<Date>{11/05/2020}11.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0101/2020</NoDocSe>
PDF 525kWORD 158k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Elsi Katainen</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0581),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2. i članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0162/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od... [1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... [2],

 uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 26. veljače 2020.[3],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za regionalni razvoj,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A9-0101/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Komisija je predložila da se ZPP poveže s ostvarenjem ciljeva („model ostvarenja ciljeva”). U skladu s novim pravnim okvirom Unija treba utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi, a države članice trebaju imaju veću odgovornost za to kako ostvaruju ciljeve i ciljne vrijednosti. U skladu s tim, države članice trebaju izraditi strateške planove u okviru ZPP-a koje odobrava Komisija i provode države članice.

(2) Komisija je predložila da se ZPP poveže s ostvarenjem ciljeva („model ostvarenja ciljeva”). U skladu s novim pravnim okvirom Unija treba utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi. Čvrst okvir Unije ključan je kako bi se osiguralo da ZPP ostane zajednička politika i kako bi se osigurali jednaki uvjeti. Države članice također trebaju snositi veću odgovornost za to kako ostvaruju ciljeve i ciljne vrijednosti. U skladu s tim, države članice trebaju izraditi strateške planove u okviru ZPP-a, na temelju ex ante analize i procjene potreba, koje odobrava Komisija i provode države članice.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U cilju sljedeće reforme ZPP-a i uzimajući u obzir nove ambicije utvrđene u komunikaciji Komisije od 11. prosinca 2019. o europskom zelenom planu („Europski zeleni plan”), države članice trebale bi dodatno promicati poljoprivredno-okolišne i klimatske mjere koje su na snazi te bilo koji drugi instrument kojim se poljoprivrednicima može pomoći u njihovim naporima da prijeđu na ekološku proizvodnju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora1a, Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Zakonodavni postupak nije dovršen na vrijeme kako bi se državama članicama i Komisiji omogućilo da pripreme sve elemente potrebne za primjenu novog pravnog okvira i strateških planova u okviru ZPP-a od 1. siječnja 2021., kako je Komisija prvotno predložila.

(3) Zakonodavni postupak nije dovršen na vrijeme kako bi se državama članicama i Komisiji omogućilo da pripreme sve elemente potrebne za primjenu novog pravnog okvira i strateških planova u okviru ZPP-a od 1. siječnja 2021., kako je Komisija prvotno predložila. Zbog tog kašnjenja dolazi do nesigurnosti i pojave rizika za poljoprivrednike i cijeli poljoprivredni sektor. Kako bi se ublažila ta nesigurnost, ovom bi uredbom trebalo predvidjeti nastavak primjene postojećih pravila i neprekinuta plaćanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima te tako osigurati predvidljivost i stabilnost tijekom prijelaznog razdoblja do datuma primjene novog pravnog okvira („prijelazno razdoblje”).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Kontinuitet i predvidljivost potpore poljoprivrednicima u okviru ZPP-a ključni su za stabilnost poljoprivrednog sektora kao i za održavanje vitalnosti ruralnih područja i regija te za doprinos okolišnoj održivosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Stoga, kako bi osigurala dodjela potpora poljoprivrednicima i ostalim korisnicima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u 2021., Unija bi trebala nastaviti pružati takvu potporu još jednu godinu prema uvjetima postojećeg zakonskog okvira koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. Postojeći pravni okvir utvrđen je posebno uredbama (EU) br. 1303/20137, (EU) br. 1305/20138, (EU) br. 1306/20139, (EU) br. 1307/201310, (EU) br. 1308/201311, (EU) br. 228/201312 i (EU) br. 229/201313 Europskog parlamenta i Vijeća. Osim toga, kako bi se olakšao prijelaz s postojećih programa potpore na novi pravni okvir koji obuhvaća razdoblje koje počinje 1. siječnja 2022., trebalo bi utvrditi pravila kojima će se urediti kako će se određene potpore koje se dodjeljuju na višegodišnjoj osnovi uključiti u novi pravni okvir.

(4) Stoga, kako bi osigurala dodjela potpora poljoprivrednicima i ostalim korisnicima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) 2021. te, po potrebi, 2022. godine Unija bi trebala nastaviti pružati takvu potporu još jednu ili, po potrebi, dvije godine prema uvjetima postojećeg zakonskog okvira koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. Države članice trebale bi osigurati neprekinut nastavak te potpore poljoprivrednicima i drugim korisnicima tijekom prijelaznog razdoblja. Postojeći pravni okvir utvrđen je posebno uredbama (EU) br. 1303/20137, (EU) br. 1305/20138, (EU) br. 1306/20139, (EU) br. 1307/201310, (EU) br. 1308/201311, (EU) br. 228/201312 i (EU) br. 229/201313 Europskog parlamenta i Vijeća. Osim toga, kako bi se olakšao prijelaz s postojećih programa potpore na novi pravni okvir kojim se planiralo obuhvatiti razdoblje koje počinje 1. siječnja 2022., trebalo bi utvrditi pravila kojima će se urediti kako će se određene potpore koje se dodjeljuju na višegodišnjoj osnovi uključiti u novi pravni okvir.

__________________

__________________

7 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo obuhvaćenih Zajedničkim strateškim okvirom i o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

7 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo obuhvaćenih Zajedničkim strateškim okvirom i o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

8 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

8 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

9 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549).

9 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549).

10 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

10 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

11Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.)

11 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.)

12Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

12 Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

13Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).

13 Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Ova uredba državama članicama trebala bi pružiti dovoljno vremena za pripremu njihovih nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a kao i administrativnih struktura potrebnih za uspješnu provedbu novog pravnog okvira. To ne bi trebalo obeshrabriti države članice od toga da pravodobno dostave svoje nacionalne strateške planove. Svi strateški planovi u okviru ZPP-a trebali bi biti spremni stupiti na snagu nakon završetka prijelaznog razdoblja. To bi poljoprivrednom sektoru pružilo prijeko potrebnu stabilnost i sigurnost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Kako bi se ZPP uspješno modernizirao i pojednostavio te kako bi se doprinijelo europskom zelenom planu i strategiji „Od polja do stola”, države članice i Komisija trebale bi se tijekom pripreme nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a intenzivno savjetovati s poljoprivrednicima i svim relevantnim dionicima. Pripremni rad na razvoju strateških planova država članica u okviru ZPP-a trebao bi početi bez odgode kako bi se korisnicima osigurao neometan prelazak u novo programsko razdoblje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) S obzirom na činjenicu da bi Unija trebala nastaviti pružati potporu ruralnom razvoju u 2021., države članice za koje postoji rizik da zbog nedostatka sredstava neće moći preuzimati nove pravne obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 trebale bi imati mogućnost produljiti svoje programe ruralnog razvoja ili neke od svojih regionalnih programa ruralnog razvoja koji se podupiru iz EPFRR-a do 31. prosinca 2021. te financirati te produljene programe iz odgovarajućih dodijeljenih proračunskih sredstava za godinu 2021. Produljenim programima trebalo bi nastojati održati barem istu razinu ambicije u pogledu klime i okoliša.

(5) S obzirom na činjenicu da bi Unija trebala nastaviti pružati potporu za ruralni razvoj tijekom cijelog prijelaznog razdoblja, države članice za koje postoji rizik da zbog nedostatka sredstava neće moći preuzimati nove pravne obveze za sve ili određene mjere i time izazvane troškove u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 trebale bi imati mogućnost produljiti svoje programe ruralnog razvoja ili neke od svojih regionalnih programa ruralnog razvoja koji se podupiru iz EPFRR-a tijekom cijelog prijelaznog razdoblja te financirati te produljene programe iz odgovarajućih dodijeljenih proračunskih sredstava za predmetne godine. Produljenim programima trebalo bi nastojati održati barem istu razinu ambicije u pogledu klime i okoliša te stoga zahtijevati barem isti postotak rashoda EPFRR-a za mjere iz članka 59. stavka 6. te uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Budući da neke države članice možda još imaju sredstava koja im je Unija stavila na raspolaganje u prethodnim godinama, države članice trebale bi isto tako imati mogućnost ne produljiti svoje programe ruralnog razvoja ili ne produljiti neke od svojih regionalnih programa ruralnog razvoja. Te bi države članice trebale imati mogućnost prenijeti proračunska sredstva iz EPFRR-a za 2021., ili dio proračunskih sredstava iz EPFRR-a koji odgovara regionalnim programima ruralnog razvoja koji nisu produljeni, u financijska sredstva za godine od 2022. do 2025. u skladu s Uredbom Vijeća (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.]14.

(6) Budući da neke države članice možda još imaju sredstava koja im je Unija stavila na raspolaganje u prethodnim godinama, države članice trebale bi isto tako imati mogućnost ne produljiti svoje programe ruralnog razvoja ili ne produljiti neke od svojih regionalnih programa ruralnog razvoja ili pak po potrebi dopuniti preostala sredstva dijelom dodijeljenih sredstava za godine prijelaznog razdoblja. Te bi države članice trebale imati mogućnost prenijeti proračunska sredstva iz EPFRR-a za 2021. ili, po potrebi, za 2022. ili dio proračunskih sredstava iz EPFRR-a koji nije iskorišten za produljenje njihovih regionalnih programa ruralnog koji nisu produljeni, u financijska sredstva za preostali dio programskog razdoblja u skladu s Uredbom Vijeća (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.]14.

__________________

__________________

14 Uredba o VFO-u SL L , , str. .

14 Uredba o VFO-u SL L , , str. .

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se Komisiji omogućilo da provede potrebno financijsko planiranje i odgovarajuće prilagodbe godišnje raspodjele potpore Unije utvrđene u Prilogu Uredbi (EU) br. 1305/2013, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju ubrzo nakon stupanja na snagu ove Uredbe jesu li odlučile produljiti svoje programe ruralnog razvoja i, u slučaju regionalnih programa ruralnog razvoja, koje su od tih programa odlučile produljiti, i slijedom toga koji se odgovarajući iznos dodijeljenih proračunskih sredstava za 2021. neće prenijeti u sljedeće godine.

(7) Kako bi se Komisiji omogućilo da provede potrebno financijsko planiranje i odgovarajuće prilagodbe godišnje raspodjele potpore Unije utvrđene u Prilogu Uredbi (EU) br. 1305/2013, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju ubrzo nakon stupanja na snagu ove uredbe jesu li odlučile produljiti svoje programe ruralnog razvoja i, u slučaju regionalnih programa ruralnog razvoja, koje su od tih programa odlučile produljiti, te namjeravaju li ih djelomično financirati preostalim sredstvima iz prethodnog proračuna i, slijedom toga, koji se odgovarajući iznos dodijeljenih proračunskih sredstava za godine tijekom prijelaznog razdoblja neće prenijeti u sljedeće godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Uredbom (EU) br. 1303/2013 utvrđena su zajednička pravila koja se primjenjuju na EPFRR i neke druge fondove, koji funkcioniraju u skladu sa zajedničkim okvirom. Ta bi se uredba trebala i dalje primjenjivati na programe koji se podupiru iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014. – 2020. kao i na one programe koji se podupiru iz EPFRR-a za koje države članice odluče produljiti to razdoblje do 31. prosinca 2021. U pogledu tih država članica, sporazum o partnerstvu za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020., sastavljen u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, države članice i Komisija trebale bi i dalje primjenjivati kao strateški dokument za provedbu potpore koja se dodjeljuje iz EPFRR-a za programsku godinu 2021.

(8) Uredbom (EU) br. 1303/2013 utvrđena su zajednička pravila koja se primjenjuju na EPFRR i neke druge fondove, koji funkcioniraju u skladu sa zajedničkim okvirom. Ta bi se uredba trebala i dalje primjenjivati na programe koji se podupiru iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014. – 2020. kao i na one programe koji se podupiru iz EPFRR-a za koje države članice odluče produljiti to razdoblje do 31. prosinca 2021. ili, po potrebi, do 31. prosinca 2022. U pogledu tih država članica, sporazum o partnerstvu za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020., sastavljen u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, države članice i Komisija trebale bi i dalje primjenjivati kao strateški dokument za provedbu potpore koja se dodjeljuje iz EPFRR-a za programsku godinu 2021. ili, po potrebi, za programsku godinu 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Uredbom (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/201416 predviđeno je da se izdaci za određene dugoročne obveze preuzete u skladu s određenim propisima na temelju kojih se odobravala potpora za ruralni razvoj prije Uredbe (EU) br. 1305/2013 i dalje trebaju plaćati iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. – 2020. pod određenim uvjetima. Ti bi izdaci trebali biti i dalje prihvatljivi pod istim uvjetima u programskoj godini 2021. za vrijeme trajanja odgovarajuće pravne obveze. Radi pravne jasnoće i sigurnosti, trebalo bi pojasniti da se na pravne obveze preuzete u okviru mjera koje odgovaraju mjerama iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 na koje se primjenjuje integrirani administrativni i kontrolni sustav treba primjenjivati taj integrirani administrativni i kontrolni sustav te da se plaćanja povezana s tim pravnim obvezama moraju izvršiti u razdoblju od 1. prosinca do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

(10) Uredbom (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/201416 predviđeno je da se izdaci za određene dugoročne obveze preuzete u skladu s određenim propisima na temelju kojih se odobravala potpora za ruralni razvoj prije Uredbe (EU) br. 1305/2013 i dalje trebaju plaćati iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. 2020. pod određenim uvjetima. Ti bi izdaci trebali biti i dalje prihvatljivi pod istim uvjetima u programskoj godini 2021. za vrijeme trajanja odgovarajuće pravne obveze ili, po potrebi, tijekom programske godine 2022. Radi pravne jasnoće i sigurnosti, trebalo bi pojasniti da se na pravne obveze preuzete u okviru mjera koje odgovaraju mjerama iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 na koje se primjenjuje integrirani administrativni i kontrolni sustav treba primjenjivati taj integrirani administrativni i kontrolni sustav te da se plaćanja povezana s tim pravnim obvezama moraju izvršiti u razdoblju od 1. prosinca do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

__________________

__________________

15 Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20.12.2013., str. 865.

15 Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20.12.2013., str. 865.

16 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1.).

16 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31.7.2014., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) S obzirom na činjenicu da se strateški planovi u okviru ZPP-a koje države članice sastavljaju u skladu s novim pravnim okvirom trebaju primjenjivati od 1. siječnja 2022., trebalo bi utvrditi prijelazna pravila kojima će se regulirati prijelaz s postojećih programa potpore na novi pravni okvir, posebno Uredbu (EU)…/… Europskog parlamenta i Vijeća18 [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

(14) S obzirom na činjenicu da se strateški planovi u okviru ZPP-a koje države članice sastavljaju u skladu s novim pravnim okvirom trebaju primjenjivati od 1. siječnja 2022. ili, po potrebi, od 1. siječnja 2023., trebalo bi utvrditi prijelazna pravila kojima će se regulirati prijelaz s postojećih programa potpore na novi pravni okvir, posebno Uredbu (EU)…/… Europskog parlamenta i Vijeća18 [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a]. U skladu s načelima utvrđenima u Europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo, uspostavljenom u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 240/201418a, države članice trebale bi osigurati sudjelovanje regionalnih i lokalnih tijela te organizacija civilnog društva, uključujući korisnike, u svim fazama pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije prijelaznih mjera i programa.

__________________

__________________

18 Uredba (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća [strateški planovi u okviru ZPP-a] (SL L …, …, str. …).

18 Uredba (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća [strateški planovi u okviru ZPP-a] (SL L …, …, str. …).

 

18a Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Prijelaznim pravilima predviđenima ovom uredbom namjerava se omogućiti produljenje mjera koje su trenutačno na snazi do kraja prijelaznog razdoblja. Tijekom prijelaznog razdoblja i kako bi se što je više moguće predvidjela provedba budućeg novog pravnog okvira ZPP-a, države članice bi se u svojem radu i savjetovanjima o preteči budućih strateških planova u okviru ZPP-a trebale usredotočiti na predviđene nove alate, a osobito na mogućnost razvoja operativnih programa u novim sektorima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Uredbom (EU) br. 1308/2013 utvrđena su pravila zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i obuhvaćeni određeni programi potpore u člancima 29. do 60. Ti programi potpore trebali bi biti uključeni u buduće strateške planove u okviru ZPP-a država članica kao sektorske intervencije iz članka 39. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a]. Kako bi se osigurala usklađenost, kontinuitet i nesmetan prijelaz između tih programa potpore na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 i sektorskih vrsta intervencija iz Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], trebalo bi utvrditi pravila u vezi s trajanjem svakog od tih programa potpore uzimajući u obzir datum od kojeg će budući strateški planovi država članica u okviru ZPP-a proizvoditi pravne učinke.

(16) Uredbom (EU) br. 1308/2013 utvrđena su pravila zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i obuhvaćeni određeni programi potpore u člancima 29. do 60. Ti programi potpore trebali bi biti uključeni u buduće strateške planove u okviru ZPP-a država članica kao sektorske intervencije iz članka 39. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a]. Kako bi se osigurala usklađenost, kontinuitet i nesmetan prijelaz između tih programa potpore na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 i sektorskih vrsta intervencija iz Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], trebalo bi utvrditi pravila u vezi s trajanjem svakog od tih programa potpore.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Bilo bi potrebno omogućiti nastavak sektorskih programa koji su na snazi do prvotno predviđenog datuma završetka kako bi se osigurala pravna sigurnost za proizvođače.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Kada je riječ o programu potpore u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, postojeće programe rada izrađene za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2021. trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2021. Za programe potpore u sektoru voća i povrća trebalo bi utvrditi pravila o izmjeni ili zamjeni operativnih programa.

(17) Kada je riječ o programu potpore u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, postojeće programe rada izrađene za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2021. trebalo bi produljiti do kraja prijelaznog razdoblja. Za programe potpore u sektoru voća i povrća trebalo bi utvrditi pravila o izmjeni ili zamjeni operativnih programa. Priznate organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća trebale bi također imati mogućnost zadržavanja operativnog programa do njegova završetka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se osigurao kontinuitet u pogledu programa potpore u sektoru vina i sektoru pčelarstva, potrebno je utvrditi pravila kojima se omogućuje nastavak provedbe tih programa do kraja odgovarajućih programskih razdoblja. Za to bi se razdoblje stoga trebale nastaviti primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) br. 1306/2013 u odnosu na rashode nastale i plaćanja izvršena za operacije koje se provode u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 nakon 31. prosinca 2021. do završetka tih programa potpore.

(18) Kako bi se osigurao kontinuitet u pogledu programa potpore u sektoru voća i povrća, sektoru vina i sektoru pčelarstva, potrebno je utvrditi pravila kojima se omogućuje nastavak provedbe tih programa do kraja odgovarajućih programskih razdoblja. Za to bi se razdoblje stoga trebale nastaviti primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) br. 1306/2013 u odnosu na rashode nastale i plaćanja izvršena za operacije koje se provode u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 nakon 31. prosinca 2021. do završetka tih programa potpore i operativnih programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Kako bi se ograničilo znatno prenošenje obveza iz tekućeg programskog razdoblja za ruralni razvoj u strateške planove u okviru ZPP-a, trajanje novih višegodišnjih obveza u području poljoprivrede, okoliša i klime, ekološke poljoprivrede te šumskog okoliša trebalo bi ograničiti na razdoblje od najviše tri godine. Produljenje postojećih obveza trebalo bi ograničiti na jednu godinu.

(19) Kako bi se ograničilo znatno prenošenje obveza iz tekućeg programskog razdoblja za ruralni razvoj u strateške planove u okviru ZPP-a, trajanje novih višegodišnjih obveza u području poljoprivrede, okoliša i klime, ekološke poljoprivrede te dobrobiti životinja trebalo bi, u pravilu, ograničiti na razdoblje od najviše pet godina. Kada se počne primjenjivati Uredba (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], trebalo bi, u skladu s njom, prilagoditi pravila koja se odnose na spomenute obveze. Produljenje postojećih obveza trebalo bi ograničiti na jednu godinu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) EPFRR bi trebao moći poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u skladu s novim pravilima utvrđenima Uredbom (EU) XXXX/XXXX [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Međutim, kako bi se izbjeglo da sredstva za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u programskoj godini 2021. ostanu neiskorištena, države članice koje odluče produljiti svoje programe ruralnog razvoja do 31. prosinca 2021. i koje osim toga koriste mogućnost prijenosa iznosa iz izravnih plaćanja u ruralni razvoj trebale bi moći primijeniti minimalnu dodjelu sredstava od 5 % za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice samo na doprinos ruralnom razvoju iz EPFRR-a produljenom do 31. prosinca 2021. koji je izračunat prije izvršenja prijenosa iznosa iz izravnih plaćanja.

(20) EPFRR bi trebao moći poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u skladu s novim pravilima utvrđenima Uredbom (EU) XXXX/XXXX [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Međutim, kako bi se izbjeglo da sredstva za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u programskoj godini 2021. ili, po potrebi, programskoj godini 2022. ostanu neiskorištena, države članice koje odluče produljiti svoje programe ruralnog razvoja i koje osim toga koriste mogućnost prijenosa iznosa iz izravnih plaćanja u ruralni razvoj trebale bi moći primijeniti minimalnu dodjelu sredstava od 5 % za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice samo na doprinos ruralnom razvoju iz EPFRR-a produljenom do 31. prosinca 2021. ili, po potrebi, do 31. prosinca 2022. koji je izračunat prije izvršenja prijenosa iznosa iz izravnih plaćanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se osigurao kontinuitet u prijelaznom razdoblju, pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru trebalo bi zadržati u 2021. i uključiti odgovarajući iznos pričuve za 2021.

(21) Kako bi se osigurao kontinuitet u prijelaznom razdoblju, pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru trebalo bi zadržati 2021. i, po potrebi, 2022. te uključiti odgovarajući iznos pričuve za 2021. i, po potrebi, za 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 22.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Kada je riječ o predfinanciranju iz EPFRR-a, trebalo bi razjasniti da ako države članice odluče produljiti razdoblje 2014. – 2020. do 31. prosinca 2021., to ne bi smjelo dovesti do dodjele dodatnog predfinanciranja za dotične programe.

(22) Kada je riječ o predfinanciranju iz EPFRR-a, trebalo bi razjasniti da ako države članice odluče produljiti razdoblje 2014. – 2020. do 31. prosinca 2021. ili, po potrebi, do 31. prosinca 2022., to ne bi smjelo dovesti do dodjele dodatnog predfinanciranja za dotične programe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 23.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Člankom 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013 obveza država članica u pogledu obavješćivanja o odlukama i procijenjenom rezultatu smanjenja iznosa izravnih plaćanja koja se dodjeljuju poljoprivredniku za određenu kalendarsku godinu za dio iznosa koji premašuje 150 000 EUR trenutačno je predviđena samo za razdoblje od 2015. do 2020. S ciljem osiguravanja daljnje primjene postojećeg sustava, države članice trebale bi obavješćivati o svojim odlukama i procijenjenom rezultatu smanjenja i za kalendarsku godinu 2021.

(23) Člankom 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013 obveza država članica u pogledu obavješćivanja o odlukama i procijenjenom rezultatu smanjenja iznosa izravnih plaćanja koja se dodjeljuju poljoprivredniku za određenu kalendarsku godinu za dio iznosa koji premašuje 150 000 EUR trenutačno je predviđena samo za razdoblje od 2015. do 2020. S ciljem osiguravanja daljnje primjene postojećeg sustava, države članice trebale bi obavješćivati o svojim odlukama i procijenjenom rezultatu smanjenja i za kalendarsku godinu 2021. te, po potrebi, za kalendarsku godinu 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Člankom 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013 državama članicama se omogućuje da prenose sredstva između izravnih plaćanja i ruralnog razvoja za kalendarske godine od 2014. do 2020. Kako bi se osiguralo da države članice mogu zadržati vlastitu strategiju, fleksibilnost među stupovima trebala bi biti dostupna i za kalendarsku godinu 2021. (tj. financijsku godinu 2022.).

(24) Člankom 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013 državama članicama se omogućuje da prenose sredstva između izravnih plaćanja i ruralnog razvoja za kalendarske godine od 2014. do 2020. Kako bi se osiguralo da države članice mogu zadržati vlastitu strategiju, fleksibilnost među stupovima trebala bi biti dostupna i za kalendarsku godinu 2021. (tj. financijsku godinu 2022.) i, po potrebi, za kalendarsku godinu 2022. (tj. financijsku godinu 2023.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 25.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Kako bi Komisija mogla odrediti proračunske gornje granice u skladu s člankom 22. stavkom 1., člankom 36. stavkom 4., člankom 42. stavkom 2., člankom 47. stavkom 3., člankom 49. stavkom 2., člankom 51. stavkom 4. i člankom 53. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013, potrebno je da države članice do 1. kolovoza 2020. priopće svoje odluke o dodjeli financijskih sredstava po programu za kalendarsku godinu 2021.

(25) Kako bi Komisija mogla odrediti proračunske gornje granice u skladu s člankom 22. stavkom 1., člankom 36. stavkom 4., člankom 42. stavkom 2., člankom 47. stavkom 3., člankom 49. stavkom 2., člankom 51. stavkom 4. i člankom 53. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013, potrebno je da države članice do 1. kolovoza 2020. priopće svoje odluke o dodjeli financijskih sredstava po programu za kalendarsku godinu 2021., odnosno da, po potrebi, do 1. kolovoza 2021. priopće svoje odluke o dodjeli financijskih sredstava po programu za kalendarsku godinu 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 25.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a) Državama članicama trebalo bi omogućiti da nastave s korištenjem prijelazne nacionalne potpore u razdoblju primjene ove uredbe. Kako bi se smanjile konkurentske razlike među poljoprivrednicima u državama članicama zbog razlika u plaćanjima po hektaru, države članice trebale bi zadržati prijelaznu državnu potporu sve dok traje prijelazno razdoblje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 27.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) U skladu s važećim pravnim okvirom, države članice su 2014. priopćile svoje odluke do kalendarske godine 2020. o podjeli godišnje nacionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja među regijama i mogućim godišnjim postupnim izmjenama za razdoblje obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1307/2013. Potrebno je da države članice priopće te odluke i za kalendarsku godinu 2021.

(27) U skladu s važećim pravnim okvirom, države članice su 2014. priopćile svoje odluke do kalendarske godine 2020. o podjeli godišnje nacionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja među regijama i mogućim godišnjim postupnim izmjenama za razdoblje obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1307/2013. Potrebno je da države članice priopće te odluke i za kalendarsku godinu 2021. te, po potrebi, za kalendarsku godinu 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 28.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Mehanizam unutarnje konvergencije temeljni je postupak za pravedniju raspodjelu izravnih potpora dohotku među poljoprivrednicima. Značajne individualne razlike koje se temelje na starim povijesnim referentnim vrijednostima sve je teže opravdati. U Uredbi (EU) br. 1307/2013 osnovni model unutarnje konvergencije sastoji se od primjene u državama članicama jedinstvene paušalne stope za sva prava na plaćanje na nacionalnoj ili regionalnoj razini od 2015. Međutim, radi lakšeg prelaska na jedinstvenu vrijednost predviđeno je odstupanje koje državama članicama omogućuje diferenciranje vrijednosti prava na plaćanje primjenom djelomične konvergencije, koja se naziva i „model tunela”, u razdoblju od 2015. do 2019. Neke su države članice iskoristile to odstupanje. Kako bi nastavile proces prema pravednijoj raspodjeli izravnih plaćanja, države članice mogu nastaviti s konvergencijom prema nacionalnom ili regionalnom prosjeku nakon 2019. umjesto da prijeđu na jedinstvenu paušalnu stopu ili zadrže vrijednost prava na razini iz 2019. One bi svake godine trebale priopćiti svoju odluku za sljedeću godinu.

(28) Mehanizam unutarnje konvergencije temeljni je postupak za pravedniju raspodjelu izravnih potpora dohotku među poljoprivrednicima. Značajne individualne razlike koje se temelje na starim povijesnim referentnim vrijednostima sve je teže opravdati. U Uredbi (EU) br. 1307/2013 osnovni model unutarnje konvergencije sastoji se od primjene u državama članicama jedinstvene paušalne stope za sva prava na plaćanje na nacionalnoj ili regionalnoj razini od 2015. Međutim, radi lakšeg prelaska na jedinstvenu vrijednost predviđeno je odstupanje koje državama članicama omogućuje diferenciranje vrijednosti prava na plaćanje primjenom djelomične konvergencije, koja se naziva i „model tunela”, u razdoblju od 2015. do 2019. Neke su države članice iskoristile to odstupanje. Kako bi nastavile proces prema pravednijoj raspodjeli izravnih plaćanja, države članice trebale bi nastaviti s konvergencijom prema nacionalnom ili regionalnom prosjeku nakon 2019. umjesto da prijeđu na jedinstvenu paušalnu stopu. One bi svake godine trebale priopćiti svoju odluku za sljedeću godinu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 29.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Člankom 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđene su godišnje postupne izmjene vrijednosti prava na plaćanje koja se dodjeljuju iz rezerve kako bi odražavale godišnje korake nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu II. toj uredbi u skladu s načelom „višegodišnjeg” upravljanja rezervom. Ta pravila trebalo bi prilagoditi tako da se omogući izmjena vrijednosti svih dodijeljenih prava i rezerve radi prilagodbe promjeni iznosa iz tog Priloga II. između dvije godine. Nadalje, u nekim državama članicama koje do 2019. nisu postigle paušalnu stopu unutarnja konvergencija provodi se na godišnjoj osnovi. Za kalendarske godine 2020. i 2021. u godini dodjele potrebno je odrediti samo vrijednost prava na plaćanje iz tekuće godine. Jediničnu vrijednost prava koja će se dodijeliti iz rezerve u određenoj godini trebalo bi izračunati nakon moguće prilagodbe rezerve u skladu s člankom 22. stavkom 5. te uredbe. U svim sljedećim godinama vrijednost prava na plaćanje koja se dodjeljuju iz rezerve trebalo bi prilagoditi u skladu s tim člankom 22. stavkom 5.

(29) Člankom 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđene su godišnje postupne izmjene vrijednosti prava na plaćanje koja se dodjeljuju iz rezerve kako bi odražavale godišnje korake nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu II. toj uredbi u skladu s načelom „višegodišnjeg” upravljanja rezervom. Ta pravila trebalo bi prilagoditi tako da se omogući izmjena vrijednosti svih dodijeljenih prava i rezerve radi prilagodbe promjeni iznosa iz tog Priloga II. između dvije godine. Nadalje, u nekim državama članicama koje do 2019. nisu postigle paušalnu stopu unutarnja konvergencija provodi se na godišnjoj osnovi. Za kalendarske godine 2020. i 2021. te, po potrebi, kalendarsku godinu 2022. u godini dodjele potrebno je odrediti samo vrijednost prava na plaćanje iz tekuće godine. Jediničnu vrijednost prava koja će se dodijeliti iz rezerve u određenoj godini trebalo bi izračunati nakon moguće prilagodbe rezerve u skladu s člankom 22. stavkom 5. te uredbe. U svim sljedećim godinama vrijednost prava na plaćanje koja se dodjeljuju iz rezerve trebalo bi prilagoditi u skladu s tim člankom 22. stavkom 5.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 30.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Člankom 36. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđena je primjena programa jedinstvenih plaćanja po površini do 31. prosinca 2020. Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] omogućuje državama članicama da na isti način provedu osnovnu potporu dohotku, tj. bez dodjele prava na plaćanje na temelju povijesnih referentnih vrijednosti. Stoga je primjereno omogućiti produljenje programa jedinstvenih plaćanja po površini u 2021.

(30) Člankom 36. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđena je primjena programa jedinstvenih plaćanja po površini do 31. prosinca 2020. Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] omogućuje državama članicama da na isti način provedu osnovnu potporu dohotku, tj. bez dodjele prava na plaćanje na temelju povijesnih referentnih vrijednosti. Stoga je primjereno omogućiti produljenje programa jedinstvenih plaćanja po površini 2021. te, po potrebi, 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Nadalje, izmjene uredbi (EU) br. 228/2013 i (EU) br. 229/2013 trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2021. u skladu s Uredbom (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.],

(34) Dodjele financijskih sredstava predviđene u uredbama (EU) br. 228/2013 i (EU) br. 229/2013 trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2021. u skladu s Uredbom (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34a) Zbog svoje ograničene veličine i izoliranosti lokalna tržišta najudaljenijih regija, kako se na njih upućuje u članku 349. UFEU-a, posebno su izložena varijacijama cijena povezanim s uvoznim tokovima iz ostatka Unije ili iz trećih zemalja. Zbog toga međustrukovne organizacije priznate u skladu s člankom 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013, u prvom redu u sektoru stočarstva, uvode kolektivne mjere, konkretno mjere za prikupljanje podataka i širenje informacija, koje omogućuju zadržavanje konkurentnosti lokalne proizvodnje proizvoda na dotičnim lokalnim tržištima. U tu svrhu, neovisno o člancima 28., 29. i 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i ne dovodeći u pitanje članke 164. i 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013, prikladno je dopustiti da u okviru proširenih sporazuma unutar sektora dotična država članica nakon savjetovanja s relevantnim dionicima zatraži od pojedinačnih subjekata ili skupine gospodarskih subjekata koji nisu članovi međustrukovne organizacije, ali posluju na dotičnom lokalnom tržištu, neovisno o njihovu podrijetlu, da toj organizaciji plate sav ili djelomičan iznos pristojbi koji uplaćuju njezini članovi, uključujući i slučajeve u kojima se prihodima od tih pristojbi financiraju mjere za održavanje lokalne proizvodnje ili u kojima se te pristojbe ubiru na različitoj razini trgovine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34b) Zbog svojeg zemljopisnog položaja, a posebno udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, najudaljenije regije, kako je navedeno u članku 349. UFEU-a, suočene su sa specifičnim socioekonomskim problemima povezanima s opskrbom hranom i poljoprivrednim proizvodima ključnima za potrošnju ili poljoprivrednu proizvodnju. Uredbom (EU) br. 228/2013 uspostavljene su posebne mjere u poljoprivrednom sektoru namijenjene otklanjanju poteškoća prouzročenih specifičnom situacijom s kojom se suočavaju te regije, kako je navedeno u spomenutom članku. Kako bi se poštovalo načelo kontinuiteta, u ovoj se uredbi zagovara zadržavanje proračuna tijekom prijelaznog razdoblja. Što se tiče Programa za rješavanje problema koji se posebno odnose na udaljenost i otočni položaj (POSEI) i posebnih mjera u području poljoprivrede u korist manjih egejskih otoka, dodjelu financijskih sredstava treba vratiti na trenutačne razine predviđene Uredbama (EU) br. 228/2013 i Uredbom (EU) br. 229/2013.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34c) Ako se Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. (Uredba o VFO-u) i s njim povezani Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a) ne donesu i ne objave u Službenom listu Europske unije do 30. listopada 2020., krajnja bi mjera bila da se prijelazno razdoblje izvorno predloženo u ovoj uredbi koje završava 31. prosinca 2021. produlji za još jednu godinu, do 31. prosinca 2022. U tom bi slučaju odgovarajuća prijelazna pravila i uvjete koji se primjenjuju na izvorno prijelazno razdoblje trebalo nastaviti primjenjivati tijekom produljenog prijelaznog razdoblja, a dodijeljena proračunska sredstva i primjenjive vremenske okvire trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi. Time bi se trebao osigurati dovoljan poticaj i omogućiti Europskom parlamentu i Vijeću da uspješno donesu novi zakonodavni okvir za ZPP te istodobno zajamčiti potrebnu stabilnost za korisnike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak -1. (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -1.

 

Prijelazno razdoblje

 

1. Za potrebe ove uredbe „prijelazno razdoblje” znači razdoblje koje počinje 1. siječnja 2021. i završava 31. prosinca 2021.

 

2. Odstupajući od stavka 1. ovog članka i samo ako se Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. i Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ne donesu i ne objave u Službenom listu Europske unije do 30. listopada 2020., prijelazno razdoblje za potrebe ove uredbe produljuje se do 31. prosinca 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Glava I. – poglavlje I. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nastavak primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 za programsku godinu 2021. i produljenje određenih razdoblja iz uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1310/2013

Nastavak primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 tijekom prijelaznog razdoblja i produljenje određenih razdoblja iz uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1310/2013

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. </Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je riječ o programima koji primaju potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), države članice za koje postoji opasnost da zbog nedostatka financijskih sredstava neće moći preuzeti nove pravne obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 mogu produljiti razdoblje iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 do 31. prosinca 2021.

Kada je riječ o programima koji primaju potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), države članice za koje postoji opasnost da zbog nedostatka financijskih sredstava neće moći preuzeti nove pravne obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 mogu produljiti razdoblje iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 do prijelaznog razdoblja navedenog u članku -1. ove uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice koje odluče iskoristiti mogućnost predviđenu u prvom podstavku mogu nadoknaditi sva smanjenja ukupnih dodijeljenih sredstava u EPFRR za sljedeće razdoblje višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) odgovarajućim povećanjem nacionalnog sufinanciranja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Kad je riječ o nastavku primjene postojećih pravila ZPP-a, državama članicama mora se omogućiti povećanje vlastitog sufinanciranja. Smanjenja u okviru VFO-a koja je Komisija predložila za EPFRR ne mogu se prihvatiti. Trenutačni programi ruralnog razvoja moraju se nastaviti bez ikakvih rezova za poljoprivrednike i korisnike. Time bi se državama članicama omogućilo da mjere zaštite okoliša zadrže barem na trenutačnoj razini, kako je predložila Komisija, te bi se državama članicama i poljoprivrednicima omogućilo da prilagode ili prošire svoje programe kako bi reagirali na probleme povezane s okolišem.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice koje odluče iskoristiti mogućnost iz prvog podstavka obavješćuju Komisiju o svojoj odluci u roku od 10 dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Ako su države članice prijavile niz regionalnih programa u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ta obavijest sadržava i informacije o tome koji će se regionalni programi produljiti te o odgovarajućoj dodjeli proračunskih sredstava unutar godišnje raspodjele za godinu 2021. kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1305/2013.

Države članice koje odluče iskoristiti mogućnost iz prvog podstavka obavješćuju Komisiju o svojoj odluci u roku od dva tjedna nakon stupanja na snagu ove uredbe. Ako su države članice prijavile niz regionalnih programa u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ta obavijest sadržava i informacije o tome koji će se regionalni programi produljiti te o odgovarajućoj dodjeli proračunskih sredstava unutar godišnje raspodjele za godinu 2021. i, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, za godinu 2022., kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1305/2013.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – podstavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija smatra da produljenje razdoblja iz prvog podstavka nije opravdano, o tome obavješćuje državu članicu u roku od šest tjedana nakon primitka obavijesti iz drugog podstavka.

Ako Komisija smatra da produljenje razdoblja iz prvog podstavka nije opravdano, o tome obavješćuje državu članicu u roku od četiri tjedna nakon primitka obavijesti iz drugog podstavka. Komisija procjenu zahtjeva za produljenje temelji na jasnim i objektivnim kriterijima usklađenima s Uredbom (EU) br. 1305/2013, koji se dostavljaju dotičnoj državi članici. Komisija dotičnu državu članicu obavještava o razlozima kojima se obrazlaže odbijanje produljenja te, ako je moguće, daje posebne preporuke o tome kako poboljšati obavijest kako bi bila primjenjiva. U roku od četiri tjedna nakon što joj Komisija dostavi te preporuke, dotična država članica može dostaviti ažuriranu obavijest u kojoj objašnjava kako će provesti preporuke Komisije o primjenjivosti produljenja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – podstavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obavijest iz drugog podstavka ne dovodi u pitanje potrebu podnošenja zahtjeva za izmjenu programa ruralnog razvoja za godinu 2021. kako je navedeno u članku 11. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013. Izmjenom se nastoji održati barem ista ukupna razina rashoda EPFRR-a za mjere iz članka 59. stavka 6. te uredbe.

Obavijest iz drugog podstavka ne dovodi u pitanje potrebu podnošenja zahtjeva za izmjenu programa ruralnog razvoja za godinu 2021. i, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove Uredbe, za godinu 2022., kako je navedeno u članku 11. točki (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013. Takvom izmjenom ne uzima se u obzir ograničenje godišnjih izmjena kako je predviđeno pravilima usvojenima na temelju članka 12. Uredbe Komisije (EU) br. 1305/2013. Tom se izmjenom jamči isti postotak rashoda EPFRR-a za mjere iz članka 59. stavka 6. Uredbe (EU)  br. 1305/2013.br. 1305/2013.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 2. – podstavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za države članice koje ne odluče iskoristiti mogućnost iz stavka 1. ovog članka, članak [8.] Uredbe (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.] primjenjuje se na neiskorištena sredstva za godinu 2021. iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013.

Za države članice koje ne odluče iskoristiti mogućnost iz stavka 1. ovog članka, članak [8.] Uredbe (EU) …/… [Uredba o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.  2027.] primjenjuje se na neiskorištena sredstva za godinu 2021., kako je utvrđeno Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1305/2013., i, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, na sredstva za godinu 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 2. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica odluči iskoristiti mogućnost iz stavka 1. samo u odnosu na neke regionalne programe, sredstva iz prvog podstavka ovog stavka jednaka su iznosu koji je za tu državu članicu naveden za 2021. u Prilogu I. Uredbi (EU) No 1305/2013, umanjenom za dodjele proračunskih sredstava prijavljene u skladu sa stavkom 2. prvim podstavkom za regionalne programe koji se produljuju.

Ako država članica odluči iskoristiti mogućnost iz stavka 1. samo u odnosu na neke regionalne programe, sredstva iz prvog podstavka ovog stavka jednaka su iznosu koji je za tu državu članicu naveden za 2021. u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 i, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, iznosu za godinu 2022., umanjenom za dodjele proračunskih sredstava prijavljene u skladu sa stavkom 2. prvim podstavkom za regionalne programe koji se produljuju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za programe za koje države članice odluče produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove Uredbe, upućivanja na razdoblja i rokove iz članka 50. stavka 1., članka 51. stavka 1., članka 57. stavka 2., članka 65. stavaka 2. i 4. i članka 76. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 produljuju se za jednu godinu.

2. Za programe za koje države članice odluče produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove Uredbe, upućivanja na razdoblja i rokove iz članka 50. stavka 1., članka 51. stavka 1., članka 57. stavka 2., članka 65. stavaka 2. i 4. i članka 76. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 produljuju se za duljinu trajanja prijelaznog razdoblja iz članka -1. ove uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U slučaju država članica koje su odlučile produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove Uredbe, države članice i Komisija nastavljaju primjenjivati sporazum o partnerstvu za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 kao strateški dokument u odnosu na potpore koje se dodjeljuju iz EPFRR-a za godinu 2021.

3. U slučaju država članica koje su odlučile produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove uredbe, države članice i Komisija nastavljaju primjenjivati sporazum o partnerstvu za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 kao strateški dokument u odnosu na potpore koje se dodjeljuju iz EPFRR-a tijekom prijelaznog razdoblja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihvatljivost određenih vrsta rashoda u 2021.

Prihvatljivost određenih vrsta rashoda tijekom prijelaznog razdoblja

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 65. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, članak 2. stavak 2. ove Uredbe i članak 38. Uredbe (EU) br. 1306/2013, izdaci iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1310/2013 i članka 16. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014 prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a iz sredstava za 2021. namijenjenih za programe koji primaju potporu iz EPFRR-a i za koje su države članice odlučile produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove Uredbe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Ne dovodeći u pitanje članak 65. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, članak 2. stavak 2. ove Uredbe i članak 38. Uredbe (EU) br. 1306/2013, izdaci iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1310/2013 i članka 16. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014 prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a iz sredstava za prijelazno razdoblje namijenjenih za programe koji primaju potporu iz EPFRR-a i za koje su države članice odlučile produljiti razdoblje 2014.  2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove uredbe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) predmetni je izdatak predviđen u odgovarajućem programu ruralnog razvoja za 2021.;

(a) predmetni je izdatak predviđen u odgovarajućem programu ruralnog razvoja za godine obuhvaćene prijelaznim razdobljem;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Glava I. – poglavlje II. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjena članaka od 25. do 28. Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] za programsku godinu 2021.

Primjena članaka od 25. do 28. Uredbe (EU) [nova Uredba o zajedničkim odredbama] za programsku godinu 2021. i, po potrebi, 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima prije 1. siječnja 2020. smatraju se zakonitima i pravilnima od 1. siječnja 2021. Vrijednost tih prava koja se smatra zakonitom i pravilnom vrijednost je za kalendarsku godinu 2020. koja vrijedi na dan 31. prosinca 2020. To ne dovodi u pitanje relevantne članke prava Unije koji se odnose na vrijednost prava na plaćanje za kalendarske godine od 2021. nadalje, a posebno članak 22. stavak 5. i članak 25. stavak 12. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

1. Prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima prije 1. siječnja 2020. smatraju se zakonitima i pravilnima od 1. siječnja 2020. Vrijednost tih prava koja se smatra zakonitom i pravilnom vrijednost je za kalendarsku godinu 2019. koja vrijedi na dan 31. prosinca 2019. To ne dovodi u pitanje relevantne članke prava Unije koji se odnose na vrijednost prava na plaćanje za kalendarske godine od 2020. nadalje, a posebno članak 22. stavak 5. i članak 25. stavak 12. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Godina zahtjeva 2020. financirat će se iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. (VFO). Na početku provedbe novog višegodišnjeg financijskog okvira treba se osigurati pravna sigurnost i jasnoća na način da se od 1. siječnja 2020. sva prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima prije tog dana smatraju pravnima i zakonitima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Stavak 1. ne primjenjuje se na prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima na temelju činjenično netočnih zahtjeva, osim u slučajevima u kojima poljoprivrednik opravdano nije mogao zamijetiti pogrešku.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se na prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima na temelju činjenično netočnih zahtjeva ili kršenjem pravila o sukobu interesa, kako je utvrđeno u članku 61. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća1a, osim u slučajevima u kojima poljoprivrednik opravdano nije mogao zamijetiti pogrešku.

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Rashodi povezani s pravnim obvezama prema korisnicima nastali u okviru mjera iz članaka 23., 39. i 43. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/200519 koje primaju potporu na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a i u razdoblju 2022. – 2027. obuhvaćenom strateškim planom u okviru ZPP-a ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. Rashodi povezani s pravnim obvezama prema korisnicima nastali u okviru mjera iz članaka 23., 39. i 43. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/200519 koje primaju potporu na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a i u razdoblju 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, u razdoblju 2023. – 2027., obuhvaćenom strateškim planom u okviru ZPP-a ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

__________________

__________________

19 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

19 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ti su rashodi predviđeni u odgovarajućem strateškom planu u okviru ZPP-a za razdoblje 2022. – 2027. u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o planu u okviru ZPP-a] i usklađeni su s Uredbom (EU) [Horizontalna uredba];

(a) ti su rashodi predviđeni u odgovarajućem strateškom planu u okviru ZPP-a za razdoblje 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, za razdoblje 2023. – 2027. u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i usklađeni su s Uredbom (EU) [Horizontalna uredba];

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prvi podstavak primjenjuje se i na pravne obveze prema korisnicima preuzete u skladu s odgovarajućim mjerama iz Uredbe (EZ) br. 1257/1999 za koje se pruža potpora u okviru Uredbe (EZ) br. 1305/2013.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Prijelaznim odredbama također bi trebale biti dopuštene dugoročne regulativne obveze preuzete u okviru programa ruralnog razvoja prije razdoblja 2014. – 2020. Tim će se pristupom omogućiti plaćanja za obveze, npr. za pošumljavanje u okviru programa ruralnog razvoja za razdoblje 2004. – 2006. Zbog toga bi članak 6. stavak 1. trebalo dopuniti dodatnim stavkom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Rashodi povezani s pravnim obvezama prema korisnicima nastali u okviru višegodišnjih mjera iz članaka 28., 29., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i rashodi povezani s pravnim obvezama koje se odnose na razdoblje nakon 1. siječnja 2024., ili nakon 1. siječnja 2025. u državama članicama koje su odlučile produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove Uredbe, nastali na temelju članaka od 14. do 18., članka 19. stavka 1. točaka (a) i (b), članka 20., članaka od 22. do 27., 35., 38., 39. i 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 i na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013, prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a u razdoblju 2022. – 2027. obuhvaćenom strateškim planom u okviru ZPP-a ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2. Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz drugog podstavka sljedeći rashodi prihvatljivi su za doprinos EPFRR-a u razdoblju 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, u razdoblju 2023. – 2027., obuhvaćenom strateškim planom u okviru ZPP-a:

 

(a) rashodi povezani s pravnim obvezama prema korisnicima nastali u okviru višegodišnjih mjera iz članaka 28., 29., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

 

(b) rashodi povezani s pravnim obvezama koje se odnose na razdoblje nakon 1. siječnja 2024., ili nakon 1. siječnja 2025. u državama članicama koje su odlučile produljiti razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. ove uredbe, iz članaka od 14. do 18., članka 19. stavka 1. točaka (a) i (b), članka 20., članaka od 22. do 27., 35., 38., 39. i 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 i na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

 

U nastavku su izneseni uvjeti prihvatljivosti za doprinos iz EPFRR-a u razdoblju 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, u razdoblju 2023. – 2027., obuhvaćenom strateškim planom u okviru ZPP-a, iz prvog podstavka:

(a) ti su rashodi predviđeni u odgovarajućem strateškom planu u okviru ZPP-a za razdoblje 2022. – 2027. u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i usklađeni su s Uredbom (EU) [Horizontalna uredba];

(a) ti su rashodi predviđeni u odgovarajućem strateškom planu u okviru ZPP-a za razdoblje 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, za razdoblje 2023. – 2027. u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i usklađeni su s Uredbom (EU) [Horizontalna uredba];

(b) primjenjuje se stopa doprinosa EPFRR-a za odgovarajuću intervenciju utvrđena u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a];

(b) primjenjuje se stopa doprinosa EPFRR-a za odgovarajuću intervenciju utvrđena u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu s Uredbom (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a];

(c) integrirani sustav iz članka 63. stavka 2. Uredbe (EU) [Horizontalna uredba] primjenjuje se na pravne obveze preuzete u okviru mjera koje odgovaraju vrstama intervencija po površini i životinji iz glave III. poglavlja II. i IV. Uredbe (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i relevantne operacije jasno su navedene; te

(c) integrirani sustav iz članka 63. stavka 2. Uredbe (EU) [Horizontalna uredba] primjenjuje se na pravne obveze preuzete u okviru mjera koje odgovaraju vrstama intervencija po površini i životinji iz glave III. poglavlja II. i IV. Uredbe (EU) [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i relevantne operacije jasno su navedene; te

(d) plaćanja za pravne obveze iz točke (c) izvršavaju se u razdoblju utvrđenom u članku 42. Uredbe (EU) [Horizontalna uredba].

(d) plaćanja za pravne obveze iz točke (c) izvršavaju se u razdoblju utvrđenom u članku 42. Uredbe (EU) [Horizontalna uredba].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Programi rada za potporu sektoru maslinova ulja i stolnih maslina iz članka 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2021. produljuju se i završavaju 31. prosinca 2021. Relevantne organizacije proizvođača priznate u skladu s člankom 152. Uredbe (EU) br. 1308/2013, relevantna udruženja organizacija proizvođača priznata u skladu s člankom 156. te uredbe i relevantne sektorske organizacije priznate u skladu s člankom 157. te uredbe izmjenjuju svoje programe rada kako bi se uzelo u obzir to produljenje. Izmijenjeni programi rada dostavljaju se Komisiji do 31. prosinca 2020.

1. Programi rada za potporu sektoru maslinova ulja i stolnih maslina iz članka 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2021. produljuju se i završavaju na kraju prijelaznog razdoblja. Relevantne organizacije proizvođača priznate u skladu s člankom 152. Uredbe (EU) br. 1308/2013, relevantna udruženja organizacija proizvođača priznata u skladu s člankom 156. te uredbe i relevantne sektorske organizacije priznate u skladu s člankom 157. te uredbe izmjenjuju svoje programe rada kako bi se uzelo u obzir to produljenje. Izmijenjeni programi rada dostavljaju se Komisiji do 31. prosinca 2020. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. ove uredbe, do 31. prosinca 2021.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Priznata organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća koja ima operativni program iz članka 33. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji je država članica odobrila za razdoblje nakon 31. prosinca 2021. dostavlja do 15. rujna 2021. toj državi članici zahtjev u kojem traži:

Priznata organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća koja ima operativni program iz članka 33. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji je država članica odobrila za razdoblje nakon isteka prijelaznog razdoblja do 15. rujna 2021. toj državi članici može dostaviti zahtjev u kojem traži:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako priznata organizacija proizvođača ne dostavi zahtjev do 15. rujna 2021., njezin operativni program odobren u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 završava 31. prosinca 2021.

Ako priznata organizacija proizvođača ne dostavi zahtjev, na njezin operativni program primjenjuje se stavak 6. do kraja tog programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Programi potpore u sektoru vina iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1308/2013 završavaju 15. listopada 2023. Članci od 39. do 54. Uredbe (EU) br. 1308/2013 nastavljaju se primjenjivati nakon 31. prosinca 2021. u odnosu na rashode koji nastaju i plaćanja koja se izvrše za operacije provedene u skladu s tom uredbom prije 16. listopada 2023. u okviru programa potpore iz članaka od 39. do 52. te uredbe.

3. Programi potpore u sektoru vina iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1308/2013 završavaju 15. listopada 2023. Članci od 39. do 54. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu se nastaviti primjenjivati u razdoblju nakon isteka prijelaznog razdoblja na operacije odabrane u skladu s tom uredbom prije 16. listopada 2023. u pogledu rashoda koji nastaju i plaćanja koja se izvrše u okviru programa potpore iz članaka od 39. do 52. te uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Nacionalni programi u sektoru pčelarstva iz članka 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 završavaju 31. srpnja 2022. Članci 55., 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1308/2013 nastavljaju se primjenjivati nakon 31. prosinca 2021. u odnosu na rashode koji nastaju i plaćanja koja se izvrše za operacije provedene u skladu s tom uredbom prije 1. kolovoza 2022. u okviru programa potpore iz članka 55 te uredbe.

4. Nacionalni programi u sektoru pčelarstva iz članka 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 završavaju 31. srpnja 2022. Članci 55., 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu se nastaviti primjenjivati u razdoblju nakon isteka prijelaznog razdoblja na operacije odabrane u skladu s tom uredbom prije 1. kolovoza 2022. u pogledu rashoda koji nastaju i plaćanja koja se izvrše u okviru programa potpore iz članka 55. te uredbe.

</Amend>

 <Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Kada je riječ o programima potpore iz stavaka 3. i 4. ovog članka, članak 7. stavak 3., članci 9., 21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., od 70. do 75., 77., od 91. do 97., 99., 100., članak 102. stavak 2. te članci 110. i 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i relevantne odredbe delegiranih i provedbenih akata povezane s tim člancima nastavljaju se primjenjivati nakon 31. prosinca 2021. u odnosu na rashode koji nastaju i plaćanja koja se izvrše za operacije provedene u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 nakon tog datuma do završetka programa potpore iz stavaka 3. i 4. ovog članka.

6. Kada je riječ o programima potpore iz stavaka 3. i 4. ovog članka, članak 7. stavak 3., članci 9., 21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., od 70. do 75., 77., od 91. do 97., 99., 100., članak 102. stavak 2. te članci 110. i 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i relevantne odredbe delegiranih i provedbenih akata povezane s tim člancima nastavljaju se primjenjivati nakon isteka prijelaznog razdoblja u odnosu na rashode koji nastaju i plaćanja koja se izvrše za operacije provedene u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 nakon tog datuma do završetka programa potpore iz stavaka 3. i 4. ovog članka i do kraja operativnih programa iz stavka 2. ovog članka, gdje je to primjenjivo.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka -1. (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 17. – stavak 6.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) u članku 17. dodaje se sljedeći stavak:

 

„6.a Države članice mogu nastaviti preuzimati nove pravne obveze prema korisnicima tijekom prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća [Prijelazna uredba]. Zahtjevi za potporu podneseni prije 2021. koji nisu odobreni zbog nedostatka financijskih sredstava za potporu u dotičnom programu i dalje su prihvatljivi tijekom tog prijelaznog razdoblja.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U ovoj bi se Uredbi trebala pojasniti mogućnost prijenosa zahtjeva povezanih s ulaganjem u fizičku imovinu koji nisu odobreni u tekućem programskom razdoblju zbog nedostatka sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 28. – stavak 5. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za nove obveze koje se preuzimaju od 2021. države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju kraće razdoblje od jedne do tri godine. Ako države članice predvide godišnje produljenje obveza nakon isteka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom, od 2021. produljenje ne smije biti dulje od jedne godine. Od 2021. države članice za nove obveze koje izravno proizlaze iz obveze izvršene u početnom razdoblju u svojim programima ruralnog razvoja određuju razdoblje od jedne godine.;

Za nove obveze koje se preuzimaju od početka prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU) .../2020 Europskog parlamenta i Vijeća [Prijelazna uredba] države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju kraće razdoblje od jedne do pet godina. Međutim, ako je to potrebno radi ostvarivanja ili održavanja željenih koristi za okoliš i klimu, države članice mogu odrediti dulje razdoblje za nove obveze. U tom slučaju države članice uzimaju u obzir da te obveze treba prilagoditi pri izradi i sadržaju strateškog plana u okviru ZPP-a. Ako države članice predvide godišnje produljenje postojećih obveza nakon završetka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom, produljenje ne traje dulje od jedne godine nakon početka prijelaznog razdoblja. Ako potpora korisnicima padne ispod razine dodijeljene u prethodnom razdoblju planiranja, država članica korisnicima može pružiti mogućnost odabira izuzeća od pravne obveze prije isteka njezina prvobitnog roka.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 3. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za nove obveze koje se preuzimaju od 2021. države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju kraće razdoblje od jedne do tri godine. Ako države članice predvide godišnje produljenje za održavanje ekološkog uzgoja nakon isteka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom, od 2021. produljenje ne smije biti dulje od jedne godine. Od 2021. države članice za nove obveze u pogledu održavanja koje izravno proizlaze iz obveze izvršene u početnom razdoblju u svojim programima ruralnog razvoja određuju razdoblje od jedne godine.

Za nove obveze koje se preuzimaju od početka prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba] države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju razdoblje od jedne do pet godina. Međutim, države članice uzimaju u obzir da te obveze treba prilagoditi pri izradi i u sadržaju strateškog plana u okviru ZPP-a te da treba zadržati željene koristi za okoliš i klimu. Ako države članice predvide godišnje produljenje postojećih obveza nakon završetka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom, produljenje ne traje dulje od jedne godine nakon početka prijelaznog razdoblja. Ako potpora korisnicima padne ispod razine dodijeljene u prethodnom razdoblju planiranja, država članica korisnicima može pružiti mogućnost odabira izuzeća od pravne obveze prije isteka njezina prvobitnog roka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 2.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 31. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a) u članku 31. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Osim plaćanja predviđenih u stavku 2., države članice mogu u razdoblju od 2014. do 2020. odobriti plaćanja određena u okviru ove mjere korisnicima na područjima koja su ispunjavala uvjete na temelju članka 36. točke (a) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. Za korisnike na područjima koja više ne ispunjavaju uvjete prema novom razgraničenju iz članka 32. stavka 3. ta se plaćanja postupno umanjuju tijekom razdoblja od najviše četiri godine. Navedeno razdoblje započinje od datuma dovršetka razgraničenja u skladu s člankom 32. stavkom 3., a najkasnije 2019. Navedena plaćanja započinju na razini od najviše 80 % prosječnog plaćanja utvrđenog u programu za programsko razdoblje 2007.2013. u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i završavaju najkasnije 2020. na razini od najviše 20 %. Kada primjena postupnog smanjivanja razine plaćanja rezultira razinom plaćanja od 25 EUR, država članica može nastaviti plaćanja na toj razini do dovršetka razdoblja postupnog ukidanja.

5. Osim plaćanja predviđenih u stavku 2., države članice mogu u razdoblju od 2014. do 2020. odobriti plaćanja određena u okviru ove mjere korisnicima na područjima koja su ispunjavala uvjete na temelju članka 36. točke (a) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. Za korisnike na područjima koja više ne ispunjavaju uvjete prema novom razgraničenju iz članka 32. stavka 3. ta se plaćanja postupno umanjuju tijekom razdoblja od najviše četiri godine. Navedeno razdoblje započinje od datuma dovršetka razgraničenja u skladu s člankom 32. stavkom 3., a najkasnije 2019. Navedena plaćanja započinju na razini od najviše 80 % prosječnog plaćanja utvrđenog u programu za programsko razdoblje 2007. – 2013. u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i završavaju najkasnije na kraju prijelaznog razdoblja iz članka 1. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba] na razini od najviše 20 %. Kada primjena postupnog smanjivanja razine plaćanja rezultira razinom plaćanja od 25 EUR, država članica može nastaviti plaćanja na toj razini do dovršetka razdoblja postupnog ukidanja.

Odstupajući od prvog podstavka, ako se postupno smanjena plaćanja počnu isplaćivati tek u 2019., ta plaćanja započinju na razini od najviše 80 % prosječnog plaćanja utvrđenog u programskom razdoblju 2014. 2020. Razina plaćanja utvrđuje se na način da konačna razina u 2020. iznosi polovinu početne razine.

Odstupajući od prvog podstavka, ako se postupno smanjena plaćanja počnu isplaćivati tek u 2019., ta plaćanja započinju na razini od najviše 80 % prosječnog plaćanja utvrđenog u programskom razdoblju 2014. 2020. Razina plaćanja utvrđuje se na način da konačna razina u 2020. iznosi polovinu početne razine. Države članice mogu nastaviti pružati potporu na toj razini tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 1. Uredbe (EU) .../...[Prijelazna uredba].

Nakon provedbe razgraničenja, korisnici u područjima koja ispunjavaju uvjete primaju puni iznos utvrđen u ovoj mjeri.

Nakon provedbe razgraničenja, korisnici u područjima koja ispunjavaju uvjete primaju puni iznos utvrđen u ovoj mjeri.ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Produljeno prijelazno razdoblje za područja s prirodnim ograničenjima koja u okviru novog razgraničenja više ne ispunjavaju uvjete za potporu osigurava neometanu prilagodbu novim uvjetima za poljoprivrednike u tim područjima. Izmjenom se osiguravaju sigurnost i kontinuitet potpore europskim poljoprivrednicima iz područja u nepovoljnom položaju tijekom prijelaznog razdoblja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 33. – stavak 2. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za nove obveze koje se preuzimaju od 2021. države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju kraće razdoblje od jedne do tri godine. Ako države članice predvide godišnje produljenje obveza nakon isteka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom, od 2021. produljenje ne smije biti dulje od jedne godine.

Za nove obveze koje se preuzimaju od početka prijelaznog razdoblja države članice u svojim programima ruralnog razvoja određuju kraće razdoblje od jedne do pet godina. Međutim, ako je to potrebno radi ostvarivanja ili održavanja željenih koristi za dobrobit životinja, države članice mogu odrediti dulje razdoblje za nove obveze. U tom slučaju države članice uzimaju u obzir da te obveze treba prilagoditi pri izradi i u sadržaju strateškog plana u okviru ZPP-a. Države članice mogu predvidjeti produljenje obveza nakon isteka početnog razdoblja u skladu s prvim podstavkom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 38. – stavak 3. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a) Članak 38. stavak 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Potpora na temelju članka 36. stavka 1. točke (b) dodjeljuje se isključivo za pokrivanje gubitaka nastalih nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka, najezdom nametnika ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika ili okolišnog incidenta koji uništavaju više od 30 % prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika u proteklom trogodišnjem razdoblju ili prosječne trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjem razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Za izračun godišnje proizvodnje poljoprivrednika mogu se koristiti indeksi. Metoda izračuna mora omogućiti određivanje stvarnog gubitka pojedinog poljoprivrednika u određenoj godini.

Potpora na temelju članka 36. stavka 1. točke (b) dodjeljuje se isključivo za pokrivanje gubitaka nastalih nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka, najezdom nametnika ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika ili okolišnog incidenta koji uništavaju više od 20 % prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika u proteklom trogodišnjem razdoblju ili prosječne trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjem razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Za izračun godišnje proizvodnje poljoprivrednika mogu se koristiti indeksi. Metoda izračuna mora omogućiti određivanje stvarnog gubitka pojedinog poljoprivrednika u određenoj godini.ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovom se izmjenom želi predvidjeti da bi se po novome u kontekstu upravljanja rizicima isplata naknada pokrenula pri padu prihoda od najmanje 20 %. Ona je dio niza izmjena donesenih u okviru Skupne uredbe i usklađena je s prijedlogom Komisije iz članka 70. Uredbe o strateškim planovima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 3.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 39. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3b) U članku 39. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Potpora utvrđena u članku 36. stavku 1. točki (c) dodjeljuje se samo u slučaju pada prihoda od preko 30 % prosječnog godišnjeg prihoda pojedinog poljoprivrednika u prethodnom trogodišnjem razdoblju ili prosječnog trogodišnjeg prihoda na temelju prethodnog petogodišnjeg razdoblja, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Za potrebe članka 36. stavka 1. točke (c) prihod podrazumijeva zbroj prihoda koje poljoprivrednik ostvari na tržištu, uključujući bilo kakav oblik javne potpore, umanjen za iznos ulaznih troškova. Plaćanjima poljoprivrednicima iz uzajamnog fonda nadoknađuje se manje od 70 % izgubljenog prihoda u onoj godini u kojoj proizvođač postaje prihvatljiv za primanje takve pomoći. Za izračun godišnjeg gubitka prihoda poljoprivrednika mogu se koristiti indeksi.

„1. Potpora utvrđena u članku 36. stavku 1. točki (c) dodjeljuje se samo u slučaju pada prihoda od preko 20 % prosječnog godišnjeg prihoda pojedinog poljoprivrednika u prethodnom trogodišnjem razdoblju ili prosječnog trogodišnjeg prihoda na temelju prethodnog petogodišnjeg razdoblja, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Za potrebe članka 36. stavka 1. točke (c) prihod podrazumijeva zbroj prihoda koje poljoprivrednik ostvari na tržištu, uključujući bilo kakav oblik javne potpore, umanjen za iznos ulaznih troškova. Plaćanjima poljoprivrednicima iz uzajamnog fonda nadoknađuje se manje od 70 % izgubljenog prihoda u onoj godini u kojoj proizvođač postaje prihvatljiv za primanje takve pomoći. Za izračun godišnjeg gubitka prihoda poljoprivrednika mogu se koristiti indeksi.ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovom se izmjenom želi predvidjeti da bi se po novome u kontekstu upravljanja rizicima isplata naknada pokrenula pri padu prihoda od najmanje 20 %. Ona je dio niza izmjena donesenih u okviru Skupne uredbe i usklađena je s prijedlogom Komisije iz članka 70. Uredbe o strateškim planovima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 5.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 51. – stavak 2. – podstavak 3.a (novai</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) U članku 51. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

 

 „Ako država članica odluči iskoristiti mogućnost iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], ona može odlučiti povećati ograničenje od 4 % iz ovog stavka do najviše 6 % tijekom prijelaznog razdoblja iz članka -1. te uredbe. Iznos takvog povećanja nadoknađuje se nižim postotkom tehničke pomoći u razdoblju 2022. – 2027. ili, ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. te uredbe, u razdoblju 2023.– 2027.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Izmjene koje se predlažu u sklopu nove reforme ZPP-a zahtijevat će opsežno planiranje i preuzimanje obveza u poljoprivrednom sektoru i nacionalnim upravama pri provedbi i ispunjavanju ciljeva i ambicija. Ako bi se državama članicama omogućilo da upotrijebe veći postotak sredstava dodijeljenih za tehničku pomoć tijekom prijelaznog razdoblja, pomoglo bi im se da pravilno razviju potrebne instrumente i mjere za ostvarivanje zadanih ciljeva. Veći iznos za tehničku pomoć trebao bi se nadoknaditi nakon prijelaznog razdoblja te ga stoga ne bi trebalo nametnuti poljoprivrednicima.

</Amend>

 <Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 6. – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 1. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje stavke 5., 6. i 7., ukupni iznos potpore Unije ruralnom razvoju u skladu s ovom Uredbom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. iznosi najviše 11 258 707 816 EUR, prema tekućim cijenama, u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027.”;

Ne dovodeći u pitanje stavke 5., 6. i 7., ukupni iznos potpore Unije ruralnom razvoju u skladu s ovom uredbom za prijelazno razdoblje iz članka -1. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba] iznosi najviše X* EUR, prema tekućim cijenama, u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. 2027.

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka 9.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 82.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) na kraju glave VIII. dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 82a

 

Nacionalne fiskalne mjere

 

Kako bi se ograničio utjecaj varijabilnosti prihoda, članci 107., 108. i 109. UFEU-a ne primjenjuju se na nacionalne fiskalne mjere na temelju kojih države članice odluče odstupiti od općih fiskalnih pravila dopuštajući da se osnovica poreza na dohodak za poljoprivrednike izračunava na temelju višegodišnjeg razdoblja, uključujući prijenosom dijela osnovice poreza na dohodak ili omogućujući izuzimanje iznosa uplaćenih na namjenski račun za poljoprivredne pričuve.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovom se izmjenom nastoji predvidjeti primjena nove regulatorne mjere predložene u okviru Uredbe COM(2018)392 o strateškim planovima u okviru ZPP-a (njezina članka 133.), koju je Komisija donijela u travnju 2019. Njezina je svrha poljoprivrednicima omogućiti da uspostave sustave preventivne štednje, a da pritom ne uđu u sustav državnih potpora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 1. – točka -1. (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1) Članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 25.

„Članak 25.

Pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru

Pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru

Pričuva namijenjena za pružanje dodatne potpore za poljoprivredni sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju („pričuva za krize u sektoru poljoprivrede”) uspostavlja se primjenom, početkom svake godine, smanjenja izravnih plaćanja pomoću mehanizma financijske discipline iz članka 26.

Pričuva namijenjena za pružanje dodatne potpore za poljoprivredni sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju („pričuva za krize u sektoru poljoprivrede”) uspostavlja se početkom svake godine u EFJP-u.

Ukupan iznos pričuve je 2.800 milijuna eura u jednakim godišnjim obrocima od 400 milijuna eura (po cijenama iz 2011.) za razdoblje od 2014. do 2020. i uključen je u naslov 2. Višegodišnjeg financijskog okvira iz Priloga Uredbi (EZ, Euratom) br. 1311/2013.

Ukupan iznos pričuve je 2.800 milijuna eura u jednakim godišnjim obrocima od 400 milijuna eura (po cijenama iz 2011.) za razdoblje od 2014. do 2020. i uključen je u naslov 2. Višegodišnjeg financijskog okvira iz Priloga Uredbi (EZ, Euratom) br. 1311/2013.

 

Za 2021. pričuva iznosi 400 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) te je kao dodatak proračunima EFJP-a i EPFRR-a uključena u naslov 3. višegodišnjeg financijskog okvira u skladu s Prilogom Uredbi Vijeća (EU) .../... *[VFO].

 

Početkom godina nakon 2012. iznos pričuve mora biti barem jednak početnom iznosu dodijeljenom u 2021. te se mora prilagoditi u sklopu godišnjeg proračunskog postupka ili tijekom godine kada je to primjereno s obzirom na kretanja u pogledu tržišne krize ili tržišnih perspektiva u tekućoj ili sljedećoj godini, kao i vodeći računa o raspoloživim prihodima namijenjenima za EFJP ili raspoloživim razlikama u okviru posebne gornje granice za EFJP.

 

Ako raspoloživa odobrena sredstva nisu dovoljna, financijska disciplina može se koristiti kao krajnja mjera za financiranje pričuve do iznosa za 2021. iz trećeg stavka ovog članka.

 

Odstupajući od članka 12. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća*, odobrena sredstva pričuve za koja nije preuzeta obveza prenose se bez vremenskog ograničenja radi financiranja pričuve u sljedećim financijskim godinama.ˮ

 

__________________

 

* Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).ˮ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu sa stajalištem o višegodišnjem financijskom okviru Europskog parlamenta ovom se izmjenom u članku o pričuvi za krize nastoji utvrditi da bi početni kapital takve pričuve za razdoblje od 2021. do 2027. trebao biti pridodan proračunu ZPP-a i stavljen u pričuvu na početku programskog razdoblja. Nadalje, kako se taj novac ne bi izgubio na kraju prve godine, trebalo bi predvidjeti reformu funkcioniranja pričuve kako bi se omogućio prijenos sredstava za koja nije preuzeta obveza iz 2021. u naredne godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) u članku 25. dodaje se sljedeći treći podstavak:

Briše se.

„Za 2021. iznos pričuve je 400 milijuna EUR (prema cijenama iz 2011.) i uključen je u naslov 3 višegodišnjeg financijskog okvira kako je navedeno u Prilogu Uredbi Vijeća (EU) [xxxx/xxxx]* [VFO].ˮ

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1306/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 35. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Za programe za koje države članice odluče produljiti razdoblje 2014.–2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) [XXXX/XXXX] [ova Uredba] ne odobrava se predfinanciranje za sredstva namijenjena za 2021.”;

5. Za programe za koje države članice odluče produljiti razdoblje 2014. 2020. u skladu s člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) [XXXX/XXXX] [ova Uredba] ne odobrava se predfinanciranje za sredstva namijenjena za prijelazno razdoblje iz članka -1. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 6. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za 2021. države članice obavješćuju Komisiju o odlukama donesenima u skladu s ovim člankom i o svim procijenjenim rezultatima smanjenja do 1. kolovoza 2020.

„Za svaku godinu prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU) .../...Europskog parlamenta i Vijeća [Prijelazna uredba] države članice obavješćuju Komisiju o odlukama donesenima u skladu s ovim člankom i o svim procijenjenim rezultatima smanjenja do 1. kolovoza prethodne godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 1. – podstavak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 1. kolovoza 2020. države članice mogu odlučiti staviti na raspolaganje, kao dodatnu potporu koja se financira iz EPFRR-a u financijskoj godini 2022., do 15 % svojih godišnjih nacionalnih gornjih granica za kalendarsku godinu 2021. navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 1. kolovoza 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.

Do 31. prosinca 2020. države članice mogu odlučiti staviti na raspolaganje, kao dodatnu potporu koja se financira iz EPFRR-a u financijskoj godini 2022., do 15 % svojih godišnjih nacionalnih gornjih granica za kalendarsku godinu 2021. navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 1. – podstavak 7.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], države članice mogu odlučiti staviti na raspolaganje, kao dodatnu potporu koja se financira u okviru EPFRR-a u financijskoj godini 2023., do 15 % svojih godišnjih nacionalnih gornjih granica za kalendarsku godinu 2022., navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.ˮ

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 2. – podstavak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 1. kolovoza 2020., države članice koje za financijsku godinu 2022. ne donesu odluku iz stavka 1. mogu odlučiti za izravna plaćanja staviti na raspolaganje do 15 % ili, u slučaju Bugarske, Estonije, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske, do 25 % iznosa namijenjenog za potporu koja se financira iz EPFRR-a u financijskoj godini 2022. na temelju zakonodavstva Unije donesenog nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) [xxxx/xxxx]*[VFO]. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za potporu koja se financira iz EPFRR-a. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 1. kolovoza 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.

Do 31. prosinca 2020., države članice koje za financijsku godinu 2022. ne donesu odluku iz stavka 1. mogu odlučiti za izravna plaćanja staviti na raspolaganje do 15 % ili, u slučaju Bugarske, Estonije, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske, do 25 % iznosa namijenjenog za potporu koja se financira iz EPFRR-a u financijskoj godini 2022. na temelju zakonodavstva Unije donesenog nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) [xxxx/xxxx]*[VFO]. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za potporu koja se financira iz EPFRR-a. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.

_______________

_______________

* Uredba Vijeća (EU) […] od […] [o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027.] (SL …..)”;

* Uredba Vijeća (EU) […] od […] [o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027.] (SL …..)”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 14. – stavak 2. – podstavak 7.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], države članice koje za financijsku godinu 2023. ne donesu odluku iz stavka 1. ovog članka mogu do 31. prosinca 2020. odlučiti staviti na raspolaganje za izravna plaćanja do 15 % ili, u slučaju Bugarske, Estonije, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske, do 25 % iznosa namijenjenog za potporu koja se financira iz EPFRR-a u financijskoj godini 2023. na temelju zakonodavstva Unije donesenog nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) .../... [VFO]. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za potporu koja se financira iz EPFRR-a. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2020. i u njoj se navodi odabrani postotak.ˮ

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 15.a – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obavijesti za kalendarsku godinu 2021.

Obavijesti za kalendarske godine tijekom prijelaznog razdoblja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 15.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za kalendarsku godinu 2021. države članice priopćuju postotke godišnje nacionalne gornje granice iz članka 22. stavka 2., članka 42. stavka 1., članka 49. stavka 1., članka 51. stavka 1. i članka 53. stavka 6. do 1. kolovoza 2020.

Za svaku kalendarsku godinu tijekom prijelaznog razdoblja države članice priopćuju postotke godišnje nacionalne gornje granice iz članka 22. stavka 2., članka 42. stavka 1., članka 49. stavka 1., članka 51. stavka 1. i članka 53. stavka 6. do 1. kolovoza prethodne godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 4.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 22. – stavak 5. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se za kalendarsku godinu 2021. gornja granica koju je Komisija utvrdila za državu članicu u skladu sa stavkom 1. razlikuje od gornje granice iz prethodne godine zbog promjene iznosa navedenog u Prilogu II. ili kao posljedica odluke koju je ta država članica donijela u skladu sa stavkom 3. ovog članka, člankom 14. stavkom 1. ili 2., člankom 42. stavkom 1., člankom 49. stavkom 1., stavkom 51. stavkom 1. ili člankom 53., država članica linearno smanjuje ili povećava vrijednost svih prava na plaćanje i/ili smanjuje ili povećava nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve kako bi se osigurala usklađenost sa stavkom 4. ovog članka.

Ako se za svaku kalendarsku godinu tijekom prijelaznog razdoblja gornja granica koju je Komisija utvrdila za državu članicu u skladu sa stavkom 1. razlikuje od gornje granice iz prethodne godine zbog promjene iznosa navedenog u Prilogu II. ili kao posljedica odluke koju je ta država članica donijela u skladu sa stavkom 3. ovog članka, člankom 14. stavkom 1. ili 2., člankom 42. stavkom 1., člankom 49. stavkom 1., stavkom 51. stavkom 1. ili člankom 53., država članica linearno smanjuje ili povećava vrijednost svih prava na plaćanje i/ili smanjuje ili povećava nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve kako bi se osigurala usklađenost sa stavkom 4. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 5.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 6. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Za kalendarsku godinu 2021. države članice koje primjenjuju stavak 1. prvi podstavak obavješćuju Komisiju o odlukama iz stavaka 2. i 3. do 1. kolovoza 2020.”;

Države članice koje primjenjuju stavak 1. prvi podstavak obavješćuju Komisiju o odlukama iz stavaka 2. i 3. za svaku kalendarsku godinu tijekom prijelaznog razdoblja do 1. kolovoza prethodne godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 11. – podstavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon primjene prilagodbe iz članka 22. stavka 5. države članice koje su iskoristile odstupanje predviđeno u stavku 4. ovog članka mogu odlučiti da se jedinična vrijednost prava na plaćanje koja pripadaju poljoprivrednicima na dan 31. prosinca 2019., a čija je vrijednost manja od vrijednosti nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti za godinu 2020. izračunate u skladu s drugim podstavkom ovog stavka poveća kako bi se uskladila s nacionalnom ili regionalnom jediničnom vrijednošću u godini 2020. Povećanje se izračunava u skladu sa sljedećim uvjetima:

Nakon primjene prilagodbe iz članka 22. stavka 5. države članice koje su iskoristile odstupanje predviđeno u stavku 4. ovog članka, i ako se na dan 31. prosinca 2020. primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], osiguravaju da se jedinična vrijednost prava na plaćanje koja pripadaju poljoprivrednicima na dan 31. prosinca 2019. a čija je vrijednost manja od vrijednosti nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti za godinu koja slijedi nakon prijelaznog razdoblja izračunate u skladu s drugim podstavkom ovog stavka, poveća kako bi se približila iznosu nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti dotične godine. Povećanje se izračunava u skladu sa sljedećim uvjetima:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 11. – podstavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) u svrhu financiranja povećanja, sva prava na plaćanje ili dio prava na plaćanje koja poljoprivrednici imaju u svojem vlasništvu ili zakupu na dan 31. prosinca 2019., a čija je vrijednost veća od vrijednosti nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti u godini 2020. izračunate u skladu s drugim podstavkom ovog stavka smanjuju se. Smanjenje se primjenjuje na razliku između vrijednosti tih prava i nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti u godini 2020. Primjena tog smanjenja temelji se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima, koji mogu uključivati utvrđivanje maksimalnog smanjenja.

(b) u svrhu financiranja povećanja i ako se na dan 31. prosinca 2020. primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], sva prava na plaćanje ili dio prava na plaćanje koja poljoprivrednici imaju u svojem vlasništvu ili zakupu na dan 31. prosinca 2019., a čija je vrijednost veća od vrijednosti nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti za godinu koja slijedi nakon prijelaznog razdoblja izračunate u skladu s drugim podstavkom ovog stavka smanjuju se. Smanjenje se primjenjuje na razliku između vrijednosti tih prava i nacionalne ili regionalne jedinične vrijednosti u dotičnoj godini. Primjena tog smanjenja temelji se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima, koji mogu uključivati utvrđivanje maksimalnog smanjenja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 11. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna ili regionalna jedinična vrijednost za godinu 2020. iz prvog podstavka izračunava se dijeljenjem nacionalne ili regionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja u skladu s člankom 22. stavkom 1. ili člankom 23. stavkom 2. za godinu 2020., isključujući iznos nacionalne ili regionalnih rezervi, s brojem prava na plaćanje koja poljoprivrednici imaju u svojem vlasništvu ili zakupu na dan 31. prosinca 2019.

Nacionalna ili regionalna jedinična vrijednost za godine tijekom prijelaznog razdoblja iz prvog podstavka izračunava se dijeljenjem nacionalne ili regionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja u skladu s člankom 22. stavkom 1. ili člankom 23. stavkom 2. za dotičnu godinu, isključujući iznos nacionalne ili regionalnih rezervi, s brojem prava na plaćanje koja poljoprivrednici imaju u svojem vlasništvu ili zakupu na dan 31. prosinca prethodne godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 11. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje su iskoristile odstupanje iz stavka 4. mogu odlučiti zadržati vrijednost prava na plaćanje izračunatu u skladu s tim stavkom podložno prilagodbi iz članka 22. stavka 5.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 7.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 12.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12. Za kalendarsku godinu 2021. države članice mogu odlučiti primijeniti dodatnu unutarnju konvergenciju primjenom stavka 11. na odgovarajuću godinu.”;

12. Za cijelo razdoblje primjene ove Uredbe države članice moraju primjenjivati dodatnu unutarnju konvergenciju primjenom stavka 11. na odgovarajuću godinu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 8.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], države članice do 1. kolovoza 2021. za kalendarsku godinu 2022. priopćuju sve odluke iz članka 25. stavka 12. ove Uredbe.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 9.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 8. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2021. iznos rezerve koji se isključuje u skladu s drugim podstavkom prilagođava se u skladu s člankom 22. stavkom 5. drugim podstavkom. Za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2021. ne primjenjuje se treći podstavak ovog stavka.

Za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2021. i ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe .../... [Prijelazna uredba], za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2022., iznos rezerve koji se isključuje u skladu s drugim podstavkom prilagođava se u skladu s člankom 22. stavkom 5. drugim podstavkom. Za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2021. i ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe .../... [Prijelazna uredba], za sredstva koja se dodjeljuju iz rezerve u 2022., ne primjenjuje se treći podstavak ovog stavka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 10.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 37. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) u članku 37. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Države članice koje dodjeljuju prijelaznu nacionalnu potporu tijekom 2020. mogu nastaviti s tom dodjelom sredstava do kraja prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU).../... [Prijelazna uredba].ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 10.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 37. – stavak 4. – alineje 6.a i 6.b (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b) U članku 37. stavku 4. dodaju se sljedeće alineje:

 

„ – 50 % 2021. godine,

 

– ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], 50 % 2022. godine.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 3. – podstavak 2. – alineja 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Bugarska: EUR 624,11,

 Bugarska: EUR X*

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 3. – podstavak 2. – alineja 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Grčka: EUR 225,04,

 Grčka: EUR X*,

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 3. – podstavak 2. – alineja 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Španjolska: EUR 348,03,

 Španjolska: EUR X*,

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 3. – podstavak 2. – alineja 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Portugal: EUR 219,09.;

 Portugal: EUR X*.;

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1. – točka 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], iznos posebnog plaćanja za usjeve po hektaru prihvatljive površine za 2022. izračunava se tako da se prinosi iz stavka 2. pomnože sa sljedećim referentnim iznosima:

 

– Bugarska: EUR X*,

 

– Grčka: EUR X*,

 

– Španjolska: EUR X*,

 

– Portugal: EUR X*a.

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2. – točka a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 10 666 000 EUR za Grčku;

(a) X* EUR za Grčku;

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) 554 000 EUR za Francusku;

(b) X* EUR za Francusku;

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2. – točka c</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) 34 590 000 EUR za Italiju.

(c) X* EUR za Italiju.

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2.a (novai</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], financiranje Unije za programe rada iz stavka 1. za 2022. iznosi:

 

(a) X* EUR za Grčku;

 

(b) X* EUR za Francusku; te

 

(c) X* EUR za Italiju.

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za 2021. financiranje Unije za potporu organizacijama proizvođača iz stavka 1. za Njemačku iznosi 2 188 000 EUR.;

Za 2021. financiranje Unije za potporu organizacijama proizvođača iz stavka 1. za Njemačku iznosi X EUR.;

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se primjenjuje članak -1. stavak 2. Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba], za 2022. financiranje Unije za potporu organizacijama proizvođača iz stavka 1. za Njemačku iznosi X* EUR.

 

__________________

 

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzeo je stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 68. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2 a) u članku 68. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Prava sadnje dodijeljena proizvođačima u skladu s člankom 85.h, člankom 85.i ili člankom 85.k Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do 31. prosinca 2015. koja proizvođači nisu iskoristili i koja su još valjana do tog datuma mogu se pretvoriti u odobrenja na temelju ovog poglavlja od 1. siječnja 2016.

1. Prava sadnje dodijeljena proizvođačima u skladu s člankom 85.h, člankom 85.i ili člankom 85.k Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do 31. prosinca 2015. koja proizvođači nisu iskoristili i koja su još valjana do tog datuma mogu se pretvoriti u odobrenja na temelju ovog poglavlja od 1. siječnja 2016. Ta pretvorba stupa na snagu na temelju zahtjeva koji podnose ti proizvođači prije 31. prosinca 2015. Države članice mogu dopustiti proizvođačima da podnesu takav zahtjev da prava pretvore u odobrenja do 31. prosinca zadnje godine prijelaznog razdoblja iz članka -1 Uredbe (EU) .../... [Prijelazna uredba].ˮ

Ta pretvorba stupa na snagu na temelju zahtjeva koji podnose ti proizvođači prije 31. prosinca 2015. Države članice mogu dopustiti proizvođačima da podnesu takav zahtjev da prava pretvore u odobrenja do 31. prosinca 2020.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 68. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2b) u članku 68. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Odobrenja dodijeljena u skladu sa stavkom 1. imaju razdoblje valjanosti jednako razdoblju valjanosti prava sadnje iz stavka 1. Ako se ta odobrenja ne koriste, ona ističu najkasnije 31. prosinca 2018. ili, ako su države članice donijele odluku iz stavka 1. drugog podstavka, najkasnije do 31. prosinca 2023.

„2. Odobrenja dodijeljena u skladu sa stavkom 1. imaju razdoblje valjanosti jednako razdoblju valjanosti prava sadnje iz stavka 1. Ako se ta odobrenja ne koriste, ona ističu najkasnije 31. prosinca 2018. ili, ako su države članice donijele odluku iz stavka 1. drugog podstavka, najkasnije do 31. prosinca treće godine nakon prijelaznog razdoblja iz članka -1. Uredbe (EU) .../.... [Prijelazna uredba].ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.c (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 167.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c) u glavi II. poglavlju III. odjeljku 4. dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 167a

 

Tržišna pravila za poboljšanje i stabiliziranje funkcioniranja zajedničkog tržišta u sektoru maslinovog ulja

 

1. Kako bi se poboljšalo i stabiliziralo funkcioniranje zajedničkog tržišta maslinovog ulja, države članice proizvođači mogu utvrditi tržišna pravila kako bi uredile ponudu. Ta pravila moraju biti u skladu su s ciljem koji se želi postići te ne smiju:

 

(a) odnositi se na transakcije nakon prvog stavljanja na tržište dotičnog proizvoda;

 

(b) dopustiti dogovor o cijenama, uključujući slučajeve kada su cijene postavljene kao smjernice ili preporuke;

 

(c) onemogućiti preveliki udio uroda koji bi inače bio dostupan;

 

2. Pravila iz stavka 1. priopćuju se gospodarskim subjektima njihovim objavljivanjem u punoj i službenoj objavi dotične države članice.

 

3. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj odluci donesenoj na temelju ovog članka.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uključivanje novog članka kako bi se u sektoru maslinova ulja mogao primijeniti mehanizam sličan onome iz članka 167. Uredbe (EU) 1308/2013 za sektor vina, što bi omogućilo zadovoljavanje posebnih potreba sektora poboljšanjem njegove ovlasti za samoregulaciju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.d (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 211. – stavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d) u članku 211. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2a Odstupajući od stavka 1., u svrhu ograničenja učinaka promjenjivosti prihoda poticanjem poljoprivrednika na štednju tijekom uspješnih godina kako bi se mogli nositi s lošim godinama, članci 107., 108. i 109. UFEU-a ne primjenjuju se na nacionalne fiskalne mjere kojima države članice odluče odstupiti od općih poreznih pravila dopuštanjem da se osnovica poreza na dohodak za poljoprivrednike izračunava na temelju višegodišnjeg razdoblja, među ostalim prijenosom dijela porezne osnovice, uključujući odgodu dijela porezne osnovice, ili dopuštanjem izuzimanja iznosa uplaćenih na namjenski račun za poljoprivredne pričuve.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da se suoče s promjenjivosti prihoda, države članice mogu prilagoditi svoje nacionalne fiskalne mjere kako bi se omogućio izračun osnove na temelju višegodišnjeg razdoblja ili privremeno isključenje iznosa deponiranih u namjenske štedne račune. Takve mjere trebaju biti izuzete od primjene pravila o državnoj potpori.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 2.e (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 214.a – stavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2e) U članku 214.a nakon prvog stavka umeće se sljedeći stavak:

 

„Odstupajući od prvog stavka i podložno odobrenju Komisije, Finska tijekom prijelaznog razdoblja predviđenog člankom -1. Uredbe (EU).../... [prijelazna Uredba] može nastaviti s dodjelom nacionalnih potpora koje je na temelju ovog članka dodijelila proizvođačima 2020. godine .” ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog VIII. – dio I. – odjeljak D – točka 7.a (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) u Prilogu VIII., dijelu I., odjeljku D dodaje se sljedeća točka:

 

„7a Odstupajući od točaka 1. i 3., u ograničenim i propisno opravdanim slučajevima te uz postojanje homogenih proizvodnih i okolišnih karakteristika, države članice mogu odobriti da se mjere iz odjeljaka B i C provedu u vinogradarskoj zoni koja graniči sa zonom u kojoj je ubrano upotrijebljeno svježe grožđe.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 1. – točka 3.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog VIII. – dio I. – odjeljak D – točka 7.b (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) u Prilogu VIII., dijelu I., odjeljku D dodaje se sljedeća točka:

 

„7b U vinogradarskim područjima koja graniče s dvije vinogradarske zone te uz postojanje homogenih proizvodnih i okolišnih karakteristika, države članice, odstupajući od točaka 1. i 3., mogu odobriti da se mjere iz odjeljaka B i C provedu u vinogradarskoj zoni koja graniči sa zonom u kojoj je ubrano upotrijebljeno svježe grožđe.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak -1.a (novi)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 22.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 22a

 

Sporazumi unutar sektora

 

1. Ne dovodeći u pitanje članke 164. i 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013, ako je međusektorska organizacija priznata u smislu članka 157. te uredbe i ako ona djeluje u najudaljenijoj regiji te se smatra predstavnikom proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog ili više proizvoda iz te regije, dotična država članica može na zahtjev te međusektorske organizacije na razdoblje od jedne godine koje se može obnoviti proglasiti obvezujućim neke sporazume, odluke ili usklađena djelovanja koje je ta organizacija propisala za druge gospodarske subjekte, neovisno o tome jesu li pritom riječ o pojedincima ili ne, koji djeluju u dotičnoj najudaljenijoj regiji, a koji nisu članovi te organizacije.

 

2. U slučaju kada se pravila neke priznate međusektorske organizacije prošire u skladu sa stavkom 1. i kada su obuhvaćene djelatnosti u općem gospodarskom interesu gospodarskih subjekata čije su aktivnosti povezane s proizvodima koji su namijenjeni jedino lokalnom tržištu te najudaljenije regije, država članica može odlučiti, nakon savjetovanja s uključenim stranama, da su pojedinačni gospodarski subjekti ili skupine subjekata koji nisu članovi te međusektorske organizacije, a koji djeluju na predmetnom tržištu, u potpunosti ili djelomično, dužni organizaciji dati financijski doprinos koji uplaćuju njezini članovi u onoj mjeri u kojoj su ovi posljednje navedeni obvezni pokrivati troškove koji su izravno povezani s provođenjem dotičnih aktivnosti.

 

3. Država članica obavješćuje Komisiju o svakom sporazumu čije je područje primjene prošireno na temelju ovog članka.ˮ

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za svaku financijsku godinu, Unija financira mjere predviđene u poglavljima III. i IV. do sljedećih godišnjih iznosa:

Briše se.

 u francuskim prekomorskim departmanima: EUR 267 580 000,

 

 na Azorima i Madeiri: EUR 102 080 000,

 

 na Kanarskim otocima: EUR 257 970 000.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 3. – podstavak 1. – alineja 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 u francuskim prekomorskim departmanima: EUR 25 900 000,

 u francuskim prekomorskim departmanima: EUR 35 000 000,

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 3. – podstavak 1. – alineja 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 na Azorima i Madeiri: EUR 20 400 000,

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 30. – stavak 3. – podstavak 1. – alineja 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 na Kanarskim otocima: EUR 69 900 000.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 13.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 18. – stavci 2. i 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EU) br. 229/2013

 

U članku 18. Uredbe (EU) br. 229/2013 stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

 

 

2. Unija financira mjere predviđene u poglavljima III. i IV. do iznosa od 23 000 000 EUR.

 

3. Iznos koji se dodjeljuje za financiranje posebnih režima opskrbe iz poglavlja III. ne prelazi 6 830 000 EUR.”

 

ˮ

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog I. – dio 2. – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Drugi dio: Raspodjela potpore Unije za ruralni razvoj (2021.)

Drugi dio: Raspodjela potpore Unije za ruralni razvoj (godišnje tijekom prijelaznog razdoblja predviđenog člankom -1. Uredbe (EU).../... [Prijelazna uredba].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1305/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog I. – dio 2. – tablica</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

(tekuće cijene u EUR)

 

2021

Belgija

67 178 046

Bugarska

281 711 396

Češka

258 773 203

Danska

75 812 623

Njemačka

989 924 996

Estonija

87 875 887

Irska

264 670 951

Grčka

509 591 606

Španjolska

1 001 202 880

Francuska

1 209 259 199

Hrvatska

281 341 503

Italija

1 270 310 371

Cipar

15 987 284

Latvija

117 307 269

Litva

195 182 517

Luksemburg

12 290 956

Mađarska

416 202 472

Malta

12 207 322

Nizozemska

73 151 195

Austrija

480 467 031

Poljska

1 317 890 530

Portugal

493 214 858

Rumunjska

965 503 339

Slovenija

102 248 788

Slovačka

227 682 721

Finska

292 021 227

Švedska

211 550 876

Ukupno EU

11 230 561 046

Tehnička pomoć

28 146 770

Ukupno

11 258 707 816

 

Izmjena

(tekuće cijene u EUR)

 

Prijelazno razdoblje kako je predviđeno u članku -1. Uredbe (EU).../... [Prijelazna uredba] (godišnje*)

Belgija

X

Bugarska

X

Češka

X

Danska

X

Njemačka

X

Estonija

X

Irska

X

Grčka

X

Španjolska

X

Francuska

X

Hrvatska

X

Italija

X

Cipar

X

Latvija

X

Litva

X

Luksemburg

X

Mađarska

X

Malta

X

Nizozemska

X

Austrija

X

Poljska

X

Portugal

X

Rumunjska

X

Slovenija

X

Slovačka

X

Finska

X

Švedska

X

Ukupno EU

X

Tehnička pomoć

X

Ukupno

X

___________________

* U svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (P8_TA(2018)0449), Europski parlament zauzima stajalište u korist nastavka financiranja ZPP-a za EU-27 na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. u realnim vrijednostima (uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa rezerve za poljoprivredni sektor), odnosno 383 255 milijuna EUR u cijenama iz 2018. (431 946 milijuna EUR u tekućim cijenama). Iznosi iz ove Uredbe trebali bi se stoga izračunati na temelju iznosa dogovorenih za VFO za razdoblje 2021. – 2027. ili, ako o njima ne bude donesena pravovremena odluka, na temelju proširenih gornjih granica za 2020. i odredbi u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1307/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog II. – tablica – stupac 7.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2021

Prijelazno razdoblje kako je predviđeno u članku -1. Uredbe (EU).../... [Prijelazna uredba] (godišnje*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186