruinn ó thaobh fíricí nó de shárú ar an riail maidir le coinbhleachtaí leasa, a leagtar síos in Airteagal 61 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, ach amháin i gcásanna nach bhféadfaí a bheith ag súil go réasúnta go n-aimseodh an feirmeoir an earráid.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

Leasú  52

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tairbhithe a thabhaítear faoi na bearta dá dtagraítear in Airteagail 23, 39 agus 43 de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle19 a fhaigheann tacaíocht faoi Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, leanfaidh siad de bheith incháilithe le haghaidh ranníocaíocht CETFT sa tréimhse 2022-2027 a chumhdaítear faoi Phlean Straitéiseach CBT, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

1. Caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tairbhithe a thabhaítear faoi na bearta dá dtagraítear in Airteagail 23, 39 agus 43 de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle19 a fhaigheann tacaíocht faoi Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, leanfaidh siad de bheith incháilithe le haghaidh ranníocaíocht CETFT sa tréimhse 2022-2027 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, 2023-2027, a chumhdaítear faoi Phlean Straitéiseach faoi CBT, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

__________________

__________________

19 Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2005 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT). (IO L 277, 21.10.2005, lch. 1).

19 Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2005 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT). (IO L 277, 21.10.2005, lch. 1).

Leasú  53

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) déantar foráil don chaiteachas sin i bPlean Straitéiseach CBT le haghaidh 2022-2027 i gcomhréir le Rialachán (AE) [Rialachán Phlean CBT] agus comhlíonann sé Rialachán (AE) [HzR];

(a) déantar foráil don chaiteachas sin i bPlean Straitéiseach faoi CBT le haghaidh 2022-2027 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, 2023-2027, i gcomhréir le Rialachán (AE) [Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT] agus comhlíonann sé Rialachán (AE) [HzR];

Leasú  54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh feidhm ag an gcéad fomhír freisin maidir le gealltanais dhlíthiúla dá bhforáiltear do thairbhithe a dhéantar faoi bhearta comhréireacha i Rialachán (CE) Uimh. 1257/1999, ar bearta iad a raibh tacaíocht á fáil acu faoi Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Réasúnú

Leis na forálacha idirthréimhseacha, ba cheart go gceadófar freisin rialú ar ghealltanais fhadtéarmacha a rinneadh faoi chláir forbartha tuaithe roimh an tréimhse2014-2020. Leis an gcur chuige sin, beifear in ann íocaíochtaí a dhéanamh do ghealltanais, e.g. d’fhoraoisiú a rinneadh faoi chláir forbartha tuaithe don tréimhse 2004-2006. Is é sin an chúis ar chóir mír bhreise a chur le hAirteagal 6 clásal 1.

Leasú  55

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tairbhithe a thabhaítear faoi na bearta ilbhliantúla dá dtagraítear in Airteagail 28, 29, 33 agus 34 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 agus caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tréimhse is faide amach ná 1 Eanáir 2024, nó is faide amach ná 1 Eanáir 2025 i mBallstáit a chinnfidh síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, ar caiteachas é faoi Airteagail 14 go 18, faoi phointí (a) agus (b) d’Airteagal 19(1), faoi Airteagal 20, faoi Airteagail 22 go 27 agus 35, 38, 39 agus 39a de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 agus faoi Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, beidh an caiteachas sin incháilithe le haghaidh ranníocaíocht CETFT sa tréimhse 2022-2027 a chumhdaítear faoi Phlean Straitéiseach CBT, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

2. Faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach sa dara fomhír, beidh na caiteachais seo a leanas incháilithe le haghaidh ranníocaíochtaí CETFT sa tréimhse 2022-2027 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, 2023-2027, a chumhdaítear faoi Phlean Straitéiseach CBT:

 

(a) caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tairbhithe a thabhaítear faoi na bearta ilbhliantúla dá dtagraítear in Airteagail 28, 29, 33 agus 34 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013;

 

(b) caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla i leith tréimhse is faide amach ná 1 Eanáir 2024, nó is faide amach ná 1 Eanáir 2025 i mBallstáit a chinn síneadh ama a chur le tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) den Rialachán seo, dá dtagraítear in Airteagail 14 go 18, pointí (a) agus (b) d’Airteagal 19(1), in Airteagail 20, 22 go 27, 35, 38, 39 agus 39a de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 agus faoi Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013.

 

Is mar seo a leanas na coinníollacha le bheith incháilithe le haghaidh ranníocaíochtaí CETFT sa tréimhse 2022-2027 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, 2023-2027, a chumhdaítear faoi Phlean Straitéiseach CBT, ar coinníollacha iad dá dtagraítear sa chéad fhomhír:

(a) déantar foráil don chaiteachas sin sa Phlean Straitéiseach CBT le haghaidh 2022-2027 i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus comhlíonann sé Rialachán (AE) [HzR];

(a) déantar foráil don chaiteachas sin i bPlean Straitéiseach faoi CBT le haghaidh 2022-2027 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, 2023-2027, i gcomhréir le Rialachán (AE) [Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT] agus comhlíonann sé Rialachán (AE) [HzR];

(b) tá feidhm ag an ráta ranníocaíochta CETFT a ghabhann leis an idirghabháil chomhfhreagrach a leagtar síos i bPlean Straitéiseach CBT i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT];

(b) tá feidhm ag an ráta ranníocaíochta CETFT a ghabhann leis an idirghabháil chomhfhreagrach a leagtar síos i bPlean Straitéiseach CBT i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT];

(c) an córas comhtháite dá dtagraítear in Airteagal 63(2) de Rialachán (AE) [HzR], tá sé infheidhme maidir leis na gealltanais dhlíthiúla a thugtar faoi bhearta atá comhfhreagrach leis na cineálacha idirghabhála limistéarbhunaithe agus ainmhíbhunaithe a liostaítear i gCaibidlí II agus IV de Theideal III de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus sainaithnítear go soiléir na hoibríochtaí ábhartha; agus

(c) an córas comhtháite dá dtagraítear in Airteagal 63(2) de Rialachán (AE) [HzR], tá sé infheidhme maidir leis na gealltanais dhlíthiúla a thugtar faoi bhearta atá comhfhreagrach leis na cineálacha idirghabhála limistéarbhunaithe agus ainmhíbhunaithe a liostaítear i gCaibidlí II agus IV de Theideal III de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus sainaithnítear go soiléir na hoibríochtaí ábhartha; agus

(d) na híocaíochtaí i ndáil leis na gealltanais dhlíthiúla dá dtagraítear i bpointe (c), déantar iad laistigh den tréimhse a leagtar síos in Airteagal 42 de Rialachán (AE) [HzR].

(d) na híocaíochtaí i ndáil leis na gealltanais dhlíthiúla dá dtagraítear i bpointe (c), déantar iad laistigh den tréimhse a leagtar síos in Airteagal 42 de Rialachán (AE) [HzR].

Leasú  56

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Na cláir oibre lena dtacaítear leis na hearnálacha ola olóige agus ológa boird dá dtagraítear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, a tarraingíodh suas le haghaidh na tréimhse ón 1 Aibreán 2018 go dtí an 31 Márta 2021, cuirfear síneadh ama leo agus tiocfaidh deireadh leo an 31 Nollaig 2021. Na heagraíochtaí táirgeoirí ábhartha a shainaithnítear faoi Airteagal 152 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, na comhlachais ábhartha eagraíochtaí táirgeoirí a shainaithnítear faoi Airteagal 156 den Rialachán sin agus na heagraíochtaí ábhartha idirchraoibhe a shainaithnítear faoi Airteagal 157 den Rialachán sin, déanfaidh siad a gcuid clár oibre a mhodhnú chun an síneadh ama sin a chur san áireamh. Cuirfear na cláir oibre mhodhnaithe in iúl don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020.

1. Na cláir oibre lena dtacaítear leis na hearnálacha ola olóige agus ológ boird dá dtagraítear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, a tarraingíodh suas le haghaidh na tréimhse ón 1 Aibreán 2018 go dtí an 31 Márta 2021, cuirfear síneadh ama leo agus tiocfaidh deireadh leo ag deireadh na hidirthréimhse. Na heagraíochtaí táirgeoirí ábhartha a shainaithnítear faoi Airteagal 152 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, na comhlachais ábhartha eagraíochtaí táirgeoirí a shainaithnítear faoi Airteagal 156 den Rialachán sin agus na heagraíochtaí ábhartha idirchraoibhe a shainaithnítear faoi Airteagal 157 den Rialachán sin, déanfaidh siad a gcuid clár oibre a mhodhnú chun an síneadh ama sin a chur san áireamh. Cuirfear na cláir oibre mhodhnaithe in iúl don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 nó, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) den Rialachán seo, faoin 31 Nollaig 2021.

Leasú  57

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Eagraíochtaí táirgeoirí sainaitheanta san earnáil torthaí agus ghlasraí a bhfuil clár oibríochtúil acu dá dtagraítear in Airteagal 33 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a formheasadh ag Ballstát go ceann tréimhse is faide amach ná an 31 Nollaig 2021, cuirfidh siad, faoin 15 Meán Fómhair 2021, iarraidh faoi bhráid an Bhallstáit agus é d’éifeacht leis an iarraidh sin a iarraidh go ndéanfaí a gclár oibríochtúil:

Eagraíochtaí táirgeoirí sainaitheanta san earnáil torthaí agus ghlasraí a bhfuil clár oibríochtúil acu dá dtagraítear in Airteagal 33 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a formheasadh ag Ballstát go ceann tréimhse is faide amach ná deireadh na hidirthréimhse, féadfaidh siad, faoin 15 Meán Fómhair 2021, iarraidh a chur faoi bhráid an Bhallstáit agus é d’éifeacht leis an iarraidh sin a iarraidh go ndéanfaí a gclár oibríochtúil:

Leasú  58

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás nach gcuirfidh eagraíocht táirgeoirí sainaitheanta an iarraidh sin faoi bhráid an Bhallstáit faoin 15 Meán Fómhair 2021, tiocfaidh deireadh an 31 Nollaig 2021 lena chlár oibríochtúil arna fhormheas faoi Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013.

I gcás nach gcuirfidh eagraíocht táirgeoirí sainaitheanta an iarraidh sin faoi bhráid an Bhallstáit, beidh feidhm ag Airteagal 6 maidir lena clár oibríochtúil go dtí go dtiocfaidh deireadh leis an gclár sin.

Leasú  59

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Na cláir thacaíochta in earnáil an fhíona dá dtagraítear in Airteagal 40 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, tiocfaidh deireadh leo an 15 Deireadh Fómhair 2023. Leanfaidh Airteagail 39 go 54 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 de bheith i bhfeidhm tar éis an 31 Nollaig 2021 a mhéid a bhaineann le caiteachas a tabhaíodh agus le híocaíochtaí a rinneadh i gcomhair oibríochtaí a cuireadh chun feidhme de bhun an Rialacháin sin roimh an 16 Deireadh Fómhair 2023 laistigh den scéim chabhrach dá dtagraítear in Airteagail 39 go 52 den Rialachán sin.

3. Na cláir thacaíochta in earnáil an fhíona dá dtagraítear in Airteagal 40 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, tiocfaidh deireadh leo an 15 Deireadh Fómhair 2023. Féadfaidh Airteagail 39 go 54 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 leanúint de bheith i bhfeidhm tar éis dheireadh na hidirthréimhse i gcomhair na n-oibríochtaí a roghnaíodh de bhun an Rialacháin sin roimh an 16 Deireadh Fómhair 2023, a mhéid a bhaineann le caiteachas a tabhaíodh agus le híocaíochtaí a rinneadh laistigh den scéim chabhrach dá dtagraítear in Airteagail 39 go 52 den Rialachán sin.

Leasú  60

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Na cláir náisiúnta in earnáil na beachadóireachta dá dtagraítear in Airteagal 55 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, tiocfaidh deireadh leo an 31 Iúil 2022. Leanfaidh Airteagail 55, 56 agus 57 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 de bheith i bhfeidhm tar éis an 31 Nollaig 2021 a mhéid a bhaineann le caiteachas a tabhaíodh agus le híocaíochtaí a rinneadh i gcomhair oibríochtaí a cuireadh chun feidhme de bhun an Rialacháin sin roimh an 1 Lúnasa 2022 laistigh den scéim chabhrach dá dtagraítear in Airteagal 55 den Rialachán sin.

4. Na cláir náisiúnta in earnáil na beachadóireachta dá dtagraítear in Airteagal 55 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, tiocfaidh deireadh leo an 31 Iúil 2022. Féadfaidh Airteagail 55, 56 agus 57 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 leanúint de bheith i bhfeidhm tar éis dheireadh na hidirthréimhse i gcomhair na n-oibríochtaí a roghnaíodh faoin Rialacháin sin roimh an 1 Lúnasa 2022, a mhéid a bhaineann le caiteachas a tabhaíodh agus le híocaíochtaí a rinneadh laistigh den scéim chabhrach dá dtagraítear in Airteagal 55 den Rialachán sin.

 Leasú  61

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Maidir leis na scéimeanna cabhrach dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 den Airteagal seo, leanfaidh Airteagal 7(3), Airteagail 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 go 75, 77, 91 go 97, 99, 100, Airteagal 102(2), agus Airteagail 110 agus 111 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus na forálacha ábhartha de ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a bhaineann leis na hAirteagail sin de bheith i bhfeidhm tar éis an 31 Nollaig 2021 a mhéid a bhaineann le caiteachas a thabhófar agus le híocaíochtaí a dhéanfar i gcomhair oibríochtaí a chuirfear chun feidhme de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 tar éis an dáta sin agus go dtí go dtiocfaidh deireadh leis na scéimeanna cabhrach dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 den Airteagal seo.

6. Maidir leis na scéimeanna cabhrach dá dtagraítear i míreanna 2,3 agus 4 den Airteagal seo, leanfaidh Airteagal 7(3), Airteagail 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 go 75, 77, 91 go 97, 99, 100, Airteagal 102(2), agus Airteagail 110 agus 111 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus na forálacha ábhartha de ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a bhaineann leis na hAirteagail sin de bheith i bhfeidhm tar éis dheireadh na hidirthréimhse a mhéid a bhaineann le caiteachas a thabhófar agus le híocaíochtaí a dhéanfar i gcomhair oibríochtaí a chuirfear chun feidhme de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 tar éis an dáta sin agus go dtí go dtiocfaidh deireadh leis na scéimeanna cabhrach dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 den Airteagal seo agus go dtí go dtiocfaidh deireadh leis na cláir oibríochtúla dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, i gcás inar infheidhme.

Leasú  62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe -1 (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 17 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1) In Airteagal 17, cuirtear an mhír seo leis:

 

“6a. Féadfaidh na Ballstáit leanúint de thabhairt faoi ghealltanais dhlíthiúla nua maidir le tairbhithe le linn na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Rialachán Idirthréimhse]. Maidir le hiarratais ar thacaíocht a cuireadh isteach roimh 2021 agus nár formheasadh de bharr easpa leithdháilte airgeadais do thacaíocht den sórt sin sa chlár lena mbaineann, leanfaidh siad de bheith incháilithe le linn na hidirthréimhse sin.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Réasúnú

Ba cheart an fhéidearthacht go n-aistreofaí iarratais maidir le hinfheistíochtaí i sócmhainní fisiceacha nár formheasadh sa chlárthréimhse reatha mar gheall ar easpa leithdháilte airgeadais a shoiléiriú sa Rialachán seo.

Leasú  63

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 28 – mír 5 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

‘Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó 2021 amach, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse is giorra, is é sin tréimhse idir aon bhliain amháin agus trí bliana ar fad, ina gcuid clár forbartha tuaithe. Má dhéanann na Ballstáit soláthar le haghaidh síneadh ama bliantúil a chur leis na gealltanais tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní rachaidh, ó 2021 amach, an síneadh sin thar aon bhliain amháin. Ó 2021 amach, maidir le gealltanais nua díreach tar éis gealltanas a comhlíonadh sa tréimhse tosaigh, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse aon bhliain amháin ina gcuid clár forbartha tuaithe;

Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó thús na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse níos giorra, is é sin tréimhse idir aon bhliain amháin agus cúig bliana ar fad, ina gcuid clár forbartha tuaithe. I gcás inar gá chun na sochair chomhshaoil agus aeráide atá á lorg a bhaint amach nó a chothabháil, áfach, féadfaidh na Ballstáit tréimhse níos faide a chinneadh le haghaidh gealltanas nua. Sa chás sin, cuirfidh na Ballstáit san áireamh go gcaithfear na gealltanais sin a oiriúnú in ullmhú agus ábhar phlean straitéiseach CBT. Má dhéanann na Ballstáit foráil le haghaidh síneadh ama bliantúil a chur leis na gealltanais atá ann cheana tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní rachaidh an síneadh sin thar aon bhliain amháin ó thús na hidirthréimhse. I gcás ina dtiteann an tacaíocht don tairbhí faoi bhun an leibhéil a deonaíodh sa tréimhse pleanála roimhe sin, féadfaidh an Ballstát foráil a dhéanamh maidir leis an deis a thabhairt don tairbhí gan na gealltanais dhlíthiúla a chomhlíonadh sula gcuirfear deireadh leis i dtús báire.

Leasú  64

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 29 – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó 2021 amach, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse is giorra, is é sin tréimhse idir aon bhliain amháin agus trí bliana ar fad, ina gcuid clár forbartha tuaithe. Má dhéanann na Ballstáit soláthar le haghaidh síneadh ama bliantúil i gcomhair feirmeoireacht orgánach tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní rachaidh, ó 2021 amach, an síneadh sin thar aon bhliain amháin. Ó 2021 amach, maidir le gealltanais nua a bhaineann le cothabháil dhíreach, tar éis an ghealltanais a comhlíonadh sa tréimhse tosaigh, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse aon bhliain amháin ina gcuid clár forbartha tuaithe.

Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó thús na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse idir aon bhliain amháin agus cúig bliana ar fad, ina gcuid clár forbartha tuaithe. Cuirfidh na Ballstáit san áireamh, áfach, go gcaithfear na gealltanais sin a oiriúnú in ullmhú agus ábhar phlean straitéiseach CBT agus go bhfuil gá na sochair chomhshaoil agus aeráide atá á lorg a chothabháil. Má dhéanann na Ballstáit foráil le haghaidh síneadh ama bliantúil a chur leis na gealltanais atá ann cheana tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní rachaidh an síneadh sin thar aon bhliain amháin ó thús na hidirthréimhse. I gcás ina dtiteann an tacaíocht don tairbhí faoi bhun an leibhéil a deonaíodh sa tréimhse pleanála roimhe sin, féadfaidh an Ballstát foráil a dhéanamh maidir leis an deis a thabhairt don tairbhí gan na gealltanais dhlíthiúla a chomhlíonadh sula gcuirfear deireadh leis i dtús báire.

Leasú  65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 31 – mír 5

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2a) in Airteagal 31, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

5. I dteannta na n-íocaíochtaí dá bhforáiltear i mír 2, féadfaidh na Ballstáit íocaíochtaí a dheonú faoin mbeart seo idir 2014 agus 2020 do thairbhithe i limistéir a bhí incháilithe faoi Airteagal 36(a)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 le linn na clárthréimhse 2007-2013. Maidir leis na tairbhithe sna limistéir sin nach bhfuil incháilithe níos mó i ndiaidh an teorannaithe nua dá dtagraítear in Airteagal 32(3), beidh na híocaíochtaí sin céimlaghdaitheach thar uastréimhse 4 bliana. Tosóidh an tréimhse sin ar an dáta a gcríochnófar an teorannú i gcomhréir le hAirteagal 32(3) agus ar a dhéanaí in 2019. Tosóidh na híocaíochtaí sin ag méid nach mó ná 80 % den mheáníocaíocht socraithe sa chlár don chlárthréimhse 2007-2013 i gcomhréir le hAirteagal 36(a)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, agus críochnóidh siad in 2020 ar a dhéanaí ag méid nach mó ná 20 %. Nuair a shroichfidh leibhéal na híocaíochta 25 EUR de bharr na céimlaghdaitheachta, féadfaidh an Ballstát leanúint leis na híosíocaíochtaí ar an leibhéal sin go dtí go mbeidh an tréimhse ceithre bliana thart.

"5. I dteannta na n-íocaíochtaí dá bhforáiltear i mír 2, féadfaidh na Ballstáit íocaíochtaí a dheonú faoin mbeart seo idir 2014 agus 2020 do thairbhithe i limistéir a bhí incháilithe faoi Airteagal 36(a)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 le linn na clárthréimhse 2007-2013. Maidir leis na tairbhithe sna limistéir sin nach bhfuil incháilithe níos mó i ndiaidh an teorannaithe nua dá dtagraítear in Airteagal 32(3), beidh na híocaíochtaí sin céimlaghdaitheach thar uastréimhse 4 bliana. Tosóidh an tréimhse sin ar an dáta a gcríochnófar an teorannú i gcomhréir le hAirteagal 32(3) agus ar a dhéanaí in 2019. Tosóidh na híocaíochtaí sin ag méid nach mó ná 80 % den mheáníocaíocht socraithe sa chlár don chlárthréimhse 2007-2013 i gcomhréir le hAirteagal 36(a)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, agus críochnóidh siad in 2020 ar a dhéanaí ag deireadh na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach] ag méid nach mó ná 20 %. Nuair a shroichfidh leibhéal na híocaíochta EUR 25, de bharr na céimlaghdaitheachta, féadfaidh an Ballstát leanúint leis na híocaíochtaí ar an leibhéal sin go dtí go mbeidh an tréimhse céimnithe amach thart.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás nach dtosóidh íocaíochtaí céimlaghdaitheacha go dtí 2019, tosóidh na híocaíochtaí sin ag 80 % ar a mhéid den mheáníocaíocht arna socrú sa chlárthréimhse 2014-2020. Bunófar an leibhéal íocaíochta sa chaoi gurb ionann an leibhéal deiridh in 2020 agus leath an leibhéil tosaigh.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás nach dtosóidh íocaíochtaí céimlaghdaitheacha go dtí 2019, tosóidh na híocaíochtaí sin ag 80 % ar a mhéid den mheáníocaíocht arna socrú sa chlárthréimhse 2014-2020. Bunófar an leibhéal íocaíochta sa chaoi gurb ionann an leibhéal deiridh in 2020 agus leath an leibhéil tosaigh. Féadfaidh na Ballstáit leanúint de tacacíocht a thabhairt uathu ar an leibhéal sin le linn na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach].

Tar éis chur i gcrích an teorannaithe, gheobhaidh tairbhithe i limistéir atá incháilithe go fóill íocaíochtaí iomlána faoin mbeart seo.

Tar éis chur i gcrích an teorannaithe, gheobhaidh tairbhithe i limistéir atá incháilithe go fóill íocaíochtaí iomlána faoin mbeart seo."

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Réasúnú

Áirithítear leis an idirthréimhse sínte do limistéir atá faoi shrianta nádúrtha, nach bhfuil incháilithe níos mó do thacaíocht faoin teorannú nua, oiriúnú rianúil do dhálaí nua d’fheirmeoirí sna limistéir sin. Áirithítear leis an leasú cinnteacht agus leanúnachas na tacaíochta d’fheirmeoirí Eorpacha ó limistéir atá faoi mhíbhuntáiste le linn na hidirthréimhse.

Leasú  66

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 33 – mír 2 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó 2021 amach, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse níos giorra, is é sin tréimhse idir aon bhliain amháin agus trí bliana ar fad, ina gcuid clár forbartha tuaithe. Má dhéanann na Ballstáit soláthar le haghaidh síneadh ama bliantúil a chur leis na gealltanais tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní rachaidh, ó 2021 amach, an síneadh sin thar aon bhliain amháin.

Maidir le gealltanais nua a rachfar faoina gceangal ó thús na hidirthréimhse amach, cinnfidh na Ballstáit ar thréimhse níos giorra, is é sin tréimhse idir aon bhliain amháin agus cúig bliana ar fad, ina gcuid cláir forbartha tuaithe. I gcás inar gá chun na sochair leasa ainmhithe atá á lorg a bhaint amach nó a chothabháil, áfach, féadfaidh na Ballstáit tréimhse níos faide a chinneadh le haghaidh gealltanais nua. Sa chás sin, cuirfidh na Ballstáit san áireamh go gcaithfear na gealltanais sin a oiriúnú in ullmhú agus ábhar phlean straitéiseach CBT. Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh d’athnuachan gealltanais tar éis dheireadh na tréimhse tosaigh i gcomhréir leis an gcéad fhomhír.

Leasú  67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 38 – mír 3 – fomhír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(3a) In Airteagal 38(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (b) d'Airteagal 36(1) ach chun caillteanas a chumhdach a tharla de dhroim teagmhas dhíobhálach aeráide nó galar ainmhithe nó plandaí, nó foirgeacht le lotnaidí nó beart a glacadh i gcomhréir le Treoir 2000/29/CE maidir le díothú nó rialú a dhéanamh ar ghalar plandaí nó ar fhoirgeacht le lotnaidí, nó ar theagmhas comhshaoil, a scriosann níos mó ná 30 % de mheántáirgeacht bhliantúil an fheirmeora sa tréimhse trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar an tréimhse cúig bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár. Féadfar innéacsanna a úsáid d'fhonn táirgiúlacht bhliantúil an fheirmeora a ríomh. Beifear in ann caillteanas iarbhír feirmeora aonair in aon bhliain ar leith a chinneadh tríd an modh ríofa a úsáidtear.

Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (b) d'Airteagal 36(1) ach chun caillteanas a chumhdach a tharla de dhroim teagmhas dhíobhálach aeráide nó galar ainmhithe nó plandaí, nó foirgeacht le lotnaidí, nó beart a glacadh i gcomhréir le Treoir 2000/29/CE maidir le díothú nó rialú a dhéanamh ar ghalar plandaí nó ar fhoirgeacht le lotnaidí, nó ar theagmhas comhshaoil, a scriosann níos mó ná 20 % de mheántáirgeacht bhliantúil an fheirmeora sa tréimhse trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar an tréimhse cúig bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár. Féadfar innéacsanna a úsáid d'fhonn táirgiúlacht bhliantúil an fheirmeora a ríomh. Beifear in ann caillteanas iarbhír feirmeora aonair in aon bhliain ar leith a chinneadh tríd an modh ríomha a úsáidtear.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Réasúnú

Tá sé d’aidhm ag an leasú seo a réamh-mheas go mbainfear an tairseach de 20 % ar a laghad de na caillteanais mar chúis chúitimh ó thaobh bainistiú riosca de. Is obair leantach é ar na modhnuithe a glacadh faoi chuimsiú Omnibus agus i gcomhréir leis an togra ón gCoimisiún in Airteagal 70 den Rialachán maidir le pleananna straitéiseacha.

Leasú  68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 39 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(3b) In Airteagal 39, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (c) d'Airteagal 36(1) ach amháin má tá an titim san ioncam níos mó ná 30 % de mheán-ioncam bliantúil an fheirmeora aonair sa tréimhse trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar an tréimhse cúig bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár. Chun críocha phointe (c) d'Airteagal 36(1), tagróidh ioncam do shuim an ioncaim a fhaigheann an feirmeoir ón margadh, lena n-áirítear tacaíocht phoiblí de chineál ar bith, lúide costais ionchuir. Le híocaíochtaí ón gciste frithpháirteach le feirmeoirí, tabharfar cúiteamh as níos lú ná 70 % den ioncam a chailltear le linn na bliana a mbeidh an táirgeoir incháilithe an cúnamh sin a fháil. Féadfar innéacsanna a úsáid d'fhonn caillteanas bliantúil ioncaim an fheirmeora a ríomh.”;

"1. Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (c) d'Airteagal 36(1) ach amháin má tá an titim san ioncam níos mó ná 20 % de mheán-ioncam bliantúil an fheirmeora aonair sa tréimhse trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar an tréimhse cúig bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár. Chun críocha phointe (c) d'Airteagal 36(1), tagróidh ioncam do shuim an ioncaim a fhaigheann an feirmeoir ón margadh, lena n-áirítear tacaíocht phoiblí de chineál ar bith, lúide costais ionchuir. Le híocaíochtaí ón gciste frithpháirteach le feirmeoirí, tabharfar cúiteamh as níos lú ná 70 % den ioncam a chailltear le linn na bliana a mbeidh an táirgeoir incháilithe an cúnamh sin a fháil. Féadfar innéacsanna a úsáid d'fhonn caillteanas bliantúil ioncaim an fheirmeora a ríomh.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Réasúnú

Tá sé d’aidhm ag an leasú seo a réamh-mheas go mbainfear an tairseach de 20 % ar a laghad de na caillteanais mar chúis chúitimh ó thaobh bainistiú riosca de. Is obair leantach é ar na modhnuithe a glacadh faoi chuimsiú Omnibus agus i gcomhréir leis an togra ón gCoimisiún in Airteagal 70 den Rialachán maidir le pleananna straitéiseacha.

Leasú  69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) In Airteagal 51(2), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:

 

 “I gcás ina gcinneann Ballstát úsáid a bhaint as an bhféidearthacht dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Rialachán (AE).../... [Rialachán idirthréimhseach], féadfaidh an Ballstát sin cinneadh a dhéanamh an teorainn 4 % dá dtagraítear sa mhír seo a mhéadú go dtí suas le 6 % ar feadh ré na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 den Rialachán sin. Cúiteofar méid an mhéadaithe sin le céatadán níos ísle de chúnamh teicniúil sna blianta 2022-2027 nó, i gcás ina mbeidh feidhm ag Airteagal -1(2) den Rialachán sin, sna blianta 2023-2027.”

Réasúnú

I ngeall ar chineál na n-athruithe ar athchóiriú CBT atá beartaithe, beidh pleanáil shuntasach agus gealltanais shuntasacha ag teastáil ón earnáil talmhaíochta agus ó na riaracháin náisiúnta maidir le cur chun feidhme agus maidir lena gcuspóirí agus lena n-uaillmhian a bhaint amach. Dá gcuirfí ar chumas na mBallstát céatadán níos mó de na cistí a leithdháiltear ar chúnamh teicniúil a úsáid le linn na hidirthréimhse, chuideofaí leo na huirlisí agus na bearta is gá a fhorbairt mar is ceart chun na spriocanna atá leagtha síos a bhaint amach. Ba cheart go ndéanfaí méid níos airde cúnaimh theicniúil a chúiteamh tar éis na hidirthréimhse agus, dá bhrí sin, ní bheadh sé á fhorchur ar fheirmeoirí.

 Leasú  70

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 6 – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 58 – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar do mhíreanna 5, 6 agus 7, is EUR 11 258 707 816 ar a mhéad, i bpraghsanna reatha, méid iomlán na tacaíochta ón Aontas a bheidh ann don fhorbairt tuaithe faoi Rialachán seo, i gcomhair na tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021, i gcomhréir leis an gcreat ilbhliantúil airgeadais le haghaidh na mblianta 2021 go dtí 2027.

Gan dochar do mhíreanna 5, 6 agus 7, is EUR X* ar a mhéad, i bpraghsanna reatha, méid iomlán na tacaíochta ón Aontas a bheidh ann don fhorbairt tuaithe faoi Rialachán seo, i gcomhair na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], i gcomhréir leis an gcreat ilbhliantúil airgeadais le haghaidh na mblianta 2021 go dtí 2027.

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe 9 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Airteagal 82 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a) Cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach ag deireadh Theideal VIII:

 

“Airteagal 82a

 

Bearta náisiúnta fioscacha

 

Chun srian a chur ar éifeachtaí athraitheachta ioncaim, ní bheidh feidhm ag Airteagail 107, 108 agus 109 CFAE maidir le bearta fioscacha náisiúnta lena gcinneann na Ballstáit diall ó rialacha ginearálta cánacha trí lámháil a fhágáil go ndéantar an bonn cánach a chuirtear i bhfeidhm maidir le feirmeoirí a ríomh ar bhonn tréimhse ilbhliantúil, nó trí chead a thabhairt chun méideanna a gcuirtear i gcúntas coigiltis talmhaíochta tiomnaithe a eisiamh.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Réasúnú

Tá sé d’aidhm ag an leasú seo réamh-mheas a dhéanamh ar chur i bhfeidhm beart rialála nua atá molta faoi chuimsiú Rialachán COM  (2018) 392 maidir le pleananna straitéiseacha faoi CBT in Airteagal 133 de, arna ghlacadh ag an gCoiste um Thalmhaíocht i mí Aibreáin 2019. Is é is aidhm dó ligean d’fheirmeoirí scéimeanna coigiltis réamhchúraim a bhunú gan teacht faoi réim na scéime státchabhrach.

Leasú  72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe -1 (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013

Airteagal 25

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 25:

Airteagal 25

"Airteagal 25

Cúlchiste do ghéarchéimeanna san earnáil talmhaíochta

Cúlchiste do ghéarchéimeanna san earnáil talmhaíochta

Bunófar cúlchiste chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don roinn talmhaíochta sin i gcás géarchéimeanna tromchúiseacha a dhéanfaidh difear don táirgeacht talmhaíochta nó don dáileadh talmhaíochta ("an cúlchiste le haghaidh géarchéimeanna sa roinn talmhaíochta") trí laghdú a chur i bhfeidhm ag tús gach bliana ar íocaíochtaí díreacha leis an sásra smachta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 26.

Ag tús gach bliana i CERT, bunófar cúlchiste chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta i gcás géarchéimeanna móra a dhéanfaidh difear don táirgeacht talmhaíochta nó dáileadh talmhaíochta (“an cúlchiste le haghaidh géarchéimeanna sa roinn talmhaíochta”).

EUR 2800 milliún a bheidh i méid iomlán an chúlchiste agus tráthchodanna bliantúla comhionanna de EUR 400 milliún (ag praghsanna 2011) don tréimhse 2014-2020 agus aireofar é faoi Cheanntheideal 2 den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013.

EUR 2800 milliún a bheidh i méid iomlán an chúlchiste agus tráthchodanna bliantúla comhionanna de EUR 400 milliún (ag praghsanna 2011) don tréimhse 2014-2020 agus aireofar é faoi Cheanntheideal 2 den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013.

 

Maidir le 2021, is é EUR 400 milliún (ag praghsanna 2011) sa bhreis ar bhuiséid CERT agus CETFT an méid a bheidh sa chúlchiste agus áireofar é faoi Cheanntheideal 3 den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE)  .../... *[CAI].

 

Ag tús na mblianta ina dhiaidh 2021, beidh méid an chúlchiste cothrom ar a laghad leis an méid tosaigh a leithdháileadh in 2021 agus déanfar é a choigeartú tríd an nós imeachta buiséadach bliantúil nó le linn na bliana, i gcás inarb iomchuí, i bhfianaise forbairtí nó peirspictíochtaí géarchéime sa mhargadh sa bhliain reatha nó sa bhliain ina dhiaidh sin agus na hioncaim arna sannadh do CERT nó na corrlaigh ar leithreasuithe atá ar fáil faoi fho-uasteorainn CERT á gcur san áireamh.

 

Nuair nach leor na leithreasuithe sin atá ar fáil, féadfar smacht airgeadais a úsáid mar rogha dheireanach chun an cúlchiste a mhaoiniú suas go dtí an méid do bhliain 2021 dá dtagraítear sa tríú mhír den Airteagal seo.

 

De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 12(2) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, déanfar leithreasuithe nár gealladh de chuid an chúlchiste a thabhairt anonn gan teorainn ama chun an cúlchiste a mhaoiniú sna blianta airgeadais ina dhiaidh sin.”

 

__________________

 

*Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Réasúnú

I gcomhréir le seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir le CAI, tá sé d’aidhm leis an leasú seo go luafar san airteagal maidir leis an gcúlchiste géarchéime gur cheart caipiteal tosaigh an chúlchiste do thréimhse 2021-2027 a bheith sa bhreis ar bhuiséad CBT agus gur cheart é a chur sa chúlchiste ag tús na clárthréimshe. Thairis sin, ionas nach gcaillfear an t-airgead sin ag deireadh na chéad bhliana, ba cheart an t-athchóiriú ar fheidhmiú an chúlchiste a réamh-mheas chun go bhféadfar cistí nár gealladh a thabhairt anonn ó 2021 go dtí na blianta ina dhiaidh sin.

Leasú  73

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013

Airteagal 25 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) In Airteagal 25, cuirtear an tríú fomhír seo a leanas leis:

scriosta

‘Maidir le 2021, is é EUR 400 milliún (ag praghsanna 2011) an méid a bheidh sa chúlchiste agus áireofar é faoi Cheanntheideal 3 den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) [xxxx/xxxx] ón gComhairle*[CAI].’

 

Leasú  74

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013

Airteagal 35 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Maidir le cláir a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur leis an tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) de Rialachán (AE) [XXXX/XXXX] [an Rialachán seo], ní dheonófar aon réamh-mhaoiniú i gcomhair leithdháileadh 2021.

5. Maidir le cláir a gcinnfidh na Ballstáit ina leith síneadh ama a chur leis an tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) de Rialachán (AE) [XXXX/XXXX] [an Rialachán seo], ní dheonófar aon réamh-mhaoiniú i gcomhair leithdháiltí le linn na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhse]

Leasú  75

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 11 – mír 6 – fomhír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir leis an mbliain 2021, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún, faoin 1 Lúnasa 2020, faoi na cinntí a rinneadh i gcomhréir leis an Airteagal seo agus faoin meastachán ar chomhthoradh aon laghduithe a bheadh déanta.

Maidir le gach bliain den idirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../2020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Rialachán Idirthréimhseach], tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún, faoin 1 Lúnasa 2020 den bhliain roimhe sin, faoi na cinntí a rinneadh i gcomhréir leis an Airteagal seo agus faoin meastachán ar chomhthoradh aon laghduithe a bheadh déanta.

Leasú  76

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 2 – pointe a

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Suas go dtí an 1 Lúnasa 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh suas le 15 % dá n-uasteorainneacha náisiúnta bliantúla i gcomhair na bliana 2021 a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a chur ar fáil, mar thacaíocht bhreise arna maoiniú faoi CETFT sa bhliain airgeadais 2022. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh chun íocaíochtaí díreacha a dheonú. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 1 Lúnasa 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.

Suas go dtí an 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh suas le 15 % dá n-uasteorainneacha náisiúnta bliantúla i gcomhair na bliana 2021 a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a chur ar fáil, mar thacaíocht bhreise arna maoiniú faoi CETFT sa bhliain airgeadais 2022. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh chun íocaíochtaí díreacha a dheonú. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.

Leasú  77

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) i mír 1, cuirtear an fhomhír seo a leanas léi:

 

“I gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], faoin 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh suas le 15 % dá n-uasteorainneacha náisiúnta bliantúla i gcomhair na bliana 2022 a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a chur ar fáil, mar thacaíocht bhreise arna maoiniú faoi CETFT sa bhliain airgeadais 2023. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh chun íocaíochtaí díreacha a dheonú. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.”

Leasú  78

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 2 – pointe b

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Go dtí an 1 Lúnasa 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh Ballstáit nach mbeidh an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 déanta acu, cinneadh suas go 15 % a chur ar fáil mar íocaíochtaí díreacha, nó i gcás na dtíortha seo, an Bhulgáir, an Eastóin, an Spáinn, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an Fhionlainn, agus an tSualainn, cinneadh a dhéanamh suas go 25 % den mhéid a leithdháilfear mar thacaíocht arna mhaoiniú faoin CETFT sa bhliain airgeadais 2022 trí bhíthin reachtaíocht de chuid an Aontais a glacadh tar éis Rialachán (AE) [xxxx/xxxx] ón gComhairle*[CAI] a ghlacadh. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh le haghaidh tacaíocht a mhaoineofar faoi CETFT. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 1 Lúnasa 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.

Go dtí an 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh Ballstáit nach mbeidh an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 déanta acu, cinneadh suas go 15 % a chur ar fáil mar íocaíochtaí díreacha, nó i gcás na dtíortha seo, an Bhulgáir, an Eastóin, an Spáinn, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an Fhionlainn, agus an tSualainn, cinneadh a dhéanamh suas go 25 % den mhéid a leithdháilfear mar thacaíocht arna mhaoiniú faoin CETFT sa bhliain airgeadais 2022 trí bhíthin reachtaíocht de chuid an Aontais a glacadh tar éis Rialachán (AE) [xxxx/xxxx] ón gComhairle*[CAI] a ghlacadh. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh le haghaidh tacaíocht a mhaoineofar faoi CETFT. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.

_______________

_______________

* Rialachán (AE) [...] an [...] [lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027 (IO …).’

* Rialachán (AE) [...] an [...] [lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 go 2027 (IO …).’

Leasú  79

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 2 – pointe b a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) i mír 2, cuirtear an fhomhír seo a leanas léi:

 

“I gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], faoin 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí, féadfaidh Ballstáit nach mbeidh an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo déanta acu, a chinneadh suas go 15 % a chur ar fáil mar íocaíochtaí díreacha, nó i gcás na dtíortha seo, an Bhulgáir, an Eastóin, an Spáinn, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an Fhionlainn, agus an tSualainn, cinneadh a dhéanamh suas go 25 % den mhéid a leithdháilfear mar thacaíocht arna mhaoiniú faoin CETFT sa bhliain airgeadais 2023 trí bhíthin reachtaíocht de chuid an Aontais a glacadh tar éis Rialachán (AE) [xxxx/xxxx] ón gComhairle [CAI] a ghlacadh. Dá bhrí sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh le haghaidh tacaíocht a mhaoineofar faoi CETFT. Tabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 agus leagfar amach ann an céatadán a roghnaíodh.”

Leasú  80

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 15a – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Fógraí le haghaidh na bliana féilire 2021

Fógraí le haghaidh na mblianta féilire le linn na hidirthréimhse

Leasú  81

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 15a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le bliain féilire 2021, tabharfaidh na Ballstáit fógra, faoin 1 Lúnasa 2020, faoi na céatadáin den uasteorainn náisiúnta bliantúil dá dtagraítear in Airteagal 22(2), Airteagal 42(1), Airteagal 49(1), Airteagal 51(1) agus in Airteagal 53(6).’;

Maidir le gach bliain féilire den idirthréimhse, tabharfaidh na Ballstáit fógra, faoin 1 Lúnasa den bhliain roimhe sin, faoi na céatadáin den uasteorainn náisiúnta bliantúil dá dtagraítear in Airteagal 22(2), 42(1), 49(1), 51(1) agus 53(6).

Leasú  82

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 22 – mír 5 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le bliain féilire 2021, agus maidir leis an uasteorainn a shocróidh an Coimisiún i leith Ballstáit de bhun mhír 1, má bhíonn difríocht idir an uasteorainn sin agus uasteorainn na bliana roimhe sin de thoradh athrú ar an méid a leagtar amach in Iarscríbhinn II nó de thoradh aon chinneadh a ghlac an Ballstát i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo, d’Airteagal 14(1) nó (2), d’Airteagal 42(1), Airteagal 49(1), Airteagal 51(1), nó d’Airteagal 53, déanfaidh an Ballstát sin laghdú líneach nó méadú líneach ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta uile agus/nó déanfaidh sé laghdú nó méadú ar an gcúlchiste náisiúnta nó ar na cúlchistí réigiúnacha chun a áirithiú go gcomhlíonfar mír 4 den Airteagal seo.’;

Maidir le gach bliain féilire den idirthréimhse, agus maidir leis an uasteorainn a shocróidh an Coimisiún i leith Ballstáit de bhun mhír 1, má bhíonn difríocht idir an uasteorainn sin agus uasteorainn na bliana roimhe sin de thoradh athrú ar an méid a leagtar amach in Iarscríbhinn II nó de thoradh aon chinneadh a ghlac an Ballstát i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo, d’Airteagal 14(1) nó (2), d’Airteagal 42(1), Airteagal 49(1), Airteagal 51(1), nó d’Airteagal 53, déanfaidh an Ballstát sin laghdú líneach nó méadú líneach ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta uile agus/nó déanfaidh sé laghdú nó méadú ar an gcúlchiste náisiúnta nó ar na cúlchistí réigiúnacha chun a áirithiú go gcomhlíonfar mír 4 den Airteagal seo.

Leasú  83

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 23 – mír 6 – fomhír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le bliain féilire 2021, tabharfaidh na Ballstáit sin a chuirfidh an chéad fhomhír de mhír 1 i bhfeidhm, tabharfaidh siad fógra don Choimisiún, faoin 1 Lúnasa 2020, faoi na cinntí dá dtagraítear i míreanna 2 agus 3.

Maidir le gach bliain féilire den idirthréimhse, tabharfaidh na Ballstáit sin a chuirfidh an chéad fhomhír de mhír 1 i bhfeidhm fógra don Choimisiún, faoin 1 Lúnasa den bhliain roimhe sin faoi na cinntí dá dtagraítear i míreanna 2 agus 3.

Leasú  84

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 25 – mír 11 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tar éis iad na coigeartuithe dá dtagraítear in Airteagal 22(5) a chur i bhfeidhm, féadfaidh na Ballstáit sin a mbeidh úsáid bainte acu as an maolú dá bhforáiltear i mír 4 den Airteagal seo, féadfaidh siad a chinneadh, maidir le teidlíochtaí íocaíochta a bhí ag feirmeoirí an 31 Nollaig 2019 arb ísle a luach ná an luach aonaid le haghaidh na bliana 2020 arna ríomh i gcomhréir leis an dara fomhír den mhír seo, go méadófar an luach aonaid ionsar an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana 2020. Ríomhfar an méadú faoi réir na gcoinníollacha a leanas:

Tar éis dóibh an coigeartú dá dtagraítear in Airteagal 22(5) a chur i bhfeidhm, féadfaidh na Ballstáit sin a mbeidh úsáid bainte acu as an maolú dá bhforáiltear i mír 4 den Airteagal seo, áiritheoidh siad, maidir le teidlíochtaí íocaíochta a bhí ag feirmeoirí an 31 Nollaig 2019 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], an 31 Nollaig 2020, arb ísle a luach ná an luach aonaid le haghaidh na bliana i ndiaidh na hidirthréimhse arna ríomh i gcomhréir leis an dara fomhír den mhír seo, go méadófar an luach aonaid ionsar an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana comhfhreagraí. Ríomhfar an méadú faoi réir na gcoinníollacha a leanas:

Leasú  85

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 25 – mír 11 – fomhír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) chun an méadú a mhaoiniú, laghdófar teidlíochtaí íocaíochta a bhí i seilbh feirmeoirí nó faoi léas acu an 31 Nollaig 2019 arb airde a luach ná an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana 2020 arna ríomh i gcomhréir leis an dara fomhír, agus déanfar an laghdú sin maidir le hiomlán na dteidlíochtaí sin nó maidir le sciar díobh. Beidh feidhm ag an laghdú sin maidir leis an difríocht idir luach na dteidlíochtaí sin agus an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana 2020. Déanfar an modh ina gcuirfear an laghdú sin a chur i bhfeidhm a bhunú ar chritéir oibiachtúla neamh-idirdhealaitheacha, agus mar chuid de sin féadfar teorainn a shocrú nach rachfar faoina bhun leis an laghdú sin.

(b) chun an méadú a mhaoiniú, laghdófar teidlíochtaí íocaíochta a bhí i seilbh feirmeoirí nó faoi léas acu an 31 Nollaig 2019 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach] , an 31 Nollaig 2020, arb airde a luach ná an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana i ndiaidh na hidirthréimhse arna ríomh i gcomhréir leis an dara fomhír, agus déanfar an laghdú sin maidir le hiomlán na dteidlíochtaí sin nó maidir le sciar díobh. Beidh feidhm ag an laghdú sin maidir leis an difríocht idir luach na dteidlíochtaí sin agus an luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana comhfhreagraí. Déanfar an modh ina gcuirfear an laghdú sin a chur i bhfeidhm a bhunú ar chritéir oibiachtúla neamh-idirdhealaitheacha, agus mar chuid de sin féadfar teorainn a shocrú nach rachfar faoina bhun leis an laghdú sin.

Leasú  86

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 25 – mír 11 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na bliana 2020 dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ríomhfar é mar a leanas: roinnfear an uasteorainn náisiúnta nó réigiúnach i gcomhair scéim na híocaíochta bunúsaí a shocraítear i gcomhréir le hAirteagal 22(1) nó 23(2) le haghaidh na bliana 2020, gan méid an chúlchiste náisiúnta (nó na gcúlchistí náisiúnta) a áireamh, ar an líon teidlíochtaí íocaíochta a bhí i seilbh feirmeoirí nó faoi léas acu an 31 Nollaig 2019.

An luach aonaid náisiúnta nó réigiúnach le haghaidh na mblianta den idirthréimhse, dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ríomhfar é mar a leanas: roinnfear an uasteorainn náisiúnta nó réigiúnach i gcomhair scéim na híocaíochta bunúsaí a shocraítear i gcomhréir le hAirteagal 22(1) nó 23(2) le haghaidh na bliana i dtrácht, gan méid an chúlchiste náisiúnta (nó na gcúlchistí náisiúnta) a áireamh, ar an líon teidlíochtaí íocaíochta a bhí i seilbh feirmeoirí nó faoi léas acu an 31 Nollaig den bhliain roimhe sin.

Leasú  87

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 25 – mír 11 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh na Ballstáit a mbeidh úsáid bainte acu as an maolú dá bhforáiltear i mír 4, feadfaidh siad a chinneadh go gcoimeádfar luach na dteidlíochtaí íocaíochta arna ríomh i gcomhréir leis an mír sin agus faoi réir an choigeartaithe dá dtagraítear in Airteagal 22(5).

scriosta

Leasú  88

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 7

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 25 – mír 12

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

12. Maidir le bliain féilire 2021, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go gcuirfear breis cóineasú inmheánach i bhfeidhm trí mhír 11 a chur i bhfeidhm maidir leis an mbliain lena mbaineann.’;

12. Maidir le tréimhse iomlán chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh na Ballstáit breis cóineasú inmheánach a chur i bhfeidhm trí mhír 11 a chur i bhfeidhm maidir leis an mbliain lena mbaineann.

Leasú  89

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 29 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], tabharfaidh na Ballstáit fógra, don bhliain féilire 2022, faoi aon chinntí dá dtagraítear in Airteagal 25(12) den Rialachán seo faoin 1 Lúnasa 2021.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Leasú  90

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 30 – mír 8 – fomhír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2021, déanfar coigeartú i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 22(5) ar an méid de chúlchiste atá le heisiamh i gcomhréir leis an dara fomhír. Maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2021, ní bheidh an tríú fomhír den mhír seo infheidhme.

Maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2022, déanfar coigeartú i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 22(5) ar an méid de chúlchiste atá le heisiamh i gcomhréir leis an dara fomhír. Maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2021 agus, i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], maidir le leithdháiltí ón gcúlchiste in 2022, ní bheidh an tríú fomhír den mhír seo infheidhme.

Leasú  91

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 10 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 37 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a) In Airteagal 37(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:

 

“Féadfaidh na Ballstáit a dheonaíonn cabhair idirthréimhseach náisiúnta in 2020 leanúint de bheith á dhéanamh sin go dtí deireadh na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Leasú  92

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 10 b (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 37 – mír 4 – fleasca 6 a agus mír 6 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10b) In Airteagal 37(4), cuirtear na fleasca seo a leanas leis:

 

“- 50 % in 2021,

 

- i gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], 50 % in 2022.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Leasú  93

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 13

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 58 – mír 3 – fomhír 2 – fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 An Bhulgáir: EUR 624,11,

 An Bhulgáir: EUR X*

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  94

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 13

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 58 – mír 3 – fomhír 2 – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 An Ghréig: EUR 225,04,

 An Ghréig: EUR X*,

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  95

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 13

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 58 – mír 3 – fomhír 2 – fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 An Spáinn: EUR 348,03,

 An Spáinn: EUR X*,

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  96

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 13

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 58 – mír 3 – fomhír 2 – fleasc 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 An Phortaingéil: EUR 219,09.;

 An Phortaingéil: EUR X*.;

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  97

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 13

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Airteagal 58 – mír 3 – fomhír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], déanfar méid na híocaíochta i leith barr sonrach in aghaidh an heicteáir de limistéar incháilithe a ríomh, maidir le 2022, tríd an táirgeacht a bhunaítear i mír 2 a iolrú faoi na méideanna tagartha seo a leanas:

 

–An Bhulgáir: EUR X*,

 

–An Ghréig: EUR X*,

 

–An Spáinn: EUR X*,

 

–An Phortaingéil: EUR X*a.

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Leasú  98

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 29 – mír 2 – fomhír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) EUR 10 666 000 i gcomhair na Gréige;

(a) EUR X* i gcomhair na Gréige;

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  99

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 29 – mír 2 – fomhír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) EUR 554 000 i gcomhair na Fraince;

(b) EUR X* i gcomhair na Fraince;

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  100

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 29 – mír 2 – fomhír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) EUR 34 590 000 i gcomhair na hIodáile.;

(c) EUR X* i gcomhair na hIodáile.;

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  101

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 29 – mír 2 – fomhír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás feidhm a bheith ag Airteagal -1(2) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhseach], is mar seo a leanas a bheidh maoiniú an Aontais, le haghaidh 2022, i gcomhair na gclár oibre dá dtagraítear i mír 1:

 

(a) EUR X* i gcomhair na Gréige;

 

(b) EUR X* i gcomhair na Fraince; agus

 

(c) EUR X* i gcomhair na hIodáile.

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Leasú  102

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 58 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás na Gearmáine, deonófar EUR 2 188 000 in aghaidh na bliana 2021 mar mhaoiniú ón Aontas don chabhair d'eagraíochtaí táirgeoirí dá bhforáiltear i mír 1.’;

I gcás na Gearmáine, deonófar EUR X*  in aghaidh na bliana 2021 mar mhaoiniú ón Aontas don chabhair d'eagraíochtaí táirgeoirí dá bhforáiltear i mír 1.

 

__________________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), bhí Parlaimint na hEorpa i bhfabhar mhaoiniú an chomhbheartais talmhaíochta do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha, agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 

Leasú  104

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 68 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2 a) in Airteagal 68, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Cearta um plandú a dheonaítear do tháirgeoirí i gcomhréir le hAirteagal 85h, le hAirteagal 85i nó le hAirteagal 85k de Rialachán (CE) Uimhir 1234/2007 roimh an 31 Nollaig 2015, nár úsáid na táirgeoirí sin agus atá fós bailí faoin dáta sin, féadfar iad a thiontú ina n-údaruithe faoin gCaibidil seo amhail ón 1 Eanáir 2016.

"1. Cearta um plandú a dheonaítear do tháirgeoirí i gcomhréir le hAirteagal 85h, le hAirteagal 85i nó le hAirteagal 85k de Rialachán (CE) Uimhir 1234/2007 roimh an 31 Nollaig 2015, nár úsáid na táirgeoirí sin agus atá fós bailí faoin dáta sin, féadfar iad a thiontú ina n-údaruithe faoin gCaibidil seo amhail ón 1 Eanáir 2016. Tarlóidh tiontú den sórt sin arna iarraidh sin do na táirgeoirí sin roimh an 31 Nollaig 2015. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh cead a thabhairt do tháirgeoirí an iarraidh sin a chur isteach ar chearta a thiontú ina n-údaruithe go dtí an 31 Nollaig 2020 de bhliain deiridh na idirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhse].

Tarlóidh tiontú den sórt sin arna iarraidh sin do na táirgeoirí sin roimh an 31 Nollaig 2015. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh cead a thabhairt do tháirgeoirí an iarraidh sin a chur isteach ar chearta a thiontú ina n-údaruithe go dtí an 31 Nollaig 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Leasú  105

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2 b (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 68 – mír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2b) in Airteagal 68, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Na húdaruithe a dheonaítear de bhun mhír 1, beidh an tréimhse bailíochta chéanna acu is atá ag na cearta um plandú dá dtagraítear i mír 1. Mura mbaintear leas as na húdaruithe sin, rachaidh siad in éag faoin 31 Nollaig 2018 ar a dhéanaí, nó más rud é go mbeidh an cinneadh dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 glactha ag na Ballstáit faoin 31 Nollaig 2023 ar a dhéanaí.

"2. Na húdaruithe a dheonaítear de bhun mhír 1, beidh an tréimhse bailíochta chéanna acu is atá ag na cearta um plandú dá dtagraítear i mír 1. Mura mbaintear leas as na húdaruithe sin, rachaidh siad in éag faoin 31 Nollaig 2018 ar a dhéanaí, nó más rud é go mbeidh an cinneadh dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 glactha ag na Ballstáit faoin 31 Nollaig den tríú bliain tar éis dheireadh na idirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán Idirthréimhse] ar a dhéanaí.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Leasú  106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2 c (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 167 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2c) I dTeideal II, Caibidil III, Roinn 4, cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

 

“Airteagal 167a

 

Rialacha margaíochta chun oibriú an chómhargaidh in earnáil na hola olóige a fheabhsú agus a chobhsú

 

1. Chun oibriú an chómhargaidh in earnáil na hola olóige a fheabhsú agus a chobhsú, féadfaidh Ballstáit is táirgeoirí rialacha margaíochta a leagan síos chun an soláthar a rialáil. Beidh na rialacha sin i gcomhréir leis an gcuspóir atá á saothrú agus:

 

(a) ní bhainfidh siad le haon idirbheart tar éis chéadmhargaíocht an táirge lena mbaineann;

 

(b) ní cheadóidh siad socrú praghsanna, lena n-áirítear socrú praghsanna mar threoir nó mar mholadh;

 

(c) ní áiritheoidh siad nach mbeidh fáil ar sciar rómhór den táirgeacht a bheadh ar fáil murach iad.

 

2. Déanfar na hoibreoirí a chur ar an eolas faoi na rialacha dá bhforáiltear i mír 1 trína bhfoilsiú ina n-iomláine i bhfoilseachán oifigiúil an Bhallstáit lena mbaineann.

 

3. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún i dtaobh aon chinneadh a ghlactar faoin Airteagal seo.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA)

Réasúnú

Cuirtear airteagal nua isteach chun go bhféadfar sásra atá cosúil leis an sásra atá in Airteagal 167, Rialachán (AE) 1308/2013 le haghaidh earnáil an fhíona a chur i bhfeidhm i leith earnáil na hola olóige, rud a d’fhágfadh go bhféadfaí freastal ar riachtanais shonracha na hearnála thrí chumhacht na hearnála i dtaobh féinrialála a fheabhsú.

Leasú  107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2 d (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 211 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2d) Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 211:

 

"2a. De mhaolú ar mhír 1 agus chun srian a chur ar éifeachtaí athraitheachta ioncaim, trí fheirmeoirí a spreagadh chun coigilteas a thiomsú i mblianta maithe chun deileáil le drochbhlianta, ní bheidh feidhm ag Airteagail 107, 108 agus 109 CFAE maidir le bearta fioscacha náisiúnta lena gcinneann na Ballstáit diall ó rialacha ginearálta cánacha trí lámháil a fhágáil go ndéantar an bonn cánach a chuirtear i bhfeidhm maidir le feirmeoirí a ríomh ar bhonn tréimhse ilbhliantúil, lena n-áirítear cuid den bhonn cánach a thabhairt ar aghaidh nó a chur siar, nó trí chead a thabhairt chun méideanna a gcuirtear i gcúntas coigiltis talmhaíochta tiomnaithe a eisiamh.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA)

Réasúnú

Chun cabhrú le feirmeoirí aghaidh a thabhairt ar athraitheacht ioncaim, féadfaidh na Ballstáit bearta fioscacha náisiúnta a oiriúnú chun cead a thabhairt chun bunús tréimhsí ilbhliantúla nó méideanna a cuirtear i gcuntais coigiltis thiomnaithe a eisiamh go sealadach. Ba cheart na bearta sin a dhíolmhú ó rialacha maidir leis an státchabhair.

Leasú  108

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 2 e (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 214a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2e) In Airteagal 214a, cuirtear an mhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad mhíre:

 

“De mhaolú ar an gcéad mhír agus faoi réir údarú ón gCoimisiún, féadfaidh an Fhionlainn, le linn na hidirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal -1 de Rialachán (AE).../... [Rialachán idirthréimhseach], leanúint den chabhair náisiúnta a dheonaigh sí in 2020 a dheonú do tháirgeoirí ar bhonn an Airteagail seo. "

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Leasú  109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Iarscríbhinn VIII – Cuid I – Roinn D – pointe 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) In Iarscríbhinn VIII, Cuid I, Roinn D, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

 

“7a. D'ainneoin phointí 1 agus 3, i gcásanna áirithe agus le cúiseanna cuí-réasúnaithe agus i láthair tréithe comhshaoil atá aonchineálach agus táirgiúil, féadfaidh na Ballstáit an próiseas dá dtagraítear i Roinn B agus Roinn C a cheadú i limistéar saothrú fíona a bhfuil teorainn aige leis an limistéar inar saothraíodh na fíonchaora úra a úsáideadh.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA)

Leasú  110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe 3 b (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Iarscríbhinn VIII – Cuid I – Roinn D – pointe 7 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b) In Iarscríbhinn VIII, Cuid I, Roinn D, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

 

“7b. I limistéir saothrú fíona a bhfuil tionchar orthu ag an limistéar a bhfuil teorainn aige ar an dá limistéar saothrú fíona agus i láthair tréithe comhshaoil atá aonchineálach agus táirgiúil, féadfaidh na Ballstáit, d'ainneoin phointí 1 agus 3, an próiseas dá dtagraítear i Roinn B agus Roinn C a cheadú i limistéar saothrú fíona a bhfuil teorainn aige leis an limistéar inar saothraíodh na fíonchaora úra a úsáideadh.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA)

Leasú  111

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír -1 (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013

Airteagal 22 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1) Cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

 

“Airteagal 22a

 

Comhaontuithe laistigh den trádáil

 

1. De mhaolú ar Airteagail 164 agus 165 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, sa chás ina mbíonn eagraíocht idirchraoibhe a aithnítear de bhun Airteagal 157 den Rialachán sin, ag oibriú i réigiún is forimeallaí agus go meastar í a bheith ionadaíoch ar tháirgeadh, nó trádáil, nó próiseáil ceann amháin nó níos mó de tháirgí de chuid an réigiúin sin, féadfaidh an Ballstáit i dtrácht, arna iarraidh sin ag an eagraíocht idirchraoibhe sin, é a dhéanamh éigeantach, ar feadh tréimhse in-athnuaite d’aon bhliain amháin, go ndéanfadh an eagraíocht sin comhaontuithe, cinntí nó cleachtais chomhbheartaithe a chomhaontófar laistigh den eagraíocht sin d’oibreoirí eacnamaíocha eile a ghníomaíonn sa réigiún is forimeallaí i dtrácht, bídís ina ndaoine aonair nó ina ngrúpaí, agus nach comhaltaí den eagraíocht sin iad.

 

2. I gcás ina ndéantar rialacha de chuid eagraíochta idirchraoibhe a leathnú amach de bhun mhír 1 agus go bhfuil na gníomhaíochtaí a chumhdaítear leis na rialacha sin chun leasa ghinearálta eacnamaíoch oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann a ngníomhaíochtaí le táirgí atá ceaptha a chur go huile agus go hiomlán ar an margadh áitiúil sa réigiún is forimeallaí sin, féadfaidh an Ballstát, tar éis dó dul i mbun comhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, cinneadh a dhéanamh go bhfuil ar oibreoirí eacnamaíocha aonair sin nó grúpaí nach comhaltaí den eagraíocht idirchraoibhe iad ach atá ag oibriú sa mhargadh i dtrácht na ranníocaíochtaí airgeadais go léir nó cuid díobh a íocann comhaltaí na heagraíochta sin a íoc leis an eagraíocht sa mhéid agus go bhfuil na ranníocaíochtaí sin ceaptha costais a chlúdach a thabhaítear go díreach i ngeall ar a bheith ag gabháil do na gníomhaíochtaí sin.

 

3. Cuirfidh an Ballstát i dtrácht an Coimisiún ar an eolas maidir le haon chomhaontú a mbeidh a raon feidhme leathnaithe amach i gcomhréir leis an Airteagal seo.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Leasú  112

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013

Airteagal 30 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. I leith le gach bliain airgeadais, maoineoidh an tAontas na bearta dá bhforáiltear i gCaibidlí III agus IV suas go huasmhéid bliantúil is ionann agus:

scriosta

 sna ranna Francacha thar lear: EUR 267 580 000,

 

 na hAsóir agus Maidéara: EUR 102 080 000,

 

 na hOileáin Chanáracha: EUR 257 970 000.

 

Leasú  113

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013

Airteagal 30 – mír 3 – fomhír 1 – fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 sna ranna Francacha thar lear: EUR 25 900 000,

 sna ranna Francacha thar lear: EUR 35 000 000,

Leasú  114

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013

Airteagal 30 – mír 3 – fomhír 1 – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 na hAsóir agus Maidéara: EUR 20 400 000,

scriosta

Leasú  115

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013

Airteagal 30 – mír 3 – fomhír 1 – fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 na hOileáin Chanáracha: EUR 69 900 000.

scriosta

Leasú  116

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13

Rialachán (AE) Uimh. 229/2013

Airteagal 18 – míreanna 2 agus 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13

scriosta

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 229/2013

 

In Airteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 2 agus 3:

 

 

2. Maoineoidh an tAontas na bearta dá bhforáiltear i gCaibidlí III agus IV suas go dtí uasmhéid bliantúil EUR 23 000 000.

 

3. An méid a leithdháilfear gach bliain chun na socruithe sonracha soláthair dá bhforáiltear i gCaibidil III a mhaoiniú, ní rachaidh sé thar EUR 6 830 000.' .

 

 

Leasú  117

 

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Iarscríbhinn I – cuid 2 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuid a dó: Miondealú ar thacaíocht an Aontais don fhorbairt tuaithe (2021)

Cuid a dó: Miondealú ar thacaíocht an Aontais don fhorbairt tuaithe (in aghaidh na bliana don idirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal -1 de Rialachán (AE)…/... [Rialachán Idirthréimhse]

Leasú  118

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

Iarscríbhinn I – cuid 2 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

(Praghsanna reatha in EUR)

 

2021

an Bheilg

67 178 046

an Bhulgáir:

281 711 396

an tSeicia

258 773 203

an Danmhairg

75 812 623

an Ghearmáin

989 924 996

an Eastóin

87 875 887

Éire

264 670 951

an Ghréig:

509 591 606

an Spáinn:

1 001 202 880

an Fhrainc

1 209 259 199

an Chróit

281 341 503

an Iodáil

1 270 310 371

an Chipir

15 987 284

an Laitvia

117 307 269

an Liotuáin

195 182 517

Lucsamburg

12 290 956

an Ungáir

416 202 472

Málta

12 207 322

an Ísiltír

73 151 195

an Ostair

480 467 031

an Pholainn

1 317 890 530

an Phortaingéil:

493 214 858

an Rómáin

965 503 339

an tSlóivéin

102 248 788

an tSlóvaic

227 682 721

an Fhionlainn

292 021 227

an tSualainn

211 550 876

Iomlán AE

11 230 561 046

Cúnamh Teicniúil

28 146 770

Iomlán

11 258 707 816

 

Leasú

(Praghsanna reatha in EUR)

 

Idirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) …/... [Rialachán Idirthréimhse] (in aghaidh na bliana*)

an Bheilg

X

an Bhulgáir

X

an tSeicia

X

an Danmhairg

X

an Ghearmáin

X

an Eastóin

X

Éire

X

an Ghréig:

X

an Spáinn:

X

an Fhrainc

X

an Chróit

X

an Iodáil

X

an Chipir

X

an Laitvia

X

an Liotuáin

X

Lucsamburg

X

an Ungáir

X

Málta

X

an Ísiltír

X

an Ostair

X

an Pholainn

X

an Phortaingéil

X

an Rómáin

X

an tSlóivéin

X

an tSlóvaic

X

an Fhionlainn

X

an tSualainn

X

Iomlán AE

X

Cúnamh Teicniúil

X

Iomlán

X

___________________

*Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA (2018)0449), tá Parlaimint na hEorpa i bhfabhar maoiniú CBT do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  119

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Iarscríbhinn II – tábla – colún 7a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2021

Idirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) …/... [Rialachán Idirthréimhse] (in aghaidh na bliana*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186

X

46 750

X

299 634

X

510 820

X

32 131

X

1 219 770

X

4 507

X

703 870

X

664 820

X

2 972 978

X

584 650

X

1 856 173

X

129 053

X

383 806

X

506 000

X

672 761

X

 

______________

 

*Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA(2018)0449), tá Parlaimint na hEorpa i bhfabhar maoiniú CBT do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

Leasú  120

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

Iarscríbhinn III – tábla – colún 7a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2021

Idirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal -1 de Rialachán (AE) …/... [Rialachán Idirthréimhse] (in aghaidh na bliana*,**)

485,6

X

776,3

X

838,8

X

846,1

X

4 823,1

X

167,7

X

1 163,9

X

2 036,6

X

4 768,7

X

7 147,8

X

344,3

X

3 560,2

X

46,8

X

299,6

X

510,8

X

32,1

X

1 219,8

X

4,5

X

703,9

X

664,8

X

2 973,0

X

584,8

X

1 856,2

X

129,1

X

383,8

X

506,0

X

672,8

X

 

______________

 

*Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA(2018)0449), tá Parlaimint na hEorpa i bhfabhar maoiniú CBT do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 

** Áireofar sna méideanna sin na speansais a bhaineann le hoibríochtaí a ndéantar laistigh de chreat na tréimhse chlársceidealaithe cúig bliana roimhe sin agus dá bhfuil na híocaíochtaí á ndéanamh dó laistigh den tréimhse chlársceidealaithe cúig bliana reatha.

Leasú  121

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Iarscríbhinn VI – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

SRIANTA BUISÉID I dTACA LE CLÁIR TACAÍOCHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 44(1)

SRIANTA BUISÉID I dTACA LE CLÁIR TACAÍOCHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 44(1)*

 

__________________

 

* Áireofar freisin sna méideanna sin na speansais a bhaineann le hoibríochtaí a ndéantar laistigh de chreat na tréimhse chlársceidealaithe cúig bliana roimhe sin agus dá bhfuil na híocaíochtaí á ndéanamh dó laistigh den tréimhse chlársceidealaithe cúig bliana reatha.

Réasúnú

Tá an leasú i gcomhréir leis an leasú  a chuirtear síos faoi mhír 3 d’Airteagal 7 den Rialachán seo maidir le cláir fhíona náisiúnta.

Leasú  122

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Iarscríbhinn VI – tábla – colún 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2021 ar aghaidh

2021 ar aghaidh*

25 721

X

4 954

X

37 381

X

23 030

X

202 147

X

269 628

X

10 410

X

323 883

X

4 465

X

43

X

27 970

X

13 155

X

62 670

X

45 844

X

4 849

X

4 887

X

 

_______________

 

* Sa rún uaithi an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (P8_TA(2018)0449), tá Parlaimint na hEorpa i bhfabhar maoiniú CBT do AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 2014-2020 i dtéarmaí réadacha agus, ag an am céanna, an méid tosaigh den chúlchiste talmhaíochta a bhuiséadú, eadhon EUR 383 255 milliún i bpraghsanna 2018 (EUR 431 946 milliún i bpraghsanna reatha). Dá bhrí sin, ba cheart na figiúirí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh ar bhonn na bhfigiúirí a chomhaontófar do CAI 2021-2027 nó, mura nglacfaí iad in am, ar bhonn uasteorainneacha agus fhorálacha leathnaithe 2020 i gcomhréir le hAirteagal 312(4) CFAE.

 

 

 


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Níor cuireadh an nós imeachta reachtach i gcrích in am le go mbeidh na Ballstáit agus an Coimisiún in ann na gnéithe uile is gá a ullmhú chun go bhféadfar an creat dlíthiúil nua agus na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a fheidhmiú amhail ón 1 Eanáir 2021.  Ar an ábhar sin, an 31 Deireadh Fómhair 2019 mhol an Coimisiún Eorpach rialachán maidir le haistriú CBT don bhliain 2021.

Tá neamhchinnteacht ann d’fheirmeoirí agus don earnáil talmhaíochta i ngeall ar an moill ar athchóiriú CBT agus ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil do na blianta 2021-2027 a thabhairt chun críche. Chun an neamhchinnteacht a mhaolú, is breis í an tuarascáil seo ar an togra ón gCoimisiún chun cur i bhfeidhm leanúnach na rialacha reatha agus na n-íocaíochtaí gan bhriseadh leis na feirmeoirí agus leis na tairbhithe eile a áirithiú.

Is é cuspóir an Rapóirtéara cobhsaíocht agus slándáil a chothú d’fheirmeoirí agus d’earnáil na talmhaíochta ina hiomláine agus a áirithiú go mbeidh bóthar á leagan amach go soiléir i dtreo chlárthréimhse nua CBT. Déanfar é sin le Rialachán Idirthréimhseach cothromaithe cuíchóirithe atá bunaithe ar rialacha reatha CBT. Measann an Rapóirtéir go bhfuil sé sin ríthábhachtach, ós rud é gur tréimhse is lú ná cúpla mí a bheidh feirmeoirí agus earnáil an bhia eolach ar ábhar deiridh an Rialacháin Idirthréimhsigh nua agus na himpleachtaí lena mbaineann, sula dtiocfaidh an reachtaíocht i bhfeidhm. Ós rud é gur le linn mhíonna an tsamhraidh a dhéantar a lán infheistíochtaí agus orduithe ar leibhéal na feirme don bhliain dár gcionn, cuireann an Rapóirtéir i dtreis gur gá leanúint go rianúil de na rialacha agus de na struchtúir atá ann cheana agus measann sí gur stuama é go ndéanfaidh na hinstitiúidí Eorpacha cinntí go pras agus go soiléir maidir leis an rialachán seo.

Aontaíonn an Rapóirtéir le príomhphrionsabal an togra ón gCoimisiúin Eorpach, is é sin leanúint leis na seanrialacha agus an t-airgead nua ach luann sí go neamhbhalbh nach mbeadh baint ar bith ag an idirthréimhse le feirmeoirí atá ag obair faoi na seanrialacha a bhfuil níos lú airgid acu. Tá an dréacht-tuarascáil seo go mór i gcoinne aon laghduithe ar mhaoiniú talmhaíochta, ós rud é gur ísle ioncam fheirmeoirí na hEorpa ná an meán cheana féin le hais earnálacha eile. Ba cheart go n-urramófaí sa Rialachán seo an fhoráil chun caighdeán cóir maireachtála d’fheirmeoirí a áirithiú, mar atá cumhdaithe sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, treisítear sa tuarascáil an líne bhuiséadach a ghlac Parlaimint na hEorpa maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil, ina n-iarrtar go bhfanfaidh cistiú AE don earnáil talmhaíochta ar an leibhéal reatha. 

Measann an Rapóirtéir gur nasc tábhachtach é an rialachán seo idir clárthréimhsí CBT agus tá sí den tuairim gur cheart go mbeadh a dhóthain ama á thabhairt do na Ballstáit sa Rialachán Idirthréimhseach chun a bpleananna straitéiseacha náisiúnta faoi seach a ullmhú, mar aon leis na struchtúir riaracháin agus TF is gá chun an creat dlíthiúil nua a chur chun feidhme go rathúil. Dá bhrí sin, dá mbeadh idirthréimhse leordhóthanach ann ina ndéanfaí na creataí ama sin a urramú, bheadh cobhsaíocht agus cinnteacht ann d’earnáil na feirmeoireachta, rud a bhfuil géarghá leis san aistriú i dtreo chlárthréimhse nua CBT.

Cuirtear i bhfios go láidir sa tuarascáil gur gá do na Ballstáit agus don Choimisiún Eorpach dul i gcomhairle go forleathan le feirmeoirí agus leis na geallsealbhóirí ábhartha uile agus na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT á n-ullmhú acu. Luaitear gur cheart an obair ar fhorbairt Pleananna Straitéiseacha de chuid na mBallstát a dhéanamh gan mhoill chun aistriú rianúil chuig clárthréimhse nua a áirithiú d’fheirmeoirí.

Fad tréimhse

Sa togra uaidh, mhol an Coimisiún go mbeadh idirthréimhse bliana ann. Cé go dtacaíonn an Rapóirtéir leis an tréimhse sin i bprionsabal, is léir, i ngeall ar na castachtaí agus staid reatha an nós imeachta maidir le cinneadh a dhéanamh faoin gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile agus faoi athchóiriú CBT, go bhféadfadh sé nár leor idirthréimhse bliana. De réir an togra maidir le CBT tar éis 2020, tá foráil déanta ag an gCoimisiún Eorpach go mbeidh ar a laghad bliain amháin ag teastáil ó na Ballstáit agus ó riaracháin náisiúnta roimh ré chun a bPleananna Straitéiseacha a ullmhú agus go mbeidh roinnt míonna ag an gCoimisiún Eorpach ansin don phróiseas formheasa. Ar na cúiseanna sin, agus cé go n-aontaíonn sí leis an bprionsabal go mbeidh idirthréimhse bliana ann, tá sé molta ag an Rapóirtéir go dtabharfar isteach beart coimirce lena bhféadfaí an idirthréimhse a fhadú go ceann bliain eile i gcás inar gá sin.

Ba é an 30 Meán Fómhair 2020 a leagadh síos mar spriocdháta foilsithe ag an Iris Oifigiúil chun an beart coimirce a ghníomhachtú, agus na castachtaí a bhaineann leis an nós imeachta reachtach agus an t-am riachtanach sula bhféadfar rialacha nua CBT a chur i bhfeidhm go rathúil á gcur san áireamh, agus é á ríomh. Agus spriocdháta a bheidh comhoiriúnach leis an tráthchlár thuasluaite á chinneadh, tá an Rapóirtéir den tuairim, nuair a bheidh comhaontú ann idir na comhreachtóirí gur leor an rathaíocht sin do na Ballstáit chun tús a chur leis an bpróiseas ullmhúcháin. Tá an Rapóirtéir den tuairim go mbeadh orthu teacht ar chomhaontú faoin 30 Meitheamh 2020 ar a dhéanaí.

Tá cur chuige pragmatach ag an Rapóirtéir maidir leis an Rialachán Idirthréimhseach agus cuireann sí i bhfios go láidir gur cheart é a scaradh ó athchóiriú CBT. Treoirphrionsabal de chuid an Rapóirtéara agus an tuarascáil seo á dréachtú aici ná nár cheart tionscnaimh nua a thabhairt isteach sna rialacha idirthréimhseacha. Is é is bunús don chur chuige sin go mbeidh an reachtaíocht sin i bhfeidhm laistigh de 11 mhí ón tráth a ndéanfar an tuarascáil seo a chur síos agus nach bhfuil sé cothrom ná réadúil a iarraidh ar fheirmeoirí na hEorpa bearta nua a chur chun feidhme, ar bearta iad nár pléadh ina n-iomláine agus nach ndearna na comhreachtóirí a fhormheas roimh an reachtaíocht a theacht i bhfeidhm.

San athchóiriú ar CBT, tabharfar bearta agus rialacha nua isteach agus tá sé tugtha le fios ag an gCoimisiún gur gá na bearta agus na rialacha sin a bhreithniú a thuilleadh i bhfianaise na Teachtaireachta maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, a foilsíodh an 11 Nollaig 2019. Measann an Rapóirtéir gur togra tábhachtach agus uileghabhálach é an Comhaontú Glas don Eoraip lena múnlaítear todhchaí fhadtéarmach thalmhaíocht agus tháirgeadh bia na hEorpa. Creideann an Rapóirtéir, áfach, nach mór déileáil leis na breithnithe sin sna tograí le haghaidh athchóiriú CBT seachas sa rialachán seo, toisc go mbeadh an baol ann go mbeadh dhá phróiseas athchóirithe chomhthreomhara ann a mbainfeadh neamhchinnteacht shuntasach chostasach leo d’fheirmeoirí agus d’earnáil na talmhaíochta ar an iomlán.

Leanúnachas agus deiseanna a chothú le linn an aistrithe

Cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir nach mór na bearta go léir a dhéanfar le linn na hidirthréimhse a bheith bunaithe ar na rialacha agus ar na huirlisí atá ann faoi láthair. Ionas go bhféadfar leanúint le rialacha reatha CBT, tá sé molta ag an Rapóirtéir gur cheart go mbeadh na Ballstáit in ann a gcómhaoiniú a mhéadú sa dara colún. Tá sé tábhachtach go bhféadfar leanúint leis na cláir forbartha tuaithe atá ann faoi láthair gan aon chiorruithe a bheith i gceist do na feirmeoirí agus do na tairbhithe.

Ina theannta sin, bheadh an fhéidearthacht sin ag teacht le tiomantas na mBallstát na bearta comhshaoil a choinneáil ar a laghad ar an leibhéal reatha mar atá molta ag an gCoimisiún. Moltar sa tuarascáil go mbeidh an deis ag na Ballstáit raon feidhme a mbeart agra-chomhshaoil agus aeráide a leathnú mar chuid dá gclár forbartha tuaithe le linn na hidirthréimhse.

Leis an tuarascáil, coigeartaítear próiseas formheasa an Choimisiúin Eorpaigh maidir le síneadh a chur leis na cláir Forbartha Tuaithe. Dar leis an Rapóirtéir, ba cheart go dtabharfadh an Coimisiún údar cuí lena chinneadh diúltú do shíneadh a chur leis na cláir, síneadh a bheadh ina chuidiú chun an deimhneacht dhlíthiúil agus leanúnachas íocaíochtaí le feirmeoirí ar bhonn tráthúil a áirithiú. Luaitear gur riachtanach treoir thráthúil mhionsonraithe a bheith ann do na Ballstáit chun go seachnófar aon riosca do chobhsaíocht na hearnála talmhaíochta.

Moltar sa tuarascáil go ndéanfar cuíchóiriú ar fhad na gclár oibríochtúil a glacadh cheana. Chun an deimhneacht dhlíthiúil a chosaint agus chun cóir chomhionann a áirithiú, níor cheart go ndéanfaí aon athrú ar na cláir oibríochtúla in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí atá ann faoi láthair go dtí a ndátaí deiridh faoi seach.

Is féidir a mheas, i gcás thromlach na mbeart forbartha tuaithe, gurb iomchuí teorannú 3 bliana ar a mhéad maidir le gealltanais nua a rinneadh in 2021. Os a choinne sin, tá na bearta agra-chomhshaoil-aeráide faoi Airteagal 28(5) de 1305/2013 lena rannchuidítear le cur chun feidhme na Creat-Treorach Uisce, na dTreoracha maidir le Natura 2000 nó le comhlíonadh Rialachán (AE) 2018/842 maidir le Comhroinnt Díchill ag brath ar an bhféidearthacht go bhféadfar gealltanais fhadtéarmacha a sholáthar chun tairbhithe a chúiteamh as an talamh a chothabháil i gcomhréir leis na gníomhartha dlí thuasluaite. Dá bhrí sin, níor cheart feidhm a bheith ag an teorainn 3 bliana maidir leis na bearta sin ar an gcoinníoll go ndéanfar na bearta sin a chomhtháthú i gcreat nua an phlean straitéisigh faoi CBT.

Molann an Rapóirtéir cloí leis an loighic go leanfar de na rialacha reatha maidir le cabhair idirthréimhseach náisiúnta agus de chórais eile den chineáil céanna freisin, nár cuireadh síneadh leo sa togra ón gCoimisiún. Bheadh an cur chuige sin ag teacht leis an gcuspóir ginearálta chun a áirithiú go leanfar de thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí agus do thairbhithe eile le linn na hidirthréimhse agus bheadh na hearnálacha faoi seach in ann iad féin a oiriúnú. Trí bhíthin leanúint leis na híocaíochtaí sin, féadfar an chobhsaíocht, an intuarthacht agus an cumas pleanáil a dhéanamh a áirithiú do na feirmeoirí. Dá ndéanfaí na híocaíochtaí sin a dhíchur ó lá amháin go dtí an chéad lá eile, bheadh tionchar diúltach suntasach aige sin ar roinnt earnálacha íogaire san Eoraip.

Leis an tuarascáil, déantar an bealach a réiteach le go mbeidh aistriú níos rianúla ann chuig an CBT nua, trí chúnamh teicniúil a mhéadú agus trí na Ballstáit a spreagadh le go dtosóidh siad ar na Pleananna Straitéiseacha a ullmhú a luaithe is féidir. Agus sinn ag aistriú go clárthréimhse nua, tá tuilleadh ceanglas riaracháin i gceist do riaracháin náisiúnta, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar aige sin ar na tairbhithe deiridh. Ós rud é gur substainiúil na hathruithe atá beartaithe san athchóiriú seo ar CBT, beidh pleanáil shuntasach agus gealltanais shuntasacha ag teastáil ón earnáil talmhaíochta maidir le cur chun feidhme agus maidir leis na cuspóirí agus an uaillmhian a bhaint amach. Creideann an Rapóirtéir gur riachtanach go mbeidh na Ballstáit in ann céatadán níos mó de na cistí a leithdháiltear ar chúnamh teicniúil a úsáid le linn na hidirthréimhse, ionas go ndéanfar na huirlisí agus na bearta is gá a fhorbairt mar is ceart chun na spriocanna atá leagtha síos a bhaint amach. Ba cheart méid níos airde cúnaimh theicniúil a chúiteamh tar éis na hidirthréimhse agus gan an t-ualach airgeadais a chur ar fheirmeoirí.

 


 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM BUISÉID

An tUas. Norbert Lins

Cathaoirleach

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le Rialachán lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir leis an tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

A Chathaoirligh, a chara,

Tá tuarascáil á ullmhú ag an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (AGRI) ar thogra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir leis an tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 (2019/0254(COD)).

 

Chinn an Coiste um Buiséid tuairim i bhfoirm litreach a thíolacadh:

 

A. de bhrí gur thíolaic an Coimisiún sraith tograí reachtacha buiséadacha agus earnála i mí na Bealtaine/an Mheithimh 2018 i bhfianaise an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) eile le haghaidh 2021-2027, lena n-áirítear rialacháin nua le haghaidh athchóiriú ar an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ar an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT);

B. de bhrí go bhfuil aistriú rathúil chuig an gcéad ghlúin eile de chláir chaiteachais agus scéimeanna tacaíochta faoi chlárthréimhse airgeadais 2021-2027 ag brath ar ghlacadh tráthúil reachtaíocht uileghabhálach CAI mar aon leis na bunghníomhartha le haghaidh ionstraimí athchóirithe airgeadais;

C. de bhrí go bhfuil dul chun cinn as cuimse déanta sa chaibidlíocht reachtach idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar fhormhór na reachtaíochta earnála; de bhrí, áfach, go bhfuil mórmhoilleanna nós imeachta ar an gcaibidlíocht ar an gComhbheartas Talmhaíochta athchóirithe;

D. de bhrí nach bhfuil ach dul chun cinn an-mhall á dhéanamh ag an gComhairle i dtreo comhaontú ar an bpacáiste airgeadais don chéad CAI eile;

E. de bhrí nár cheart go ndéanfadh moilleanna reachtacha agus éideimhneachtaí dlíthiúla dochar d’fhaighteoirí agus tairbhithe deiridh airgead AE, arb iad a chuireann na beartais agus na bunchláir chun feidhme go hiarbhír;

F. de bhrí, taobh amuigh de bhunús bailí dlí, gur gá roinnt pleananna oibríochtúla agus straitéiseacha a ullmhú fiú roimh an 1 Eanáir 2021, chun go seolfar na beartais nua;

G. de bhrí, sa chomhthéacs sin, gur ghlac Parlaimint na hEorpa Rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 dar teideal ‘Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid anois ionchais na saoránach a chomhlánú’, ina n-iarrtar líontán sábhála chun tairbhithe chláir AE a chosaint agus ina n-iarrtar ar an gCoimisiún tús a chur le plean teagmhais CAI a ullmhú d’fhonn leanúnachas cistithe a áirithiú i gcás ina mbeadh sé riachtanach fadú a chur leis an CAI reatha;

H. de bhrí gur cheart do thacaíocht leanúnach d’fheirmeoirí faoi scéimeanna íocaíochta dírí in 2021 leanúint ar aghaidh gan neamhréireachtaí dlíthiúla; de bhrí go bhfuil gá le leasuithe ionas go bhféadfar cóineasú inmheánach a chur i bhfeidhm agus an Scéim íocaíochta aonair limistéir a fhadú don bhliain 2021; de bhrí gur gá méideanna 2021 do roinnt clár a nuashonrú;

I. de bhrí go mbeadh baol ann, in éagmais clúdaigh náisiúnta dea-shainithe i ndiaidh 2020, nach mbeadh na Ballstáit in ann tabhairt faoi ghealltanais dhlíthiúla nua maidir le Forbairt Tuaithe;

J. de bhrí, in éagmais oiriúnuithe teicniúla áirithe, go mbeadh neamhréireachtaí maidir leis an gcúlchiste géarchéime, spriocdhátaí a bhaineann le cláir forbartha tuaithe a fhadú agus forálacha réamh-mhaoinithe;

 

ag aithint dó na moilleanna sna nósanna imeachta dlíthiúla agus ag obair go dian dó chun aistriú inmharthana ó thréimhse creata airgeadais amháin go dtí an chéad cheann eile a áirithiú, agus é feasach ar na rioscaí atá ann do Bhallstáit agus do thairbhithe deiridh a d’fhéadfadh eascairt as éideimhneachtaí dlíthiúla, tá an Coiste um Buiséad dá bhrí sin:

 

1. ag tacú le cuspóirí an phacáiste idirthréimhsigh mar a mhol an Coimisiún, go háirithe leanúnachas thacaíocht CBT faoin dá cholún 2021 faoi na rialachaa reatha i gcás tuilleadh moilleanna sna caibidlíochtaí maidir leis an bpacáiste athchóirithe talmhaíochta don tréimhse 2021-2027;

2.  á iarraidh go nglacfaí gan mhoill an rialachán idirthréimhseach; 

3. á iarraidh fáisnéis thrédhearcach agus thráthúil a thabhairt dó maidir le haon athruithe ar bhunúis dlí CBT a thiocfadh as sin agus a mbeadh tionchar acu ar nósanna imeachta buiséadacha bliantúla in 2020 agus ina dhiaidh sin;

4. ag dréim leis go mbeidh na bearta idirthréimhseacha sin gan dochar don phróiseas reachtach earnála i dtreo athchóiriú ar an gComhbheartas Talmhaíochta, agus nach mbeidh moilleanna breise ann dá bharr.

 

 

Le dea-mhéin,

 

 

 

Johan Van Overtveldt

 


 

 

 

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH (28.4.2020)

chuig an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhse áirithe maidir leis an tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013 (AE), Uimh. 229/2013 (AE) agus Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Herbert Dorfmann

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

Ós rud é go bhfuil an creat reachtach lena rialaítear an comhbheartas talmhaíochta i ndiaidh 2020 fós faoi chaibidil, is gá, d’fhonn aistriú réidh a ráthú, bearta idirthréimhseacha a ghlacadh chun gur féidir infheidhmeacht na rialachán atá ann cheana a fhadú go dtí go gcuirfear an córas nua chun feidhme.

Ní mór na rialacháin atá i bhfeidhm a mhodhnú, go háirithe chun na méideanna/uasteorainneacha is infheidhme a chur san áireamh, a bheidh le socrú do CAI 2021-2027 nua.

Ós rud é go ndéantar foráil sa togra ón gCoimisiún maidir le hidirthréimhse bliana, fágann an tuairim gur féidir í a fhadú suas le 2022, mura ndéanfar an Rialachán nua maidir le CBT a ghlacadh faoi 30 Deireadh Fómhair 2020.

I ndáil le CETFT, téann an tréimhse fógra ó 10 lá go dtí 20 lá. Maidir leis na gealltanais nua a bhfuiltear le tabhairt fúthu ó 2021, d’fhéadfadh sé go mairfidh an tréimhse atá le socrú sa chlár um fhorbairt tuaithe ceithre bliana in ionad trí bliana.

Leis an tuairim, féadfar leithdháiltí 2022-2027 CETFT a úsáid i gcomhair bearta a gealladh cheana a bhaineann le híocaíochtaí tar éis an 31 Nollaig 2021, i gcás ina n-ídeofar na cistí ina n-iomláine (mar a bhí amhlaidh in Airteagal 3 de Rialachán 1310/2013). Ós rud é nach leor buiséad bliantúil aonair CETFT 2021 chun na gealltanais ó chlár 2014-2021 a chistiú agus ar ina leith a caitheadh leithreasuithe CETFT ina n-iomláine cheana, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann leithreasuithe clársceidealaithe 2022-2027 i gcomhair gealltanais nua a chur go leataobh lena rathú go leanfar de ghealltanais 2014-2021.

Tá gníomhaíocht déanta maidir leis an ngá atá le buiséad POSEI a choinneáil ar a leibhéal reatha do na réigiúin is forimeallaí (RIFanna) sa Fhrainc, sa Spáinn agus sa Phortaingéil, chomh maith leis an uasteorainn mhéadaithe do chumhdach POSEI na Fraince, rud nach ndéantar méadú leis ar bhuiséad foriomlán POSEI ná nach ndéantar aon chistiúcháin a aistarraingt leis ó na RIFanna sa Spáinn agus sa Phortaingéil.

 

Déantar oiriúnú fhorálacha CEM i ndáil le leathnú na rialacha ag eagraíochtaí idirchraoibhe in RIFanna a chur leis. Áirithítear leis an maolú caomhnú an táirgthe áitiúil, na dtionscadal áitiúil agus post áitiúil i margaí atá an-teoranta ó thaobh deiseanna de.

 

I gcomhréir le seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir le CAI, tá sé d’aidhm leis an tuairim go luafar san airteagal maidir leis an gcúlchiste géarchéime gur cheart caipiteal tosaigh an chúlchiste a bheith sa bhreis ar bhuiséad CBT agus gur cheart é a chur sa chúlchiste ag tús na clárthréimshe. Thairis sin, ionas nach gcaillfear an t-airgead sin, ba cheart dlús a chur leis an athchóiriú ar fheidhmiú an chúlchiste chun go bhféadfar cistí nár gealladh a thabhairt anonn ó 2021 go dtí na blianta ina dhiaidh sin.

Ar deireadh, athdhearbhaíonn an coiste an seasamh a rinne an Pharlaimint a chur in iúl ina rún an 14 Samhain 2018 ar an CAI.


LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Mhol an Coimisiún go ndéanfaí CBT a nascadh le feidhmíocht (“an tsamhail seachadta”). Faoin gcreat dlíthiúil nua, tá ar an Aontas na bunpharaiméadair bheartais a shocrú, ar nós cuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta agus na bunriachtanais,