JELENTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.5.2020 - (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Elsi Katainen


Eljárás : 2019/0254(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0101/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0101/2020
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0581),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére és 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C9-0162/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére, [2],

 tekintettel az Európai Számvevőszék 2020. február 26-i véleményére[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

 tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0101/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság teljesítményalapú KAP-ra tett javaslatot („teljesítési modell”). Az új jogi kereten belül az Unió határozza meg az olyan alapvető szakpolitikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei, míg a tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. Ennek megfelelően a tagállamoknak KAP-stratégiai terveket kell kidolgozniuk, melyeket a Bizottság jóváhagyását követően hajtanak végre.

(2) A Bizottság teljesítményalapú KAP-ra tett javaslatot („teljesítési modell”). Az új jogi kereten belül az Unió határozza meg az olyan szakpolitikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei. Az erős uniós keret alapvető annak biztosításához, hogy a KAP továbbra is közös politika maradjon, valamint hogy biztosítva legyenek az egyenlő versenyfeltételek. A tagállamok szintén nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. Ennek megfelelően a tagállamoknak az utólagos elemzésen és a szükségletek felmérésén alapuló KAP-stratégiai terveket kell kidolgozniuk, melyeket a Bizottság jóváhagyását követően hajtanak végre.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Tekintettel a KAP következő reformjára és figyelembe véve az európai zöld megállapodásról szóló 2019. december 11-i bizottsági közleményben rögzített új törekvéseket (az európai zöld megállapodás), a tagállamoknak még inkább elő kell mozdítaniuk a hatályos agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket, valamint olyan egyéb eszközöket, amelyek segíthetik a mezőgazdasági termelőket az ökológiai átállás érdekében tett erőfeszítéseik során.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában1a a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kellene kiszámítani.

 

__________________

 

1a P8_TA(2018)0449.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A jogalkotási eljárás elhúzódott, ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak nem állt módjában az új jogi keret és a KAP-stratégiai tervek – a Bizottság eredeti javaslatának megfelelően – 2021. január 1-jétől történő alkalmazásához szükséges összes elemet kellő időben előkészíteni.

(3) A jogalkotási eljárás elhúzódott, ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak nem állt módjában az új jogi keret és a KAP-stratégiai tervek – a Bizottság eredeti javaslatának megfelelően – 2021. január 1-jétől történő alkalmazásához szükséges összes elemet kellő időben előkészíteni. Ez a késedelem bizonytalan helyzetet és kockázatot teremt a mezőgazdasági termelők és az egész mezőgazdasági ágazat számára. E bizonytalanság enyhítése érdekében ez a rendelet előírja a jelenlegi szabályok folyamatos alkalmazását, valamint a kifizetések megszakítás nélküli folyósítását a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek számára, ezáltal biztosítva a kiszámíthatóságot és a stabilitást az új jogi keret alkalmazásának időpontjáig tartó átmeneti időszakban („átmeneti időszak”).

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A mezőgazdasági termelők részére a közös agrárpolitika keretében nyújtott támogatás folytonossága és kiszámíthatósága elengedhetetlen a mezőgazdasági ágazat stabilitásához, a vidéki területek és régiók életképességének fenntartásához, valamint a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájáruláshoz.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági termelőknek és más kedvezményezetteknek, az Uniónak további egy évre a meglévő, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó jogi keret feltételei szerint kell ilyen támogatást nyújtania. A jelenleg hatályos jogi keretet főként az 1303/2013/EU7, az 1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják meg. Ezen túlmenően a jelenlegi támogatási rendszerekről a 2022. január 1-jével kezdődő időszakot átfogó új jogi keretre való átállás megkönnyítése céljából meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek előírják, hogy egyes többéves alapon nyújtott támogatásokat miként kell az új jogi keretbe integrálni.

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, hogy 2021-ben és adott esetben 2022-ben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági termelőknek és más kedvezményezetteknek, az Uniónak további egy, illetve adott esetben további két évre a meglévő, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó jogi keret feltételei szerint kell ilyen támogatást nyújtania. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ebben az átmeneti időszakban megszakítás nélkül folytassák a szóban forgó támogatás nyújtását a mezőgazdasági termelőknek és más kedvezményezetteknek. A jelenleg hatályos jogi keretet főként az 1303/2013/EU7, az 1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják meg. Ezen túlmenően a jelenlegi támogatási rendszerekről az új jogi keretre való átállás megkönnyítése céljából, amely a tervek szerint a 2022. január 1-jével kezdődő időszakot fogná át, meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek előírják, hogy egyes többéves alapon nyújtott támogatásokat miként kell az új jogi keretbe integrálni.

__________________

__________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Ennek a rendeletnek elégséges időt kell biztosítania a tagállamok számára a megfelelő KAP-stratégiai terveik, valamint az új jogi keret sikeres végrehajtásához szükséges közigazgatási struktúrák előkészítéséhez. Ennek nem szabad eltántorítania a tagállamokat attól, hogy saját nemzeti stratégiai terveiket a megfelelő időben bemutassák. Valamennyi KAP-stratégiai tervnek készen kell állnia arra, hogy az átmeneti időszak végét követően hatályba lépjen. Ez biztosítaná azt a stabilitást és kiszámíthatóságot, amelyre a mezőgazdasági ágazatnak olyan nagy szüksége van.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A KAP sikeres korszerűsítésének és egyszerűsítésének megvalósítása érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak kiterjedt konzultációt kell folytatniuk a mezőgazdasági termelőkkel és minden érintett érdekelt féllel a tagállamok KAP-stratégiai terveinek előkészítése során az európai zöld megállapodáshoz és „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiához való hozzájárulás érdekében. A tagállamok KAP-stratégiai terveinek kidolgozásával kapcsolatos előkészítő munkát haladéktalanul el kell végezni annak érdekében, hogy biztosítsák a kedvezményezettek zökkenőmentes átállását az új programozási időszakra.

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 2021-ben is támogatnia kell a vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy forrásaik kiapadhatnak, illetve nem lesznek képesek az 1305/2013/EU rendelet alapján új jogi kötelezettségvállalásokat tenni, lehetővé kell tenni, hogy 2021. december 31-ig meghosszabbítsák vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes EMVA-támogatásban részesülő regionális vidékfejlesztési programjaikat, továbbá hogy e meghosszabbított programok a 2021-re elkülönített megfelelő költségvetési előirányzatokból jussanak finanszírozáshoz. A cél az, hogy a meghosszabbított programok révén összességében legalább a jelenlegivel megegyező szinten maradjanak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések.

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak az átmeneti időszak során is támogatnia kell a vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, amelyeknek valamennyi vagy bizonyos intézkedések és a belőlük következő kiadások tekintetében forrásokra van szükségük ahhoz, hogy az 1305/2013/EU rendelet alapján új jogi kötelezettségvállalásokat tegyenek, lehetővé kell tenni, hogy az átmeneti időszak alatt meghosszabbítsák vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes EMVA-támogatásban részesülő regionális vidékfejlesztési programjaikat, továbbá hogy e meghosszabbított programok a megfelelő évekre elkülönített költségvetési előirányzatokból jussanak finanszírozáshoz. A cél az, hogy a meghosszabbított programok révén összességében legalább a jelenlegivel megegyező szinten maradjanak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések, azaz összességében legalább azonos százalékos arányú EMVA-kiadásokra van szükség az említett rendelet 59. cikkének (6) bekezdésében meghatározott intézkedésekhez.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Mivel egyes tagállamok még mindig rendelkezhetnek korábbi évekből származó uniós forrásokkal, a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, illetve egyes regionális vidékfejlesztési programjaikat ne kelljen meghosszabbítaniuk. E tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból nyújtott 2021-es költségvetési előirányzatokat vagy ezen összegek nem meghosszabbított regionális vidékfejlesztési programokhoz rendelt részét az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel] összhangban átcsoportosítsák a 2022–2025-ös időszak pénzügyi előirányzataihoz14.

(6) Mivel egyes tagállamok még mindig rendelkezhetnek korábbi évekből származó uniós forrásokkal, a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, illetve egyes regionális vidékfejlesztési programjaikat ne kelljen meghosszabbítaniuk, illetve, hogy szükség szerint a fennmaradó forrásokat az átmeneti időszak éveire biztosított előirányzatok egy részéből egészítsék ki. E tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból nyújtott 2021-es, illetve adott esetben 2022-es költségvetési előirányzatokat vagy ezen összegek azon részét, amelyet nem használtak fel regionális vidékfejlesztési programjaik meghosszabbításához, az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel]14 összhangban átcsoportosítsák a programozási időszak fennmaradó éveinek pénzügyi előirányzataihoz.

__________________

__________________

14 A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet HL L ., , . o.

14 A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet HL L ., , . o.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság gondoskodhasson a szükséges pénzügyi tervezésről és azzal összhangban az 1305/2013/EU rendelet mellékletében meghatározott uniós támogatás éves bontásainak kiigazításáról, a tagállamoknak e rendelet hatálybalépését követően mielőbb tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e meghosszabbítani vidékfejlesztési programjaikat, illetve mely regionális vidékfejlesztési programjaik meghosszabbítása mellett döntöttek, és következésképpen a 2021-es költségvetési előirányzatok mely vonatkozó összegeit nem kell átcsoportosítani a következő évekre.

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság gondoskodhasson a szükséges pénzügyi tervezésről és azzal összhangban az 1305/2013/EU rendelet mellékletében meghatározott uniós támogatás éves bontásainak kiigazításáról, a tagállamoknak e rendelet hatálybalépését követően mielőbb tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e meghosszabbítani vidékfejlesztési programjaikat, illetve mely regionális vidékfejlesztési programjaik meghosszabbítása mellett döntöttek, és szándékukban áll-e, hogy ezeket részben a korábbi költségvetési előirányzatok fennmaradó forrásaiból finanszírozzák, és következésképpen az átmeneti időszak éveire biztosított költségvetési előirányzatok mely vonatkozó összegeit nem kell átcsoportosítani a következő évekre.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös kereten belül működő EMVA-ra és néhány más alapra vonatkozó közös szabályokat állapítja meg. A rendeletet továbbra is alkalmazni kell az EMVA által a 2014–2020-as programozási időszakban támogatott programokra, valamint azon EMVA által támogatott programokra, amelyek esetében a tagállamok a 2021. december 31-ig történő meghosszabbítás mellett döntenek. E tagállamok esetében az EMVA által a 2021-es programozási évre nyújtott támogatások végrehajtása tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU rendelettel összhangban a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra érvényes partnerségi megállapodást kell a tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai dokumentumként használni.

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös kereten belül működő EMVA-ra és néhány más alapra vonatkozó közös szabályokat állapítja meg. A rendeletet továbbra is alkalmazni kell az EMVA által a 2014–2020-as programozási időszakban támogatott programokra, valamint azon EMVA által támogatott programokra, amelyek esetében a tagállamok a 2021. december 31-ig, illetve adott esetben 2022. december 31-ig történő meghosszabbítás mellett döntenek. E tagállamok esetében az EMVA által a 2021-es programozási évre, illetve adott esetben a 2022-es programozási évre nyújtott támogatások végrehajtása tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU rendelettel összhangban a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra érvényes partnerségi megállapodást kell a tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai dokumentumként használni.

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 2014–2020-as programozási időszakban bizonyos feltételek mellett továbbra is az EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen kiadásoknak a vonatkozó jogi kötelezettségvállalások időtartamára a 2021-es programozási évben is – megegyező feltételek mellett – elszámolhatónak kell lenniük. A jogbiztonság és a jogi egyértelműség érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében megállapított intézkedéseinek megfelelő intézkedések keretében tett jogi kötelezettségvállalásokra is ugyanez az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a december 1-jétől a következő naptári év június 30-ig tartó időszakban kell teljesíteni.

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 2014–2020-as programozási időszakban bizonyos feltételek mellett továbbra is az EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen kiadásoknak a vonatkozó jogi kötelezettségvállalások időtartamára a 2021-es programozási évben, illetve adott esetben a 2022-es programozási évben is – megegyező feltételek mellett – elszámolhatónak kell lenniük. A jogbiztonság és a jogi egyértelműség érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében megállapított intézkedéseinek megfelelő intézkedések keretében tett jogi kötelezettségvállalásokra is ugyanez az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a december 1-jétől a következő naptári év június 30-ig tartó időszakban kell teljesíteni.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).

16 A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről (HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

16 A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről (HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi kerettel összhangban álló, a tagállamok által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek előreláthatólag 2022. január 1-jétől alkalmazandók, a meglévő támogatási rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban az (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendeletre18 [a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletre] való áttérés szabályozására átmeneti szabályokat kell meghatározni.

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi kerettel összhangban álló, a tagállamok által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek előreláthatólag 2022. január 1-jétől, illetve adott esetben 2023. január 1-jétől alkalmazandók, a meglévő támogatási rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban az (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendeletre [a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletre]18 való áttérés szabályozására átmeneti szabályokat kell meghatározni. Az (EU) 240/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel18a létrehozott európai partnerségi magatartási kódexben meghatározott elvekkel összhangban a tagállamoknak az átmeneti intézkedések és programok előkészítésének, végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének minden szakaszában biztosítaniuk kell a regionális és helyi önkormányzatok, valamint a civil társadalmi szervezetek részvételét, a kedvezményezettekre kiterjedően.

__________________

__________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) …/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], [...] o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) …/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], [...] o.).

 

18a A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.).

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Az e rendeletben megállapított átmeneti szabályok célja a jelenleg hatályos intézkedések átmeneti időszak időtartamára történő meghosszabbításának lehetővé tétele. Az átmeneti időszak alatt a tagállamoknak a jövőbeni KAP-stratégiai tervek kialakítására irányuló munkájuk és konzultációik során – a KAP jövőbeni megújított jogi keretének bevezetésére a lehető legjobban felkészülve – az előirányzott új eszközök átgondolására kell összpontosítaniuk, különös tekintettel annak lehetőségére, hogy új ágazatok vonatkozásában dolgozzanak ki operatív programokat.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az 1308/2013/EU rendelet szabályokat állapít meg a mezőgazdasági piacok közös szervezésére, ezen belül a rendelet 29–60. cikke bizonyos támogatási programokat szabályoz. E támogatási programokat az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 39. cikkének a)–e) pontjában említett ágazati beavatkozástípusokként kell beépíteni a tagállamok jövőbeli KAP-stratégiai terveibe. Az 1308/2013/EU rendelet szerinti támogatási rendszerek és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] szerinti ágazati beavatkozástípusok közötti koherencia, folytonosság és zökkenőmentes átmenet biztosítása végett a jövőbeli tagállami KAP-stratégiai tervek joghatásának kezdetét figyelembe véve szabályokat kell megállapítani az egyes támogatási programok időtartamára vonatkozóan.

(16) Az 1308/2013/EU rendelet szabályokat állapít meg a mezőgazdasági piacok közös szervezésére, ezen belül a rendelet 29–60. cikke bizonyos támogatási programokat szabályoz. E támogatási programokat az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 39. cikkének a)–e) pontjában említett ágazati beavatkozástípusokként kell beépíteni a tagállamok jövőbeli KAP-stratégiai terveibe. Az 1308/2013/EU rendelet szerinti támogatási rendszerek és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] szerinti ágazati beavatkozástípusok közötti koherencia, folytonosság és zökkenőmentes átmenet biztosítása végett szabályokat kell megállapítani az egyes támogatási programok időtartamára vonatkozóan.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a termelők számára biztosított legyen a jogbiztonság, lehetővé kell tenni, hogy az ágazati programok a befejezésük eredetileg meghatározott időpontjáig hatályban maradjanak.

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat támogatási programjai tekintetében a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig tartó időszakra szóló munkaprogramokat 2021. december 31-ig meg kell hosszabbítani. A gyümölcs- és zöldségágazat támogatási programjai tekintetében szabályozni kell az operatív programok módosítását, illetve azok új operatív programmal való felváltását.

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat támogatási programjai tekintetében a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig tartó időszakra szóló munkaprogramokat az átmeneti időszak végéig meg kell hosszabbítani. A gyümölcs- és zöldségágazat támogatási programjai tekintetében szabályozni kell az operatív programok módosítását, illetve azok új operatív programmal való felváltását. A gyümölcs- és zöldségágazat elismert termelői szervezetei számára szintén lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák az operatív programot, amíg az véget nem ér.

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A borágazat és a méhészeti ágazat támogatási programjai folytonosságának biztosítása érdekében olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek lehetővé teszik, hogy e támogatási programok a rájuk vonatkozó programozási időszak végéig továbbra is végrehajthatóak legyenek. Ezen időszak tekintetében ezért az 1306/2013/EU rendelet egyes rendelkezéseit 2021. december 31-ig, illetve az említett támogatási programok végéig továbbra is alkalmazni kell az 1308/2013/EU rendelet alapján végrehajtott műveletek összefüggésében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.

(18) A gyümölcs- és zöldségágazat, a borágazat és a méhészeti ágazat támogatási programjai folytonosságának biztosítása érdekében olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek lehetővé teszik, hogy e támogatási programok a rájuk vonatkozó programozási időszak végéig továbbra is végrehajthatóak legyenek. Ezen időszak tekintetében ezért az 1306/2013/EU rendelet egyes rendelkezéseit 2021. december 31-ig, illetve az említett támogatási programok és operatív programok végéig továbbra is alkalmazni kell az 1308/2013/EU rendelet alapján végrehajtott műveletek összefüggésében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A kötelezettségvállalások jelenlegi vidékfejlesztési programozási időszakból a KAP-stratégiai tervekbe való jelentős átcsoportosításának korlátozása érdekében az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz, az ökológiai gazdálkodáshoz és az erdő-környezetvédelemhez kapcsolódó új többéves kötelezettségvállalások időtartamát legfeljebb három évre kell korlátozni. A meglévő kötelezettségvállalások meghosszabbítását egy évre kell korlátozni.

(19) A kötelezettségvállalások jelenlegi vidékfejlesztési programozási időszakból a KAP-stratégiai tervekbe való jelentős átcsoportosításának korlátozása érdekében az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz, az ökológiai gazdálkodáshoz és az állatjóléthez [...] kapcsolódó új többéves kötelezettségvállalások időtartamát általános szabályként legfeljebb öt évre kell korlátozni. Amennyiben az (EU) .../... [KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] alkalmazásba lép, az e kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályokat a rendeletnek megfelelően ki kell igazítani. A meglévő kötelezettségvállalások meghosszabbítását egy évre kell korlátozni.

Módosítás  20

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új CPR-ben] meghatározott új szabályokkal összhangban kialakított közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak is elérhetőnek kell lennie. A közösségvezérelt helyi fejlesztésekre fordítandó források 2021-es programozási évben való kihasználatlanságának elkerülése végett azonban azoknak a tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési programjaikat 2021. december 31-ig meghosszabbítják és élnek a közvetlen kifizetésekből származó összegek vidékfejlesztésre való átcsoportosításának lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az előirányzatok közösségvezérelt helyi fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át kizárólag a 2021. december 31-ig meghosszabbított, az összegek közvetlen kifizetésekből való átcsoportosítása előtt kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-hozzájárulásra alkalmazzák.

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új CPR-ben] meghatározott új szabályokkal összhangban kialakított közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak is elérhetőnek kell lennie. A közösségvezérelt helyi fejlesztésekre fordítandó források 2021-es, illetve adott esetben 2022-es programozási évben való kihasználatlanságának elkerülése végett azonban azoknak a tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési programjaikat meghosszabbítják és élnek a közvetlen kifizetésekből származó összegek vidékfejlesztésre való átcsoportosításának lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az előirányzatok közösségvezérelt helyi fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át kizárólag a 2021. december 31-ig, illetve adott esetben 2022. december 31-ig meghosszabbított, az összegek közvetlen kifizetésekből való átcsoportosítása előtt kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-hozzájárulásra alkalmazzák.

Módosítás  21

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az átmeneti időszakban való folytonosság biztosítására a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot 2021-ben is fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re alkalmazandó megfelelő összegét is figyelembe kell venni.

(21) Az átmeneti időszakban való folytonosság biztosítására a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot 2021-ben, illetve adott esetben 2022-ben is fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re, illetve adott esetben 2022-re alkalmazandó megfelelő összegét is figyelembe kell venni.

Módosítás  22

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az EMVA-ból nyújtott előfinanszírozás szabályai tekintetében egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a tagállamok a 2014–2020-as időszak 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása mellett döntenek, az érintett programok nem részesülnek további előfinanszírozásban.

(22) Az EMVA-ból nyújtott előfinanszírozás szabályai tekintetében egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a tagállamok a 2014–2020-as időszak 2021. december 31-ig, illetve adott esetben 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása mellett döntenek, az érintett programok nem részesülnek további előfinanszírozásban.

Módosítás  23

 

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években a mezőgazdasági termelőknek egy adott naptári évre nyújtandó közvetlen kifizetések összegének a 150 000 EUR-t meghaladó része csökkentéséről hozott döntéseikről és a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről. A meglévő rendszer fenntartása érdekében a tagállamoknak a 2021-es naptári évre vonatkozóan is értesíteniük kell a Bizottságot a csökkentésekről hozott döntéseikről, valamint a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről.

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években a mezőgazdasági termelőknek egy adott naptári évre nyújtandó közvetlen kifizetések összegének a 150 000 EUR-t meghaladó része csökkentéséről hozott döntéseikről és a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről. A meglévő rendszer fenntartása érdekében a tagállamoknak a 2021-es, illetve adott esetben a 2022-es naptári évre vonatkozóan is értesíteniük kell a Bizottságot a csökkentésekről hozott döntéseikről, valamint a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről.

Módosítás  24

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2014–2020 közötti naptári évek tekintetében a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés között pénzeszközöket csoportosítanak át. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi évnek megfelelő 2021-es naptári év tekintetében is fenn kell tartani.

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2014–2020 közötti naptári évek tekintetében a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés között pénzeszközöket csoportosítanak át. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi évnek megfelelő 2021-es naptári év, illetve adott esetben a 2022-es naptári év (azaz a 2023-as pénzügyi év) tekintetében is fenn kell tartani.

Módosítás  25

 

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) bekezdésének megfelelően megállapíthassa a költségvetési felső összeghatárokat, a tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es naptári év támogatási rendszerekre bontott pénzügyi előirányzatairól hozott határozataikról.

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) bekezdésének megfelelően megállapíthassa a költségvetési felső összeghatárokat, a tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es naptári év támogatási rendszerekre bontott pénzügyi előirányzatairól hozott határozataikról, illetve adott esetben 2021. augusztus 1-jéig a 2022-es naptári év támogatási rendszerekre bontott pénzügyi előirányzatairól hozott határozataikról.

Módosítás  26

 

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy átmeneti nemzeti támogatást alkalmazzanak mindaddig, amíg ez a rendelet alkalmazásban van. A tagállami mezőgazdasági termelők közötti, a hektáronkénti kifizetések különbségekből fakadó versenyképességbeli különbségek csökkentése érdekében a tagállamoknak az átmeneti időszak időtartamára is fenn kell tartaniuk az átmeneti nemzeti támogatást.

Módosítás  27

 

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A jelenlegi jogi kerettel összhangban a tagállamok 2014-ben értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári évig tartó időszakot felölelő, az 1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó időszakban az alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár régiók közötti felosztásáról és adott esetben a fokozatos, évenkénti módosításokról hozott határozataikról. A tagállamoknak a 2021-es naptári év tekintetében is értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen határozataikról.

(27) A jelenlegi jogi kerettel összhangban a tagállamok 2014-ben értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári évig tartó időszakot felölelő, az 1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó időszakban az alaptámogatási rendszerre vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár régiók közötti felosztásáról és adott esetben a fokozatos, évenkénti módosításokról hozott határozataikról. A tagállamoknak a 2021-es naptári év, illetve adott esetben a 2022-es naptári év tekintetében is értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen határozataikról.

Módosítás  28

 

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A belső konvergenciamechanizmus a közvetlen jövedelemtámogatás mezőgazdasági termelők közötti méltányosabb elosztásának alapvető folyamata. A korábbi referenciák alkalmazásából eredő jelentős egyedi különbségek egyre kevésbé indokolhatók. Az 1307/2013/EU rendeletben a belső konvergencia alapmodelljének lényege, hogy a tagállamok 2015-től valamennyi nemzeti és regionális szintű támogatási jogosultság tekintetében egységes átalányt alkalmaznak. Az egységes értékre való zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében azonban eltérést állapítottak meg, amelynek értelmében a tagállamok 2015 és 2019 közötti részleges konvergencia alkalmazásával differenciálhatják a támogatási jogosultságok értékét. Egyes tagállamok éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A közvetlen kifizetések méltányosabb elosztására irányuló folyamat folytatásaként a tagállamok az egységes átalány alkalmazása vagy a jogosultságok értékének 2019-es szinten tartása helyett 2019 után tovább közelíthetnek a nemzeti, illetve regionális átlaghoz. Az ezzel kapcsolatos határozatukról évente értesíteniük kell a Bizottságot.

(28) A belső konvergenciamechanizmus a közvetlen jövedelemtámogatás mezőgazdasági termelők közötti méltányosabb elosztásának alapvető folyamata. A korábbi referenciák alkalmazásából eredő jelentős egyedi különbségek egyre kevésbé indokolhatók. Az 1307/2013/EU rendeletben a belső konvergencia alapmodelljének lényege, hogy a tagállamok 2015-től valamennyi nemzeti és regionális szintű támogatási jogosultság tekintetében egységes átalányt alkalmaznak. Az egységes értékre való zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében azonban eltérést állapítottak meg, amelynek értelmében a tagállamok 2015 és 2019 közötti részleges konvergencia alkalmazásával differenciálhatják a támogatási jogosultságok értékét. Egyes tagállamok éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A közvetlen kifizetések méltányosabb elosztására irányuló folyamat folytatásaként a tagállamoknak az egységes átalány alkalmazása vagy a jogosultságok értékének 2019-es szinten tartása helyett 2019 után tovább kell közelíteniük a nemzeti, illetve regionális átlaghoz. Az ezzel kapcsolatos határozatukról évente értesíteniük kell a Bizottságot.

Módosítás  29

 

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. cikke a nemzeti tartalék létrehozása céljából a támogatási jogosultságok értékének fokozatos, évenkénti módosításáról rendelkezik, ami a tartalék többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a rendelet II. mellékletében meghatározott nemzeti felső összeghatár évenkénti változását. E szabályokat oly módon kell kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az összes kiosztott jogosultság, mind a tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, figyelembe véve a II. mellékletben rögzített összegben két év között esetlegesen bekövetkező változást. Egyes tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el az átalányt, évenként hajtják végre a belső konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es naptári év tekintetében a kiosztás évében csak a folyó év támogatási jogosultságának értékét kell meghatározni. A tartalékból kiosztandó jogosultságok adott évi egységértékét az említett rendelet 22. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tartalék esetleges kiigazítását követően kell kiszámítani. Az azt követő években a tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok értékét az említett rendelet 22. cikke (5) bekezdésének megfelelően kell kiigazítani.

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. cikke a nemzeti tartalék létrehozása céljából a támogatási jogosultságok értékének fokozatos, évenkénti módosításáról rendelkezik, ami a tartalék többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a rendelet II. mellékletében meghatározott nemzeti felső összeghatár évenkénti változását. E szabályokat oly módon kell kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az összes kiosztott jogosultság, mind a tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, figyelembe véve a II. mellékletben rögzített összegben két év között esetlegesen bekövetkező változást. Egyes tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el az átalányt, évenként hajtják végre a belső konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es naptári év, illetve adott esetben a 2022-es naptári év tekintetében a kiosztás évében csak a folyó év támogatási jogosultságának értékét kell meghatározni. A tartalékból kiosztandó jogosultságok adott évi egységértékét az említett rendelet 22. cikke (5) bekezdésének megfelelően a tartalék esetleges kiigazítását követően kell kiszámítani. Az azt követő években a tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok értékét az említett rendelet 22. cikke (5) bekezdésének megfelelően kell kiigazítani.

Módosítás  30

 

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke 2020. december 31-ig írja elő az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről szóló (EU) …/… rendelet értelmében a tagállamok az eddigiekkel megegyező módon – azaz korábbi referenciákon alapuló támogatási jogosultságok kiosztása nélkül – hajthatnak végre alapszintű jövedelemtámogatást. Ebből adódóan helyénvaló lehetővé tenni az egységes területalapú támogatási rendszer 2021-re való meghosszabbítását.

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke 2020. december 31-ig írja elő az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről szóló (EU) …/… rendelet értelmében a tagállamok az eddigiekkel megegyező módon – azaz korábbi referenciákon alapuló támogatási jogosultságok kiosztása nélkül – hajthatnak végre alapszintű jövedelemtámogatást. Ebből adódóan helyénvaló lehetővé tenni az egységes területalapú támogatási rendszer 2021-re, illetve adott esetben 2022-re való meghosszabbítását.

Módosítás  31

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Ezenfelül a 228/2013/EU és a 229/2013/EU rendelet módosításait az (EU) .../... rendelettel [a 20212027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel] összhangban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni,

(34) A 228/2013/EU és a 229/2013/EU rendeletben meghatározott pénzügyi előirányzatokat az (EU) .../... rendelettel [a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel] összhangban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Módosítás  32

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) Ahogyan az az EUMSZ 349. cikkében szerepel, kis méretük és elszigeteltségük miatt a legkülső régiók helyi piacai különösen ki vannak téve az Unió más részeiről vagy harmadik országokból érkező behozatallal kapcsolatos árváltozásoknak. Ezért az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke értelmében elismert szakmaközi szervezetek – különösen az állattenyésztési ágazatokban – kollektív fellépéseket hajtanak végre, különösen az adatgyűjtésre és az információterjesztésre irányulóan, amelyek célja, hogy biztosítsák a helyi termékek adott helyi piacon belüli versenyképességének megmaradását. E célból az EUMSZ 28., 29. és 110. cikke ellenére és az 1308/2013/EU rendelet 164. és 165. cikkének sérelme nélkül a kibővített szakmaközi megállapodások összefüggésében helyénvaló engedélyezni, hogy az adott tagállam az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően fizetésre kötelezzen olyan egyéni gazdasági szereplőket vagy gazdasági szereplők olyan csoportjait, akik nem tagjai a szakmaközi szervezetnek, de az érintett helyi piacon tevékenykednek, származási helyüktől függetlenül, hogy részben vagy teljes egészében megfizessék a szervezetnek azokat a pénzügyi hozzájárulásokat, amelyeket a tagok is fizetnek, azokban az esetekben is, amikor az e hozzájárulásokból származó bevétel csak az adott helyi termelés fenntartását szolgáló fellépéseket finanszíroz, illetve amikor e hozzájárulásokat más kereskedelmi szinten szedik be.

Módosítás  33

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34b) Földrajzi helyzetük – különösen távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik – miatt az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régióknak a fogyasztáshoz és a mezőgazdasági termeléshez nélkülözhetetlen élelmiszerekkel és mezőgazdasági termékekkel való ellátással összefüggő egyedi társadalmi-gazdasági problémákkal kell szembenézniük. A 228/2013/EU rendelet az említett cikkben meghatározottak szerint egyedi intézkedéseket állapított meg a mezőgazdasági ágazatban, hogy orvosolja azokat a nehézségeket, amelyekkel sajátos helyzetük miatt e régiók szembesülnek. A kontinuitás elvének tiszteletben tartása érdekében e rendelet felhív a költségvetés fenntartásának tiszteletben tartására az átmeneti időszak során. A távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) és a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi mezőgazdasági intézkedések esetében helyénvaló a pénzügyi előirányzatokat a 228/2013/EU és a 229/2013/EU rendeletben meghatározott jelenlegi szintjükre visszaállítani.

Módosítás  34

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34c) Amennyiben a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) irányuló javaslatot és az ahhoz kapcsolódó, európai parlamenti és tanácsi rendeletre [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] irányuló javaslatot 2020. október 30-ig nem fogadják el és nem teszik közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az ebben a rendeletben javasolt, 2021. december 31-én befejeződő egyéves átmeneti időszakot végső esetben egy évvel, 2022. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Ebben az esetben az eredeti átmeneti időszakra alkalmazandó megfelelő átmeneti szabályokat és feltételeket tovább kell alkalmazni a meghosszabbított átmeneti időszakban, a költségvetési előirányzatokat és az alkalmazandó határidőket pedig ennek megfelelően ki kell igazítani. Ennek megfelelő ösztönzést kell nyújtania, és lehetővé kell tennie az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy sikeresen elfogadja a KAP új jogi keretét, ugyanakkor biztosítania kell a szükséges stabilitást a kedvezményezettek számára.

Módosítás  35

 

Rendeletre irányuló javaslat

-1 cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. cikk

 

Átmeneti időszak

 

(1) E rendelet alkalmazásában „átmeneti időszak” a 2021. január 1-jén kezdődő és 2021. december 31-én befejeződő időszak.

 

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, és csak abban az esetben, ha a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot és a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 2020. október 30-ig nem fogadják el és nem teszik közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az átmeneti időszakot e rendelet alkalmazásában 2022. december 31-ig meghosszabbítják.

Módosítás  36

 

Rendeletre irányuló javaslat

I cím – I fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet alkalmazásának 2021-es programozási évre való meghosszabbítása és az 1303/2013/EU és az 1310/2013/EU rendeletben rögzített egyes időszakok meghosszabbítása

Az 1303/2013/EU rendelet alkalmazásának az átmeneti időszakra való meghosszabbítása és az 1303/2013/EU és az 1310/2013/EU rendeletben rögzített egyes időszakok meghosszabbítása

Módosítás  37

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén támogatott programok vonatkozásában azon tagállamok, amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy a pénzügyi források hiánya miatt nem lesznek képesek az 1305/2013/EU rendelet alapján új jogi kötelezettségvállalásokat tenni, 2021. december 31-ig meghosszabbíthatják az 1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időszakot.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén támogatott programok vonatkozásában azon tagállamok, amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy a pénzügyi források hiánya miatt nem lesznek képesek az 1305/2013/EU rendelet alapján új jogi kötelezettségvállalásokat tenni, az e rendelet -1.. cikkében említett átmeneti időszakra meghosszabbíthatják az 1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időszakot.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy felhasználják az első albekezdésben biztosított lehetőséget, a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó összes EMVA-előirányzat csökkentését a nemzeti társfinanszírozásuk megfelelő növelésével ellentételezhetik.

Indokolás

A KAP jelenlegi szabályainak folytatásával kapcsolatban a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy növeljék a társfinanszírozásukat. A Bizottság által a többéves pénzügyi keretben az EMVA tekintetében javasolt csökkentések nem fogadhatók el. A jelenlegi vidékfejlesztési programokat a mezőgazdasági termelőket és kedvezményezetteket érintő csökkentések nélkül folytatni kell. Ez lehetővé tenné, hogy a tagállamok legalább a Bizottság által javasolt szinten fenntartsák a környezetvédelmi intézkedéseket, és lehetővé tenné mind a tagállamok, mind pedig a mezőgazdasági termelők számára, hogy a környezeti kihívások kezelése érdekében kiigazítsák és kiterjesszék programjaikat.

Módosítás  39

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben biztosított lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az e rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül értesítik a Bizottságot. Azon tagállamok esetében, amelyek az 1305/2013/EU rendelet 6. cikkével összhangban több regionális programot nyújtottak be, az említett értesítésnek tartalmaznia kell, hogy mely regionális programok meghosszabbítását tervezik, valamint az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletének megfelelően fel kell tüntetni benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson belüli megfelelő költségvetési összeggel kapcsolatos információt is.

Az első albekezdésben biztosított lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az e rendelet hatálybalépését követő két héten belül értesítik a Bizottságot. Azon tagállamok esetében, amelyek az 1305/2013/EU rendelet 6. cikkével összhangban több regionális programot nyújtottak be, az említett értesítésnek tartalmaznia kell, hogy mely regionális programok meghosszabbítását tervezik, valamint az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletének megfelelően fel kell tüntetni benne a 2021-re vonatkozó, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2022-re vonatkozó éves bontáson belüli megfelelő költségvetési összeggel kapcsolatos információt is.

Módosítás  40

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem indokolt az időszak első albekezdés szerinti meghosszabbítása, erről a második albekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított hat héten belül értesíti az érintett tagállamot.

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem indokolt az időszak első albekezdés szerinti meghosszabbítása, erről a második albekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül értesíti az érintett tagállamot. A Bizottság az (EU) 1305/2013 rendelettel összhangban a meghosszabbítás iránti kérelem értékelését világos és objektív kritériumokra alapozza, amelyeket közöl az érintett tagállammal. A Bizottság megindokolja az érintett tagállamnak a meghosszabbítás elutasítását, és lehetőség szerint konkrét ajánlásokat tesz arra vonatkozóan, hogyan kellene javítani az értesítést ahhoz, hogy az alkalmazható legyen. Az érintett tagállam a Bizottság említett ajánlásainak kézhezvételétől számított négy héten belül aktualizált értesítést nyújthat be, amelyben kifejti, hogyan fogja végrehajtani a Bizottságnak a meghosszabbítás alkalmazhatóságára vonatkozó ajánlásait.

Módosítás  41

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdésben említett értesítés nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-re szóló módosítására irányuló, az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem benyújtásának szükségességét. A szóban forgó módosítás célja, hogy a rendelet 59. cikkének (6) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozóan legalább megegyező szinten tartsa a teljes EMVA-kiadásokat.

A második albekezdésben említett értesítés nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-re, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – 2022-re szóló módosítására irányuló, az 1305/2013/EU rendelet 11. cikkének a) pontja szerinti kérelem benyújtásának szükségességét. A szóban forgó módosítás az éves módosítások számára vonatkozó, a 1305/2013/EU rendelet 12. cikke alapján elfogadott szabályok által meghatározott korlátba nem számítható be. A szóban forgó módosítás garantálja a rendelet 59. cikkének (6) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozóan az EMVA-kiadások azonos százalékos arányát.

Módosítás  42

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] [8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év felhasználatlan forrásaira, az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletének megfelelően.

Azon tagállamok esetében, amelyek nem élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] [8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2022-es év felhasználatlan forrásaira, az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletének megfelelően.

Módosítás  43

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes regionális programok tekintetében él az (1) bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e bekezdés első albekezdésében említett összeg megegyezik az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletében az adott tagállamra 2021 tekintetében megállapított összeg és a meghosszabbítani kívánt regionális programokra vonatkozóan a (2) bekezdés első albekezdésének megfelelően bejelentett költségvetési összeg közötti különbözettel.

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes regionális programok tekintetében él az (1) bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e bekezdés első albekezdésében említett összeg megegyezik az 1305/2013/EU rendelet I. mellékletében az adott tagállamra 2021 tekintetében, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2022-es év tekintetében megállapított összeg és a meghosszabbítani kívánt regionális programokra vonatkozóan a (2) bekezdés első albekezdésének megfelelően bejelentett költségvetési összeg közötti különbözettel.

Módosítás  44

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azon programok tekintetében, amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, az 1303/2013/EU rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) bekezdésében, valamint 76. cikke első bekezdésében említett időszakokat és határidőket egy évvel meg kell hosszabbítani.

(2) Azon programok tekintetében, amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, az 1303/2013/EU rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) bekezdésében, valamint 76. cikke első bekezdésében említett időszakokat és határidőket az e rendelet -1. cikkében említett átmeneti időszak időtartamára meg kell hosszabbítani.

Módosítás  45

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, az EMVA által 2021-re nyújtott támogatások végrehajtására továbbra is az 1303/2013/EU rendelettel összhangban a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kidolgozott partnerségi megállapodást kell a tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai dokumentumként használni.

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, az EMVA által az átmeneti időszak alatt nyújtott támogatások végrehajtására továbbra is az 1303/2013/EU rendelettel összhangban a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kidolgozott partnerségi megállapodást kell a tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai dokumentumként használni.

Módosítás  46

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága 2021-ben

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága az átmeneti időszak alatt

Módosítás  47

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1306/2013/EU rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében és a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkében említett kiadások az EMVA által támogatott programok – amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntöttek – 2021-es előirányzatain belüli EMVA-hozzájárulásból támogathatók, az alábbi feltételek mellett:

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, valamint az 1306/2013/EU rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében és a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkében említett kiadások az EMVA által támogatott programok – amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntöttek – átmeneti időszak alatti előirányzatain belüli EMVA-hozzájárulásból támogathatók, az alábbi feltételek mellett:

Módosítás  48

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az ilyen kiadásokról 2021 tekintetében rendelkezik a vonatkozó vidékfejlesztési program;

a) az ilyen kiadásokról az átmeneti időszakhoz tartozó évek tekintetében rendelkezik a vonatkozó vidékfejlesztési program;

Módosítás  49

 

Rendeletre irányuló javaslat

I cím – II fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 25–28. cikkének alkalmazása a 2021-es programozási évben

Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 25–28. cikkének alkalmazása a 2021-es, illetve adott esetben a 2022-es programozási évben

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelők számára 2020. január 1-je előtt kiosztott támogatási jogosultságok 2021. január 1-jétől jogszerűnek és szabályszerűnek tekintendők. E jogszerűnek és szabályszerűnek tekintendő jogosultságok értéke megegyezik a 2020. december 31-én érvényes, 2020-as naptári évre vonatkozó értékkel. Mindez nem érinti az uniós jogszabályok vonatkozó cikkeit, amelyek a 2021-es és az azt követő naptári évek tekintetében szabályozzák a támogatási jogosultságok értékét, különösen az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) bekezdését és 25. cikkének (12) bekezdését.

(1) A mezőgazdasági termelők számára 2020. január 1-je előtt kiosztott támogatási jogosultságok 2020. január 1-jétől jogszerűnek és szabályszerűnek tekintendők. E jogszerűnek és szabályszerűnek tekintendő jogosultságok értéke megegyezik a 2019. december 31-én érvényes, 2019-es naptári évre vonatkozó értékkel. Mindez nem érinti az uniós jogszabályok vonatkozó cikkeit, amelyek a 2020-as és az azt követő naptári évek tekintetében szabályozzák a támogatási jogosultságok értékét, különösen az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) bekezdését és 25. cikkének (12) bekezdését.

Indokolás

A 2020-as igénylési évet már a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretből (TPK) finanszírozzák. Az új TPK megkezdődésével jogbiztonságot és egyértelműséget kell biztosítani azáltal, hogy a mezőgazdasági termelők számára 2020. január 1-je előtt biztosított támogatási jogosultságokat 2020. január 1-jétől jogszerűnek és szabályszerűnek tekintik.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a mezőgazdasági termelők számára valótlan adatokat tartalmazó kérelmek alapján megítélt támogatási jogosultságokra, kivéve olyan hibák esetén, amelyek észlelését a mezőgazdasági termelőtől nem lehet észszerűen elvárni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a mezőgazdasági termelők számára valótlan adatokat tartalmazó kérelmek alapján vagy az összeférhetetlenségekre vonatkozó – az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 61. cikkében meghatározott – szabályt sértve megítélt támogatási jogosultságokra, kivéve olyan hibák esetén, amelyek észlelését a mezőgazdasági termelőtől nem lehet észszerűen elvárni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o).

Módosítás  52

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 23., 39. és 43. cikkében említett intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet értelmében támogatásban részesülő kiadások a KAP-stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es időszak alatt továbbra is támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi feltételek mellett:

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 23., 39. és 43. cikkében említett intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet értelmében támogatásban részesülő kiadások a KAP-stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es időszak alatt, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027 közötti időszak alatt továbbra is támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi feltételek mellett:

__________________

__________________

19 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

19 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

Módosítás  53

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 közötti időszakra vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban, és a kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 közötti időszakra szóló, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027 közötti időszakra szóló vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban, és a kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] előírásainak;

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés az 1257/1999/EK rendeletben szereplő megfelelő intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett és az 1305/2013/EK rendelet értelmében támogatott jogi kötelezettségvállalásokra is alkalmazandó.

Indokolás

Az átmeneti rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük a vidékfejlesztési programok keretében a 2014–2020-as időszaknál korábban vállalt hosszú távú kötelezettségvállalások szabályozását is. Ez a megközelítés lehetővé fogja tenni a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kifizetések teljesítését, pl. a 2004–2006-os időszakban a vidékfejlesztési programok keretében végzett erdőtelepítés tekintetében. Ez az oka annak, hogy a 6. cikk (1) bekezdését egy további bekezdéssel kell kiegészíteni.

Módosítás  55

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 33. és 34. cikkében említett többéves intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. január 1-jét követő időszakra illetve azon tagállamokban, amelyek a 20142020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek a 2025. január 1-jét követő időszakra – vonatkozó jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások az 1305/2013/EU rendelet 1418. cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke értelmében, valamint az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke értelmében a KAP-stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es időszak alatt támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi feltételek mellett:

(2) A második albekezdésben meghatározott feltételekre figyelemmel a következő kiadások támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással a KAP-stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027 közötti, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027 közötti időszak alatt:

 

a) az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 33. és 34. cikkében említett többéves intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások

 

b) az 1305/2013/EU rendelet 14-18. cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 20. cikke, 22-27. cikke, 35., 38., 39. és 39a. cikke szerint és az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke szerint tett, 2024. január 1-jén túli, illetve azokban a tagállamokban, amelyek e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 2014-2020-as időszak meghosszabbítása mellett döntöttek, 2025. január 1-jén túli jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások.

 

A KAP-stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027 közötti, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027 közötti időszak alatt az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással való támogathatóság első albekezdésben említett feltételei a következők:

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 közötti időszakra szóló vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban, és a kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 közötti időszakra szóló, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027-es időszakra szóló vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban, és a kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] előírásainak;

b) az EMVA-hozzájárulás megfelelő beavatkozásra vonatkozó, a KAP-stratégiai tervben az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban meghatározott mértéke alkalmazandó;

b) az EMVA-hozzájárulás megfelelő beavatkozásra vonatkozó, a KAP-stratégiai tervben az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelettel] összhangban meghatározott mértéke alkalmazandó;

c) az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] 63. cikke (2) bekezdésében említett integrált rendszer alkalmazandó az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének II. és IV. fejezetében felsorolt területalapú és állatállomány alapú beavatkozástípusoknak megfelelő intézkedések alapján tett jogi kötelezettségvállalásokra, továbbá a vonatkozó műveleteket egyértelműen meghatározzák; valamint

c) az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] 63. cikke (2) bekezdésében említett integrált rendszer alkalmazandó az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének II. és IV. fejezetében felsorolt területalapú és állatállomány alapú beavatkozástípusoknak megfelelő intézkedések alapján tett jogi kötelezettségvállalásokra, továbbá a vonatkozó műveleteket egyértelműen meghatározzák; valamint

d) a c) pontban említett jogi kötelezettségvállalások nyomán tett kifizetésekre az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] 42. cikkében meghatározott időszakon belül kerül sor.

d) a c) pontban említett jogi kötelezettségvállalások nyomán tett kifizetésekre az (EU) .../... rendelet [a horizontális rendelet] 42. cikkében meghatározott időszakon belül kerül sor.

Módosítás  56

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkében említett, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig tartó időszakra szóló munkaprogramokat 2021. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU rendelet 152. cikke szerint elismert termelői szervezeteknek, a termelői szervezetek 156. cikk szerint elismert társulásainak és a 157. cikk szerint elismert szakmaközi szervezeteknek e meghosszabbítás figyelembevételével kell munkaprogramjaikat módosítaniuk. A módosított munkaprogramokról 2020. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkében említett, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig tartó időszakra szóló munkaprogramokat az átmeneti időszak végéig meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU rendelet 152. cikke szerint elismert termelői szervezeteknek, a termelői szervezetek 156. cikk szerint elismert társulásainak és a 157. cikk szerint elismert szakmaközi szervezeteknek e meghosszabbítás figyelembevételével kell munkaprogramjaikat módosítaniuk. A módosított munkaprogramokról 2020. december 31-ig, illetve – amennyiben e rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – 2021. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás  57

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban elismert termelői szervezetek, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, valamely tagállam által a 2021. december 31-ét követő időszakra jóváhagyott operatív programmal rendelkeznek, 2021. szeptember 15-ig kérelmet nyújtanak be a szóban forgó tagállamhoz, hogy az említett operatív programot:

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban elismert termelői szervezetek, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, valamely tagállam által az átmeneti időszak végét követő időszakra jóváhagyott operatív programmal rendelkeznek, kérelmet nyújthatnak be a szóban forgó tagállamhoz, hogy az említett operatív programot:

Módosítás  58

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy elismert termelői szervezet 2021. szeptember 15-ig nem nyújt be ilyen kérelmet, az 1308/2013/EU rendelet szerint jóváhagyott operatív programja 2021. december 31-én lezárul.

Ha egy elismert termelői szervezet nem nyújt be ilyen kérelmet, erre az operatív programjára a program végéig a (6) bekezdés alkalmazandó.

Módosítás  59

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. cikkében említett, borágazatot támogató programok 2023. október 15-én zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 2021. december 31-ét követően továbbra is alkalmazandó az említett rendelet értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 2023. október 16. előtt felmerült kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a rendelet 39–52. cikkében említett támogatási programok keretében.

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. cikkében említett, borágazatot támogató programok 2023. október 15-én zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke az átmeneti időszak végét követően továbbra is alkalmazható az említett rendelet értelmében 2023. október 16. előtt kiválasztott műveletekre, a rendelet 39–52. cikkében említett támogatási programok keretében felmerült kiadások és teljesített kifizetések tekintetében.

Módosítás  60

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkében említett méhészeti ágazati nemzeti programok 2022. július 31-én zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 56. és 57. cikke 2021. december 31-ét követően továbbra is alkalmazandó az említett rendelet értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je előtt felmerült kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében említett támogatási program keretében.

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkében említett méhészeti ágazati nemzeti programok 2022. július 31-én zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 56. és 57. cikke az átmeneti időszak végét követően továbbra is alkalmazható az említett rendelet értelmében 2022. augusztus 1. előtt kiválasztott műveletekre, a rendelet 55. cikkében említett támogatási programok keretében felmerült kiadások és teljesített kifizetések tekintetében.

 Módosítás 61

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) bekezdésében említett támogatási programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 99., 100. cikke, 102. cikkének (2) bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy mint az e cikkekkel kapcsolatos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó rendelkezései 2021. december 31-ét követően továbbra is alkalmazandók az 1308/2013/EU rendelet alapján végrehajtott műveletek összefüggésében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) bekezdésében említett támogatási programok lezárultáig.

(6) Tekintettel az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett támogatási programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 99., 100. cikke, 102. cikkének (2) bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy mint az e cikkekkel kapcsolatos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok vonatkozó rendelkezései az átmeneti időszak végét követően továbbra is alkalmazandók az 1308/2013/EU rendelet alapján végrehajtott műveletek összefüggésében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) bekezdésében említett támogatási programok lezárultáig, illetve adott esetben az e cikk (2) bekezdésében említett operatív programok lezárultáig.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1305/2013/EU rendelet

17 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A tagállamok az (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében hivatkozott átmeneti időszak során továbbra is tehetnek a kedvezményezettekkel kapcsolatos új jogi kötelezettségvállalásokat. A 2021 előtt benyújtott és az adott program ilyen támogatásra szánt pénzügyi allokációinak hiánya miatt nem jóváhagyott pályázatok az átmeneti időszak során továbbra is támogathatók maradnak.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Indokolás

Ebben a rendeletben tisztázni kell az olyan, tárgyi eszközökbe történő beruházásokra vonatkozó pályázatok átmenetének lehetőségét, amelyeket a jelenlegi programozási időszakban a pénzügyi juttatások hiánya miatt nem hagytak jóvá.

Módosítás  63

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1305/2013/EU rendelet

28 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és három év közötti rövidebb időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. Ha a tagállamok az első albekezdésnek megfelelően a kezdeti időszak lejártát követően a kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-től kezdődően a hosszabbítás nem haladhatja meg az egy évet. 2021-től kezdődően a kezdeti időszakban teljesített kötelezettséget közvetlenül követő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egyéves időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban.;

Az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak indulásától kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és öt év közötti rövidebb időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. Amennyiben azonban a kívánt környezeti és éghajlati előnyök elérése vagy fenntartása érdekében szükséges, a tagállamok hosszabb időszakot is meghatározhatnak az új kötelezettségvállalásokra. Ebben az esetben a tagállamok figyelembe veszik, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat a KAP-stratégiai terv elkészítése és tartalma során ki kell igazítani. Ha a tagállamok az első albekezdésnek megfelelően a kezdeti időszak lejártát követően a meglévő kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbításáról rendelkeznek, a hosszabbítás nem haladhatja meg az egy évet az átmeneti időszak indulásától kezdődően. Amennyiben a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás mértéke az előző tervezési időszakban nyújtott szint alá csökken, a tagállamok lehetővé tehetik e kedvezményezettek számára a jogi kötelezettségvállalások alóli mentességet azok eredeti lezárultát megelőzően.

Módosítás  64

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1305/2013/EU rendelet

29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és három év közötti rövidebb időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. Ha a tagállamok az első albekezdésnek megfelelően a kezdeti időszak lejártát követően az ökológiai gazdálkodás fenntartásának éves alapon történő meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-től kezdődően a hosszabbítás nem haladhatja meg az egy évet. 2021-től kezdődően a kezdeti időszakban teljesített kötelezettséget közvetlenül követő, az ökológiai gazdálkodás fenntartására vonatkozó új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egyéves időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban.

Az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak indulásától kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és öt év közötti időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. A tagállamok azonban figyelembe veszik, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat a KAP-stratégiai terv elkészítése és tartalma során ki kell igazítani, és fenn kell tartani a kívánt környezeti és éghajlati előnyöket. Ha a tagállamok az első albekezdésnek megfelelően a kezdeti időszak lejártát követően a meglévő kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbításáról rendelkeznek, a hosszabbítás nem haladhatja meg az egy évet az átmeneti időszak indulásától kezdődően. Amennyiben a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás mértéke az előző tervezési időszakban nyújtott szint alá csökken, a tagállamok lehetővé tehetik e kedvezményezettek számára a jogi kötelezettségvállalások alóli mentességet azok eredeti lezárultát megelőzően.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1305/2013/EU rendelet

31 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. A 31. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5) A (2) bekezdésben előírt kifizetéseken felül a tagállamok ezen intézkedés keretében 2014 és 2020 között támogatást nyújthatnak az olyan területeken gazdálkodó kedvezményezetteknek is, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–2013-as programozási időszakban támogathatók voltak. Az olyan területeken gazdálkodó kedvezményezettek esetében, amelyek a 32. cikk (3) bekezdésében említett új területmeghatározás alapján már nem minősülnek támogathatónak, e támogatások egy legfeljebb négyéves időszak alatt fokozatosan csökkennek. Az említett időszak a 32. cikk (3) bekezdésében említett területmeghatározás lezárultának időpontjában, de legkésőbb 2019-ben kezdődik. A kifizetések a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó programban az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja ii. alpontjának megfelelően megállapított átlagos támogatás legfeljebb 80 %-ánál kezdődnek, és 2020-ban legfeljebb 20 %-on fejeződnek be. Amennyiben a támogatás szintje a fokozatos csökkenés következtében elérte 25 EUR összeget, a tagállamok a támogatást ezen a szinten tarthatják a fokozatos csökkentés időszakának végéig.

„(5) A (2) bekezdésben előírt kifizetéseken felül a tagállamok ezen intézkedés keretében 2014 és 2020 között támogatást nyújthatnak az olyan területeken gazdálkodó kedvezményezetteknek is, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–2013-as programozási időszakban támogathatók voltak. Az olyan területeken gazdálkodó kedvezményezettek esetében, amelyek a 32. cikk (3) bekezdésében említett új területmeghatározás alapján már nem minősülnek támogathatónak, e támogatások egy legfeljebb négyéves időszak alatt fokozatosan csökkennek. Az említett időszak a 32. cikk (3) bekezdésében említett területmeghatározás lezárultának időpontjában, de legkésőbb 2019-ben kezdődik. A kifizetések a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó programban az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja ii. alpontjának megfelelően megállapított átlagos támogatás legfeljebb 80%-ánál kezdődnek, és az (EU) …/... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak végén legfeljebb 20%-on fejeződnek be. Amennyiben a támogatás szintje a fokozatos csökkenés következtében elérte 25 EUR összeget, a tagállamok a támogatást ezen a szinten tarthatják a fokozatos csökkentés időszakának végéig.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a fokozatosan csökkentett kifizetések teljesítése csak a 2019-es évben kezdődik, e kifizetések összege a 2014–2020-as programozási időszakban megállapított átlagos támogatás legfeljebb 80 %-ánál kezdődhet. A kifizetések szintjét úgy kell meghatározni, hogy a 2020-as végső szint a kezdő szint felét tegye ki.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a fokozatosan csökkentett kifizetések teljesítése csak a 2019-es évben kezdődik, e kifizetések összege a 2014–2020-as programozási időszakban megállapított átlagos támogatás legfeljebb 80 %-ánál kezdődhet. A kifizetések szintjét úgy kell meghatározni, hogy a 2020-as végső szint a kezdő szint felét tegye ki. A tagállamok továbbra fenntarthatják a támogatásuk e szintjét az (EU) …/... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak alatt.

A területmeghatározás lezárultát követően a továbbra is támogathatónak minősülő területeken gazdálkodó kedvezményezettek az ezen intézkedés szerinti teljes támogatást megkapják.

A területmeghatározás lezárultát követően a továbbra is támogathatónak minősülő területeken gazdálkodó kedvezményezettek az ezen intézkedés szerinti teljes támogatást megkapják.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Indokolás

A meghosszabbított átmeneti időszak az olyan, természetes korlátokkal rendelkező területeken, amelyek az új elhatárolás értelmében már nem támogathatók, biztosítja az ilyen területek mezőgazdasági termelői számára az új feltételekhez való zökkenőmentes alkalmazkodást. A módosítás biztosítja a hátrányos helyzetű területek uniós mezőgazdasági termelőinek nyújtott támogatás biztonságát és folyamatosságát az átmeneti időszak alatt.

Módosítás  66

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1305/2013/EU rendelet

33 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és három év közötti rövidebb időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. Ha a tagállamok az első albekezdésnek megfelelően a kezdeti időszak lejártát követően a kötelezettségvállalások éves alapon történő megújításáról rendelkeznek, 2021-től kezdődően a megújítás nem haladhatja meg az egy évet.

Az átmeneti időszak indulásától kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok egy és öt év közötti rövidebb időszakot határoznak meg vidékfejlesztési programjaikban. Amennyiben azonban a kívánt állatjóléti előnyök elérése vagy fenntartása érdekében szükséges, a tagállamok hosszabb időszakot is meghatározhatnak az új kötelezettségvállalásokra. Ebben az esetben a tagállamok figyelembe veszik, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat a KAP-stratégiai terv elkészítése és tartalma során ki kell igazítani. A tagállamok rendelkezhetnek a kötelezettségvállalásoknak a kezdeti időszak lejártát követő, az első albekezdéssel összhangban történő megújításáról.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1305/2013/EU rendelet

38 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. A 38. cikk (3) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A 36. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás kizárólag arra a célra nyújtható, hogy fedezze a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő átlagos éves termésének több mint 30%-át elpusztító kedvezőtlen éghajlati esemény, állat- vagy növénybetegség, kártevőfertőzés által, illetve a valamely növénybetegség, kártevőfertőzés vagy környezeti esemény felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedés által okozott veszteségeket. A mezőgazdasági termelő éves termelésének kiszámítására mutatók alkalmazhatók. Az alkalmazott számítási módszernek lehetővé kell tennie az egyes mezőgazdasági termelők adott évre vetített tényleges veszteségének a megállapítását.

„A 36. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás kizárólag arra a célra nyújtható, hogy fedezze a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő átlagos éves termésének több mint 20%-át elpusztító kedvezőtlen éghajlati esemény, állat- vagy növénybetegség, kártevőfertőzés által, illetve a valamely növénybetegség, kártevőfertőzés vagy környezeti esemény felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a 2000/29/EK irányelv alapján elfogadott intézkedés által okozott veszteségeket. A mezőgazdasági termelő éves termelésének kiszámítására mutatók alkalmazhatók. Az alkalmazott számítási módszernek lehetővé kell tennie az egyes mezőgazdasági termelők adott évre vetített tényleges veszteségének a megállapítását.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Indokolás

A módosítás célja, hogy felkészítsen a legalább 20%-os veszteségre való áttérésre mint a kockázatkezelési kompenzációt kiváltó elemre. A módosítás az Omnibus keretében elfogadott módosítások sorába tartozik, és összhangban áll a Bizottságnak a stratégiai tervekkel kapcsolatos rendelkezés 70. cikkére vonatkozó javaslatával.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1305/2013/EU rendelet

39 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b. A 39. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 36. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági termelő esetében a jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelőző három év, illetve a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 30%-át. A 36. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a jövedelem a mezőgazdasági termelő által a piacon szerzett bevételek összege, amelybe beleértendő minden közpénzből származó támogatás, és amelyből le kell vonni a termelési költségeket. A kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők javára teljesített kifizetések a jövedelemveszteség kevesebb, mint 70 %-ának erejéig nyújthatnak ellentételezést abban az évben, amikor a termelő az ilyen támogatásra jogosultságot szerez. A mezőgazdasági termelő éves bevételkiesésének kiszámítására mutatók alkalmazhatók.

„(1) A 36. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági termelő esetében a jövedelem visszaesésének mértéke meghaladja a megelőző három év, illetve a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlaga alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 20%-át. A 36. cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a jövedelem a mezőgazdasági termelő által a piacon szerzett bevételek összege, amelybe beleértendő minden közpénzből származó támogatás, és amelyből le kell vonni a termelési költségeket. A kölcsönös kockázatkezelési alap által a mezőgazdasági termelők javára teljesített kifizetések a jövedelemveszteség kevesebb, mint 70%-ának erejéig nyújthatnak ellentételezést abban az évben, amikor a termelő az ilyen támogatásra jogosultságot szerez. A mezőgazdasági termelő éves bevételkiesésének kiszámítására mutatók alkalmazhatók.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Indokolás

A módosítás célja, hogy felkészítsen a legalább 20%-os veszteségre való áttérésre mint a kockázatkezelési kompenzációt kiváltó elemre. A módosítás az Omnibus keretében elfogadott módosítások sorába tartozik, és összhangban áll a Bizottságnak a stratégiai tervekkel kapcsolatos rendelkezés 70. cikkére vonatkozó javaslatával.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1305/2013/EU rendelet

51 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 51. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy felhasználja az (EU) .../... rendelet (átmeneti rendelet) 1. cikkének (1) bekezdésében biztosított lehetőséget, a szóban forgó tagállam dönthet úgy, hogy az ebben a bekezdésben említett 4%-os határértéket az e rendelet -1. cikkében említett átmeneti időszak időtartamára 6%-ra emeli. Ezen emelés összegét alacsonyabb százalékos arányú technikai segítségnyújtással kell ellentételezni a 2022–2027-es időszakban, illetve – amennyiben az említett rendelet -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a 2023–2027-es időszakban.”

Indokolás

A KAP reformjában javasolt változtatások jellege jelentős mértékű tervezést és kötelezettségvállalásokat követel meg a mezőgazdasági ágazattól és a nemzeti közigazgatási szervektől a KAP célkitűzéseinek és törekvéseinek végrehajtása és teljesítése során. Ha lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az átmeneti időszak során nagyobb százalékban használják fel a technikai segítségnyújtáshoz rendelt pénzeszközöket, azzal támogatják ezeket a kitűzött célok eléréséhez szükséges eszközök és intézkedések megfelelő kidolgozásában. A nagyobb összegű technikai segítségnyújtást az átmeneti időszak után ellentételezni kell, és így azt nem háríthatják át a mezőgazdasági termelőkre.

 Módosítás  70

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

1305/2013/EU rendelet

58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás teljes összege a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek megfelelően legfeljebb 11 258 707 816 EUR, folyó árakon.

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül az e rendelet alapján az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszakban nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás teljes összege a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek megfelelően legfeljebb X* EUR, folyó árakon.

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1305/2013/EU rendelet

82 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. A VIII. cím vége a következő cikkel egészül ki:

 

„82a. cikk

 

Nemzeti adóintézkedések

 

A jövedelemingadozások hatásának csökkentése érdekében az EUMSZ 107., 108. és 109. cikkét nem kell alkalmazni azokra a nemzeti adóintézkedésekre, amelyek alapján a tagállamok úgy döntenek, hogy eltérnek az általános adózási szabályoktól oly módon, hogy lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó jövedelemadó-alapot többéves időszak alapján számítsák ki, többek között az adóalap egy részének elhalasztásával, vagy annak lehetővé tételével, hogy a célhoz kötött mezőgazdasági takarékszámlán elhelyezett összegeket ne vegyék figyelembe.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Indokolás

A módosítás célja, hogy felkészítsen a KAP-ra vonatkozó stratégiai tervekről szóló, a Mezőgazdasági Bizottság által 2019 áprilisában elfogadott COM(2018)0392 rendelet keretében, annak 133. cikkében javasolt új szabályozás alkalmazására. Célja, hogy lehetővé tegye a gazdálkodók számára, hogy az állami támogatási rendszeren kívül létesíthessenek elővigyázatossági megtakarítási programokat.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1306/2013/EU rendelet

25 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1. A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

25. cikk

25. cikk

A mezőgazdasági válságokra képzett tartalék

A mezőgazdasági válságokra képzett tartalék

A közvetlen kifizetéseknek minden év elején a 26. cikkben említett pénzügyi fegyelmi mechanizmussal történő csökkentése révén létrejön egy olyan tartalék, amelynek célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok esetében (a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék).

Az EMGA keretében minden év elején létre kell hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok esetében (a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék).

A tartalék teljes összege 2 800 millió EUR, amely a 2014 és 2020 közötti időszakban (2011-es árakon) 400 millió EUR-nak megfelelő, egyenlő összegű éves részletekből fog összeállni, és amelyet a 1311/2013/EU, Euratom rendelet mellékletében szereplő többéves pénzügyi keret2. fejezetbe kell beilleszteni.

A tartalék teljes összege 2800 millió EUR, amely a 2014 és 2020 közötti időszakban (2011-es árakon) 400 millió EUR-nak megfelelő, egyenlő összegű éves részletekből fog összeállni, és amelyet a 1311/2013/EU, Euratom rendelet mellékletében szereplő többéves pénzügyi keret2. fejezetbe kell beilleszteni.

 

2021-ben a tartalék összege az EMGA és az EMVA költségvetésein felül 400 millió EUR (2011-es árakon), amelyet az (EU) .../... tanácsi rendelet* [a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] mellékletében szereplő többéves pénzügyi keret 3. fejezetébe kell beilleszteni.

 

A 2021-et követő évek elején a tartalék összegének el kell érnie legalább a 2021-ben allokált kezdeti összeget, és azt az éves költségvetési eljárás keretében vagy adott esetben az év során ki kell igazítani a piaci válságok alakulásának vagy a folyó évi vagy a következő évi kilátásoknak megfelelően, figyelembe véve az EMGA-hoz rendelt, rendelkezésre álló bevételeket vagy az EMGA részleges felső határa szerint rendelkezésre álló előirányzatokat.

 

Amennyiben a rendelkezésre álló előirányzatok nem elegendőek, az e cikk harmadik bekezdésében említett 2021. évi összeg határain belül pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazására kerülhet sor végső megoldásként a válságtartalék feltöltése érdekében.

 

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők a tartalék következő pénzügyi években történő finanszírozására.

 

__________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Indokolás

Az Európai Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó álláspontjával összhangban e módosítás célja, hogy a válságtartalékról szóló cikkben jelezze, hogy a 2021–2027 közötti időszakra szóló tartalék indulótőkéjének ki kell egészítenie a KAP költségvetését, és azt a programozási időszak elején be kell helyezni a tartalékba. Továbbá annak érdekében, hogy ez a pénz ne vesszen el az első leteltével, a tartalék működésének reformját úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a le nem kötött pénzeszközök átvitelét 2021-ről a következő évekre.

Módosítás  73

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1306/2013/EU rendelet

25 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 25. cikk a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

törölve

„2021-ben a tartalék összege 400 millió EUR (2011-es árakon), amelyet az (EU) .../... tanácsi rendelet* [a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] mellékletében szereplő többéves pénzügyi keret 3. fejezetbe kell beilleszteni.”

 

Módosítás  74

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1306/2013/EU rendelet

35 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Azon programok tekintetében, amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet [e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, a 2021-es előirányzatokhoz nem nyújtható előfinanszírozás.

(5) Azon programok tekintetében, amelyek esetében a tagállamok a 2014–2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet [e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti meghosszabbítása mellett döntenek, az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak alatti előirányzatokhoz nem nyújtható előfinanszírozás.

Módosítás  75

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1307/2013/EU rendelet

11 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak a 2021-es évre vonatkozóan 2020. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az e cikknek megfelelően hozott döntéseikről és a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről.

A tagállamok az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak minden egyes évére vonatkozóan az előző év augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az e cikknek megfelelően hozott döntéseikről és a csökkentések eredményeképpen keletkező becsült összegekről.

Módosítás  76

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

1307/2013/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2020. augusztus 1-jéig a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet II. mellékletében a 2021-es naptári évre meghatározott éves nemzeti felső összeghatáruk 15 %-áig terjedő összeget rendelkezésre bocsátják az EMVA-ból a 2022-es pénzügyi évben nyújtott kiegészítő támogatásként. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel közvetlen támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. augusztus 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot.

2020.december 31-ig a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet II. mellékletében a 2021-es naptári évre meghatározott éves nemzeti felső összeghatáruk 15 %-áig terjedő összeget rendelkezésre bocsátják az EMVA-ból a 2022-es pénzügyi évben nyújtott kiegészítő támogatásként. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel közvetlen támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás  77

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

1307/2013/EU rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – 7 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Amennyiben az (EU) …/… rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a tagállamok 2020. december 31-ig dönthetnek úgy, hogy az e rendelet II. mellékletében a 2022-es naptári évre meghatározott éves nemzeti felső összeghatáruk 15%-áig terjedő összeget rendelkezésre bocsátják az EMVA-ból a 2023-as pénzügyi évben nyújtott kiegészítő támogatásként. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel közvetlen támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.”

Módosítás  78

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1307/2013/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – 7 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek a 2022-es pénzügyi évre nem hozzák meg az (1) bekezdésben említett döntést, 2020. augusztus 1-jéig dönthetnek úgy, hogy a 2022-es pénzügyi évben az (EU) .../... tanácsi rendelet* [a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] elfogadását követően elfogadott uniós jogszabályok szerint az EMVA-ból finanszírozott támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 15 %-át, illetve Bulgária, Észtország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország és Svédország esetében legfeljebb 25 %-át közvetlen kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel az EMVA-ból finanszírozott támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. augusztus 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot.

„Azok a tagállamok, amelyek a 2022-es pénzügyi évre nem hozzák meg az (1) bekezdésben említett döntést, 2020. december 31-ig dönthetnek úgy, hogy a 2022-es pénzügyi évben az (EU) .../... tanácsi rendelet* [a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] elfogadását követően elfogadott uniós jogszabályok szerint az EMVA-ból finanszírozott támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 15%-át, illetve Bulgária, Észtország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország és Svédország esetében legfeljebb 25%-át közvetlen kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel az EMVA-ból finanszírozott támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.

_______________

_______________

* A Tanács (EU) […] rendelete […] a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL...).”

* A Tanács (EU) […] rendelete […] a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL...).”

Módosítás  79

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

1307/2013/EU rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – 7 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Amennyiben az (EU) …/… rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, azok a tagállamok, amelyek a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan nem hozzák meg az e cikk (1) bekezdésében említett döntést, 2020. december 31-ig dönthetnek úgy, hogy a 2023-as pénzügyi évben az (EU) .../... tanácsi rendelet [a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] elfogadását követően elfogadott uniós jogszabályok szerint az EMVA-ból finanszírozott támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 15%-át, illetve Bulgária, Észtország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország és Svédország esetében legfeljebb 25%-át közvetlen kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel az EMVA-ból finanszírozott támogatás nyújtására. Az erre vonatkozó döntésről – amelyben meg kell határozni a választott százalékos arányt – 2020. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.”

Módosítás  80

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1307/2013/EU rendelet

15a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozó értesítések

Az átmeneti időszak naptári éveire vonatkozó értesítések

Módosítás  81

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1307/2013/EU rendelet

15a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan a tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az éves nemzeti felső összeghatárra vonatkozó, a 22. cikk (2) bekezdésében, a 42. cikk (1) bekezdésében, a 49. cikk (1) bekezdésében, az 51. cikk (1) bekezdésében és az 53. cikk (6) bekezdésében említett százalékértékekről.

Az átmeneti időszak minden naptári évére vonatkozóan a tagállamok az előző év augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az éves nemzeti felső összeghatárra vonatkozó, a 22. cikk (2) bekezdésében, a 42. cikk (1) bekezdésében, a 49. cikk (1) bekezdésében, az 51. cikk (1) bekezdésében és az 53. cikk (6) bekezdésében említett százalékértékekről.

Módosítás  82

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1307/2013/EU rendelet

22 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a 2021-es naptári évre vonatkozóan a Bizottság által az (1) bekezdés alapján valamely tagállam tekintetében megállapított felső összeghatár a II. mellékletben meghatározott összeg változása vagy az adott tagállam e cikk (3) bekezdésével, a 14. cikk (1) vagy (2) bekezdésével, a 42. cikk (1) bekezdésével, a 49. cikk (1) bekezdésével, az 51. cikk (1) bekezdésével vagy az 53. cikkel összhangban hozott döntése következtében eltér az előző évitől, a szóban forgó tagállam az e cikk (4) bekezdésének való megfelelés érdekében lineárisan csökkenti, illetve növeli valamennyi támogatási jogosultság értékét és/vagy csökkenti, illetve növeli a nemzeti tartalékot vagy a regionális tartalékokat.

Ha az átmeneti időszak minden naptári évére vonatkozóan a Bizottság által az (1) bekezdés alapján valamely tagállam tekintetében megállapított felső összeghatár a II. mellékletben meghatározott összeg változása vagy az adott tagállam e cikk (3) bekezdésével, a 14. cikk (1) vagy (2) bekezdésével, a 42. cikk (1) bekezdésével, a 49. cikk (1) bekezdésével, az 51. cikk (1) bekezdésével vagy az 53. cikkel összhangban hozott döntése következtében eltér az előző évitől, a szóban forgó tagállam az e cikk (4) bekezdésének való megfelelés érdekében lineárisan csökkenti, illetve növeli valamennyi támogatási jogosultság értékét és/vagy csökkenti, illetve növeli a nemzeti tartalékot vagy a regionális tartalékokat.

Módosítás  83

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1307/2013/EU rendelet

23 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan az (1) bekezdés első albekezdését alkalmazó tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben említett döntéseikről.

Az átmeneti időszak minden naptári évére vonatkozóan az (1) bekezdés első albekezdését alkalmazó tagállamok az előző év augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben említett döntéseikről.

Módosítás  84

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1307/2013/EU rendelet

25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 22. cikk (5) bekezdésében említett kiigazítás alkalmazását követően azok a tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) bekezdésében biztosított eltérés lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 2019. december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő, e bekezdés második albekezdésével összhangban kiszámított 2020. évi nemzeti vagy regionális egységértéknél alacsonyabb értékű támogatási jogosultságok egységértékét 2020-ra vonatkozóan a nemzeti vagy regionális egységértékhez közelítve növelik. Az egységérték növelését az alábbi feltételek mellett kell kiszámítani:

A 22. cikk (5) bekezdésében említett kiigazítás alkalmazását követően azok a tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) bekezdésében biztosított eltérés lehetőségével, biztosítják, hogy a 2019. december 31-én, illetve – amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – 2020. december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő, e bekezdés második albekezdésével összhangban kiszámított, az átmeneti időszak következő évére vonatkozó nemzeti vagy regionális egységértéknél alacsonyabb értékű támogatási jogosultságok egységértékét a megfelelő évre vonatkozóan a nemzeti vagy regionális egységértékhez közelítve növelik. Az egységérték növelését az alábbi feltételek mellett kell kiszámítani:

Módosítás  85

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1307/2013/EU rendelet

25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a növelés finanszírozása érdekében a 2019. december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő, a második albekezdéssel összhangban kiszámított 2020. évi nemzeti vagy regionális egységértéknél magasabb értékű saját vagy szerződéses támogatási jogosultságok egészét vagy egy részét csökkenteni kell. E csökkentés az említett jogosultságok értéke és a 2020. évi nemzeti vagy regionális egységérték közötti különbözetre alkalmazandó. E csökkentést objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell alkalmazni, melyek magukban foglalhatják maximális csökkentés rögzítését is.

b) a növelés finanszírozása érdekében a 2019. december 31-én, illetve – amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – 2020. december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő, a második albekezdéssel összhangban kiszámított, az átmeneti időszak következő évére vonatkozó nemzeti vagy regionális egységértéknél magasabb értékű saját vagy szerződéses támogatási jogosultságok egészét vagy egy részét csökkenteni kell. E csökkentés az említett jogosultságok értéke és a megfelelő évi nemzeti vagy regionális egységérték közötti különbözetre alkalmazandó. E csökkentést objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell alkalmazni, melyek magukban foglalhatják maximális csökkentés rögzítését is.

Módosítás  86

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1307/2013/EU rendelet

25 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett 2020. évi nemzeti vagy regionális egységértéket az alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott 2020. évi nemzeti vagy regionális felső összeghatár – a nemzeti tartalékból vagy regionális tartalékokból kiosztott összegen kívüli – értékének és a 2019. december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő saját vagy szerződéses támogatási jogosultságok számának hányadosaként kell kiszámítani.

Az első albekezdésben említett, az átmeneti időszak éveire vonatkozó nemzeti vagy regionális egységértéket az alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban a szóban forgó évre meghatározott nemzeti vagy regionális felső összeghatár – a nemzeti tartalékból vagy regionális tartalékokból kiosztott összegen kívüli – értékének és az előző év december 31-én a mezőgazdasági termelők birtokában lévő saját vagy szerződéses támogatási jogosultságok számának hányadosaként kell kiszámítani.

Módosítás  87

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1307/2013/EU rendelet

25 cikk – 11 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve azok a tagállamok, amelyek éltek a (4) bekezdésben biztosított eltérés lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 22. cikk (5) bekezdésében említett kiigazítás mellett fenntartják a támogatási jogosultságok említett bekezdésnek megfelelően kiszámított értékét.

törölve

Módosítás  88

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1307/2013/EU rendelet

25 cikk – 12 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A 2021-es naptári évre vonatkozóan a tagállamok a (11) bekezdés alkalmazása révén dönthetnek további belső konvergencia alkalmazása mellett.

(12) A jelen rendelet teljes alkalmazási időszakára vonatkozóan a tagállamoknak a (11) bekezdés alkalmazása révén további belső konvergenciát kell alkalmazniuk.

Módosítás  89

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1307/2013/EU rendelet

29 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a tagállamok a 2022-es naptári évre vonatkozóan 2021. augusztus 1-jéig bejelentik az e rendelet 25. cikkének (12) bekezdésében említett határozatokat.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Módosítás  90

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1307/2013/EU rendelet

30 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tartalékból 2021-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében a tartalékból a második albekezdéssel összhangban figyelmen kívül hagyott összeget a 22. cikk (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban ki kell igazítani. A tartalékból 2021-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében e bekezdés harmadik albekezdése nem alkalmazandó.

A tartalékból 2021-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében, illetve – amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a tartalékból 2022-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében a tartalékból a második albekezdéssel összhangban figyelmen kívül hagyott összeget a 22. cikk (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban ki kell igazítani. A tartalékból 2021-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében, illetve – amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó – a tartalékból 2022-ben kiosztandó jogosultságok tekintetében e bekezdés harmadik albekezdése nem alkalmazandó.

Módosítás  91

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

1307/2013/EU rendelet

37 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. A 37. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 2020-ban átmeneti nemzeti támogatást nyújtó tagállamok az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak végéig folytathatják azt.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Módosítás  92

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

1307/2013/EU rendelet

37 cikk – 4 bekezdés – 6 a és 6 b franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. A 37. cikk (4) bekezdése a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

 

„– 2021-ben 50%,

 

– amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, 2022-ben 50%.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Módosítás  93

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1307/2013/EU rendelet

58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Bulgária: 624,11 EUR,

 Bulgária: X EUR*

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  94

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1307/2013/EU rendelet

58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Görögország: 225,04 EUR,

 Görögország: X EUR*

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  95

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1307/2013/EU rendelet

58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Spanyolország: 348,03 EUR,

 Spanyolország: X EUR*

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  96

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1307/2013/EU rendelet

58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 4 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Portugália: 219,09 EUR,

 Portugália: X EUR*

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  97

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

1307/2013/EU rendelet

58 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a terményspecifikus támogatás esetében a támogatható terület hektárszáma után nyújtott támogatás 2022-re vonatkozó összege a (2) bekezdésben foglalt terméshozamok és a következő referenciaösszegek szorzataként kerül kiszámításra:

 

– Bulgária: X EUR*,

 

– Görögország: X EUR*,

 

– Spanyolország: X EUR*,

 

– Portugália: X EUR*a.

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Módosítás  98

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1308/2013/EU rendelet

29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Görögország esetében 10 666 000 EUR;

a) Görögország esetében X* EUR;

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  99

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1308/2013/EU rendelet

29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Franciaország esetében 554 000 EUR;

b) Franciaország esetében X* EUR;

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  100

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1308/2013/EU rendelet

29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Olaszország esetében 34 590 000 EUR.;

c) Olaszország esetében X* EUR.;

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  101

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1308/2013/EU rendelet

29 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, az (1) bekezdésben említett munkaprogramokkal kapcsolatos uniós finanszírozási összegek 2022-re vonatkozóan a következők:

 

a) Görögország esetében X* EUR;

 

b) Franciaország esetében X* EUR; valamint

 

c) Olaszország esetében X* EUR.

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Módosítás  102

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1308/2013/EU rendelet

58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott, a termelői szervezeteknek nyújtható uniós támogatás összege 2021-ben 2 188 000 EUR Németország esetében.

Az (1) bekezdésben meghatározott, a termelői szervezeteknek nyújtható uniós támogatás összege 2021-ben X* EUR Németország esetében.

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  103

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1308/2013/EU rendelet

58 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, az (1) bekezdésben meghatározott, a termelői szervezeteknek nyújtható uniós támogatás összege 2022-ben X* EUR Németország esetében.

 

__________________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglalt állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Módosítás  104

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

68 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. A 68. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 85h., 85i. és 85k. cikkének megfelelően 2015. december 31. előtt a termelők részére megadott olyan telepítési jogokat, amelyeket az érintett termelők nem használtak fel és amelyek a fenti időpontban még érvényesek, 2016. január 1-jétől át lehet váltani az e fejezet szerinti engedélyekre.

„(1) Az 1234/2007/EK rendelet 85h., 85i. és 85k. cikkének megfelelően 2015. december 31. előtt a termelők részére megadott olyan telepítési jogokat, amelyeket az érintett termelők nem használtak fel és amelyek a fenti időpontban még érvényesek, 2016. január 1-jétől át lehet váltani az e fejezet szerinti engedélyekre. Erre az átváltásra a termelők által 2015. december 31-ét megelőzően benyújtott kérelem alapján kerül sor. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a telepítési jogok engedélyekre történő átváltásának kérvényezését az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak utolsó évének december 31-ig lehetővé teszik a termelők számára.

Erre az átváltásra a termelők által 2015. december 31-ét megelőzően benyújtott kérelem alapján kerül sor. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a telepítési jogok engedélyekre történő átváltásának kérvényezését 2024. december 31-ig lehetővé teszik a termelők számára.

 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Módosítás  105

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

68 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2b. A 68. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2) Az (1) bekezdés értelmében megadott engedélyek érvényességi idejének meg kell egyeznie az (1) bekezdésben említett telepítési jogok érvényességi idejével. Amennyiben nem kerül sor ezen engedélyek felhasználására, azok legkésőbb 2018. december 31-én, vagy amennyiben a tagállam az (1) bekezdés második albekezdésében foglaltaknak megfelelően határozott, legkésőbb 2023. december 31-én hatályukat vesztik.

„(2) Az (1) bekezdés értelmében megadott engedélyek érvényességi idejének meg kell egyeznie az (1) bekezdésben említett telepítési jogok érvényességi idejével. Amennyiben nem kerül sor ezen engedélyek felhasználására, azok legkésőbb 2018. december 31-én, vagy amennyiben a tagállam az (1) bekezdés második albekezdésében foglaltaknak megfelelően határozott, legkésőbb az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében említett átmeneti időszak végét követő harmadik év december 31-én hatályukat vesztik.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

167 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. A II. cím III. fejezetének 4. szakasza a következő cikkel egészül ki:

 

„167a. cikk

 

Az olívaolaj-ágazat közös piacának jobb működését és stabilizálását szolgáló forgalmazási szabályok

 

(1) A olívaolaj-ágazat közös piaca működésének javítása és stabilizálása érdekében a termelő tagállamok forgalmazási szabályokat írhatnak elő az ellátás szabályozása érdekében. E szabályoknak a kitűzött céllal arányosaknak kell lenniük, valamint:

 

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalmazása utáni ügyletekre;

 

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem;

 

c) nem tarthatják vissza az egyébként rendelkezésre álló terméshozam túlságosan nagy részét.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett szabályokat a gazdasági szereplők tudomására kell hozni oly módon, hogy azokat teljes terjedelmükben közzéteszik az érintett tagállam valamely hivatalos kiadványában.

 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk alapján hozott határozatokról.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Indokolás

Új cikk, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a borászati ágazat 1308/2013/EU rendelet 167. cikkében foglalt mechanizmusához hasonló mechanizmus alkalmazását az olívaolaj-ágazat esetében, amely elősegítené az ágazat különleges igényeinek teljesítését azáltal, hogy fokozná önszabályozási képességét.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

211 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. A 211. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, és annak érdekében, hogy a jövedelemingadozás hatásait mérsékelni lehessen azáltal, hogy a mezőgazdasági termelőket arra ösztönzik, hogy a jó években tegyenek félre a nehéz időszakokra, az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke nem alkalmazandók azon nemzeti költségvetési intézkedésekre, amelyek révén a tagállamok határoznak az általános adószabályoktól való eltérésről azáltal, hogy lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők jövedelemadó-alapjának többéves időszak alapján való számítását, többek között az adóalap egy részének átvitele révén, többek között az adóalap egy részének késleltetésével, vagy a külön mezőgazdasági megtakarítási számlára félretett összegek mentesítésével.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Indokolás

A jövedelemingadozással szembesülő mezőgazdasági termelők segítése érdekében a tagállamok kiigazíthatják nemzeti költségvetési intézkedéseiket, hogy lehetővé tegyék a jövedelemadó-alap többéves időszak alapján való számítását vagy a külön megtakarítási számlára félretett összegek ideiglenes mentesítését. Az ilyen intézkedéseket ki kell vonni az állami támogatási szabályok alól.

Módosítás  108

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

214a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e. A 214a. cikk az első bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az első bekezdéstől eltérve és a Bizottság engedélyének függvényében Finnország az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében előírt átmeneti időszak alatt tovább nyújthatja azokat a nemzeti támogatásokat, amelyeket 2020-ban e cikk alapján nyújtott a termelőknek.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

VIII melléklet – I rész – D szakasz – 7 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A VIII. melléklet I. részének D. szakasza a következő ponttal egészül ki:

 

„7a. Az 1. és 3. pontoktól eltérve behatárolt és kellően indokolt esetekben, valamint homogén termelési és környezeti jellemzők esetén a tagállamok engedélyezhetik, hogy a B. és a C. szakasz szerinti műveleteket olyan szőlőtermő övezetben hajtsák végre, amely szomszédos azzal az övezettel, ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

VIII melléklet – I rész – D szakasz – 7 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. A VIII. melléklet I. részének D. szakasza a következő ponttal egészül ki:

 

„7b. A két szőlőtermelő övezet határa által érintett szőlőtermő területeken, homogén termelési és környezeti jellemzők esetén a tagállamok az 1. és 3. pontoktól eltérve engedélyezhetik, hogy a B. és a C. szakasz szerinti műveleteket olyan szőlőtermő övezetben hajtsák végre, amely szomszédos azzal az övezettel, ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás  111

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – -1 bekezdés (új)

228/2013/EU rendelet

22 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„22a. cikk

 

Szakmán belüli megállapodások

 

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 164. és 165. cikkétől eltérve abban az esetben, ha egy legkülső régióban működő, az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke értelmében elismert szakmaközi szervezet az adott régió egy vagy több adott terméke előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának tekintetében reprezentatívnak minősül, az érintett tagállam a szakmaközi szervezet kérésére – egyéves, megújuló időszakra – kötelezővé teheti a szóban forgó legkülső régióban működő egyéb, a szervezethez nem tartozó gazdasági szereplők – egyének vagy csoportok – számára az említett szervezet által létrehozott megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat.

 

(2) Ahol egy elismert szakmaközi szervezet szabályait az (1) bekezdés szerint kiterjesztik, és a kiterjesztett szabályok hatálya alá tartozó tevékenységek azon gazdasági szereplők általános gazdasági érdekeit érintik, akiknek a tevékenysége kizárólag ugyanannak a legkülső régiónak a helyi piacára szánt termékekhez kapcsolódik, ott a tagállam a kapcsolódó érintett felekkel történő egyeztetést követően dönthet arról, hogy a szakmaközi szervezeten kívüli, de az érintett piacon működő egyes gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak részben vagy teljes egészében meg kell fizetniük a szervezetnek azokat a pénzügyi hozzájárulásokat, amelyeket a tagok is fizetnek, amennyiben az ilyen hozzájárulások célja a szóban forgó tevékenységek végzésének közvetlen következményeként felmerülő költségek fedezete.

 

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot minden olyan megállapodásról, amelynek hatályát e cikk értelmében kiterjesztették.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Módosítás  112

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

228/2013/EU rendelet

30 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden egyes pénzügyi év tekintetében az Unió finanszírozza a III. és IV. fejezetben foglalt rendelkezéseket évente legfeljebb a következő összeggel:

törölve

 Franciaország tengerentúli megyéi: 267 580 000 EUR,

 

 Azori-szigetek és Madeira: 102 080 000 EUR,

 

 Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR.

 

Módosítás  113

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

228/2013/EU rendelet

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Franciaország tengerentúli megyéi: 25 900 000 EUR,

 Franciaország tengerentúli megyéi: 35 000 000 EUR,

Módosítás  114

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

228/2013/EU rendelet

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Azori-szigetek és Madeira: 20 400 000 EUR,

törölve

Módosítás  115

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

228/2013/EU rendelet

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR.

törölve

Módosítás  116

 

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

229/2013/EU rendelet

18 cikk – 2 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

törölve

A 229/2013/EU rendelet módosításai

 

A 229/2013/EU rendelet 18. cikke (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

 

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 000 EUR erejéig finanszírozza.

 

(3) A III. fejezetben említett egyedi ellátási szabályok finanszírozására előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 830 000 EUR-t.

 

 

Módosítás  117

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

1305/2013/EU rendelet

I melléklet – 2 rész – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési támogatás bontása (2021)

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési támogatás bontása (az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében előírt átmeneti időszakra vonatkozóan évente)

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

1305/2013/EU rendelet

I melléklet – 2 rész – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

(folyó árakon, EUR-ban)

 

2021

Belgium

67 178 046

Bulgária

281 711 396

Csehország

258 773 203

Dánia

75 812 623

Németország

989 924 996

Észtország

87 875 887

Írország

264 670 951

Görögország

509 591 606

Spanyolország

1 001 202 880

Franciaország

1 209 259 199

Horvátország

281 341 503

Olaszország

1 270 310 371

Ciprus

15 987 284

Lettország

117 307 269

Litvánia

195 182 517

Luxemburg

12 290 956

Magyarország

416 202 472

Málta

12 207 322

Hollandia

73 151 195

Ausztria

480 467 031

Lengyelország

1 317 890 530

Portugália

493 214 858

Románia

965 503 339

Szlovénia

102 248 788

Szlovákia

227 682 721

Finnország

292 021 227

Svédország

211 550 876

Teljes EU

11 230 561 046

Technikai segítségnyújtás

28 146 770

Összesen

11 258 707 816

 

Módosítás

(folyó árakon, EUR-ban)

 

Az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében előírt átmeneti időszak (évente*)

Belgium

X

Bulgária

X

Csehország

X

Dánia

X

Németország

X

Észtország

X

Írország

X

Görögország

X

Spanyolország

X

Franciaország

X

Horvátország

X

Olaszország

X

Ciprus

X

Lettország

X

Litvánia

X

Luxemburg

X

Magyarország

X

Málta

X

Hollandia

X

Ausztria

X

Lengyelország

X

Portugália

X

Románia

X

Szlovénia

X

Szlovákia

X

Finnország

X

Svédország

X

Teljes EU

X

Technikai segítségnyújtás

X

Összesen

X

___________________

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglal állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

1307/2013/EU rendelet

II melléklet – táblázat – 7a oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2021

Az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében előírt átmeneti időszak (évente*)

485 604

X

773 772

X

838 844

X

846 125

X

4 823 108

X

167 722

X

1 163 938

X

1 856 029

X

4 710 172

X

7 147 787

X

344 340

X

3 560 186

X

46 750

X

299 634

X

510 820

X

32 131

X

1 219 770

X

4 507

X

703 870

X

664 820

X

2 972 978

X

584 650

X

1 856 173

X

129 053

X

383 806

X

506 000

X

672 761

X

 

______________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglal állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

1307/2013/EU rendelet

III melléklet – táblázat – 7a oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2021

Az (EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -1. cikkében előírt átmeneti időszak (évente*,**)

485,6

X

776,3

X

838,8

X

846,1

X

4 823,1

X

167,7

X

1 163,9

X

2 036,6

X

4 768,7

X

7 147,8

X

344,3

X

3 560,2

X

46,8

X

299,6

X

510,8

X

32,1

X

1 219,8

X

4,5

X

703,9

X

664,8

X

2 973,0

X

584,8

X

1 856,2

X

129,1

X

383,8

X

506,0

X

672,8

X

 

______________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglal állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

 

** Az összegek magukban foglalják az előző ötéves tervezés keretében vállalt műveletekkel kapcsolatos kiadásokat, és amelyek esetében a kifizetéseket a jelenlegi ötéves tervezés során teljesítik.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet

1308/2013/EU rendelet

VI melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 44. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KÖLTSÉGVETÉSI KERETE

A 44. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KÖLTSÉGVETÉSI KERETE*

 

__________________

 

* Az összegek magukban foglalják az előző ötéves tervezés keretében vállalt műveletekkel kapcsolatos kiadásokat, és amelyek esetében a kifizetéseket a jelenlegi ötéves tervezés során teljesítik.

Indokolás

A módosítás összhangban van az e rendelet 7. cikke (3) bekezdésében megállapított, a nemzeti borprogramokra vonatkozó módosítással.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet

1308/2013/EU rendelet

VI melléklet – táblázat – 6 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2021-től:

2021-től*:

25 721

X

4 954

X

37 381

X

23 030

X

202 147

X

269 628

X

10 410

X

323 883

X

4 465

X

43

X

27 970

X

13 155

X

62 670

X

45 844

X

4 849

X

4 887

X

 

_______________

 

* „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalásában (P8_TA(2018)0449) a Parlament amellett foglal állást, hogy a 27 tagú Unió tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozását tartsák reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén, és egyúttal vonják be a költségvetésbe a mezőgazdasági tartalék eredeti összegét, azaz 2018. évi árakon 383 255 millió EUR-t (folyó árakon 431 946 millió EUR-t) biztosítsanak. Az ebben a rendeletben szereplő számadatokat ezért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számadatai, illetve – amennyiben a többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben – az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban a meghosszabbított időszakra alkalmazandó 2020. évi felső határok és egyéb rendelkezések alapján kell kiszámítani.

 

 

 


 

INDOKOLÁS

A közös agrárpolitika reformjával kapcsolatos jogalkotási eljárást nem zárták le időben, ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak nem állt módjában előkészíteni az új jogi keret és a KAP-stratégiai tervek 2021. január 1-jétől történő alkalmazásához szükséges összes elemet.  Emiatt az Európai Bizottság 2019. október 31-én a 2021. évre vonatkozóan javaslatot tett a KAP átmeneti időszakáról szóló rendeletre.

A KAP-reform és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret véglegesítésében tapasztalható késedelem bizonytalan helyzetbe hozza a mezőgazdasági termelőket és a mezőgazdasági ágazatot. E bizonytalanság enyhítése érdekében ez a jelentés a Bizottság javaslatára építve biztosítani kívánja a jelenlegi szabályok folyamatos alkalmazását, valamint a kifizetések megszakítás nélküli folyósítását a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek felé.

Az előadó célja, hogy stabilitást és biztonságot teremtsen a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági ágazat egésze számára, és világos utat mutasson a KAP új programozási időszaka felé. Ezt a KAP jelenlegi szabályain alapuló, kiegyensúlyozott és észszerűsített átmeneti rendelettel lehet elérni. Az előadó ezt alapvető fontosságúnak tartja, mivel a mezőgazdasági termelők és az élelmiszerágazat csak néhány hónappal az új átmeneti rendelet hatálybalépése előtt fogja megismerni annak végleges tartalmát és hozadékait. Mivel a mezőgazdasági üzemek szintjén a beruházások és a következő évi megrendelések nagy részét a nyári hónapokban intézik, az előadó hangsúlyozza a meglévő szabályok és struktúrák zökkenőmentes fenntartásának szükségességét, és bölcs hozzáállásnak tartaná, ha az európai intézmények gyorsan és egyértelműen döntenének erről a rendeletről.

Az előadó egyetért az Európai Bizottság javaslatának fő elvével, amelynek alapján az fenntartja a régi szabályokat, és új pénzeszközöket biztosít, azt azonban kategorikusan kijelenti, hogy az átmeneti időszak semmiképpen sem jelentheti azt, hogy a mezőgazdasági termelőknek a régi szabályok szerint, de kisebb finanszírozás mellett kellene működnie. Ez a jelentéstervezet határozottan ellenzi a mezőgazdaság finanszírozásának mindenfajta csökkentését, mivel az európai mezőgazdasági termelők jövedelme más ágazatokhoz képest már így is az átlag alatt van. Ennek a rendeletnek tiszteletben kell tartania azt Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt rendelkezést, amely szerint biztosítani kell a mezőgazdasági termelők tisztességes életszínvonalát. Ezért a jelentés alapja az Európai Parlament által a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban elfogadott költségvetési sor, és ebből kiindulva a mezőgazdasági ágazat uniós finanszírozása a jelenlegi szinten kell, hogy maradjon. 

Az előadó a KAP programozási időszakai közötti fontos áthidaló eszköznek tekinti ezt a rendeletet, és úgy véli, hogy az átmeneti rendeletnek elégséges időt kell biztosítania a tagállamoknak a megfelelő nemzeti stratégiai terveik, valamint az új jogi keret sikeres végrehajtásához szükséges közigazgatási és informatikai struktúrák előkészítéséhez. Ezért az ezeket az időkereteket tiszteletben tartó, kellően hosszú átmeneti időszak biztosítaná azt a stabilitást és kiszámíthatóságot, amire a mezőgazdasági ágazatnak olyan nagy szüksége van a KAP új programozási időszakára való átállás során.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak kiterjedt konzultációt kell folytatniuk a mezőgazdasági termelőkkel és minden érintett érdekelt féllel a tagállamok KAP-stratégiai terveinek előkészítése során. Megfogalmazza, hogy a tagállamok stratégiai terveinek kidolgozásával kapcsolatos munkát haladéktalanul el kell végezni annak érdekében, hogy biztosítsák a mezőgazdasági termelők zökkenőmentes átállását az új programozási időszakra.

Időtartam

Javaslatában a Bizottság egyéves átmeneti időszakot javasolt. Bár az előadó elvben támogatja ezt az időtartamot, nyilvánvaló, hogy a következő többéves pénzügyi kerettel és a KAP reformjával kapcsolatos döntéshozatali eljárás bonyolultsága és jelenlegi állása miatt fennáll annak a lehetősége, hogy az egyéves átmeneti időszak nem lesz elegendő. A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslat értelmében az Európai Bizottság arra számít, hogy a tagállamoknak és a nemzeti közigazgatási szerveknek előzetesen legalább egy évre lesz szükségük a stratégiai terveik elkészítésére, az Európai Bizottságnak pedig így több hónapja lenne a jóváhagyási eljárásra. Emiatt – bár egyetért az egyéves átmeneti időszak elvével – az előadó egy védzáradék bevezetését javasolta, amely szükség esetén lehetővé tenné az átmeneti időszak további egy évvel történő meghosszabbítását.

A védzáradék alkalmazásának kezdeményezésére a Hivatalos Lapban történő kihirdetés időpontját, 2020. szeptember 30-át jelölte meg határidőnek; ezt a jogalkotási eljárás bonyolultságát és a KAP új szabályainak sikeres alkalmazását megelőzően szükséges időt figyelembe véve számította ki. A fent említett időkerettel összeegyeztethető határidő meghatározásával kapcsolatban az előadó azon a véleményen van, hogy az a pont, amikor a társjogalkotók megállapodásra jutnak, elégséges garanciát nyújt a tagállamok számára az előkészítés folyamatának megkezdésére. Az előadó szerint ezt a megállapodást legkésőbb 2020. június 30-ig el kellene érni.

Az előadó pragmatikus megközelítést követ az átmeneti rendelettel kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy azt külön kell választani a KAP reformjától. E jelentés kidolgozása során az előadó azt az irányadó elvet követte, hogy új kezdeményezést nem szabad bevezetni az átmeneti szabályok körében. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy ez a jogszabály e jelentés előterjesztésétől számítva 11 hónappal lép hatályba, és nem tisztességes, valamint nem reális olyan új intézkedések bevezetését kérni az európai mezőgazdasági termelőktől, amelyeket még nem vitattak meg teljeskörűen, a társjogalkotók pedig a jogszabály hatálybalépése előtt nem hagyták jóvá.

A KAP reformja során új intézkedéseket és szabályokat fognak bevezetni, a Bizottság pedig jelezte, hogy az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-én közzétett közleménye fényében ezen intézkedések és szabályok további vizsgálatára van szükség. Az előadó fontos és átfogó javaslatnak tartja az európai zöld megállapodást, mivel ez az európai mezőgazdaság és élelmiszer-termelés hosszú távú jövőjét alakítja ki. Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy ezekkel a szempontokkal a KAP reformjára vonatkozó javaslatok között kell foglalkozni, és nem ebben a rendeletben, mivel így fennáll a kockázata, hogy két párhuzamos reformfolyamat indul el, ami jelentős és költséges bizonytalanság elé állítaná a mezőgazdasági termelőket és általában a mezőgazdasági ágazatot.

A folytonosság és a lehetőség biztosítása az átmenet során

Az előadó hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszak során meghozott minden intézkedésnek a jelenlegi szabályokon és eszközökön kell alapulnia. A KAP jelenlegi szabályainak folytatásával kapcsolatban az előadó javaslata szerint a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a második pillérben növeljék a társfinanszírozásukat. Fontos, hogy a jelenlegi vidékfejlesztési programok folytatását a mezőgazdasági termelőket és kedvezményezetteket érintő csökkentések nélkül kell biztosítani.

Emellett ez a lehetőség támogatja a tagállamok azon kötelezettségvállalását, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően legalább a jelenlegi szinten tartsák a környezetvédelmi intézkedéseket. A jelentés azt javasolja, hogy a tagállamoknak az átmeneti időszak alatt a vidékfejlesztési programjaik részeként legyen lehetőségük az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó intézkedéseik alkalmazási körének kiterjesztésére.

A jelentés összhangba hozza az Európai Bizottság jóváhagyási eljárását a vidékfejlesztési programok meghosszabbításával. Az előadó szerint a Bizottságnak megfelelően indokolnia kell a programok meghosszabbítását elutasító határozatát, ami idejében biztosítaná a mezőgazdasági termelők számára a jogbiztonságot és a kifizetések folytonosságát. Megállapítja azt is, hogy a mezőgazdasági ágazat stabilitását veszélyeztető kockázatok elkerülése érdekében alapvető fontosságú a tagállamoknak adott megfelelő idejű és részletes iránymutatás.

A jelentés javasolja a már elfogadott operatív programok időtartamának racionalizálását. A jogbiztonság és az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban elindított operatív programok változatlanul folytatódhassanak az adott befejezési időpontjukig.

A 2021-ben tett új kötelezettségvállalásokra vonatkozó legfeljebb 3 éves korlátozás a vidékfejlesztési intézkedések többsége esetében helyénvalónak tekinthető. Másrészt az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének (5) bekezdése szerinti, agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó intézkedések, amelyek hozzájárulnak a víz-keretirányelv, a Natura 2000 irányelvek és a közös kötelezettségvállalásokról szóló (EU) 2018/842 rendelet végrehajtásához, nagyban függenek attól, hogy van-e lehetőség hosszú távú kötelezettségvállalások nyújtására abból a célból, hogy kompenzálják a kedvezményezetteket a földterületek fenntartásáért a fent említett jogi aktusoknak megfelelően. Ezért a 3 éves korlátozást nem célszerű ezekre az intézkedésekre alkalmazni, ha ezeket az intézkedéseket integrálták az új KAP-stratégiai terv keretrendszerébe.

Az előadó a jelenlegi szabályok fenntartásának logikáját követve javasolja az olyan átmeneti támogatások és más hasonló rendszerek folytatását is, amelyeket a bizottsági javaslat nem hosszabbított meg. Ez a megközelítés azt az általános célkitűzést követi, hogy az átmeneti időszak során biztosítani kell a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek támogatásának megszakítás nélküli folytatását, továbbá lehetővé teszi, hogy az adott ágazatok alkalmazkodni tudjanak. E kifizetések fenntartásával biztosítható a stabilitás, a kiszámíthatóság és a tervezési képesség a mezőgazdasági termelők számára. E kifizetések hirtelen megszüntetése jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorolna számos érzékeny mezőgazdasági ágazatra Európában.

A jelentés előkészíti az új KAP-ra való zökkenőmentes áttérést azzal, hogy növeli a technikai segítségnyújtást, és arra bátorítja a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb kezdjék meg a stratégiai tervek elkészítését. Az új programozási időszakra való átállás további követelményeket támaszt a nemzeti közigazgatási szervekkel szemben, ami azzal a kockázattal járhat, hogy ez kihat a végső kedvezményezettekre. Az ebben a KAP-reformban javasolt változtatások alapvető jellege jelentős mértékű tervezést és kötelezettségvállalásokat követel meg a mezőgazdasági ágazattól a célkitűzések és törekvések végrehajtása és teljesítése során. Az előadó szerint lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az átmeneti időszak során nagyobb százalékban használják fel a technikai segítségnyújtáshoz rendelt pénzeszközöket, hogy megfelelően kidolgozzák a kitűzött célok eléréséhez szükséges eszközöket és intézkedéseket. A nagyobb összegű technikai segítségnyújtást az átmeneti időszak után ellentételezni kell, és a pénzügyi terhet nem háríthatják át a mezőgazdasági termelőkre.

 


 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Norbert Lins

elnök

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2021. évben támogatott egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló bizottsági rendeletjavaslatról (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) jelentést készít az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2021. évben támogatott egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló bizottsági rendeletjavaslatról (2019/0254(COD)).

 

A Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt:

 

A. mivel a Bizottság 2018. májusban/júniusban a következő, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretre tekintettel különböző költségvetési és ágazati jogalkotási javaslatokat terjesztett elő, ideértve az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) megreformálására irányuló új rendeleteket is;

B. mivel a következő, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló programozási időszak szerinti költési programok és támogatási rendszerek következő generációjára való sikeres átállás a többéves pénzügyi keretre vonatkozó átfogó jogi szabályozás, illetve a megreformált finanszírozási eszközökre vonatkozó alap-jogiaktusok időben történő elfogadásától függ majd;

C. mivel a Tanács és az Európai Parlament közötti jogalkotási tárgyalások során jelentős előrelépések történtek az ágazati jogszabályok legnagyobb részét illetően; mivel azonban a megreformált közös agrárpolitikával kapcsolatos tárgyalások komoly eljárási késedelmet szenvedtek;

D. mivel a Tanács a jelek szerint csak igen lassan halad előre a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó pénzügyi csomagról szóló megállapodás felé;

E. mivel nem szabad, hogy a jogalkotási késedelmek és jogi bizonytalanság kárára váljon az uniós pénzek címzettjeinek és végső haszonélvezőinek, akik a politikákat és az azok alapjául szolgáló programokat ténylegesen végrehajtják;

F. mivel az érvényes jogalapon túl 2021. január 1. előtt egy sor operatív és stratégiai tervet kell még kidolgozni az új politikák elindításához;

G. mivel erre való tekintettel az Európai Parlament 2019. október 10-én „A 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” címmel állásfoglalást fogadott el, amely biztonsági hálót szorgalmaz az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére, és nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy kezdje meg a többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti terv kidolgozását a finanszírozás folytonosságának biztosítása érdekében, arra az esetre, ha szükségessé válna a jelenlegi többéves pénzügyi keret meghosszabbítása;

H. mivel a mezőgazdasági termelőknek a közvetlen kifizetési rendszerek keretében 2021-ben továbbra is nyújtott támogatásnak jogi következetlenségek nélkül kell folytatódnia; mivel módosításokra van szükség a belső konvergencia alkalmazásának és az egységes területalapú támogatási rendszer 2021-re történő meghosszabbításának lehetővé tétele érdekében; mivel több program esetében frissíteni kell a 2021-es összegeket;

I. mivel a 2020 utáni időszakra vonatkozó, jól meghatározott nemzeti keretek hiányában fennállna annak a kockázata, hogy a tagállamok nem tudnak új jogi kötelezettségeket vállalni a vidékfejlesztés területén;

J. mivel bizonyos technikai kiigazítások hiányában ellentmondások merülnének fel a válságtartalékkal, a vidékfejlesztési program meghosszabbításához kapcsolódó határidőkkel és az előfinanszírozási rendelkezésekkel kapcsolatban;

 

Elismerve a jogi eljárásokban mutatkozó késedelmeket, és a pénzügyi keret egyik időszakából a másikba való, életképes átmenet biztosítására törekedve, továbbá a jogi bizonytalanságokból eredő, a tagállamokat és a végső kedvezményezetteket érintő lehetséges kockázatok tudatában a Költségvetési Bizottság ezért:

 

1. támogatja a Bizottság által javasolt átmeneti csomag célkitűzéseit, különösen azt, hogy a KAP-támogatás 2021-ben a jelenlegi szabályok szerint, mindkét pillér keretében folytatódjon, abban az esetben, ha a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó mezőgazdasági reformcsomagról szóló tárgyalások további késedelmet szenvednek;

2.  felszólít az átmeneti szabályozás mielőbbi elfogadására;